Naše knihy

Smernica rektora č. 8/2015 o zásadách edičnej činnosti na UJS
Dodatok č. 1 k Smernici rektora č. 8 / 2015

Edičný plán PF UJS na rok 2021

Predaj kníh v Univerzitnej knižnici UJS: http://uk.ujs.sk/sk/predajna-skript/

Elektronická knižnica kníh vydaných na Pedagogickej fakulte UJS (Open access)

2020

Baka, Patrik: Teljes gőzzel. Bevezetés a steampunk olvasásába. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2020, 264 p., ISBN 978-80-8122-352-5. Full text 

Halász, Iván: Léva és környéke az irodalomban – Levice a ich okolie. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2020, 270 p., ISBN 978-80-8122-362-4. Full text 
 
Istók, Béla – Lőrincz, Gábor – Lőrincz, Julianna – Simon, Szabolcs (szerk.): Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2020, ISBN 978-80-8122-361-7. Full text 
 
Lőrincz, Gábor – Domonkosi, Ágnes (szerk.): Stílus – variativitás – műfordítás. Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020, 325 p., ISBN 978-80-8122-350-1. Full text 
 
Vajda, Barnabás: Hidegháború és európai integráció. Második, módosított szövegű kiadás. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2020, 216 p., ISBN 978-80-8122-351-8.
 
Vajda, Barnabás: Történelemdidaktika és történelemtankönyv-kutatás. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2020, 382 p., ISBN 978-80-8122-345-7. Full text 
 
(E-book) Borbélyová, Diana – Mészáros, Tímea – Nagy, Csilla: A vizuális nevelés elmélete és gyakorlati megvalósításának lehetőségei az alapiskola alsó tagozatán (Művészetpedagógiai füzetek III.), Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2020, ISBN 978-80-8122-368-6. Full text 
 
(E-book) Anita Braxatorisová - Erzsébet Drahota-Szabó - Attila Mészáros - László V. Szabó (Hrsg.): Sprache – Diskurs – Kontext. Auslandsgermanistik im 21. Jahrhundert (Komorner Germanistische Beiträge, Band 1), J.-Selye-Universität, Pädagogische Fakultät, Komárno, 2020, 264 p., ISBN 978-80-8122-369-3. Full text 
 
(E-book) Horváth, Kornélia: Ottlik Géza írásművészete és taníthatósága. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2020, 76 p., ISBN 978-80-8122-370-9. Full text 

2019

Alabán, Ferenc: Irodalomértés és hungarológia. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2019, ISBN 978-80-8122-306-8. Full text 

Borbélyová, Diana – Mészáros, Tímea – Nagyová, Csilla: A vizuális nevelés elmélete és gyakorlati megvalósításának lehetőségei az óvodában. Művészetpedagógiai füzetek II. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2019, ISBN 978-80-8122-335-8.

Győriová Baková, Eva – Simon, Szabolcs: Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte. Elektronické študijné materiály (CD-ROM). Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno, 2019, ISBN 978-80-8122-308-2.

H. Nagy, Péter: A képzelet tudománya. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2019, ISBN 978-80-8122-296-2. Full text 

Istók, Béla – Lőrincz, Gábor – Lőrincz, Julianna – Simon, Szabolcs – Török, Tamás (szerk.): Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2019.

Lévai, Attila – Simon, Attila – Somogyi, Alfréd – Szarka, László – Tömösközi, Ferenc: Az első húsz év. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 1918–1938 között (CD-ROM). Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2019, ISBN 978-80-8122-338-9.

Simon, Attila – Tömösközi, Ferenc (szerk.): Válogatott források a szlovákiai református egyház történetéhez (1918–1938). Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2019, ISBN 978-80-8122-313-6.

Tóth, Péter: A problémaalapú tanulás. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2019, ISBN 978-80-8122-337-2.

Tóth, Sándor János (zostavil): Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte. Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno, 2019, ISBN 978-80-8122-307-5.

Vajda, Barnabás: Dunaszerdahely 1945–1989. Első rész: Források Dunaszerdahely 1945–1989 közti várostörténetéhez. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2019, ISBN 978-80-8122-303-7.

V. Szabó, László: A George-kör esztétikája. Monographiae Comaromienses 26. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2019, ISBN 978-80-8122-300-6.  Full text 

Lőrincz, Julianna: Az anyanyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztésének lehetőségei a tankönyvek segítségével. Monographiae Comaromienses 27. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2019, ISBN 978-80-8122-301-3. Full text 

2018

Gyakorlati képzési napló - Záznamník pedagogickej praxe : alapképzés és mesterképzés.

Alabán Ferenc: Önismeret és világlátás. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-246-7. Full text 

Halász Iván: Dél-Szlovákia az irodalomban: Sztereotípiák és interetnikus összefüggések – Južné Slovensko v literatúre: Stereotypy a interetnické súvislosti. Monographiae Comaromienses 24. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-279-5. Full text 

Horváth Kornélia: On Prose and Narrative. Monographiae Comaromienses 23. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-274-0. Full text 

T. Litovkina Anna – Zolczer Péter: Önfejlesztés és produktivitás: Rövid útmutató személyiségünk és teljesítőképességünk fejlesztéséhez. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-288-7. Full text 

Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs (eds.): A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei: A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-278-8. Full text 

Lőrincz Julianna: Kontrasztív nyelvészet, kontrasztív stilisztika. Monographiae Comaromienses 22. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-249-8. Full text 

Lőrincz Julianna – Lőrincz Gábor – Simon Szabolcs (eds.): Aranyul – magyarul: A Variológiai Kutatócsoport Arany János-szimpóziumának tanulmányai. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-240-5. Full text 

Makovický Pavol: Mikrobiológia. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-235-1.

Makovický Pavol: Morfologické a funkčné vlastnosti vemena vo vzťahu k produkcii a kvalite mlieka bahníc. Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno, 2018, ISBN 978-80-8122-243-6.

Nagy Melinda – Strédl Terézia – Szarka László: Többség, kisebbség és a tolerancia II. Kapcsolatok és identitások a számok tükrében. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-280-1.

Orsovics Yvette: Zenei alapismeretek az óvó- és tanítóképzős hallgatók számára. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-289-4.

Orsovics Yvette – Strédl Terézia – Szabóová Edita – Vass Vilmos: A személyiségfejlesztés új kihívásai a nemzetiségi óvodákban és iskolákban. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-282-5.

Pukánszky Béla: Gyermekkép és nevelés: Felfogások a gyermekről és a nevelésről a pedagógia történetében. Monographiae Comaromienses 25. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-290-0. Full text 

Tömösközi Ferenc (szerk.): A hit és a közösség szolgálatában: Életutak a szlovákiai református keresztyén egyházban. Selye János Egyetem, Tanárképző Kar – Református Teológiai Kar, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-273-3.

Vajda Barnabás: Bevezetés a történelemdidaktikába és a történelemmetodikába. Második kiadás. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-239-9.

Vajda Károly: Trauma és liturgia: A celani emlékezéslíra. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-244-3.

2017

Makovický Pavol: Prírodoveda 4 - časť Biológia. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Dibó Gábor – Hugyivár Magda – Szarka Katalin: Szerves kémia praktikum. Laboratóriumi gyakorlatok gyűjteménye a szlovákiai magyar tanárképzés kémia szakos hallgatói számára. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Alabán Ferenc: A valóság irodalmi motívumai. Tanulmányok a szlovákiai magyar irodalomról I. Literárne motívy skutočnosti. Štúdie o maďarskej literatúre na Slovensku I.  Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. Full text 

H. Nagy Péter (főszerk.): A Selye János Egyetem 2016-os nemzetközi doktorandusz konferenciája. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Tóth Sándor János: Aspekty slovensko-maďarskej porovnávacej morfosyntaxe. Monographie Comaromienses 19. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. Full text 

Litovkina, Anna: Teching proverbs and Anti-Proverbs. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. Full text 

Papp Vanda: Az interperszonális-megtévesztéselmélet a médiában, különös tekintettel a manipuláció eseteire a reklámokban. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Vajda Barnabás: A propaganda és a csehszlovákiai kommunista ideológiai harc természetéről 1948-1989. Monographie Comaromienses 21. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Strédl Terézia: Terápia szocializációs hatása a nevelésben. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. Full text 

Nagy Melinda – Balázs Pavol: A jászói kolostorkert - Jasovská kláštorná záhrada. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs (szerk.): A tankönyvkutatás feladatai és módszerei -tanulmánygyűjtemény a komáromi magyar tanszék mellett működő Variológiai Kutatócsoport konferenciájáról. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. Full text 

Vass Vilmos: Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás). Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. Full text 

Puskás, Andrea: Assessing English Language Learners in the Primary Classroom. Szeged, Belvedere Meridionale, 2017.

Szarka Katarína: Nový pohľad na hodnotenie prostriedkami rozvíjajúceho hodnotenia. Komárom, Kompress, 2017.

2016:

T. Litovkina Anna: “Do You Serve Lawyers and Politicians Here?” Stereotyped Lawyers and Politicians in American Jokes and Anti-Proverbs. Monographie Comaromienses 20. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016. Full text.pdf

Alabán Ferenc: A kulturális identitás metamorfózisai. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016. Full text.pdf

Horváthová Kinga – Szőköl István: A pedagógiai kommunikáció. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016.

Andrea Puskás: The Challenges and Practices of Teaching Young Learners. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016. Full text.pdf

Barnabas Vajda et al.: Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968). Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016. Full text.pdf

Horváth Kornélia: Fejezetek a kortárs Magyar líráról.  Monographie Comaromienses 18. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016.Full text.pdf

Keserű József: Bevezetés az irodalomtudományba.  Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016. Full text.pdf

Dobay Beáta: Mozgásos játékgyűjtemény (óvó- és alsó tagozatos pedagógusok részére). Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016.

2015:
Vajda Barnabás–Gaucsík István (szerk. / eds.): Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska. Chapters of urban studies from the communist Czechoslovakia. Forms of urbanization in Southern Slovakia. Monographie Comaromienses 17. Komárom, Selye Janos Egyetem Tanárképző Kara, 2015.

Vajda Barnabás: Hidegháború és európai integráció. Régi és új szempontok a 20. század második felének történeti értelmezéséhez. Monographie Comaromienses 16. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2015. Full text 

2014:
Pukánszky Béla: A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái. Monographie Comaromienses 15. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2014. www.pukanszky.hu/eloadasok/Tarhos/

2013:
Strédl Terézia: Inkluzív pedagógia. Monographie Comaromienses 14. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013.

Kováts-Németh Mária: Kultúraközvetítés és pedagógiai értékrendszerek. Monographie Comaromienses 13. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013.

Liszka József: Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán. Monographie Comaromienses 12. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013.

Barnabás Vajda: O činnosti Rádia Slobodná Európa počas studenej vojny. Monographie Comaromienses 11. Komárno: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2013.

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság népesedési folyamatai a 20. században (1918-tól 2001-ig). Monographie Comaromienses 10. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013.

Horváthová, Kinga–Szőköl, István: Kontrola a hodnotenie žiackych výkonov v národnostných školách na Slovensku. Monographie Comaromienses 9. Komárno: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2013.

Szabó András: Szepességtől Biharig. Protestantizmus, irodalom és művelődés Magyarországon a 16–18. században. Monographie Comaromienses 8. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013.

2012:
Erdélyi Margit: Pedagógia és irodalom kölcsönhatásai. Monographie Comaromienses 7. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2012.

Tomáš Oravec a kol.: Jazykovo-literárno-historické dotyky slovenčiny a maďarčiny v synchrónnom a diachrónnom priereze. Monographie Comaromienses 6. Komárno: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2012.

Strédl, Terézia: Dramatoterapia a jej socializačné možnosti. Monographie Comaromienses 5. Komárno: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2012.

2011:
Szabó András:„Bizonytalan Helyeken Búdosunk”. Szenci Molnár Albert a magyar és európai szellemi életben. Monographie Comaromienses 4. Dunaszerdahely – Komárom: Lilium Aurum–Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2011.

Vajda Barnabás szerk.: Államhatár és identitás – Komárom / Komárno. Monographie Comaromienses 3. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2011.

Keserű József–H. Nagy Péter: Kontrafaktumok. Spekulatív fikció és irodalom. Monographie Comaromienses 2. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2011.

2009:
Liszka József szerk.: Interetnikus és interkulturális kapcsolatok Dél-Szlovákiában. Monographie Comaromienses 1. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2009.

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.