O fakulte

Poslaním Pedagogickej fakulty UJS je, v súlade so zákonom a vnútornými predpismi, poskytovať, organizovať a zabezpečovať širokospektrálne, pružné, dynamické vysokoškolské vzdelanie v rámci akreditovaných študijných programov, ktorého kvalita sa neustále zlepšuje. Vzdelávanie, ktoré sa na fakulte realizuje, je založené na najnovších vedeckých poznatkoch, prispieva k rozvoju reflektívneho a kritického myslenia, k rozvoju sociálnych, komunikatívnych a technických zručností a je základom pre budovanie kompetencie celoživotného učenia sa. Naša fakulta dbá o to, aby jej absolventi nadobudli kompetencie umožňujúce uplatniteľnosť a adaptabilitu na trhu práce.

Pedagogická fakulta UJS sa cielene usiluje, aby v oblasti pedagogických vied, zvlášť v oblasti prípravy budúcich vychovávateľov, učiteľov, a v oblasti humánnych vied, najmä v oblasti maďarského jazyka a literatúry bola bázou pre základný a aplikovaný výskum, čo vytvára vedecký fundament pre dosahovanie vzdelávacích a rozvojových cieľov fakulty. Naším zámerom je, využívajúc naše neustále sa zlepšujúce personálne a štrukturálne danosti prispievať k rozvoju nášho regiónu, národnej identity a našej vlasti, k výchove budúceho pokolenia.

Odbornú rozmanitosť študijných programov Pedagogickej fakulty UJS zabezpečujú vysoko kvalifikovaní profesori, docenti a asistenti. Akreditované študijné odbory, resp. programy v dennej a externej forme štúdia sú:

Bakalárske a magisterské študijné programy v rámci študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov, resp. Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (študenti si vyberajú ľubovoľnú dvojkombináciu z ponúkaných študijných programov):

-     Anglický jazyk a literatúra

 • Biológia
 • História
 • Chémia
 • Informatika
 • Katechetika
 • Maďarský jazyk a literatúra
 • Matematika
 • Nemecký jazyk a literatúra
 • Slovenský jazyk a literatúra

Samostatné študijné programy, ktoré ponúkame aj vo forme externého štúdia:

 • Predškolská a elementárna pedagogika (bakalársky študijný program)
 • Učiteľstvo  pre primárne vzdelávanie (magisterský študijný program)
 • Maďarský jazyk a literatúra (neučiteľský bakalársky študijný program)
 • Maďarský jazyk a literatúra (doktorandský študijný program)

Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., dekanka PF UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.