Doktorandské štúdium

Doktorandské (PhD.) štúdium
 
Doktorandský študijný program sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Cieľom študijného programu je príprava vysoko kvalifikovaných odborníkov a vedeckých pracovníkov. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je úspešné absolvovanie druhého stupňa štúdia. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov. Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Po skončení absolventi získajú vedecký titul „philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“
 
Možnosti doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte UJS:
 
Študijný odbor: 11. Filológia
Študijný program: Maďarský jazyk a literatúra (tu) – denná (so štipendiom)
 
Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Študijný program: Didaktika dejepisu (tu) – denná (so štipendiom) aj externá (s povinnosťou úhrady školného)
 
Všeobecné zásady doktorandského štúdia UJS: tu
 
Všeobecné informácie o doktorandskom štúdiu:
 
Bc. Csilla Vas
Študijná referentka
kancelária: PF 217
e-mail:
telefón: 00421-35-3260-807
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.