Doktorandské štúdium

Základné informácie o doktorandskom štúdiu  

Doktorandské (PhD.) štúdium

Doktorandský študijný program sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Cieľom študijného programu je príprava vysoko kvalifikovaných odborníkov a vedeckých pracovníkov. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je úspešné absolvovanie druhého stupňa štúdia. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov. Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Po skončení absolventi získajú vedecký titul „philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“

Možnosti doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte UJS:

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program: Didaktika dejepisu – denná (so štipendiom) aj externá (s povinnosťou úhrady školného)

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Študijný program: Pedagogika – denná (so štipendiom) aj externá (s povinnosťou úhrady školného)

Všeobecné zásady doktorandského štúdia UJS: tu

Proces uznávania dokladov o vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí TU .

Všeobecné informácie o doktorandskom štúdiu: 

Mgr. Lilla Bartalos
Študijná referentka
kancelária: PF 217
e-mail: 
telefón: 00421-35-3260-807

Študijný program Pedagogika

Doktorandský študijný program: Pedagogika

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

Štúdium doktorandského študijného programu sa skladá z troch častí:

1. z časti študijnej (prednášky, semináre a samostatné štúdium),

2. z časti vedeckej (vedecko-výskumná, publikačná činnosť) a

3. z časti pedagogickej (vyučovanie – len pre študentov dennej formy štúdia a iné príbuzné činnosti).

Študijný program Pedagogika v treťom stupni vysokoškolského štúdia je organickou súčasťou študijného odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy. Má poskytnúť vedecké vzdelanie potrebné pre výskum v oblasti pedagogickej teórie a praxe a súvzťažných disciplín na všetkých stupňoch vzdelávania, vrátane vzdelávania dospelých, ako i jeho aplikácie do školskej praxe.

Doktorandský študijný program sleduje v študijnej časti:

- prehlbovanie znalostí študentov o aktuálnych filozofických, socio-kultúrnych, pedagogicko-psychologických, historicko-spoločenských súvislostiach výchovy a vzdelávania a spôsoboch ich riešenia, a

- prehlbovanie znalostí študentov z edukačných vied, informácií a poznatkov o najnovšom stave a výsledkoch vedeckého bádania v oblasti pedagogických a príbuzných vied a to v medzinárodnom ponímaní.

Doktorandský študijný program sleduje vo vedeckej časti:

- vedenie študenta k vnímaniu a riešeniu pedagogického, vedeckého problému z odboru,

- rozvíjať schopnosti študenta pri dodržiavaní etických zásad a vedeckého jazyka formulovať vlastné závery vedeckej práce, kvalifikovane ich interpretovať, diskutovať o nich a prezentovať ich na vedeckých konferenciách , publikovať vo vedeckých časopisoch.

Možnosť študovať v materinskom jazyku a umožniť získať vysokoškolské vzdelanie v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy v jazyku národnostnej menšiny je poslaním Univerzity J. Selyeho. Predmetným študijným programom umožníme absolventom študijného odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy získať vysokoškolské vzdelanie najvyššieho, tretieho stupňa, a to v jazyku národnostnej menšiny.

Vo vzdelávacom procese akcentujeme potrebu európskeho, medzinárodného, transdisciplinárneho a inkluzívneho rozmeru kurzov, ako aj potrebu jazykovej kompetentnosti absolventov. V študijnom programe sú uplatňované postupy prenosu výsledkov vlastného výskumu do pedagogického procesu zodpovedajúceho stupňu vzdelávania a výstupom vzdelávania.

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Po skončení absolventi získajú akademický titul „philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“.

Absolvent doktorandského štúdia môže nájsť uplatnenie ako pedagogický alebo vedecko-výskumný pracovník v univerzitných, akademických a iných vzdelávacích, vedecko-výskumných, prognostických, štatistických inštitúciách i európskeho charakteru. Dokáže profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa, prácu v teoretickom aj v aplikovanom výskume, prácu inovatívne koncepčného, programového pracovníka, evalvátora v štátnej správe v školstve a osvete. Uplatnenie môže nájsť aj ako učiteľ regionálneho školstva v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

(1) Podmienky prijatia na štúdium doktorandského študijného programu Pedagogika na PF UJS pre akademický rok 2024/2025 – Pedagogika: (tu)

(2) Témy dizertačných prác – Pedagogika – Akademický rok 2024/2025: (tu)
      Témy dizertačných prác – Pedagogika – Akademický rok 2022/2023: (tu)

(3) Projektový zámer dizertačnej práce – návrh (tu)

(4) Členovia odborovej komisie doktorandského študijného programu Pedagogika, Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. (Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS, ) - predseda
Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. (Katedra biológie PF UJS, ) - podpredseda
Doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD. (Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS, ) - tajomník

Prof. Dr. Katalin Ambrus Attila Józsefné Kéri, DSc. (Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS, )
Prof. Dr. Krisztián Józsa, PhD. (Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS, )
Prof. Dr. András Németh, DSc. (Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS, )
Prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc. (Katedra pedagogiky PF UJS, )
Prof. Dr. Péter Tóth, PhD. (Katedra pedagogiky PF UJS, )
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. (Katedra chémie PF UJS, )
PD Dr. phil. habil. Attila Mészáros, (Katedra nemeckého jazyka a literatúry PF UJS, )
Mgr. Katarína Szarka, PhD. (Katedra chémie PF UJS, )
Dr. habil. Éva Márkus, PhD. (ELTE, TOK, Budapest)

(5) Organizačný a rokovací poriadok odborovej komisie pre doktorandské štúdium Pedagogika (tu)

(6) Doktorandi

Doktorandi v akademickom roku 2023/2024 – študijný program Pedagogika (tu)

Doktorandi v akademickom roku 2022/2023 – študijný program Pedagogika (tu)

Študijný program Didaktika dejepisu 

Doktorandský študijný program: Didaktika dejepisu
 
Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika, po 01.09.2019: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
 
(i) Podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2023/2024 – Didaktika dejepisu: (tu) a (tu)
 
(ii) Témy dizertačných prác – Didaktika dejepisu - Akademický rok 2023/2024: (tu)
 
(iii) Návrh projektu dizertačnej práce (tu)
 
(iv) Odborová komisia: Doktorandský študijný program: Didaktika dejepisu, Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika, po 01.09.2019: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
 
Prof. Dr. Péter Tóth, PhD.
Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD., predseda
Dr. habil. Attila Simon, PhD.
Dr. habil. László Szarka, CSc. 
Dr. habil. Árpád Popély, PhD. 
Dr. habil. PaedDr. Kinga, Horváth, PhD. 
Dr. habil. PaedDr. József Keserű, PhD.
Ambrusné Prof. Dr. Katalin Kéri, DSc. 
Prof. emerita Ágnes, F. Dárdai 
Dr. habil. József Kaposi, PhD.

(v) Organizačný a rokovací poriadok Odborovej komisie Didaktika dejepisu (tu)
 
(vi) Doktorandi
 
Doktorandi v akademickom roku 2023/2024 – študijný program Didaktika dejepisu (tu)

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.