Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

O katedre

Profil Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky

Katedra ponúka študijné programy, ktorými pripravuje učiteľov materských škôl, vychovávateľov, asistentov učiteľa, učiteľov primárneho vzdelávania a v doktorandskom študijnom programe vedeckých a výskumných pracovníkov. Ako jedna z mála vedeckých pracovísk na Slovensku reagovala na potreby dnešnej modernej doby a študentov tým, že študijné programy prvého stupňa realizuje ako modulárne. To znamená, že študent si môže od začiatkov svojho štúdia určiť svoju špecializáciu a odborné zameranie. Katedra je špecifická svojím variabilným zložením. Tím vedeckých pracovníkov a učiteľov sa venuje nielen otázkam pedagogiky, psychológie a ich disciplín, ale aj matematiky, slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, odborových didaktík. V moderne zariadených odborných učebniach sa realizuje príprava študentov na praktický výkon ich povolania. Katedra podporuje a rozvíja výtvarnú a hudobnú kreativitu a pohybovú zdatnosť študentov nielen v umeleckom smere, ale aj v smere jej aplikovania v edukačnej praxi škôl a v smere zmysluplného trávenia voľného času. Katedra je výnimočná v tom, že navýšila hodiny pedagogickej praxe, zaviedla nové typy a druhy pedagogických praxí pre svojich študentov, taktiež v tom, že podporuje študentov k výkonu dobrovoľníckej činnosti a k medzinárodnej mobilite.

Katedra preukazuje nepretržitú medzinárodne orientovanú vedecko-výskumnú činnosť. Aktívne rieši vedecké, ale i rozvojové projekty s dôrazom na medzinárodnú spoluprácu.

Prioritou katedry je i angažovanosť v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov v praxi a aktívna spolupráca so širokou sieťou mentorov materských škôl, základných škôl a školských zariadení.

Vyučujúci

Vedúca katedry:
Mgr. Yvette Orsovics, PhD.

Profesori:
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Katalin Ambrusné Prof. Dr. Kéri, DSc.
prof. Dr. Krisztián Józsa, DSc.
prof. Dr. András Németh, DSc.

Docenti:
Doc. dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.
Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD.
PaedDr. Diana Borbélyová, PhD.

Odborní asistenti:
Katalin Kanczné Nagy, PhD.
Mgr. Tímea Mészáros
Csilla Nagyová, ArtD.
Mgr. Yvette Orsovics, PhD.
Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD. 

Asistenti:
PaedDr. Peter Židek
Mgr. Attila Bognár

Externí učitelia katedry:

Doktorandi v akademickom roku 2023/2024

Denná forma štúdia 1. ročník

PaedDr. Szántó Zsuzsanna
Kancelária: 409
UJS email:
tel. č:  035/   3260 719
Konzultačné hodiny
Pondelok: 8:30 – 9:15
Utorok: 9:30-10:15

Mgr. Katona Nikolas
Kancelária: Sirály, 109b
UJS email: 
tel. č. : 035/ 3260870
Konzultačné hodiny: 
streda: 13.00-13.45
štvrtok: 16.00-16.45

Mgr. Szegiová Cyntia
Kancelária: Sirály 109b
UJS email:
tel. č035/   3260 870
Konzultačné hodiny
Streda:10:30 -11:15
Štvrtok: 13:15-14:00

Denná forma štúdia:

2. ročník

Mgr. Stela Járosiová
Kancelária: T516
e-mail: 
tel. č.: 035/   3260     724
Konzultačné hodiny: Streda: 10:30 – 11:15
Štvrtok: 10:30 – 11:15

Mgr. Eva Prokopcová
Kancelária: 516
e-mail: 
tel. č.: 035/   3260     724
Konzultačné hodiny: Pondelok: 9:00 – 9:45
Streda: 11:00 – 11:45

Mgr. Kocsis Zsófia
Kancelária:T407
e-mail: 
tel. č.:  035/   3260  855
Konzultačné hodiny: Utorok: 9:30 – 10:15
Utorok: 13:00 – 13:45

Mgr. Katalin Sýkora Hernády
Kancelária: T407
e-mail: 
tel. č.:  035/   3260    855
Konzultačné hodiny:  Utorok: 10:00 – 10:45
Streda: 9:00 – 9:45

Externá forma štúdia:

Mgr. Borovicza Boglárka
Gulyás Erzsébet
PaedDr. Kiss Beáta
PaedDr. Madarász Róbert

Sekretariát

Mgr. Marosi Martina
e-mail: 
tel.: 00421 (35) 3260 608
kancelária: T509

Doktorandský program

Doktorandská mobilita v srdci Poľska, v Krakove
 
Mgr. Katalin Sýkora Hernády sa zúčastnila na doktorandskej mobilite v poľskom Krakove, kde mala možnosť obohatiť svoje vedomosti o metodológii výskumu, znalosti anglického jazyka a sieť ľudského kapitálu. Na základe odporúčania mentorky, Dr. hab. Aleksandra Budrewicz, prof., mala možnosť okrem knižnice pedagogickej fakulty navštíviť aj Jagelovskú knižnicu, jednu z najstarších univerzitných knižníc v Európe. Počas mobility prednášala na predmetnej krakovskej univerzite aj Dr. habil. Anna Tóthné Litovkina, PhD., profesorka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho.


Správa Erasmus+ doktorandky Katalin Sýkora-Hernády
 
Katalin Sýkora Hernády sa zúčastnila Erasmus+ doktorandskej mobility na Fakulte pedagogiky a psychológie Univerzity Eötvösa Lóránda (ďalej len "ELTE"). Fakulta sa snaží neustále posilňovať svoju tvorivú komunitu, rešpektujúc rozmanitosť a ľudskú dôstojnosť. Pozorované programy boli prevažne v anglickom jazyku, čo je jasným dôkazom úspešného plánu internacionalizácie ELTE. Na fakulte pôsobia desiatky výskumných skupín, detailný náhľad sa jej podarilo získať do práce Výskumnej skupiny pre inštitucionálny a programový rozvoj vo vzdelávaní. Poslaním skupiny je vykonávať výskum zameraný na zlepšenie na organizačnej úrovni a rozvoj programov vo vzdelávacích inštitúciách. Výskumnú skupinu vedie Dr. Erika Kopp, ktorá je zároveň docentkou na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho. Worshopy EDiTE sa zameriavajú na procesy kvality v doktorandskom štúdiu. Počas odborných stretnutí sme si vypočuli prezentáciu docentky Nikolett Mihály s názvom Social Media Presence, ďalej sa diskutovalo aj o témach, ako je gender vo vzdelávaní. Následné odborné diskusie boli ukážkové. Okrem vyučujúcich pôsobiacich na ELTE sa naskytla príležitosť stretnúť sa a konzultovať aj s doktorandmi, učiteľmi a mladými výskumníkmi z celého sveta, vrátane Číny, Indonézie, Mjanmarska, Ghany, Ománu a Malajzie.


Správa z Erasmus+ doktorandky Beáty Kissovej
 
Doktorandka absolvovala krátkodobú mobilitu na Pedagogickej a psychologickej fakulte Univerzity Eötvös Loránd v apríli 2024 počas piatich dní. Počas svojej cesty získala množstvo zážitkov: zúčastnila sa vzdelávacieho programu na ELTE, bola aktívnym účastníkom konferencie, robila výskum v knižnici a obdivovala Budapešť. Prvý deň sa oboznámila s odbornou prácou na Pedagogickej a psychologickej fakulte ELTE a stretla sa s členmi miestnej doktorandskej výskumnej skupiny, ktorí prezentovali zaujímavé témy, ako sú odolnosť učiteľov, výučba rodovej identity a medzikultúrne vzťahy. Okrem toho robila výskum v knižnici a prechádzala sa po centre Budapešti. Počas týždňa navštívila aj Pedagogickú knižnicu a múzeum so školskými dejinami, kde si prezrela staré vzdelávacie pomôcky a predmety spojené s dielom Comeniusa „Orbis Pictus“. Štvrtý deň mobility cestovala do Sopronu, aby sa zúčastnila konferencie „Vzdelávanie a prax“, kde počúvala prednášky na témy dejín vzdelávania a učebných organizácií. Posledný deň pokračovala vo výskume v knižnici a odborných konzultáciách, a tiež študovala používanie softvéru MAXQDA.


Deň maďarskej poézie
 
Mgr. Nikolas Katona, doktorand, predniesol študentom univerzity krátku prednášku o Attilovi Józsefovi a následne študenti univerzity umiestnili svoje obľúbené básne na stenu poézie, čím prispeli k významu poézie. Nikolas poslal jednu zo svojich básní do súťaže organizovanej Združením Spisovateľov na podporu dňa poézie a získal Opus v každoročnej súťaži Súčasný Hlas, ako aj špeciálnu cenu v kategórii lyrika.

Sociologicky seminár - Martovce

Impulz a TéKa zorganizovali tento rok v Martove druhý ročník Sociologického seminára pre mladých Maďarov na Slovensku. Na projekte a programe workshopu sa aktívne podieľala Katalin Sýkora Hernády, doktorandka na Katedre pedagogiky a učiteľstva. Dr. Zoltán Kántor, riaditeľ Národného politického výskumného inštitútu, upriamil pozornosť účastníkov na národnopolitické implikácie spoločenskovedného výskumu a Prof. Attila Z. Papp, riaditeľ Inštitútu pre výskum menšín Centra spoločenskovedného výskumu, viedol pre účastníkov intenzívne školenie SPSS. Dr. Tünde Morvai, vedúca Oddelenia Maďarov za hranicami Maďarskej akadémie vied, predstavila podrobnosti výskumu Edu Uni 2024 a jeho koordinačné úlohy.


Workshop v meste Miskolc
 
Mgr. Katona Nikolas, študent doktorandského programu, počas svojej pracovnej cesty v Miskolci nadobudol bohaté skúsenosti. Počas svojho výskumu na univerzite sa mu podarilo nájsť nielen relevantnú odbornú literatúru potrebnú pre jeho dizertačnú prácu, ale tiež prostredníctvom krátkeho workshopu predstavil dôležitosť pestrosti literatúry pod názvom "Literatúra bez hraníc". Okrem toho si našiel čas na preskúmanie kultúrnych hodnôt a pamiatok mesta.

INTED2024 Proceedings Konferencia

V dňoch 04.-06.03.2024 sa v Španielsku opätovne konala celosvetová konferencia pod názvom INTED2024 Proceedings. Tejto konferencia sa zúčastnila aj doktorandka Pedagogickej fakulty, Mgr. Eva Prokopcová, MBA. Názov príspevku, ktorý prezentovala bol: „Štátny jazyk ako cudzí na vysokej škole s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny“. Jazykom prezentovania bol anglický jazyk. Príspevok bol uverejnený v zborníku konferencie.


Odborná pedagogická stáž - Eger
 
Doktorandky Stela Járosiová a Eva Prokopcová sa v marci 2024 zúčastnili na stáži v rámci programu Erasmus+ na Katolíckej univerzite K. Eszterházyho Eger v Maďarsku. Počas pobytu získali dôkladnejší prehľad o teoretických a praktických poznatkoch v rámci kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, prehĺbili svoje vedomosti a zručnosti pomocou softvéru MaxQDA a SPSS, taktiež mali možnosť preskúmať historické pamiatky mesta Eger, čím získali prehľad o miestnej kultúre a histórii. Táto skúsenosť ich obohatila nielen po odbornej, ale aj po kultúrnej a historickej stránke.
 

Vedecká konferencia v duchu diskriminácie
 
Nikolas Katona, študent prvého ročníka doktorandského štúdia, sa aktívne zúčastnil na vedeckej konferencii organizovanej Katedrou Maďarského Jazyka a Literatúry. Hlavnou témou konferencie bola diskriminácia, o ktorej Nikolas predniesol zaujímavý príspevok. Názov prezentácie bol "Metodologická analýza filmu Barbie vo svetle diskriminácie". Metodologický prístup a analytický rámec prezentovaný počas prednášky pomohol pochopiť, ako sa diskriminácia odráža vo filmoch Barbie, ktoré sú všeobecne považované za populárne.
 

Odborná správa a workshop o ceste v rámci programu Erasmus

Nikolas Katona, študent prvého ročníka doktorandského štúdia, strávil v rámci programu Erasmus dva týždne v maďarskom Győri na Széchenyi István University. Intenzívne využíval knižnicu a mal možnosť prednášať a zorganizovať interaktívny workshop o svojej dizertačnej práci s názvom Dramatická pedagogika a literárna terapia. Program Erasmus ponúka príležitosti na akademický výskum, nové kontakty a rozvoj vedomostí.


Doktorandské (PhD.) štúdium

Študijný program Pedagogika v treťom stupni vysokoškolského štúdia je organickou súčasťou študijného odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy. Má poskytnúť vedecké vzdelanie potrebné pre výskum v oblasti pedagogickej teórie a praxe a súvzťažných disciplín na všetkých stupňoch vzdelávania, vrátane vzdelávania dospelých, ako i jeho aplikácie do školskej praxe. Informácie o doktorandskom programe sú dostupné tu.

Udalosti v akademickom roku 2022/2023

Pravidelné zasadnutie výskumnej skupiny Ratio 29. septembra 2022

Výskumná skupina Ratio, pod vedením jej predsedu prof. Dr. Pétera Tótha, PhD. zorganizovala svoje prvé stretnutie v tomto akademickom roku 29. septembra 2022. V prvom rade, Mgr. Yvette Orsovics, PhD., hlavná organizátorka Origo dňa informovala o podujatí. Po nej doktorandi študijného programu Pedagogika Mgr. Stela Járosiová, Mgr. Zsófia Kocsis, Mgr. Eva Prokopcová, Mgr. Sýkora Hernády Katalin, Gulyás Erzsébet a PaedDr. Beáta Kiss predstavili aktuálny stav svojho výskumu, po ktorom nasledovali pripomienky a návrhy.

Seminár pre doktorandov v akademickej knižnici

Seminár otvorila a viedla riaditeľka Akademickej knižnice 3. októbra 2022. Vysvetlila, ako sa prihlásiť do databázy, kde bolo možné najprv zobraziť rôzne publikácie, časopisy, zborníky a ich údaje v SCOPUS, WOS. Doktorandi získali poznatky o tom, ako sa orientovať v databáze a ako si prezerať a vyhľadávať rôzne domáce a zahraničné časopisy. Doktorandi sa pýtali na možnosti publikovania. Workshopu sa zúčastnila tajomníčka odborovej komisie doktorandského študijného programu doc. dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.

Výskum

Oblasti výskumu katedry:

Pedagóg, žiak/študent, odborná príprava
- Výskum interpersonálneho správania učiteľa, atribúty ideálneho učiteľa. 
- Výskum metodickej kultúry a sebaúčinnosti učiteľa.
- Výskum v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov.
- Výskum identity študentov učiteľstva a učiteľov v sociálnom kontexte, ich postojov k sociálno-ekonomickému prostrediu, formovaniu stereotypov, vytváraniu sociálnych sietí a paralelnej identifikácie ich špecifických prvkov vo vzdelávacom priestore menšinových škôl. 
- Výskum predčasného zanechania štúdia ako sociálneho fenoménu.  
- Výskum úrovne prírodovedných a matematických vedomostí žiakov, ťažkostí s pochopením vedeckých pojmov v súvislosti s procesmi riešenia problémov v niektorých oblastiach problémového vyučovania, postojov žiakov k predmetom a ich rozvoja. 
- Výskum induktívneho myslenia žiakov.
- Diagnostické hodnotenie  v materskej škole
- Výskum teoretických základov vzdelávacích, školských systémov.
 
História vzdelávania a odbornej prípravy
 - Dejiny raného detstva a materských škôl (19. a 20. storočie);
- História vzdelávania učiteľov; feminizácia učiteľskej kariéry;
- Dejiny vzdelávania žien (18. a 19. storočie);
- Integrácia  pedagógov, inkluzívna pedagogika
- História vzdelávania v Španielsku
 
Umelecké vzdelávanie
 - Hudobná pedagogika a rozvoj hudobných schopností 
- Umelecká pedagogika, umelecká výchova v kontexte interdisciplinárnych vzťahov
- Kultúra, umenie, vzdelávanie z hľadiska interkultúrnych vzťahov (prioritne maďarsko-slovenských)
- Muzikoterapia, alternatívne metódy v hudobnej výchove
- Aktívna umelecká činnosť študentov (umelecké projekty, práca v zbore)
 
Moderné metódy vo vzdelávaní
- Webové aplikácie vo vyučovacom procese
- Prevrátená metóda (flipped method)

Projekty (20112012201320142015201620172018201920202021, 20222023)

Aktuality

Stretnutie výskumnej skupiny Ratio

Rátio Výskumná Skupina uskutočnila svoje ďalšie stretnutie 30. mája 2024. Počas stretnutia dvaja doktorandi prvého ročníka prezentovali výsledky svojej doterajšej dizertačnej práce. Témou PaedDr. Zsuzsanny Szántó bola "Výskum učiteľskej kompetencie," zatiaľ čo Mgr. Cyntia Szegi prezentovala svoju prácu na tému "Metodologické a jazykové aplikácie digitálnych nástrojov vo výučbe nemčiny ako cudzieho jazyka." Obe prezentácie boli veľmi užitočné.

 


Stretnutie maďarských zborov vo Veszpréme

Už po piatykrát zorganizoval Miešaný spevácky zbor mesta Veszprém v dňoch 7. - 9. júna 2024 v budove Hangvilly stretnutie speváckych zborov, ktorého cieľom bolo spojiť maďarské spevácke zbory spoza hraníc i mimo nich a spoločne si zaspievať. Tohtoročné podujatie otvoril v piatok večer koncert zborovej rodiny hostiteľského zboru. V sobotu sa uskutočnil slávnostný koncert pozvaných hosťujúcich zborov. Účinkoval spevácky zbor svätej Cecílie z Kluže, Zbor svätého Maurícia z Bakonybélu a spevácky zbor Vox Humana z Vácu. Okrem miešaného zboru Blaha Lujza z Rimavskej Soboty reprezentoval nás región Hornej zeme aj ženský univerzitný spevácky zbor Cantus Iuventus. Zbor dirigovala jeho zbormajsterka Yvette Orsovics, na klavíri hrala Ágota Csehi. Vyvrcholením koncertu bolo záverečné, spoločné spevácke vystúpenie, kde si hostitelia a ich hostia spoločne zaspievali vopred vybrané a naučené skladby.

Gratulujeme členom a vedúcim zboru k dôstojnej reprezentácii. 


V.ROZPRÁVKOVÉ PREDPOLUDNIE  PAMIATKY ANDERSENA

Egyedi illusztrációk árlista - Gallay-Nagy Krisztina grafikus, illusztrátor

 

2. apríl, deň narodenia veľkého dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena sa od roku 1967 oslavuje ako Medzinárodný deň detských kníh. Z tejto príležitosti sa na Slovensku   od roku 2000 usporadúvajú pre deti večerné čítania  s názvom Večer s Andersenom. Cieľom programu je prilákať deti do knižníc, do ríše kníh,  aby si knihy obľúbili a čítali  čo najviac.

 18. apríla tohto roku bolo piatykrát usporiadané v Univerzitnej knižnici  UJS v Komárne  rozprávkové predpoludnie pre deti k  tejto príležitosti. Organizátorom podujatia bola  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky.  Program realizovali   poslucháčky druhého  ročníka denného štúdia  študijného programu predškolskej a elementárnej pedagogiky pod vedením  PaedDr. Diany Borbélyovej, PhD. Podujatie bolo podporené projektom Posilňovanie partnerstiev v oblasti vzdelávania v kontexte cezhraničnej spolupráce/EduCoop. Do rozprávkového predpoludnia boli zapojené dve materské školy (MŠ Vodná Komárno a Gesztenyés Óvoda z Maďarska). Deti po príchode  sa oboznámili s knižnicou. Ústrednou témou predpoludnia bola rozprávka „Soľ nad zlato“, po ktorej nasledovali dramatické a pohybové hry. Program bol zostavený interaktívne, v ktorom sa  deti stali aktívnymi účastníkmi. Potom nasledovalo bábkové divadlo v podaní študentov Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky. Po skončení aktivity nasledovalo malé pohostenie, deti dostali  diplomy a malé darčeky. Program bol veľmi úspešný, nakoľko zaviedol deti do ríše kníh a rozprávok pomocou zážitkového učenia a pomocou zaujímavej maďarskej metódy „Rozprávka  inak“.

Podujatie bolo podporene z Fondu malých projektov Programu Interreg Maďarsko-Slovensko
Názov programu: Program Interreg Maďarsko-Slovensko
Skrátený názov (akronym) projektu: EduCoop
Výška finančnej podpory z EU: 21.145 Eur
Odkaz na webovú stránku Fondu malých projektov: www.spf-west.euFakultné kolo Celoštátnej recitačnej súťaže Mihálya Tompu

Dňa 27. marca 2024 sme zorganizovali na  Pedagogickej fakulte fakultné kolo Celoštátnej recitačnej súťaže Mihálya Tompu. Pri tejto príležitosti študenti, konkrétne Mercédesz Karvai, Júlia Szabó, Veronika Fagyas a Dániel Nemes, recitovali svoje súťažné básne. Následne môžu pokračovať v celoštátnom semifinále. Organizátori a hodnotiaci súťaže boli  PaedDr. Beáta Kiss, PaedDr. Szabolcs Simon PhD. a ako hosť Dr. Vörös Ottó. Z recitačnej súťaže by sme chceli vytvoriť tradíciu na našej fakulte a ďakujeme našim študentom za účasť.


Stretnutie výskumnej skupiny Ratio
 
V dňoch 22. marca 2024 sa konal zasadnutie Výskumného skupiny Ratio. V rámci zasadnutia  PD. Dr. phil. habil. Mészáros Attila, zástupca dekana, podrobne informoval prítomných o používaní bibliografického softvéru v pedagogickom výskume. Programy, ako napríklad BibTex, BibDesk, Bibsonomy atď., pomáhajú doktorandom pri usporiadaní a prehľadnosti odbornej literatúry, čím významne uľahčujú ich vedeckú prácu. Nasledujúcou prednášateľkou bola doktorandka Mgr. Járosi Stella, ktorá predstavila tému svojej disertačnej práce: "Výchova dievčat a ženská kultúra v 18.-19. storočí". Prezentácia poskytla hlboký vhľad do témy a zdieľala cenné vedecké prístupy a výsledky s nadšeným publikom. Na konci zasadnutia Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., dekanka fakulty, oboznámila doktorandov druhého ročníka, ktorí sa pripravujú na rigorózne skúšky, s formálnymi detailmi skúšok. Tieto informácie poskytujú študentom veľkú pomoc pri príprave na skúšky a efektívnom zvládaní akademických výziev, ktoré pred nimi stoja.
 

Slávnostná spomienka
 
Dňa 14. marca 2024 v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho v Komárne prostredníctvom kultúrneho podujatia si pripomenuli udalosti z roku 1848 s názvom “Él a magyar”. Tohtoročné slávnostné podujatie pripravili deti a žiaci Cirkevnej spojenej školy MARIANUM, Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola na Ulici práce a študenti Univerzity J. Selyeho. Našu univerzitu reprezentoval ženský spevácky zbor Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky Cantus Iuventus a študenti Katedry maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty, ktorí si uctili pamiatku revolučných rokov 1848-1849 komornou hudobno-literárnou kompozíciou. Poďakovanie patrí pripravujúcim pedagógom: Agáte Csehiovej, Yvette Orsovics, Anikó Polgár, Józsefovi Keserűovi, Gáborovi Lőrincovi a Szabolcsovi Simonovi. 
 

Stretnutie výskumnej skupiny Ratio (22. február 2024)
 
Ďalšie zasadnutie výskumnej skupiny Ratio sa konalo 22. februára. Na stretnutí prezentovala Prof. Dr. Katalin Ambrus Kéri, DSc. so zaujímavou prezentáciou na tému „Možnosti a problémy výskumu v oblasti žien a vzdelávanie žien“. Tému prezentovala veľmi zaujímavo, čím vzbudila záujem všetkých účastníkov. Prednáška bola pre prítomných určite inšpiratívna a poskytla dôležité informácie pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o tému prezentácie. Počas stretnutia sa diskutovalo aj o správnom používaní citácií. Okrem toho bola pozornosť na skúšku doktorandov druhého ročníka, ktorá sa uskutoční v apríli. Stretnutie ďalej obohatili účastníci svojimi otázkami a komentármi, vďaka čomu bolo zaslúžené úspešné.

Deti z Materskej školy na ulici Františkárov boli 14. februára 2024 aktívnymi účastníkmi Dňa otvorených dverí Univerzity J. Selyeho. S ich pomocou sme mohli návštevníkom ukázať, aké úlohy a povinnosti čakajú budúce učiteľky materských škôl, pre ktoré naša univerzita poskytuje vynikajúcu prípravu.

Univerzita J. Selyeho si pripomínala 100. výročie koncertu Bélu Bartóka v Komárne

Dňa 5. februára 2024 sme si pripomenuli podujatie, ktoré presne pred sto rokmi bolo veľmi významnou udalosťou v kultúrnom živote Komárna. V tento deň, presne 5. februára 1924, v reprezentačnej sále Kultúrneho paláca v Komárne – dnes Podunajského múzea – koncertoval významný maďarský etnomuzikológ, hudobný pedagóg, skladateľ a klavirista Béla Bartók. Táto skutočnosť bola inšpiráciou spomienkovej slávnosti, ktorá sa uskutočnila pri pamätnej tabuli Bélu Bartóka na stene Podunajského múzea. Agáta Csehiová, docentka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, zhrnula tvorivú činnosť  Bartóka a jeho väzby s územím dnešného Slovenska a poukázala na niektoré dôležité fakty ohľadne realizácie a ohlasov koncertu. Veniec úcty položila Kinga Horváth, dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v sprievode Agáty Csehiovej a Yvetty Orsovicsovej, za spoluúčasti Istvána Stubendeka, dirigenta komárňanského speváckeho zboru Concordia. Počas spomienkovej slávnosti vystúpil ženský spevácky zbor UJS Cantus Iuventus a mladí speváci Veľkého speváckeho zboru Schola Mariana pod vedením Yvette Orsovicsovej, ktorí predviedli maďarské ľudové piesne v spracovaní Bélu Bartóka. Účastníci týmto spomienkovým podujatím vyjadrili úctu voči tejto významnej osobnosti aj po sto rokoch.


Záverečná obhajoba projektu KEGA

Dňa 11.01.2024 sa na Pedagogickej fakulte UJS konala obhajoba KEGA projektu Adaptácia a štandardizácia diagnostického nástroja DIFER na zisťovanie aktuálnej vývinovej úrovne 4-8 ročných detí, ktorý mal výskumný charakter. Vedúcim projektu bol prof. Krisztián Józsa, PhD. DSc. z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky. V projekte spolupracovali pedagogickí zamestnanci Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky (PaedDr. Diana Borbélyová, PhD.; Dr.habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.; Mgr.Yvette Orsovics, PhD.) a Katedry pedagogiky PF UJS (PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD.). Najväčším prínosom projektu je sprístupnenie výskumného a diagnostického nástroja DIFER, ktorý je adaptovaný a štandardizovaný pre podmienky edukácie v MŠ a ZŠ na Slovensku s vyučovacím jazykom maďarským. Takto overený nástroj DIFER môžu učitelia MŠ a ZŠ uplatňovať vo vlastnej pedagogickej činnosti s cieľom overovania kompetencií detí pri vstupe do základnej školy, pri zisťovaní školskej pripravenosti alebo tiež pri overovaní spôsobilostí detí individuálneho vzdelávania. Zároveň môže byť tento dôveryhodný nástroj využívaný na ďalšie výskumné účely.


Adventné koncerty akademického ŽSZ Cantus Iuventus

Advent je obdobím čakania, predzvesťou príchodu jedného z najkrajších sviatkov v roku. Ženský akademický spevácky zbor UJS Cantus Iuventus mal aj tento rok viacero pozvaní. 3. decembra 2023 sa na Klapkovom námestí v Komárne zapálili prvú  sviečku na mestskom adventnom venci. Náš zbor ako prvý vyskúšal "spievajúci vianočný stromček" s krátkou kyticou adventných kolied. Dňa 12. decembra 2023 zbor vystúpil na dvoch miestach. Predpoludní komorné zoskupenie speváckeho zboru potešilo obyvateľov domu Timóteus a poobede zaspievali pre seniorom v Klube dôchodcov v Komárne. Na oboch miestach sprevádzalo vystúpenie zboru srdečné a milé privítanie a dobrá atmosféra. Dňa 13. decembra 2023 vystúpil zbor Cantus Iuventus v aule UJS pre pedagógov a zamestnancov univerzity s adventno-vianočným programom. Poďakovanie patrí všetkým spevákom, korepetítorke Agáte Csehiovej a zbormajsterke Yvette Orsovicsovej.


Priekopničky maďarskej vedy a vzdelávania

Stela Járosiová (doktorantka), v dňoch 29. – 30. novembra 2023, nastúpila na zahraničnú pracovnú cestu do Szegedu (Maďarkso). Počas týchto dvoch dní zúčastnila na prednáške, konal sa v MTA SZAB Székház. Prezentácia sa uskutočnila v rámci uvedenia novej knihy pod názvom Pioneer Hungarian Women in Science and Education, ktorú zorganizovala Réka M. Cristian a Anna Kérchy. V tejto prezentácii dostali priestor aj naši uznávaní profesori Kéri Katalin a Pukánszky Béla. Vďaka týmto udalostiam sa úspešne priblížili k silným a oddaným ženám, ktoré venovali svoj život a profesionálnu kariéru rozvoju vedy a vzdelávania. Tieto udalosti poskytli nielen príležitosť na budovanie vzťahov, ale aj výnimočnú príležitosť na rozšírenie znalostí o kvalite a vývoji maďarskej vedeckej a vzdelávacej histórie, s osobitným zreteľom na úlohu žien od začiatku až po súčasnú éru.


Stretnutie výskumnej skupiny Ratio (30. novembra 2023)

Výskumná skupina Ratio zorganizovala svoje ďalšie zasadnutie 30. novembra. Význam písania abstraktov bol jednou z hlavných tém stretnutia, o ktorej detailne hovoril Prof. Dr. Péter Tóth, PhD. Ďalšou časťou stretnutia bola vynikajúca prednáška Dóry Hegyesi, doktorandky na doktorandskej škole ELTE. Počas prednášky doktorandka informovala o vlastnej oblasti výskumu, pričom zdôraznila výhody a výzvy doktorandského života. Podujatie prinieslo nielen cenné poznatky pre vedeckú komunitu, ale aj inšpiráciu pre záujemcov o výskum a doktorandské štúdium. Novembrové stretnutie výskumnej skupiny Ratio tak prinieslo nielen inovácie na vedeckej a odbornej úrovni, ale podporilo aj budovanie komunity a výmenu informácií.


BIP Erasmus+ „Mnohodimenzionálny prístup k možnostiam rozvoja znevýhodnených komunít “

V dňoch 16.-20.10.2023 sa PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD. a Mgr. Katarína Szarka, PhD. spolu so študentmi učiteľstva v kombinácii zúčastnili týždenného intenzívneho programu BIP Erazmus+ „Mnohodimenzionálny prístup k možnostiam rozvoja znevýhodnených komunít “ v Rumunsku. V rámci programu boli realizované odborné prednášky, workshopy ale aj práca v teréne.


Prednášky doktorandov a výskumníkov Pedagogickej fakulty UJS na medzinárodnej vedeckej konferencii v Budapešti

V dňoch 9. a 10. novembra 2023 sa študenti doktorandského študijného programu Pedagogika Pedagogickej fakulty UJS zúčastnili na 1. konferencii Imre Sándor. Konferenciu organizovala Katedra pedagogiky a techniky Technickej a ekonomickej univerzity v Budapešti. Róbert Madarász v spoluautorstve s Péterom Tóthom predniesol v sekcii Odborné vzdelávanie a pedagogický výskum príspevok s názvom: Skúmanie induktívneho myslenia u 10-17 ročných detí - vo výskume. V sekcii s názvom Skúmanie kompetencií učiteľov a žiakov predsedala Kinga Horváth a tajomníčkou sekcie bola Katalin Sýkora Hernády. Eva Prokopcová predniesla príspevok na tému "Skúmanie učiteľských kompetencií u študentov magisterského štúdia". Prezentáciu na tému Skúmanie prírodovedného naivného myslenia detí pomocou projektívnych metód predniesli Boglárka Borovicza a Katarína Szarka. Prezentácia Zsuzsanny Szántó bola na tému Skúmanie schopností učiteľov.

V sekcii Vzdelávanie a výskum bez hraníc, ktorej predsedal Péter Tóth, vystúpila Beáta Kiss s príspevkom Programy pre školy v maďarskom vysielaní Slovenského rozhlasu v rokoch 1960 - 1995. Zsófia Kocsis predniesla príspevok s názvom Prieskum postojov k školskej inklúzii v slovenskej obci, autorky Zsófia Kocsis, Terézia Strédl, Melinda Nagy. Katalin Sýkora Hernády predniesla príspevok s názvom Meranie interakčného štýlu učiteľov na školách s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. Prezentácia Pétera Tótha a Kingy Horváth mala názov Výchovné a vyučovacie ťažkosti učiteľov na školách s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. Erzsébet Gulyás predniesla v sekcii s názvom Základný výskum v pedagogike prezentáciu s názvom Vzťah medzi vizuálnym a verbálnym myslením.


Južné Slovensko spieva

Slávnostný zborový koncert s názvom  "Južné Slovensko spieva" sa uskutočnil 18. novembra 2023 už po štvrtýkrát v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede. Hlavným poslaním koncertu bola propagácia maďarskej zborovej kultúry na Slovensku a prezentácia súčasných skladieb. Podujatie poctili svojou prítomnosťou aj autori mnohých z predvedených zborových skladieb. Na koncerte sa predstavilo sedem zborov. UJS zastúpil ženský akademicky spevácky zbor Cantus Iuventus pod vedením Yvette Orsovics.  Zbor sprevádzali Zsuzsanna Kalmár na klavíri a Éva Fekete na flaute.


Týždeň Vedy a Techniky na Katedre Predškolskej a elementárnej pedagogiky

V rámci Týždňa vedy a techniky v dňoch 6. - 10. novembra 2023 zorganizovalo Katedra  predškolskej a elementárnej pedagogiky niekoľko zaujímavých a zmysluplných prednášok:
 
Dňa 7. novembra sa uskutočnila prednáška doktoranda Mgr. Nikolasa Katonaho, ktorý prednášal o inovatívnych metódach vyučovania literatúry. Prezentované metódy a hry môžu obohatiť vyučovanie literatúry a meniť pedagogickú činnosť a vyučovací proces kreatívnejším. V rámci prezentácie mali poslucháči možnosť vyskúšať si niektoré vyučovacie techniky a metódy, ktoré môžu využiť vo svojej pedagogickej praxi alebo aj vo svojej učiteľskej kariére.
 
Dňa 7. novembra sa uskutočnila prednáška a workshop s názvom "Ženy vo vede". Podujatie viedli dvaja študenti prvého ročníka doktorandského štúdia, Mgr. Cyntia Szegi a Mgr. Nikolas Katona. Počas prednášky účastníci získali prehľad o histórii, vlnách a spoločenských dôsledkoch feminizmu. V druhej polovici prednášky sa účastníci oboznámili s prácou významných žien, ktoré svojimi výtvormi a objavmi významne prispeli k rozvoju vedy. Počas workshopu študenti mali možnosť vyskúšať si svoje praktické zručnosti, vedomosti a spoluprácu v skupinách.
 
"Fyzické a digitálne objavovanie v materskej škole prostredníctvom technológií" bola téma prezentácie, ktorá sa konala 8. novembra. Prednášajúcou bola PaedDr. Zsuzsanna Szántó, študentka prvého ročníka doktorandského štúdia. Počas prednášky realizovala jednoduché objaviteľské experimenty, ktoré sa dajú aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese v  predškolských zariadeniach. Nielen rozvíjajú vedomosti detí, ale nadobudnuté skúsenosti môžu využiť a aplikovať v reálnom živote.
 

12. ročník Pohybom ku zdraviu

25. októbra 2023 Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Univerzita J. Selyeho v Komárne – Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne usporiadali  12. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom „Pohybom ku zdraviu“. Viac ako stotridsať detí z materských škôl dostalo od organizátorov zdravé občerstvenie a nápoj a zúčastnili sa pohybových hier, aerobiku  a zážitkových aktivít zameraných na zdravý životný štýl.


Celoslovenská konferencia učiteľov predprimárneho vzdelávania

Dňa 24.03.2023 sa v Búči konala Celoslovenská konferencia učiteľov predprimárneho vzdelávania, ktorej hlavným organizátorom bol Zväz maďarských pedagógov na Slovenku.  Ako pozvaný hosť konferencie reprezentovala Pedagogickú fakultu Univerzity J. Selyeho PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD.


Knižná prezentácia

Cieľom výskumnej skupiny Ratio je realizovať empirický pedagogický, psychologický a sociologický výskum v oblasti regionálneho školstva, prípravy učiteľov a vysokoškolskej pedagogiky. Výsledky výskumnej činnosti boli už uverejnené vo viacerých publikáciách. Najnovšie výsledky sú publikované v monografii: Tanári interakció az osztályteremben (Interakčný štýl učiteľa v triede). Prezentácia monografie sa uskutočnila 23. marca 2023 v budove PF UJS. Jej autori – Tóth Péter a Kinga Horváth podrobne opisovali výskumnú problematiku,  vo výskume uplatňovaný výskumný nástroj a výsledky výskumu.  O publikácii sa vyjadrila tiež doktorandka UJS – Katalin Sýkora Hernády, ktorá vyzdvihla jej pozitíva a načrtla ďalšie možnosti výskumu.


Developing Flipped Methods for Teaching: 4. nadnárodné stretnutie partnerských inštitúcií

Dňa 12. a 13. septembra 2022 sa riešitelia medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom Developing Flipped Methods for Teaching (Prevrátená metóda vo výchovno-vzdelávacom procese) zúčastnili na štvrtom nadnárodnom stretnutí partnerských inštitúcií, ktoré sa konalo na Univerzite J Selyeho v Komárne. Podujatie bolo spojené s Medzinárodnou vedeckou konferenciou UJS 2022, v rámci ktorej sa realizovala sekcia s názvom Metóda prevrátenej triedy vo výchovno-vzdelávacom procese. Pedagogickú fakultu Univerzity J. Selyeho reprezentovali riešitelia projektu Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD. a Mgr. Mészáros Tímea.

Cieľom stretnutia bolo rokovanie o priebežne plnených úlohách a cieľoch projektu a rokovanie o návrhu nasledujúcich úloh a aktivít projektu.


Jubilejný koncert akademického speváckeho zboru Cantus Iuventus

Dňa 24. mája 2023 sa konal slávnostný jubilejný koncert Ženského speváckeho zboru Univerzity J. Selyeho Cantus Iuventus v sále Dôstojníckeho pavilónu pri príležitosti 10. výročia jeho založenia. Na koncerte, ktorý sa tešil veľkému záujmu, ako hostia vystúpili detský spevácky zbor Schola Mariana a miešaný spevácky zbor Concordia. Hodnotný a pestrý program a vysoká úroveň koncertu pozdvihli význam tohto výročia, jubilea. Poďakovanie patrí všetkým členom zboru za ich obetavú a vytrvalú prácu, zbormajsterke Yvette Orsovicsovej za kvalitný umelecký výkon a dôslednú prípravu a Agáte Csehiovej za hodnotnú klavírnu spoluprácu.


V dňoch 19. - 22. mája 2023 sa konal v Galante XIX. ročník Kodályových dní, t.j. celoštátna kvalifikačná súťaž maďarských speváckych zborov na Slovensku, na ktorej sa zúčastnil aj spevácky zbor SJE Cantus Iuventus. Za svoj interpretačný výkon si spevácky zbor vyslúžil Zlaté pásmo s pochvalou poroty a mimoriadnu cenu kultúrneho portálu ATEMPO.sk. Zbor absolvoval aj veľmi úspešný koncert v rímskokatolíckom kostole v Sládkovičove a ako záverečný akord galakoncertu si členovia zboru zaspievali spolu s ďalšími 400 účastníkmi zborové dielo Zoltána Kodálya s názvom K Maďarom. Vďaka a blahoželanie patrí Yvette Orsovicsovej, zbormajsterke a Agáte Csehiovej, korepetítorke, za dôstojnú reprezentáciu našej univerzity.


Výskumná skupina Ratio 23. marca 2023 zasadala v roku 2023 druhýkrát.

Počas stretnutia sa konala prezentácia knihy. Kinga Horváth a Péter Tóth začali svoj výskum vo výskumnej skupine Ratio. Ich výskum sa zameral na interakciu učiteľov v triede. Svoje výsledky predtým prezentovali na konferenciách na Slovensku a v zahraničí a publikovali v odborných časopisoch. Výsledky svojho výskumu zhrnuli v monografii, ktorá vyšla koncom roka 2022. Stretnutie výskumnej skupiny bolo príležitosťou na prezentáciu knihy Interakcia učiteľa v triede. Pozvanou recenzentkou knihy bola Katalin Sýkora Hernády, študentka prvého ročníka doktorandského študijného programu Pedagogika.


Výskumná skupina Ratio prvýkrát v roku 2023 zasadala 9. februára 2023.

S prezentáciou vystúpila Heléna Manojlovic, doktorandka na doktorandskom študijnom programe Pedagogika Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti. Jej témou bolo využitie PanIQ Room na rozvoj individuálnych a interpersonálnych zložiek zručností pri riešení problémov v skupine žiakov s edukačným obsahom. V prezentácii sme sa podrobne dozvedeli o ceste výskumníčky, o problémoch a dilemách, s ktorými sa stretla, a o ich riešení. Na zasadnutí sa zúčastnilo aj 5 študentov doktorandského študijného programu Pedagogika na PF UJS.


Rozvoj zručností prostredníctvom dramatickej pedagogiky

V rámci XXVII. Pedagogických dní v Komárne sa študenti študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie zúčastnili edukačného workshopu „ Rozvoj zručností prostredníctvom dramatickej pedagogiky“. Vedúci workshopu bol Gábor Takács ( Káva Kultúrális Műhely, Budapešť). Podujatie sa konalo na PF UJS dňa 13.02. 2023. ktorého zodpovednými vedúcimi boli PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD. (KPP PF UJS) a Mgr. Darida Szilvia (SZMPSZ Komárno).


Konferencia o kurikulárnej reforme

Dňa 30. 11. 2022 sa v Šamoríne realizovala konferencia, ktorú organizoval Národný Inštitút Vzdelávania a Mládeže. Na konferencii odzneli prednášky na témy: východiská nového kurikula pre základné vzdelávanie, žiaci a učitelia v centre reformy, proces tvorby nového kurikula pre základné vzdelávanie, organizácia základného vzdelávania na cykly, kurikulárne reforma a ich implementácia v zahraničí, regionálne centrá podpory učiteľov. Konferencie sa za Pedagogickú fakultu UJS zúčastnili: dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. a doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.


Univerzitný Totem workshop v rámci Týždňa vedy a techniky

V dňoch 7. - 11. novembra 2022 sa na PF Univerzity Jána Selyeho uskutočnila prvá fáza projektu Univerzitný Totem. Počas komunitnej tvorby sa posclucháči fakulty mohli zoznámiť s rôznymi keramickými technikami a zároveň si vyrobiť prvok totemu. PF UJS zastupovali  učitelia zapojení do projektu: Csilla Nagy, ArtD. a Mgr. Tímea Mészáros. Cieľom projektu bolo okrem osvojenia si základných keramických techník aj budovanie komunity. Projekt podporil Fond pre kultúru menšín (KULTMINOR). Slávnostné odhalenie sochy univerzitného totemu sa uskutoční 15. decembra na Pedagogickej fakulte o 10:30 hod.


Transnacionálny míting riešiteľov projektu 2020-1-SK01-KA201-078250 Mentor Training

V dňoch 6.-9. septembra 2022 sa v Ledniciach (Česká republika) konal transnacionálny míting riešiteľov projektu 2020-1-SK01-KA201-078250 Mentor Training. UJS reprezentovali členky riešiteľského kolektívu: dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD., PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD. Míting bol zameraný na aktivitu C1 – vzdelávanie mentorov. V rámci vzdelávacej aktivity účastníčky mítingu pripravili a prezentovali dve vzdelávacie aktivity. "Vytvorte si vlastný motivačný kalendár, pretože pozitívne myšlienky vám prinesú pozitívne výsledky!" a „Interaktívne úlohy v duchu pozitívnej psychológie a vzdelávania“. Obe aktivity boli zamerané na budovanie kompetencií mentorov.


Projektové podujatie ERASMUS+ s účasťou Experience Workshop

Na našej univerzite sa uskutočnilo päťdňové projektové podujatie v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ PUNTE , ktoré organizovali vyučujúci Katedry matematiky Zoltán Fehér a Ladislav Jaruska.

V dňoch 13. – 19. mája 2022 lektori maďarsko-fínskeho Experience Workshop viedli školenie pre študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky v rámci medzinárodného projektu PUNTE Poly-UNiverse in Teacher Training Education (2020-1-HU01-KA203-078810).

Riaditeľom spoločnosti Experience Workshop je Kristóf Fenyvesi, vyučujúci a výskumný pracovník Univerzity v Jyväskylä a školenie viedli lektorky centra Experience Workshop v Pécsi (Madarsko), Ildikó Szabó a Judit Mihály.

Cieľom projektu PUNTE je využiť hru, geometrickú stavebnicu Poly-Universe vo vzdelávaní metódou hravého učenia. Študenti sa počas školenia oboznámili s využitím hry Poly-Universe vo vzdelávaní, ktorá im rozšírila odborné vedomosti a obohatila ich o nové skúsenosti.

Pre organizátorov bolo mimoriadnou cťou, že v druhý deň školenia na podujatie zavítal aj tvorca a vynálezca Poly-Universe, maliar János Saxon Szász spolu so Zsuzsou Dárdai. Podujatie navštívila aj prodekanka Katarína Szarka, s ktorou hostia diskutovali aj o možnostiach ďalšej odbornej spolupráce.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu PUNTE 2020-1-HU01-KA203-078810, ktorý sa realizuje v rozmedzí rokov 2020-2023, s participáciou Univerzity J. Selyeho a vďaka financovaniu programu Európskej únie Erasmus+.


Vzdelávanie mentorov na Pedagogickej fakulte UJS

Univerzita J. Selyeho hostila v dňoch 22. – 24. marca 2022 účastníkov nadnárodného projektového stretnutia s názvom MENTOR TRAINING. Projekt sa realizuje v spolupráci šiestich univerzít štyroch krajín, a to Univerzitou v Novom Sade zo Srbska, Ekonomickou univerzitou (Praha) a Ostravskou univerzitou z Českej republiky, Katolíckou univerzitou Károlya Eszterházyho v Egeri z Maďarskej republiky a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzitou J. Selyeho v Komárne zo Slovenska. Program trojdňového projektového stretnutia pozostával z pracovných rokovaní partnerov projektu a multiplikačného podujatia, t.j. školenia mentorov. Program slávnostne otvoril rektor Univerzity J. Selyeho György Juhász a dekanka PF UJS Kinga Horváth, ktorí srdečne privítali prítomných hostí z partnerských inštitúcií.

Hlavným bodom projektového stretnutia bolo školenie mentorov, ktorého sa zúčastnilo 48 pedagógov z cvičných škôl univerzity a 8 zahraničných (maďarských) hosťujúcich pedagógov. Pedagógovia „mentortrainingu” za svoju aktívnu účasť na konci školenia obdržali certifikáty. Slávnostnú atmosféru pozdvihol a zároveň podujatie ukončil kultúrny program hudobnej formácie Apák (Otcovia). Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu MENTOR TRAINING 2020-1-SK01-KA201-078250, ktorý sa realizuje v rozmedzí rokov 2020-2023, s participáciou Univerzity J. Selyeho a vďaka spolufinancovaniu programu Európskej únie Erasmus+.


Rozhodnutie o akreditácii doktorandského študijného programu Pedagogika

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo podľa § 30 ods. 8 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe uznesenia výkonnej rady agentúry č. VR41/10/2022 zo dňa 3. februára 2022 udelila Pedagogickej fakulte UJS akreditáciu študijného programu s názvom Pedagogika v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy. Pedagogická fakulta UJS týmto získala právo na realizáciu doktorandského študijného programu Pedagogika a udeľovanie akademického titulu absolventom: doktor (v skratke PhD.) v maďarskom jazyku v dennej aj externej forme štúdia. Štúdium na študijnom programe začína 1. septembra 2022.


Developing Flipped Methods for Teaching: 1. nadnárodné stretnutie partnerských inštitúcií

Dňa 15. 10. 2021 sa riešitelia medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom Developing Flipped Methods for Teaching (Prevrátená metóda vo výchovno-vzdelávacom procese) zúčastnili na prvom nadnárodnom stretnutí partnerských inštitúcií, ktoré sa konalo na univerzite Károli Gáspár Református Egyetem v Budapešti. Pedagogickú fakultu Univerzity J. Selyeho reprezentovali Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD. a Mgr. Mészáros Tímea.

Cieľom stretnutia bolo rokovanie o priebežne plnených úlohách a cieľoch projektu a rokovanie o návrhu nasledujúcich úloh a aktivít projektu.


„Kultúra – Umenie – Vzdelávanie, Interkultúrne dedičstvo v kontexte maďarsko-slovenských väzieb

Úspechu a veľkému záujmu sa tešilo podujatie s názvom Kultúra – Umenie – Vzdelávanie, Interkultúrne dedičstvo v kontexte maďarsko-slovenských väzieb, uskutočnené dňa 29. septembra 2021 v rámci projektu Kultminor (21-120-01351), ktoré sa skladalo z dvoch častí. Prvú časť tvorila výstava „Životy v obrazoch”, v rámci ktorej sa prezentovalo trinásť osobností a umelcov, ktorých životy a tvorivá činnosť boli prepojené s územím dnešného Slovenska, a výročia ktorých si pripomíname v aktuálnom kalendárnom roku, resp. v minulom a budúcom roku (o.i. Ferenc Erkel, Franz Liszt, Károly Thern, Béla Kéler, Béla Bartók, Zoltán Kodály, Štefan Németh Šamorínsky, Jenő Szíjjártó, Gejza Dobi). Výstava, ktorej vizuálnu stránku projektovala Mgr. Tímea Mészáros a obsahovú stránku zostavila doc. Agáta Csehiová, PhD., a ktorú slávnostne otvorila dekanka PF UJS Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. za spoluprácu kurátorky Csilla Nagyovej, ArtD., je k nahliadnutiu do konca októbra vo foaie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. Druhú časť podujatia prezentoval hudobno-literárny večer „Dedičstvo hudbou-slovom” vo veľkej sále Podunajského múzea, ktorý zahájil Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor UJS v Komárne. O slávnostnú atmosféru kultúrneho večera sa postarali: ženský spevácky zbor UJS Cantus Iuventus pod vedením Yvette Orsovicsovej, spevácky zbor Concordia a zbormajster István Stubendek, a taktiež interpretačné výkony účinkujúcich, menovite: Anita Tóth-Bakos (flauta), Agáta Csehiová (klavír), László Zsákovics (spev), Alexandra Zsidek, Áron Adalbert Juhász, Norbert Knirs (recitácia). Vďaka za hodnotné podujatie plné umeleckých zážitkov patrí nadšenému obecenstvu a taktiež Fondu na podporu kultúry národnostných menším, pomocou ktorého sa mohol projekt úspešne realizovať.


Realizácia zahraničnej pracovnej cesty v rámci projektu KEGA

V dňoch 24. a 25. septembra 2021 riešitelia projektu 2021 KEGA 005UJS-4 „Adaptácia a štandardizácia diagnostického nástroja DIFER na zisťovanie aktuálnej vývinovej úrovne 4-8 ročných detí“ (prof. Józsa Krisztián, PhD; Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.; PaedDr. Diana Borbélyová, PhD; Mgr Yvette Orsovics, PhD.) absolvovali zahraničnú pracovnú cestu v Maďarsku. Stretnutie sa konalo na pôde univerzity MATE Kaposvári Campus. Cieľom stretnutia bolo nadviazať osobné kontakty s odborníkmi, ktorí už realizovali výskumy v tejto oblasti (Hajduné Hollósi Katalin; Dr. Podráczky Judit, PhD.; Dr. Zentai Gabriella, PhD.), ako aj výmena skúseností a definovanie hlavných úloh ďalšej spolupráce v rámci trojročného projektu.


MENTRA: 3. nadnárodné stretnutie partnerských inštitúcií

V dňoch 14.-16. septembra 2021 sa riešitelia medzinárodného projektu Erasmus+ 2020-1-SK01-KA201-078250 s názvom MENTRA (dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD., Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD., PaedDr. Tamás Török, PhD.) zúčastnili na 3. nadnárodnom stretnutí partnerských inštitúcií (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ostravská Univerzita v Ostrave, Ekonomická Univerzita v Prahe, Eszterházy Károly Katolícka Univerzita v Egeri, Univerzita v Novom Sade), ktoré sa konalo na pôde Ekonomickej Univerzity v Prahe.

Cieľom stretnutia bolo rokovanie o návrhu obsahu vzdelávacieho programu pre mentorov, ktorý spoločne pripravujú všetky zapojené partnerské inštitúcie. Pedagogická fakulta UJS pripravuje modul s názvom Inovácie vo vzdelávaní.


Vystúpenie speváckeho zboru Cantus Iuventus

Dňa 22. augusta 2021 o 16.00 hodine sme mali možnosť započúvať sa do hudobného diela Tamása Szarku, hudobníka oceneného cenou Kossútha, s názvom Missa Missio (Omša najobetavejšieho náboženstva). Jedná sa o sakrálnu omšu, do jej tónov sme sa započúvali na mieste významnom pre maďarskú históriu, v kostole Panny Márie v Diakovciach. Na koncerte bol Tamás Szarka sprevádzaný kapelou a univerzitným speváckym zborom Cantus Iuventus z Komárna pod vedením Mgr. Yvette Orsovics, PhD. Miesto konania koncertu patrične podčiarklo umelecký zážitok a náladu divákom, ale aj účinkujúcim.


Výtvarné úspechy našich študentiek

Študentky prvého ročníka Katedry predškolskej a elementárnej  pedagogiky – Ramóna Füri, Laura Lacza, Virág Lukács a Vivien Váradi – dosiahli vynikajúce výsledky na súťaži poézie a ilustrácie Sándora Kányádiho vyhlásenej Fakultou učiteľstva Reformovanej univerzity Károli Gáspár. Ilustrácie básní boli ocenené stupňami zlatá a strieborná. Na súťaž ich pripravila odborná asistentka a výtvarníčka Csilla Nagyová.

https://tfk.kre.hu/images/kanyadi-verseny/2021/Kanyadi-verseny_eredmenyei.pdf


„Viac ako sused“

V Dóme sv. Martina v Bratislave 13. júna (v nedeľu) o 19:00 hodine zahájili otvorenie Maďarského kultúrneho týždňa pod názvom „Viac ako sused“ pod záštitou Maďarského kultúrneho inštitútu. Kultúrny program bude prebiehať počas celého týždňa na viacerých miestach. Veľkolepú sériu programov otvoril p. Pető  Tibor, veľvyslanec Maďarska na Slovensku, následne vystúpil Tamás Szarka ocenený Kossuthovou cenou a skladateľ omše Missa Missio (Omša za najobetavejšie náboženstvo). Na koncerte spolu účinkovali aj speváci komárňanského speváckeho zboru UJS Cantus Iuventus pod vedením dirigentky Mgr. Yvette Orsovics, PhD. Čarovné miesto a úžasný výkon účinkujúcich boli nezabudnuteľným zážitkom pre účinkujúcich aj pre divákov.


Významné ocenenie pre zamestnankyňu Pedagogickej fakulty

Dňa 7. júna 2021 prevzala PaedDr. Szabó Edit, PhD., odborná asistentka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho významné ocenenie maďarského Ministerstva ľudských zdrojov (Emberi Erőforrások Minisztériuma) s názvom Cena Terezy Brunszvik (Brunszvik Teréz-díj) za svoju vynikajúcu pedagogickú prácu.


Počas karantény v jarných mesiacoch na PF UJS bolo treba riešiť nielen online vyučovanie teoretických predmetov, ale aj praktickú výučbu v oblasti vizuálnej-umeleckej výchovy. Ako sa to podarilo, ilustruje naša virtuálna výstava. Prezentované práce vyhotovili študenti študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika počas dištančnej výučby v rámci kurzov Vizuálna výchova pod vedením Tímei Mészáros a Csilly Nagyovej.


Exkurzia do hvezdárne v Hurbanove

Hurbanovská hvezdáreň. Stará, ale stále krásna a akoby nejeden z nás povedal, stále naša. Je tu pre nás už od roku 1871, prežila toho viac ako my, naši rodičia, ba dokonca viac ako naši starí rodičia. Ale nebyť dobrých ľudí, tak sa na nej patrične podpíše zub času, a my už nemáme kam chodiť učiť sa, rozširovať si svoje obzory, spoznávať a dozvedať sa nové fakty a informácie, ktoré sa dejú okolo nás.

Okolo nás vo vesmíre. Vo vesmíre, ktorý je tak blízko, veď keď otvoríme oči, vidíme oblohu, a predsa tak ďaleko, lebo aj keď natiahneme ruku, tak sa ho nedotkneme. A to ani vtedy, keď vyjdeme na tú najvyššiu budovu v meste. Vesmír je od nás vzdialený niekoľko svetelných rokov. 

Ale pozrieť sa zbližša na tú krásu okolo našej vzácnej planéty Zem nám umožňuje aj hvezdáreň v Hurbanove. Bolo krásne vrátiť sa tam po vyše dvadsiatich rokoch a zistiť, že sa tam nič nezmenilo, a predsa je tam zmien veľa.

Z univerzity sme mali možnosť absolvovať exkurziu do hvezdárne v Hurbanove.  Išli sme 11.11.2019 a práve v tento deň sa v našej slnečnej sústave odohrával jeden krásny vesmírny úkaz – Merkúr prechádzal pred Slnkom. Počasie nám nad Hurbanovom najprv neprialo, zamračilo sa, a tak sme si zasadli do malého observatória, kde sme mali možnosť pozrieť si našu krásnu nočnú oblohu a jej súhvezdia vo všetkých ročných obdobiach pomocou šikovnej techniky a za odborných informácií od zamestnankyne. Toto ma fascinovalo aj vtedy, keď som to videla prvýkrát, a nič sa na tom nezmenilo ani teraz. Následne sme sa presunuli do hvezdárenského múzea, kde boli vystavené ďalekohlady, našla som tam aj ten ďalekohlad, cez ktorý som sa pozerala ešte aj ja, ale už ho vystriedal jeho mladší „brat”, a tak sa dostal do múzea. Počas výkladu o histórii hvezdárne nám prišli oznámiť, že sa vyčasilo. Veľmi sme sa potešili, že aj my budeme mať možnosť vidieť divadelné predstavenie vesmíru. Premiestnili sme sa ku velikánskemu ďalekohladu, kde nám podali inštrukcie čo a ako robiť a čo budeme vidieť. Máme si všímať malú čiernu bodku vpravo dole na veľkej zelenej ploche. Tá zelená plocha bolo Slnko, a preto zelené, lebo sme sa naň mohli pozerať jedine cez filter. Inak by sme si poškodili zrak. Aj napriek tomu, že ten posledný pohľad by stál zato, nikto by také niečo neriskoval. A tá malá pohybujúca sa čierna bodka bol Merkúr, ktorý sa presúval pred Slnkom. Bolo to naozaj fascinujúce.

Neviem kedy budem mať možnosť znova sa dostať do hvezdárne, ale snáď sa mi to ešte podarí. 

Na našu hvezdáreň by sme mali byť patrične hrdí, ako aj na jej zamestnancov, ktorí sú odborne pripravení. Je krásne vidieť našu oblohu aj z iného uhla pohľadu, ako len v lete pri opaľovaní sa a zakrývaní si očí pred Slnkom. To, čo sa nad nami deje, vlastne ovplyvňuje aj náš život, našu planétu Zem. A preto by sme sa mali začať viacej zaujímať o to, ako žijeme, čo pre Zem robíme. Lebo, ako sme mali možnosť sa vo hvezdárni dozvedieť, že ani na jednej planéte slnečnej sústavy nie sú podmienky vhodné pre človeka na život. A či je nejaká iná galaxia okrem našej? Tak odpoveď na túto otázku je niekde vo hviezdach…..

Prokopcová Eva, UPVdm15


Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky : Špeciálna hodina hudobnej výchovy

27. novembra 2019 sa uskutočnila špeciálna hodina hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte, Predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo. Z vysokej školy Jánosa Kodolányiho ku nám zavítali pedagógovia Mits Péter a Mits Márton, ktorý mali teoretickú a praktickú prednášku o základoch hudobného umenia jazz-u a beat-u, o vzniku a rozvoji týchto hudobných štýlov. Prednáška nebola zameraná len na teoretické poznatky, ale aj praktické ukážky za pomoci hudobných nástrojov. Poslucháči mali možnosť oboznámiť sa so zvukom saxofónu ako aj získať introspekcie  do sveta jazz-u a beat-u.


KERAMICKÝ WORKSHOP

Počas workshopu študenti sa oboznámili s vyhotovením hlinených nádob so starovekou technikou. V krátkom časovom úseku bolo možné vytvoriť menší pohár, hrnček či misku, s pospájaním hlinených prúžikov. Úlohu som uviedla s krátkou prezentáciou, kde som predstavila niekoľko umelcov keramiky pracujúcich s touto technikou. Po prednáške som predviedla techniku s hlinou  a počas práce som poskytla pomoc individuálne, ak študenti požiadali.
Kvalitne vyhotovené predmety po vyschnutí budú vypálené a zaglazované.


Prepojenie teórie s praxou v centre pozornosti práce  na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky

V rámci prípravy budúcich učiteľov materských a základných škôl na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne je prioritou okrem osvojenia si teoretických vedomostí aj ich aplikácia v pedagogickej praxi, čím sledujeme získanie a rozvíjanie potrebných základných profesijných kompetencií v rámci študijného programu predškolskej a elementárnej pedagogiky. Práve z uvedeného dôvodu priblížime jednu z možností v rámci predmetu „Pedagogická diagnostika v predprimárnom vzdelávaní“, kde okrem oboznámenia sa s teoretickými východiskami a terminológiou pedagogickej diagnostiky  (zadefinovania pojmu, cieľov a úloh, ako aj metód a prostriedkov pedagogickej diagnostiky, znalosti jednotlivých typov/druhov  a spôsobov využitia pedagogickej diagnostiky, ovládania možností stimulácie jednotlivých vývinových  oblastí v kontexte zistení) sa študenti stanú pod vedením a odborným dohľadom vyučujúcich aj aktérmi pedagogickej diagnostiky. V rámci uvedeného predmetu absolvujú tematický kurz s konkrétnou možnosťou  zistenia aktuálnej vývinovej úrovne štvor-až osemročných detí v jednotlivých vývinových oblastiach pomocou existujúceho diagnostického nástroja, ktorý vypracovali odborníci z Maďarska (poznámka: na priamej príprave študentov sa podieľal aj jeden z autorov, čím sme sledovali zabezpečenie odbornosti). Pôvodný názov vypracovaného systému je DIFER (Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált fejlesztő rendszer“ - v preklade “Kriteriálne orientovaný  rozvojový a diagnostický systém skúmajúci vývinové úrovne štvor-až osemročných detí“).

Po absolvovaní  kurzu vo vzťahu k uvedenému systému majú absolventi možnosť priamo pracovať s deťmi v materských školách s vyučujúcim jazykom maďarským či so žiakmi v základných školách taktiež s vyučovacím jazykom maďarským na území Slovenskej republiky, čím umožňujeme získanie priamej skúsenosti v konkrétnych situáciách. Takýmto spôsobom sa zároveň stanú aktívnymi účastníkmi výskumu, ktorý sa začal v akademickom roku 2019/2020. Realizátormi sú vyučujúci Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky: prof. Dr. Krisztián Józsa, PhD. (vedúci výskumného projektu a spoluautor  DIFER), členovia tímu: Mgr. Yvette Orsovics, PhD., PaedDr. Diana Borbélyová, PhD. a PaedDr. Edita Szabóová, PhD.

Po získaní, spracovaní a vyhodnotení výsledkov výskumu je našim zámerom vypracovať štandardizované testy slúžiace pre pedagogickú verejnosť na diagnostikovanie aktuálnej vývinovej úrovne štvor-až osemročných detí navštevujúcich školy s vyučovacím jazykom maďarským v SR, ako i súbor námetov a praktických činností na rozvíjanie spôsobilostí detí/žiakov v zistených problematických oblastiach, nakoľko obdobný metodický materiál u nás v súčasnosti absentuje.

Veríme, že zapojenie študentov do výskumných programov prispeje k ich motivácii a úspešnému ukončeniu štúdia vybraného odboru, ako i k ich pozitívnemu a odborného prístupu k samotnej pedagogickej profesii.


Sústredenie akademického speváckeho zboru Cantus Iuventus vo Veľkom Mederi

V dňoch 19-22. septembra 2019 sa po prvý krát uskutočnilo sústredenie akademického speváckeho zboru Univerzity J. Selyeho Cantus Iuventus vo Veľkom Mederi, ktoré bolo organizované za podpory KULT MINOR. Sústredenie poskytlo členom zboru výbornú príležitosť na rozvíjanie speváckych schopností a zručností. Mali možnosť sa oboznámiť s novým repertoárom, osvojiť si rôzne zborové diela, rozšíriť si svoj obzor v tejto  hudobno-umeleckej sfére a zároveň to bol výborný priestor na „aktívny úvod“ akademického roka. Nácvik počas celého sústredenia viedla Yvette Orsovics, dirigentka zboru, ktorej pomáhali Kinga Sull, Agáta Csehiová, Andrea Uhrinová a s organizačnými záležitosťami Martina Marosi. Popri intenzívnych skúškach členky zboru absolvovali prehliadku mesta, spoznali jeho historické pamiatky a kultúrne hodnoty a spoločne položili veniec k buste významného umelca a etnomuzikológa Bélu Bartóka. Slávnostným záverom štvordňového sústredenia bolo vystúpenie speváckeho zboru v kostole Svätého Štefana vo Veľkom Mederi.


XI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho

V dňoch 10. a 11. septembra 2019 sa uskutočnil XI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho v Komárne.

Predčasné zanechanie štúdia na vysokých školách

Sekciu s názvom Predčasné zanechanie štúdia na vysokých školách viedli prof. Dr. Péter Tóth, PhD. a Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. V sekcii odznelo sedem prednášok, ktoré účastníkom odhalili faktory predčasného ukončenia štúdia, respektíve že čo môžeme podniknúť na jeho minimalizáciu. Prednášky sekcie sa týkali hlavne prípravy budúcich učiteľov, údaje však bolo možné porovnať napr. aj so štúdiom medicíny.

Alternatívne a reformné pedagogické smery vo verejnom školstve

Sekcia s názvom Alternatívne a reformné pedagogické smery vo verejnom školstve uskutočnila pod vedením vysokoškolských pedagógov, menovite prof. Dr. Béla István Pukánszkyho, DSc., doc. Dr. univ. Agáty Csehiovej, PhD. a Mgr. Anity Tóth-Bakos, PhD. a za účasti ôsmych prihlásených účastníkov zo Slovenska a Maďarska. V rámci konferencie odznelo šesť prednášok a do recenzovaného zborníka bolo prihlásených osem príspevkov v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku. Na odbornom posúdení príspevkov pracovalo 12 recenzentov. Príspevky a prednášky prezentovali širokú paletu tém a problematík z oblasti pedagogiky, vrátane minulosti, súčasnosti i budúcnosti. V celku sa prezentovali témy historické, psychologické, metodické, didaktické, alternatívne, inovatívne. Príspevky poskytli výbornú možnosť na bohatú diskusiu, ktorá sa javila ako inšpiratívna a prínosná tak pre pedagogickú prax ako aj pre širšiu odbornú komunit

Pedagogická diagnostik a meranie

Prednášky v sekcii pedagogickej diagnostiky a merania boli rôznorodé a odkrývali viacero tematických oblastí. Predstavené výskumy sa zaoberali meraniami kompetencií, motiváciou učenia sa, otázkami morálneho vývoja, reč bola aj o pedagogickej dôležitosti gamifikácie. Ku každej prednáške odzneli zaujímavé otázky a rozvinula sa dôležitá odborná komunikácia. Sekciu viedli: prof. Dr. Krisztián  Józsa, PhD. és Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD. voltak.


K-MOK – medzinárodná vedecká konferencia

V dňoch 20-21 júna 2019 sa na univerzite Partiumi Keresztény Egyetem v meste Veľký Varadín (Oradea, Rumunsko) konala v poradí štvrá medzinárodná vedecká konferencia, na ktorej sa aktívne zúčastnili aj pedagógovia Pedagogickej fakulty UJS. Péter Tóth, Kinga Horváth, Melinda Nagy, Edita Szabóová boli vedúcimi sekcií. V jednotlivých sekciách sa predstavili s prednáškami: Péter Tóth, Kinga Horváth, Yvette Orsovics, Agáta Csehi, Katalin Kanczné Nagy, Melinda Nagy, Edita Szabóová.


 

HuCER 2019 - Prevencia, intervencia a kompenzácia medzinárodná vedecká konferencia

V dňoch 23-24 mája 2019 sa na univerzite Eszterházy Károly Egyetem v meste Eger (Maďarsko) konala medzinárodná vedecká konferencia HuCER pod názvom Prevencia, intervencia a kompenzácia. Na konferencii sa aktívne zúčastnili aj pedagógovia Pedagogickej fakulty UJS. Péter Tóth, Katalin Kanczné Nagy, Krisztián Józsa, Kinga Horváth a Melinda Nagy boli vedúcimi sekcií. Prednášky na rôzne témy mali: Péter Tóth, Krisztián Józsa, Katalin Kanczné Nagy, Agáta Csehi, Melinda Nagy, Sarolta Darvay, Péter Szabó.


Návšteva opery študentov Katedry predškolskej a elementárnej výchovy PF UJS v SND v Bratislave

Dňa 3. apríla 2019 sa uskutočnila návšteva opery v SND v Bratislave, ktorú organizovala Katedra predškolskej a elementárnej výchovy PF UJS v Komárne. Študenti sa zúčastnili na predstavení opery Carmen, francúzskeho romantického skladateľa Georga Bizeta. Zážitok z opery pozdvihla aj atmosféra budovy, nakoľko sa predstavenie uskutočnilo v historickej budove SND v Bratislave (zahájené v roku 1886). Na návšteve opery Carmen spolu so študentmi sa zúčastnila aj dekanka PF UJS doc. Kinga Horváthová, doc. Agáta Csehiová a odborná asistentka Beáta Dobayová. Z predstavenia všetci zúčastnení odchádzali plní krásnych a nezabudnuteľných umeleckých zážitkov. 


Slávnostný program pri príležitosti jubilea revolúcie v roku 1848/49

14. marca 2019 sa pamätalo slávnostným programom na 171. výročie vypuknutia maďarskej  revolúcie a boja za zvrchovanosť v reprezentácii komárňanských škôl veľa žiakov základných a stredných škôl a študentov Univerzity J. Selyeho ako aj Spolok miestnych “starých žiakov” v Kultúrnom dome v Komárne. Vyvrcholenie kultúrneho podujatia znamenalo kultúrna vložka študentov UJS PF, ktorá bola predvedená na mimoriadne vysokej úrovni. V programe boli vystúpenia:

Kern Aurél: Zöld erdőben (ľudová pieseň zo Sedmohradska)

Spev: Gál Júlia (Mgr., angol - teológia szak), klavír: Csehi Ágota tanárnő

2. Ady Endre: Dózsa György unokája

Recitácia: Jung István (Bc., Magyar nyelv és irodalom)

3. Váry Ferenc: Távolból (Weöres Sándor verse)

Spev: Gál Júlia (Mgr., angol - teológia szak), zongora: Csehi Ágota tanárnő

4. Nagy László: A tűz

Recitácia: Čulák Nikolett (Bc., óvóképző)

5. A költő visszatér - Petőfi Sándor verse

Spev: Nagy Noémi (Bc., magyar - katech. szak), zongora: Csehi Ágota

6. Ha én rózsa volnék …

Karóval jöttél (József Attila verse)

Mezei Máté: gitara a speváčka

7. Arany János: A walesi bárdok

Recitácia: Jung István (Bc., Magyar nyelv és irodalom)

8. Wolf Aurél: Ave Maria (Fülöp Kálmán verse)

Spev: Gál Júlia (Mgr., angol - teológia szak), klavír: Csehi Ágota

Program bol zostavený učiteľkou Pedagogickej fakulty, docentkou Ágota Csehiovou. Po slávnostnom podujatí rektor UJS Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. a učitelia PF kládli veniec pri novej soche Béni Egressyho.  


ROZPRÁVKOVÉ PREDPOLUDNIE NA PAMIATKU ANDERSENA

22.03.2019 : 4. rozprávkové predpoludnie v Univerzitnej knižnici pri UJS v Komárne. 2. apríl, deň narodenia veľkého dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena sa od roku 1967 oslavuje ako Medzinárodný deň detských kníh. Z tejto príležitosti sa na Slovensku od roku 2000 usporadúvajú pre deti večerné čítania  s názvom Večer s Andersenom. Cieľom programu je prilákať deti do knižníc, do ríše kníh, aby si knihy obľúbili a čítali  čo najviac. 22. marca tohto roku bolo štvrtýkrát  usporiadané aj v Univerzitnej knižnici  pri UJS v Komárne rozprávkové predpoludnie pre deti predškolského veku k  tejto príležitosti. 

Organizátorom podujatia bola Univerzitná knižnica a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky. Program realizovali poslucháčky druhého ročníka denného štúdia  študijného programu predškolskej a elementárnej pedagogiky pod vedením pedagóga katedry Diany Borbélyovej. Rozprávkového predpoludnia sa zúčastnili deti  Cirkevenej materskej školy Marianum z Komárna, ktoré po príchode sa oboznámili s knižnicou. Ústrednou témou predpoludnia bola rozprávka „Soľ nad zlato“, po ktorej nasledovali dramatické a pohybové hry ako aj dramatizácia rozprávky a bábkové divadlo. Program bol zostavený interaktívne, v ktorom sa deti stali aktívnymi účastníkmi. 

Po skončení aktivity nasledovalo malé pohostenie, deti dostali  diplomy a malé darčeky. Program bol veľmi úspešný, nakoľko zaviedol deti do ríše kníh a rozprávok pomocou zážitkového učenia, bábkového divadla  a pomocou zaujímavej maďarskej metódy „Rozprávka  inak“.

 

Rákócziho dní v Berehove

„Hudba je potrava a utešujúci elixír ...“ odznela myšlienka Zoltána Kodálya na 10. ročníku Medzinárodného festivalu akademických speváckych zborov 26. marca 2019 v átriu Vysokej školy Zakarpatskej Ferenca Rákócziho II. v Berehove. Tento festival je súčasťou série podujatí v rámci Rákócziho dní v dňoch 25-29. marca, ktorý poskytol vynikajúce možnosti na nadviazanie kontaktov. Účastníkov festivalu privítala Ildikó Orosz, rektorka hosťujúcej inštitúcie. Po zaznení úvodnej skladby Gaudeamus igitur v predvedení všetkých prítomných sa predstavilo nasledovných osem speváckych zborov: Spevácky zbor Zakarpatskej maďarskej vysokej školy Ferenca Rákócziho II., Spevácky zbor Gaudeamus z Nyíregyháza, Spevácky zbor Cirkevnej univerzity Partium z Oradey, Spevácky zbor Univerzity Károlya Eszterházyho z Egru, Mužský zbor pedagógov „Boján“ Národnej univerzity z Užhorodu, Spevácky zbor Štátnej univerzity z Mukačeva, Spevácky zbor Strednej hudobnej školy Dezső Zádora z Užhorodu. Pozvanie na tento medzinárodný festival dostal aj ženský spevácky zbor Cantus Iuventus Univerzity J. Selyeho v Komárne. Na vysokej úrovni reprezentovali nielen našu univerzitu a mesto Komárno, ale aj Slovensko. Dirigentkou zboru bola Yvette Orsovicsová a na klavíri spolupracovala Agáta Csehiová.


Slávnostný koncert „Bartók 95”

Dňa 21. februára 2019 o 18.00 hod. v Podunajskom múzeu v Komárne sa uskutočnil za účinkovania významných interpretov slávnostný koncert pod názvom „Bartók 95”. Podujatie bolo organizované pri príležitosti 95.-ho výročia vystúpenia významnéhomaďarského klaviristu, skladateľa, hudobného pedagóga a etnomuzikológa, Bélu Bartóka v Komárne, ktorý ako 43 ročný navštívil naše mesto na pozvanie Spolku Jókaiho. Spomienkový koncert bol zahájený spevom speváckych zborov a vkladaním vencov k pamätnej tabuli Bélu Bartóka na stene Podunajského múzea v Komárne. Na koncerte účinkovali významní interpreti: ženský spevácky zbor Vox Femina, miešaný spevácky zbor Concordia, Eva Sýkorová flauta, Szilárd Nagy klavír. Súčasťou podujatia bola zaujímavá a hodnotná prednáška s prezentáciou o koncerte Bélu Bartóka v Komárne v podaní Agáty Csehiovej, docentky Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. Univerzitu J. Selyeho reprezentoval aj ženský spevácky zbor Cantus Iuventus pod vedením Yvette Orsovicsovej, v interpretácii ktorého zazneli skladby predovšetkým Zoltána Kodálya a Bélu Bartóka s klavírnou korepetíciou Agáty Csehiovej. Ako finále koncertu zazneli spracované ľudové melódie dvoch maďarských hudobných velikánov, Bélu Bartóka a Zoltána Kodálya, formou spoločného spevu účinkujúcich a obecenstva.

Pozvánka


Slávnostný koncert „Bartók 95”

Dňa 21. februára 2019, o 18.00 hod. v Podunajskom múzeu v Komárne sa uskutoční slávnostný koncert pod názvom „Bartók 95”, ktorý sa uskutoční pri príležitosti 95-ho výročia vystúpenia v Komárne významného maďarského klaviristu, skladateľa a etnomuzikológa, Bélu Bartóka.  Na koncerte budú účinkovať: Cantus Iuventus, spevácky zbor pri UJS, miešaný zbor Concordia, ženský zbor Vox Femina, Agáta Csehiová, docentka UJS (prezentácia a klavír), Szilárd Nagy (klavír), Eva Sýkorová (priečna flauta) a Dóra Kiss (recitácia). Srdečne pozývame všetkých záujemcov! Pozvánka tu (link)


Vzdelávanie pre zamestnancov Pedagogickej fakulty UJS

Dňa 23. januára 2019  Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. viedla seminár na tému Prezentovanie výsledkov výskumu zameraných na zisťovanie dôvodov predčasného zanechania štúdia. Seminára sa zúčastnili zamestnanci Pedagogickej fakulty UJS. Cieľom bolo predstavenie skúseností, prijatých opatrení na riešenie daného problému.


Koncert zborov Južného Slovenska

10. novembra 2018 sa uskutočnilo podujatie v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne z iniciatívy Regionálneho osvetového strediska v Komárne a Maďarskej spoločnosti priateľov hudby na Slovensku, v rámci Roka zborového spevu, za ktorý je rok 2018 vyhlásený Úniou speváckych zborov a Národným osvetovým centrom s podtitulom „Slovensko, spievaj 2018!“ Na koncerte okrem Ženského speváckeho zboru UJS CANTUS IUVENTUS účinkovali aj Detský spevácky zbor malých a veľkých pri Základnej škole Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským a Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne, miešaný zbor GAUDIUM, miešaný spevácky zbor CONCORDIA, DSZ SCHOLA MARIANA pri Cirkevnej spojenej škole Marianum a Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku LAJOSA VASSA.

V podaní speváckych zborov zazneli diela domácich skladateľov, ako Németh-Šamorínsky István, Ľudovít Rajter, Eugen Szíjjártó, Ernő Zahovay, Géza Dobi, Alfréd Zemanovský, Zdenko Mikula, Milan Novák, Ivan Hrušovský a Ladislav Burlas. V závere programu vystúpilo spolu viac ako 300 spevákov. Zbory v sprievode Komárňanského komorného orchestra vytvorili nezabudnuteľný kultúrny zážitok.

(Prameň: https://www.ros-komarno.sk/products/koncert-zborov-juzneho-slovenska-10-11-2018/;   https://www.ros-komarno.sk/fotogalerie2/fotogalerie-2018/koncert-zborov-juzneho-slovenska/)


Projektpedagógia

Dňa 7. novembra 2018 sa konalo vzdelávanie vysokoškolských učiteľov v budove Pedagogickej fakulty UJS, v miestnosti 505 pod názvom "PROJEKTOVÝ PRÍSTUP". Vzdelávania, ktoré viedla  PaedDr. Szabóová Edita, PhD., odborná asistentka Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sa zúčastnilo 18 vysokoškolských pedagógov Pedagogickej fakulty UJS. Počas a vzdelávania sa účastníci oboznámili so základnými pojmami súvisiacími s projektovým prístupom, s jeho krátkou históriou, s druhmi a fázami projektov, ako i s didaktikou tohto prístupu. Oboznámili sa so štruktúrou aktuálneho štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, ako východiskom plánovania projektov v materských školách. Odborne analyzovali projektové mapy zhotovené študentmi. Ujasnili si stratégie tvorby plánov v projektovom prístupe, spôsob oranizovania, realizovania, ukončenia a hodnotenia projektov. Vzdelávanie bolo orientované na aplikáciu stratégií, ktoré môžu kolegovia využiť počas výučby.


Prehliadka historického centra Komárna

Študenti Katedry predškolskej a elemetnárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UJS boli dňa 13. novembra 2018 na večernej prehliadke mestom Komárno. Zoznámili sa s najvýznamnejšími pamätihodnosťami mesta. Výchadzka bola spestrená zaujímavým a pútavým rozprávaním o dejinách mesta a miestnych legendách, i historkách. Študentov na prehliadke sprevádzali pedagógovia a zamestnanci UJS.


UJS Medzinárodná vedecká konferencia – sekcia: Predmetová pedagogika

Dňa 11. a 12. septembra sa konala tohtoročná, už desiata vedecká medzinárodná konferencia J. Selyeho, ktorej súčasťou sa objavila sekcia s názvom Predmetová pedagogika. Sekcia sa uskutočnila pod vedením dvoch vedúcich sekcie s účasťou 17 prihlásených účastníkov. V rámci sekcie odznelo 12 prednášok pri účasti 22 prednášajúcich v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku. V recenzovanom zborníku bolo publikovaných 14 príspevkov v spolupráci dokopy 30 autorov takisto v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku. Na odbornom hodnotení príspevkov pracovalo 17 recenzentov. Príspevky a prednášky prezentovali rôzne témy a problematiky, ako etická výchova, telesná výchova, cudzie jazyky, matematika, predškolská výchova, vysokoškolské vzdelávanie, transverzálne kompetencie, umelecké školstvo, web-based vzdelávanie, pedagogika hry, študentské výkony, informatika, ekonomika. Príspevky umožnili bohatú diskusiu odborníkov, v celku práca sekcie bola veľmi inšpirujúca s odborného aj vedeckého hľadiska.


Pedagogika kreativity

13.09.2018 Školenie Kreativita pedagogiky, vedené docentom Pedagogickej fakulty Vilmosom Vassom, je činnostne orientované školenie. Pre záujemcov z radov vyučujúcich poskytuje  techniky organizácie učenia sa a rôzne techniky výučbovej didaktiky. V rámci toho školenie dáva aj možnosť na vyskúšanie si a predebatovanie rôznych metód, ktoré pomáhajú kreativite - sú to najmä metódy plánovacie, vývojové a hodnotiace. Ďalšie podrobnosti školenia sú v priloženom súbore tu.


Pedagogická exkurzia

V dňoch 16. – 19. apríla 2018 sa študentky Pedagogickej fakulty UJS študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  zúčastnili štvordňovej študijnej cesty. Prvá zastávka bola v Tornali, v Základnej škole  Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským, kde sa využíva „Kedvesház“ pedagogika, ktorá je komplexným programom. Pedagógovia so žiakmi predstavili program, ako vznikol, ako ho uplatňujú vo vzdelávaní a aké ciele chcú dosiahnuť.  Žiaci nás privítali dramatizáciou rozprávky. Po predstavení a malej prednáške o programe sme odcestovali do mesta v Maďarsku, Níreďháza, kde sme boli ubytovaní v hoteli Bessenyei.

Na druhý deň  sme navštívili univerzitu Nyíregyházi Egyetem, kde nám predstavili možnosti štúdia. Po prednáške nás čakali tamojší študenti, ktorí nás previedli po areáli a botanickej záhrade, ktorá je súčasťou kampusu. Po návšteve univerzity sme odišli do mesta Nyírtelek.  Bolo nám cťou stretnúť samotného zakladateľa programu a internátu „Kedvesház“, Petra Lázára, ktorý svojimi myšlienkami a slovami zanechal stopu v našich srdciach. Porozprával nám, akou kľukatou cestou musel prejsť, aby mohol vzniknúť internát. Predstavil nám samotný program, metódy techniky, princípy a filozofiu „Kedvesház“ pedagogiky. Spolu s deťmi spieval a spev sprevádzal gitarou.

V stredu sme navštívili základnú školu v obci Hejőkeresztúr. V tejto základnej škole sme boli oboznámení s ďalším pedagogickým programom s názvom KIP - Komplexný inštruktážny program. Podstatou programu je   heterogénnosť a   práca v skupinách. Najskôr nám riaditeľka predstavila samotný program, čo program obsahuje, čo je jeho podstatou. Neskôr sme mali možnosť pozorovať samotnú metódu výučby na jednotlivých vyučovacích hodinách ako matematika, maďarský jazyk a literatúra či dejepis, po ktorej nasledoval podrobný rozbor a diskusia. Po návšteve školy nás zaviezli do najväčšej zoologickej záhrady v Maďarsku (Nyíregyházi Állatpark), čo bolo veľmi príjemným spestrením nášho štvordňového programu. Posledný deň, za skorého ranného vstávania, naša cesta pokračovala do Budapešti. V Budapešti sme navštívili inštitúciu „Gyermekek Háza“. Tak ako v Hejőkeresztúri, aj tu sa používal program KIP s tým rozdielom, že tu sa využíval na každej vyučovacej hodine. Taktiež sme mali možnosť pozorovať priebeh vyučovacej hodiny. Po pozorovaní sa konalo spoločné stretnutie, kde nám pedagógovia objasnili používanie metódy na hodinách.

Po spoločnom rozprávaní s pedagógmi naša cesta pokračovala domov. Môžem povedať, že všade nás vítali s veľkou radosťou, hrami, veľkou láskou a s množstvom kávy. Boli to užitočné štyri dni, ktoré nás obohatili množstvom informácií, novými poznatkami, ktoré budú prínosné pre našu budúcnosť, budúcu profesiu. Vďaka za užitočnú, poznávaciu štvordňovú cestu patrí Dr. habil . PaedDr . Kinge Horváth, PhD, dekanke PF UJS a Dr. habil . Ing. Istvánovi Szőkölovi, PhD.

Bc. Andrea Izsáková, preklad


Slávnostný galakoncert Ženského speváckeho zboru UJS

Ženský zbor UJS slávnostne oslavoval svoje piate výročie 17. mája 2018 v Dôstojníckom pavilóne. V rámci slávnosti prijala svoje oficiálne meno Cantus Iuventus. Slávnosť sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta Komárna Lászlóa Stubendeka a dekanky PF UJS Kingy Horváth. Program koncertu sa začal spevom, potom nasledovali úvodné slová primátora a odovzdávanie slávnostného diplomu pre zbormajsterku Yvette Orsovics. Nasledoval opäť zbor, v ďalšej časti koncertu účinkovala Emília Menyhárt, hosťujúci komorný zbor SZE z Győru a Anita Tóth-Bakos. Na klavíri sprevádzala Agáta Csehiová, docentka KH PF UKF v Nitre. Dekanka v rámci slávnostného príhovoru predstavila päťročnú históriu zboru a zahájila oficiálne meno Cantus Iuventus a logo zboru. Nasledoval spev zboru Cantus Iuventus a ako záver zaznela spoločná skladba s hosťujúcim zborom.


Netradičná hodina hudobnej výchovy na Katedre predškolskej a elementárnej výchovy

05.04.2018 Na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky dňa 5. apríla 2018 sa uskutočnila netradičná hodina hudobnej výchovy. Prednášateľ István Katona so svojou charizmatickou osobnosťou a  rozsiahlymi znalosťami spestril prednášku, v rámci ktorej vzbudil záujem poslucháčov s tým, že na prednášku priniesol niektoré ľudové hudobné nástroje, na ktorých aj hral, a ktoré mohli vyskúšať aj študenti tretieho ročníka.


Netradičný seminár na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky

V dňoch 4. a 11. apríla 2018 na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS v rámci vyučovacieho predmetu pedagogická diagnostika pre poslucháčov tretieho ročníka sa uskutočnil netradičný seminár za účasti pracovníčok ARTIS CENTRA. Centrum funguje ako stredisko vzdelávania, rozvoja schopností a rehabilitácie pre deti i dospelých v Štúrove. Naši poslucháči sa obohatili o dôležité informácie najmä v oblasti diagnostikovania a rozvíjania detí predškolského a mladšieho školského veku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Oboznámili sa s niektorými metódami vyšetrenia, rôznymi technikami a terapiami. Získali teoretické  informácie a rozvíjali sa u nich diagnostické kompetencie, ktoré sú z hľadiska pedagogickej praxe nesmierne dôležité.


Rozprávkové predpoludnie na pamiatku Andersena

2. apríl, deň narodenia veľkého dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena sa od roku 1967 oslavuje ako Medzinárodný deň detských kníh. Z tejto príležitosti sa na Slovensku od roku 2000 usporadúvajú pre deti večerné čítania  s názvom Večer s Andersenom. Cieľom programu je prilákať deti do knižníc, do ríše kníh, aby si knihy obľúbili a čítali  čo najviac. 

16.marca tohto roku bolo tretíkrát usporiadané aj v Univerzitnej knižnici  pri UJS v Komárne rozprávkové predpoludnie pre deti k  tejto príležitosti. Organizátorom podujatia bola Univerzitná knižnica a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky. Program realizovali poslucháčky druhého ročníka denného štúdia  študijného programu predškolskej a elementárnej pedagogiky pod vedením pedagóga katedry Diany Borbélyovej. Rozprávkového predpoludnia sa zúčastnili deti  Cirkevenej materskej školy Marianum z Komárna, ktoré po príchode sa oboznámili s knižnicou. Ústrednou témou predpoludnia bola rozprávka „Soľ nad zlato“, po ktorej nasledovali dramatické a pohybové hry ako aj dramatizácia rozprávky. Program bol zostavený interaktívne, v ktorom sa deti stali aktívnymi účastníkmi. Potom nasledovalo bábkové divadlo v podaní študentov Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky. Po skončení aktivity nasledovalo malé pohostenie, deti dostali  diplomy a malé darčeky. Program bol veľmi úspešný, nakoľko zaviedol deti do ríše kníh a rozprávok pomocou zážitkového učenia a pomocou zaujímavejmaďarskej metódy „Rozprávka  inak“. 

Dramatické hry pre škôlkárov - Noc s Andersenom

Dňa 29. marca 2017 bola usporiadaná dramatická hra pre škôlkárov pri príležitosti medzinárodného projektu Noc s Andersenom. Organizátorom podujatia bola Univerzitná knižnica UJS a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS. Na začiatku programu Diana Borbély – pedagóg katedry – hrala s deťmi v rámci metódy Rozprávka inak. Po interaktívnej hry študenti katedry zahrali bábkové hry pre nadšené publikum. Na konci programu deti boli obdarované s občerstvením, pamätným listom a rôznym darom.


18. novembra 2016 sa konala XVI. Celoštátna pedagogická konferencia ,,XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia” v Segedíne. Pedagógovia našej fakulty:

Dr. habil. Vilmos Vass, PhD., vedúca katedry Mgr. Yvette Orsovics, PhD. a PaedDr. Edita Szabóová, PhD. sa zúčastnili na konferencii, kde boli úspešnými organizátormi sympózia ,,Kreativita v predškolskom veku”.


Názov:  Identifikácia a rozvoj kreativity (Týždeň vedy)
Organizátor:    Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS
Spoluorganizátor:    -
Miesto konania:    Budova Pedagogickej fakulty
Univerzita J. Selyeho
945 01 Komárno
Termín konania:    10. 11. 2015.
Typ podujatia:    sympózium
Popis:    15 minútové prednášky v danej téme
Kontaktná osoba:    Meno: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.
e-mail:

Web:

Infraštruktúra študijného programu

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijných programov Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo  (1. stupeň) a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (2. stupeň)

a. Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia.

Študijné programy Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie sa vyučujú na Katedre predškolskej pedagogiky, ktorá sa nachádza na 5. poschodí Pedagogickej fakulty UJS. Dizajn chodby odráža profil katedry: so stálou výstavou študentských prác, detským kútikom a nástenkami s informáciami o živote katedry, o práci zboru Cantus Iuventus a aktuálne novinky.

Výučba uvedených študijných programov prebieha na Pedagogickej fakulte Univerzity Jána Selyeho, v Konferenčnom centre univerzity, v budove Fakulty ekonómie a informatiky a v Športovom centre v týchto miestnostiach:

Budova PF UJS

T103                                        (kapacita                                              45                                osôb)

T107                                        (kapacita                                              30                                osôb)
T109                                        (kapacita                                              30                                osôb)
T213                                        (kapacita                                              25                                osôb)
T301                                        (kapacita                                              40                                osôb)
T306                                        (kapacita                                              25                                osôb
T402                                        (kapacita                                              34                                osôb)
T404                                        (kapacita                                              100                              osôb)
T501                                        (kapacita                                              42                                osôb)
T504                                        (kapacita                                              25                                osôb)
T505                                        (kapacita                                              32                                osôb
T506                                        (kapacita                                              20                                osôb)

V každej miestnosti je zabudovaný projektor s možnosťou pripojenia na počítač cez VGA port, čo umožňuje používanie prezentačnej techniky na vyučovacích hodinách. Miestnosti č. T103, T109, T501, T505 a T507 sú odbornými učebňami.

(T103) Vybavenie špecializovanej učebne na vyučovanie výtvarnej výchovy

 • Stojan na modelovanie stolový UNI A3            5 ks
 • Pojazdný sušič A4 a A3 424123                       1 ks
 • Maliarsky stojan stolový – 011m mix farieb      10 ks
 • Špachtle modelárske plastové Giotto Patplum 6 ks

(T109) Vybavenie špecializovanej učebne na vyučovanie matematiky a ďalších didaktických predmetov

 • interaktívna tabuľa
 • Lego - viac o matematike základná súprava 5ks
 • Montessori pomôcky: farebné schody 1 – 102ks, Montessori sada 100 – 1000 perl. mat. 2ks, Montessori malé červeno – modré tyče 2ks
 • Geometrické telesá 1ks
 • Závesné počítadlo na tabuľu 1ks
 • Čarovné zrkadlo na geometriu 10 ks
 • Geoboard A 15ks

(T501) Vybavenie špecializovanej učebne na vyučovanie hudobnej výchovy

 • elektronický klavír značky Kawa
 • pianíno
 • digitálny klavír s CD prehrávačom
 • Slit Drum Trojtónový bubon 1 ks
 • Veľký set orffových nástrojov 1 ks
 • Rytmická taška veľká sada 1 ks
 • Bongo professional - bubon 1 sada
 • Chromatický metalofón 2 ks
 • Alto Xilophone 1 ks
 • T20 reproduktor GigaWorks 2 ks
 • Sklenená vitrína – diplomy, výsledky, poháre

(T504) Špecializovaná učebňa rozvíjania literárnej gramotnosti

Učebné pomôcky:

 • Ilustrácie rozprávok
 • Písmená

Divadielko- paraván

Rozprávková polica

(T505) Vybavenie špecializovanej učebne na vyučovanie didaktiky primárnej výchovy

Didaktické nástenky:

 • Pracovné listy na rozvíjanie grafomotoriky
 • Nápovedné obrázky/maľovaná abeceda
 • Slovenská a maďarská abeceda
 • Číselný rad
 • Projektové práce študentov – pomôcky na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti

Dekoratívne prvky:

 • Strom básní
 • Čísla a písmená
 • Učebné pomôcky: - Emócie

(T506) Špecializovaná učebňa predprimárneho vzdelávania 

Didaktické pomôcky na rozvíjanie grafomotorickej gramotnosti:

 • Farbička: modrá, červená, zelená
 • Rušeň s 2 vagónikmi
 • Chlapček a dievčatko

Grafomtorické prvky

Budova Konferenčného centra

K007                                        (kapacita                                              48                                osôb)
K008                                        (kapacita                                              24                                osôb)
K009                                        (kapacita                                              24                                osôb)
K102                                        (kapacita                                              200                              osôb)
K103                                        (kapacita                                              200                              osôb)

Budova FEI UJS

Vybavenie špecializovanej učebne na vyučovanie didaktiky biológie a chémie

Biológia

 • Ľudské torzo (38 dielov)
 • Nástenná náučná tabuľa: dýchacia a obehová sústava
 • Nástenná náučná tabuľa: botanika (5 ks), mitóza, AIDS, vírusy, bezjadrové organizmy, jadrové jednobunkovce, zdravý životný štýl
 • USB digitálny mikroskopový nástavec na klasické mikroskopy
 • Flir-ONE kamera pre iOS
 • Vernierov radiačný monitor (Senzor UVB, Senzor UVA, Senzor povrchovej teploty, Adaptér senzora O2 pre spirometer, Spirometer, Senzor vlhkosti pôdy, Senzor relatívnej vlhkosti, Senzor plynu O2, Ručný dynamometer, Goniometer, EKG senzor, Biokomora 2000 (2000 ml, 2 otvory pre senzory CO2 a O2, Senzor plynu CO2, Senzor tlaku krvi, Go!Wireless ručný monitor tepu srdca)
 • LabQuest Viewer - trvalá multilicencia pre celú školu (softvér na zobrazovanie a ovládanie interfejsu LabQuest 2 na počítačoch Windows a MAC),
 • Logger Pro 3 - trvalá multilicencia pre celú školu (softvér na zber a vyhodnocovanie údajov z experimentov na počítačoch Windows a MAC)
 • LabQuest 2 - interfejsová jednotka ovládaná dotykovou obrazovkou (3x BTA, 2x BTD, 1x USB vstup, USB pripojenie k počítačom a Bluetooth 4.0 pripojenie k mobilným zariadeniam, zabudovane senzory, WiFi, GPS a ďalšie funkcie)

Chémia

 • interaktívna tabuľa (Hitachi)
 • Logitech Wireless Prezentér R400 – 2 ks
 • Pasco Science Laboratory Equipment sada interaktívnych laboratórnych meracích prístrojov
 • Merací systém Vernier
 • zbierka minerálov a hornín
 • 8 dielna súprava vizuálneho učebného materiálu s periodickou sústavou chemických prvkov
 • set modelov kryštálových mriežok a modelov molekúl anorganických a organických zlúčenín
 • nástenné učebné materiály: kolobeh dusíka, kyslíka a vody; systém kryštálových mriežok
 • nástenná tabuľa - názvoslovie-anorganická chémia
 • Súprava nástenných tabúľ na vyučovanie chémie – reakcia kovov s vodou, reakcia kovov s kyselinou, mechanizmus protolitických reakcií, neutralizácia, redukcia v redukčnom rade, peptidická väzba, elektrochemický rad napätia kovov, schopnosť atómov odovzdávať respektívne prijímať elektróny
 • Chemicko-environmentálny kufrík na monitoring vody a pôdy
 • súprava Chemické laboratórium - experimentálne sady pre deti

b. Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov, prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Univerzitná knižnica umožňuje prístup k študijnej literatúre pre študijný program, a to najmenej v rozsahu povinnej literatúry uvedenej v informačných listoch predmetov. V knižnici sa používa knižničný informačný systém DAWINCI, ktorý je moderný knižnično-informačný systém, integrujúci najnovšie prvky z oblasti serverových aplikácií a databázových systémov. Systém poskytuje používateľom prístup k jednotlivým knižničným fondom prostredníctvom On-line katalógu OPAC cez webové stránky. Univerzitná knižnica UJS je podobne, ako ostatné univerzitné knižnice zapojená do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti pre potreby MŠVVŠ SR. Prístup študentov a pedagógov k potrebným databázam je riešený aj vzdialeným prístupom cez CVTI SR. Cez tento prístup je riešený aj prístup k zahraničným vedeckým časopisom prístupných v online databázach jednotlivých vydavateľstiev. Univerzitná knižnica organizuje workshopy, ktoré podporujú orientovanie sa v publikačných databázach a prácu s literárnymi zdrojmi.

c. Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Pre potreby dištančného vzdelávania alebo vzdelávania kombinovanou formou univerzita má v prevádzke 4 servery s videokonferenčným systémom BigBlueButton. Alternatívnym nástrojom na dištančné vzdelávanie je aj platforma MS Teams, ako súčasť balíka Office 365 A1 for faculty, ktorá je k dispozícii pre všetkých učiteľov aj študentov. Ešte v roku 2015 bol na UJS vytvorený a zavedený do prevádzky e-learningový systém na báze open-source LMS Moodle. Tento systém bol v roku 2017 čiastočne integrovaný so systémom WeBWorK. Moodle aj naďalej ponúka možnosť zverejňovania študijných a pomocných materiálov k jednotlivým predmetom, možnosti zadávania domácich úloh a elektronického testovania vedomostí v autorizovanej zóne. Popri možnosti káblového pripojenia, ktorá je k dispozícii v ŠD, UK a na iných vybraných miestach, majú študenti vo všetkých budovách UJS prístup na internet prostredníctvom WiFi siete. K pripojeniu k sieti je potrebná autentifikácia osoby (prihlasovacie meno a heslo). V roku 2016 bol zavedený centrálny tlačový systém, ktorý je dostupný aj pre študentov.

d. Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Z hľadiska zabezpečovania vzdelávacích činností na študijnom programe hlavnými partnermi sú cvičné školy, školské zariadenia a cvičné materské školy, na ktorých sa uskutočňuje pedagogická prax študentov Pedagogickej fakulty UJS.

Pedagogická fakulta má momentálne uzatvorené zmluvy s viac ako tridsiatimi cvičnými školami na Slovensku. Cvičné školy sú nielen v Komárne, ale aj napr. v Dunajskej Strede, vo Veľkom Mederi, v Galante, v Nových Zámkoch, v Rožňave, v Kráľovskom Chlmci, v Bratislave, v Šahách, v Štúrove, vo Veľkých Kapušanoch, v Kolárove a v Rimavskej Sobote.

V rámci pedagogickej praxe študenti pozorujú a analyzujú edukačný proces, naučia sa aplikovať teoretické poznatky získané počas štúdia všeobecno-vzdelávacích predmetov, všeobecných a odborových didaktík a postupne si osvojujú pedagogické zručnosti potrebné na výkon pedagogickej profesie.

e. Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

V priebehu štúdia UJS poskytuje svojim študentom aj stimulujúce prostredie. UJS efektívne riadi a prevádzkuje Študentské domovy UJS, kde zabezpečuje komfortné ubytovanie pre študentov univerzity, s vhodnými podmienkami pre kvalitné bývanie so zodpovedajúcim hygienickým štandardom a bezpečnosťou. Súčasťou areálu ŠD je multifunkčné ihrisko umožňujúce študentom zmysluplné trávenie voľného času a športovanie.

UJS zabezpečuje študentom aj stravovanie v budove Konferenčného centra UJS. V Športovom centre Univerzity majú študenti možnosť športovania a realizácie ďalších voľnočasových aktivít.

Cieľom univerzity je poskytnúť aj možnosti kultúrneho, spoločenského a duchovného vyžitia. Mladé talenty nájdu svoje uplatnenie v speváckom zbore Cantus Iuventus, ktorý v roku 2023 oslávi 10. výročie svojho vzniku. Študenti majú možnosť navštevovať aj kaplnku zriadenú v ŠD Čajka.

f. Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

UJS svojim študentom ponúka zahraničné študijné mobility v rámci vzdelávacích mobilitných programov Erasmus+, programu Makovecz, CEEPUS a rôznych odborných stáží prostredníctvom programu Erasmus+.

Úsek pre medzinárodné vzťahy v spolupráci s fakultami UJS pravidelne organizuje informačné Erasmus+ dni a workshopy, a ponúka možnosť osobnej alebo online konzultácie. Študentom UJS sú distribuované propagačné materiály, letáky a brožúry. Zároveň úsek pre medzinárodné vzťahy UJS pravidelne zverejňuje informácie o činnosti na internetovej stránke Erasmus+ UJS a hromadne zasiela informácie študentom, učiteľom a zamestnancom UJS prostredníctvom informačných nástrojov univerzity.

Partnerské inštitúcie
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/partneri.html

Erasmus+Mobilita študentov za účelom štúdia:
http://erasmus.ujs.sk/sk/studium.html

Mobilita študentov za účelom stáže:
http://erasmus.ujs.sk/sk/staz.html

Návod pre študentov na prihlasovanie:
http://erasmus.ujs.sk/sk

Kontakty koordinátorov:
http://erasmus.ujs.sk/sk/kontakt.html

Program Makovecz
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/makovecz.html

Ostatné mobilitné programy
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/mobilita.html

Informácie k štátnym skúškam

Tézy k predmetom štátnej skúšky nájdete tu: TPD, VPE

 
 
 
 
 
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.