Óvó - és Tanítóképző Tanszék

Leírás

Az Óvó- és Tanítóképző Tanszék profilja

A tanszék elsősorban óvodapedagógusokat, nevelőket, asszisztenseket, általános iskolai, alsó tagozatos pedagógusokat, illetve a doktori iskolában tudományos munkatársakat és kutatókat képző tanulmányi programokat kínál. A Szlovákiában elérhető hasonló profillal rendelkező tanszékek egyikeként a mai modern kor és a hallgatók igényeire reagálva az alapfokú tanulmányi programot moduláris formában valósítja meg. Ez azt jelenti, hogy a hallgató már tanulmányai megkezdésekor meghatározhatja szakirányát és szakmai specializációját.  Az Óvó- és Tanítóképző Tanszék összetétele változó, hiszen a kutatókból és oktatókból álló közösség nemcsak pedagógiai és pszichológiai, illetve ezek tudományágainak kérdéseivel foglalkozik, hanem a matematika, a szlovák nyelv és irodalom, a magyar nyelv és irodalom, valamint a szakdidaktikák kérdéseivel is. A korszerűen berendezett szaktantermekben magas fokú képzés zajlik, s egyben felkészítjük hallgatóinkat a szakmai gyakorlatra is. A tanszék támogatja és fejleszti a hallgatók képzőművészeti és zenei kreativitását, fizikai fittségét, de nemcsak művészeti irányban, hanem az intézményes oktató-nevelő gyakorlatban való alkalmazás, illetve a szabadidő tartalmas eltöltésének irányában egyaránt. A tanszéken induló új tanulmányi programokban, növeltük a pedagógiai gyakorlatok óraszámát, illetve új típusú tanítási gyakorlatokat vezettünk be a hallgatók számára.  A képzések újdonsága az is, hogy a hallgatókat önkéntes munkára és nemzetközi mobilitásra ösztönzi.

A tanszék folyamatos, nemzetközileg orientált tudományos kutatási tevékenységet folytat. Aktívan foglalkozik mind tudományos, mind fejlesztési projektekkel hangsúlyt fektetve a nemzetközi együttműködésre. A tanszék emellett kiemelten kezeli a pedagógusok továbbképzése iránti elkötelezettségét, valamint az óvodákban, általános iskolákban és oktatási intézményekben dolgozó mentorok széles hálózatával való aktív együttműködést.

Oktatók

Tanszékvezető:
Mgr. Orsovics Yvette, PhD.

Professzorok:
Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin, DSc.
prof. Dr. Józsa Krisztián, PhD.
prof. Dr. Németh András, DSc.

Docensek:
Doc. dr. univ. Csehiová Agáta, PhD.
Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.

Adjunktusok:
PaedDr. Borbélyová Diana, PhD.
Gál Gyöngyi, PhD.
Kanczné Nagy Katalin, PhD.
Mgr. Tímea Mészáros
Nagyová Csilla, ArtD.
Mgr. Orsovics Yvette, PhD.
Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD. 

Óraadó tanár:
PaedDr. Pálinkáš Mária

Doktoranduszok - 2022/2023-as akadémiai év:

Nappali tagozat:

Mgr. Stela Járosiová
Iroda: T516
UJS e-mail cím: 
Irodai tel. szám.: 035/   3260     724
Konzultációs időpontok: Szerda: 10:30 – 11:15
Csütörtök: 10:30 – 11:15 

Mgr. Eva Prokopcová
Iroda: 516
UJS e-mail:
Irodai tel. szám: 035/   3260     724
Konzultációs időpontok: Hétfő: 9:00 – 9:45
Szerda: 11:00 – 11:45

Mgr. Kocsis Zsófia
Iroda:T407
UJS e-mail:
Irodai tel. szám: 035/   3260  855
Konzultációs időpontok: Kedd: 9:30 – 10:15
Kedd: 13:00 – 13:45

Mgr. Katalin Sýkora Hernády
Iroda: T407
UJS e-mail:
Irodai tel. szám:  035/   3260    855
Konzultációs időpontok:  Kedd: 10:00 – 10:45
Szerda: 9:00 – 9:45

Levelező tagozat:

Mgr. Borovicza Boglárka
Gulyás Erzsébet
PaedDr. Kiss Beáta
PaedDr. Madarász Róbert

Titkárság

Mgr. Marosi Martina
e-mail: 
tel.: 00421 (35) 3260 608
iroda: T509

Doktori program

Doktoranduszi (PhD.) képzés

A felsőoktatás harmadik szintjén a Neveléstudomány tanulmányi program a Pedagógusképzés és pedagógiai tudományok képzési szak szerves részét képezi. Célja a pedagógiai elmélet és gyakorlat, valamint a kapcsolódó tudományágak kutatásához szükséges tudományos oktatás biztosítása az oktatás minden szintjén, így a felnőttképzésben is, valamint alkalmazása az iskolai gyakorlatban. A doktori programmal kapcsolatos részletes információk itt érhetők el.

Események a 2022/2023-as akadémiai évben

Ratio kutatócsoport rendes ülése 2022. szeptember 29-én

A Ratio kutatócsoport 2022. szeptember 29-én tartotta e akadémiai év első ülését, amelyet prof. Dr. Péter Tóth, PhD., a kutató csoport elnöke vezetett. Elsőként  Mgr. Orsovics Yvette, PhD., az Origo-nap főszervezője beszámolt az eseményről, ezt követően a Neveléstudományi Doktori Tanulmányi Program hallgatói közül Mgr. Járosiová Stela,  Mgr. Kocsis Zsófia,  Mgr. Prokopcová Eva,  Mgr. Sýkora Hernády Katalin,  Gulyás Erzsébet, PaedDr. Kiss Beáta bemutatta kutatásának jelenlegi állapotát, melyeket hozzászólások és javaslatok megfogalmazása követett.Workshop doktoranduszok számára az akadémiai könyvtárban

A workshopot 2022. október 3-án az akadémiai könyvtár igazgatónője nyitotta meg és vezette. Elmagyarázta az adatbázisba való bejelentkezést, ahol mindenekelőtt a különböző adatbázisos SCOPUS-os, WOS-os, Impact faktoros publikációkat, folyóiratokat, szaklapokat, azok adatait lehetett megtekinteni. Betekintést kaptak az adatbázisban történő orientálódás terén és a különböző hazai és külföldi szaklapok áttekintésében, keresési lehetőségeiben. A doktoranduszok kérdéseket tettek fel a publikálási lehetőségekről. A workshopon részt vett a doktori szakbizottság titkára, doc. dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.

Kutatás

A tanszék kutatási területei:

Pedagógus, tanuló/hallgató, továbbképzés
- A tanár interperszonális viselkedésének, az ideális pedagógus attribútumainak kutatása.
- A pedagógus módszertani kultúrájának és énhatékonyságának kutatása.
- A pedagógusképzés és továbbképzés kutatása.
- A pedagógushallgatók, pedagógusok identitásának kutatása társadalmi kontextusban, attitűdjei a társadalmi-gazdasági környezethez, a sztereotípiák kialakulásához, a társadalmi hálók kialakulásához, valamint a sajátos elemeinek párhuzamos azonosításához a kisebbségi iskola oktatási terében
- A lemorzsolódás, mint társadalmi jelenség kutatása.
- A tanulók természettudományos és matematikai tudásszintjének, a problémaalapú tanítás egyes területeinek a problémamegoldó gondolkodási folyamatok vonatkozásában a természettudományos fogalmak megértési nehézségeinek, a tanulók tantárgyakhoz való viszonyának és annak fejlődésének kutatása.
- A tanulók induktív gondolkodásának kutatása.
- Diagnosztikus értékelés kora gyermekkorban
- Az oktatási rendszerek elméleti alapjainak kutatása. 

Nevelés és oktatástörténet
Gyermekkor- és óvodatörténet (19. és 20. század);
A pedagógusképzés története; a pedagógusi pályák feminizálódása
A nőnevelés története (18. és 19. század);
Pedagógus integráció, inkluzív pedagógia
Az oktatás története Spanyolországban. 

Művészeti nevelés
- Zenepedagógia és a zenei képességek fejlesztésének kutatása
- Művészetpedagógia, művészeti nevelés interdiszciplináris megközelítésben
- Kultúra, művészet, edukáció az interkulturális kapcsolatok szempontjából (hangsúlyosan a magyar-szlovák kapcsolatokra)
- Zeneterápia, alternatív zenei irányzatok és koncepciók
- A hallgatók aktív művészeti tevékenysége (képzőművészeti projektek, kórusmunka)

Modern módszerek az oktatásban
- Web alapú alkalmazások az oktatásban,
- Tükrözött osztályterem módszer az oktatásban

Projektek (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Aktuális

Könyvbemutató

A Ratio kutatócsoport célja empirikus pedagógiai, pszichológiai, nevelésszociológiai kutatások folytatása a közoktatás, pedagógusképzés és felsőoktatás-pedagógia területén. A kutatás eredményeit már több publikáció is bizonyítja. A legfrissebb kutatási eredmények egy monográfia formájában láttak napvilágot. Tóth Péter – Horváth Kinga: A tanári interakció az osztályteremben című publikációjuk bemutatására 2023. március 23-án került sor a TKK épületében. A szerzők részletesen vázolták fel a kutatási problémákat, annak körülményeit, a kutatás merőeszközét és eredményeit.  A kiadványt Sýkora Hernády Katalin, az Óvó és Tanítóképző Tanszék doktorandusz hallgatója  méltatta, aki rávilágított a kutatás további lehetőségeire, annak folytatására.


Készségfejlesztés a drámapedagógia segítségével

A XXVII. Komáromi Pedagógiai Napok keretén belül a tanítóképző szakos hallgatóink Takács Gábor (Káva Kultúrális Műhely, Budapest) előadásán vehettek részt, melynek témája a „Készség és képességfejlesztő drámapedagógiai foglalkozások és játékok alkalmazása az iskolában“. Az előadás a SJE Tanárképző Karán valósult meg 2023. február 13-án. A szervezésért felelős személyek PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD. (KPP PF UJS) és Mgr. Darida Szilvia (SZMPSZ Komárno).


Tantervi reformmal kapcsolatos konferencia

2022. november 30-án Somorjában konferenciát tartottak a Nemzeti Oktatási és Ifjúsági Intézet szervezésében. A konferencián a következő témákban hangzottak el előadások: az új általános iskolai tanterv háttere, a tanulók és a tanárok a reform középpontjában, az új általános iskolai tanterv kidolgozásának folyamata, az általános iskolai oktatás ciklusokba szervezése, a tantervi reformok és azok külföldi végrehajtása, regionális tanártámogató központok. Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. és doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.


Egyetemi Totem kerámia workshop a Tudomány és Technika Hetén

2022. november 7-11-én került sor az Egyetemi Totem elnevezésű projekt első fázisának megvalósítására, melynek a Selye János Egyetem Tanárképző Kara adott otthont. A közösségi alkotás alkalmával a kar hallgatói megismerkedhettek különböző kerámia technikákkal, miközben elkészíthették a totem egy-egy elemét. A Selye János Egyetem Tanárképző Karát Nagy Csilla, ArtD. és Mgr. Mészáros Tímea, a projektben résztvevő oktatók képviselték. A projekt célja a legelemibb kerámiatechnikák elsajátításán túl a közösségépítés volt. A projekt a Kisebbségi Kulturális Alap (KULTMINOR) támogatásával valósult meg. Az Egyetemi Totem szobrának felavatására december 15-én kerül sor a Tanárképző Kar aulájában 10:30 órai kezdettel.
 

A 2020-1-SK01-KA201-078250 Mentor Training projekt transznacionális találkozója

2022. szeptember 6.-9. között Lednicében (Csehország) rendezték meg a 2020-1-SK01-KA201-078250 Mentorképzés projekt transznacionális találkozóját. Az SJE-t a kutatócsoport tagjai képviselték: dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD., doc. PhD. Agáta Csehiová, PhD., PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD. Az ülés középpontjában a C1. tevékenység - mentorképzés - állt. A képzés során az SJE-t képviselő résztvevők két oktatási tevékenységet készítettek és mutattak be. "Készítsd el saját motivációs naptáradat, mert a pozitív gondolatok pozitív eredményeket hoznak!" és "Interaktív feladatok a pozitív pszichológia és az oktatás szellemében". Mindkét tevékenység célja a mentorok kompetenciáinak fejlesztése volt.


Tükrözött osztályterem módszer fejlesztése az oktatásban - partnerintézmények 4. transznacionális találkozója

2022. szeptember 12-13-án került sor a Developing Flipped Methods for Teaching (Tükrözött osztályterem módszer fejlesztése az oktatásban) elnevezésű nemzetközi Erasmus+ projekt kutatóinak és résztvevőinek negyedik transznacionális találkozójára, melynek ezalkalommal a Selye János Egyetemen adott otthont. A projektalálkozóhoz szervesen kapcsolódott A Selye János Egyetem XIII. Nemzetközi Tudományos Konferenciája keretein belül meghirdetett Tükrözött osztályterem módszer az oktatásban néven meghirdetett szekció is. A Selye János Egyetem Tanárképző Karát Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD. és Mgr. Mészáros Tímea, a projektben résztvevő oktatók képviselték.

A találkozó célja az volt, hogy a partnerek és a résztvevők megvitassák a projekt eddig elért eredményeit, valamint egyeztessék a további feladatokat és célokat.


ERASMUS+ projekt képzés az Experience Workshop részvételével

A Matematika Tanszék oktatói Fehér Zoltán és Jaruska László szervezésében öt napos Erasmus+ projekt rendezvényre került sor a SJE Tanárképző Karán. 2022. május 13. és 19. között a magyar-finn Experience Workshop – Élményműhely oktatói az egyetem tanítóképzős hallgatóinak tartottak foglalkozásokat a PUNTE Poly-UNiverse in Teacher Training Education (2020-1-HU01-KA203-078810) 7 ország egyetemének részvételével futó nemzetközi projekt keretében.

Az Experience Workshop igazgatója Fenyvesi Kristóf a Jyväskylä Egyetem oktatója, a képzést pedig Szabó Ildikó és Mihály Judit instruktorok a pécsi Élményműhely oktatói vezették.

A PUNTE projekt célja a Poliuniverzum geometriai képességfejlesztő játékcsalád felhasználása az oktatásban a játékos tanulás módszerét alkalmazva. A hallgatók a képzés során megismerkedtek a Poliuniverzum játék oktatásban való felhasználásával, amivel bővítették szakmai ismereteiket és egyben új élményekkel is gazdagodtak.

Külön megtiszteltetés volt a szervezők számára, hogy a képzés második napján a Poliuniverzum megalkotója, feltalálója Saxon Szász János festőművész is ellátogatott a rendezvényre Dárdai Zsuzsával közösen. A rendezvényre ellátogatott Szarka Katalin dékánhelyettes, akivel a vendégek a további szakmai együttműködés lehetőségeit is megvitatták.

A PUNTE Projekt 2020-1-HU01-KA203-078810 és a rendezvény az Európai Unió Erasmus+ Program finanszírozásának köszönhetően valósult meg.


Mentorképzés az SJE Tanárképző Karán

A Selye János Egyetem adott otthont 2022. március 22-24 között a MENTOR TRAINING elnevezésű transznacionális projekttalálkozónak. A projekt négy ország hat egyetemének együttműködésével zajlik, konkrétan Szerbia képviseletében az Újvidéki Egyetem, Csehország részéről az Közgadaságtudományi Egyetem (Prága) és az Osztravai Egyetem, Magyarországot az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képviseli, Szlovákiát pedig a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, valamint a Selye János Egyetem. A háromnapos projekttalálkozó programja a partnerek munkamegbeszéléseiből állt, valamint a multiplikációs rendezvényből, a mentorok képzéséből.

A programot Juhász György, az SJE rektora, valamint Horváth Kinga, az SJE TKK dékánja nyitották meg és köszöntötték a partnerintézmények megjelent vendégeit.  A projekttalálkozó fő pontját a mentorképzés alkotta, amelyen 48 pedagógus vett részt, az egyetem gyakorlóiskolái képviseletében és 8 külföldi (magyarországi) vendégpedagógus. A mentorképzésben részt vevő pedagógusok aktív részvételükért a képzés végén tanúsítványokat vehettek át. A program ünnepélyes hangulatát az Apák zenekar hangulatos kultúrműsora emelte és egyben zárta. A rendezvény a MENTRA Projekt 2020-1-SK01-KA201-078250 elnevezéssel, a Selye J. Egyetem együttműködésével 2020-2023 között realizálódik, az Európai Unió Erasmus+ Program társfinanszírozásának köszönhetően.


Határozat a Neveléstudomány doktori program akkreditációjáról

A  Szlovák Akkreditációs Ügynökség a felsőoktatás minőségének biztosításáról szóló 269/2018 sz. törvény 30. §-a 8. cikkelyének a) bekezdése és a közbeszerzésről szóló 343/2015 sz. törvény módosítása, valamint egyes jogszabályok módosítása és kiegészítése értelmében az igazgatótanács VR41/10/2022 sz. határozata alapján 2022. február 3-án odaítélte a Neveléstudomány doktori program akkreditálásához szükséges jogot a Selye János Egyetem Tanárképző Karának. A Neveléstudomány Doktori Iskola a pedagógusképzés és neveléstudományok szakon belül valósul meg. A magyar nyelvű, levelező és nappali doktori képzés elvégzése után az abszolvensek doktori (PhD.) fokozat használatára lesznek jogosultak. A képzés 2022. szeptember 1-jén indul.


Developing Flipped Methods for Teaching: a partnerintézmények 1. transznacionális találkozója 

2021. október 15-én került sor a Developing Flipped Methods for Teaching (Tükrözött osztályterem módszer fejlesztése az oktatásban) elnevezésű nemzetközi Erasmus+ projekt kutatóinak és résztvevőinek első, személyes transznacionális találkozójára, mely a Károli Gáspár Református Egyetemen zajlott Budapesten. A Selye János Egyetem Tanárképző Karát Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD. és Mgr. Mészáros Tímea képviselte.

A találkozó célja az volt, hogy a partnerek és a résztvevők megvitassák a projekt eddig elért eredményeit, valamint egyeztessék a további feladatokat és célokat.


„Kultúra – Művészet – Edukáció, Interkulturális örökségek a magyar-szlovák kötődések tükrében”

Siker és jelentős érdeklődés övezte a 2021. szeptember 29-én megtartott Kultúra – Művészet – Edukáció, Interkulturális örökségek a magyar-szlovák kötődések tükrében című ünnepi rendezvényt. A Kultminor projekt (21-120-01351) keretén belül megvalósult műsor két részből állt. Első részét az „Élet-Képek” elnevezésű kiállítás képviselte, melyen tizenhárom olyan személyiség, alkotóművész élete és munkája került bemutatásra, akik valamilyen módon kötődtek a mai Szlovákia területéhez és születésük vagy haláluk évfordulójára emlékezünk (többek között Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Liszt Ferenc, Thern Károly, Kéler Béla, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Németh István László, Szíjjártó Jenő, Dobi Géza). A kiállítás, melynek vizuális részét Mgr. Mészáros Tímea szerkesztette, tartalmi anyagát Csehi Ágota, egyetemi docens állították össze, továbbá amelyet Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD., az SJE TKK dékánja nyitott meg Nagy Csilla, ArtD. kurátor együttműködésével, október végéig tekinthető meg a Selye János Egyetem Tanárképző Kara földszinti foaiéjában. A rendezvény az Örökségek szóban-zenében c. zenés irodalmi esttel folytatódott a Duna Menti Múzeum – Kultúrpalota dísztermében, melyet az SJE rektora, Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. nyitott meg és a műsor ünnepi hangulatát a Cantus Iuventus női kar biztosította Orsovics Yvette vezetésével, a Concordia vegyeskar Stubendek István karvezetővel az élén, továbbá Tóth-Bakos Anita fuvolajátéka és Csehi Ágota zongorajátéka, Zsákovics László éneke, valamint Zsidek Alexandra, Juhász Áron Adalbert és Knirs Norbert szavalata. A rendezvényt vastaps és álló közönség zárta, melynek sikeres lebonyolításáért a szervezőket, ill. a Kisebbségi Kulturális Alapot a támogatásért illeti nagy köszönet.


A KEGA-projekt keretein belül megvalósuló szolgálati útról

A 2021 KEGA 005UJS-4 számú projekt kutatócsoportjának (Prof. Józsa Krisztián, PhD; Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.; Diana Borbélyová, PhD; Mgr. Yvette Orsovics, PhD.) szolgálati útjára 2021. szeptember 24–25-én került sor. A találkozó a Kaposvári Egyetemen zajlott, fő célja az volt, hogy a kutatócsoport tagjai személyes kapcsolatokat létesítsenek olyan szakértőkkel, akik már végeztek DIFER-kutatásokat (Hajduné Hollósi Katalin; Dr. Podráczky Judit, PhD.; Dr. Zentai Gabriella, PhD.), valamint lehetőség nyílt a tapasztalatcserére, illetve a további közös együttműködés és a hároméves projekt fő feladatainak meghatározására.


MENTRA: a partnerintézmények 3. transznacionális találkozója

2021. szeptember 14.-16 között a MENTRA elnevezésű nemzetközi Erasmus+ 2020-1-SK01-KA201-078250 projekt kutatói (dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD., Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD., PaedDr. Tamás Török, PhD.) részt vettek a partnerintézmények (Konstantin Filozófus Egyetem Nyitrán, Ostravai Egyetem Ostravában, Gazdaságtudományi Egyetem Prágában, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Eger, Újvidéki Egyetem) 3. transznacionális találkozóján, amely a prágai Gazdaságtudományi Egyetemen zajlott.

A találkozó célja az volt, hogy megvitassák a mentoroknak szóló képzési program tervezetének tartalmát, amelyet minden érintett partnerintézmény közösen készít. Az SJE Tanárképző Kara a Pedagógiai innovációk elnevezésű modullal készült.


A Cantus Iuventus újabb fellépése

A magyar történelem egyik jelentős helyszínén, a deáki Szűz Mária templomban csendült fel ismét Szarka Tamás Kossuth-díjas zenész és zeneszerző Missa Missio (Mise a legüldözöttebb vallásért) című szakrális miséje. Az eseményre 2021. augusztus 22-én 16.00 órai kezdettel került sor. A hangversenyen közreműködtek a Cantus Iuventus tagjai Orsovics Yvette karnagy vezetésével. A helyszín meghittsége kellően megalapozta az előadás hangulatát, és felejthetetlen élményt nyújtott mind a hallgatóságnak, mind pedig az előadóknak.


Hallgatóink képzőművészeti sikerei

Az Óvó- és Tanítóképző Tanszék elsőéves hallgatói – Füri Ramóna, Lacza Laura, Lukács Virág és Váradi Vivien – kitűnő eredményeket értek el a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar által meghirdetett Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny Kárpát-medencei döntőjén. Versillusztrációikat arany és ezüst fokozattal díjazták. Felkészítő tanáruk Nagy Csilla adjunktus, képzőművész volt.

https://tfk.kre.hu/images/kanyadi-verseny/2021/Kanyadi-verseny_eredmenyei.pdf


„Több mint szomszéd”

Június 13-án (vasárnap) a pozsonyi Szent Márton-dómban vette kezdetét 19:00 órakor a Magyar Kulturális Intézet „Több mint szomszéd” – Magyar Kulturális Hét Pozsonyban elnevezésű rendezvénysorozata. Az egy hétig tartó programsorozat több helyszínen zajlik majd. A nyitóhangversenyen ünnepi beszédet mondott Pető Tibor, Magyarország szlovákiai nagykövete, s egyben sor került Szarka Tamás Kossuth-díjas zenész és zeneszerző Missa Missio (Mise a legüldözöttebb vallásért) című szakrális miséjének hazai bemutatójára is. A hangversenyen közreműködtek egyetemünk Cantus Iuventus kórusának énekesei Orsovics Yvette vezényletével. A csodálatos helyszín és a pazar előadás felejthetetlen élmény volt mind az előadók, mind pedig a hallgatóság számára.


Rangos szakmai elismerés a Tanárképző Kar oktatójának

Az SJE TKK adjunktusa, PaedDr. Szabó Edit, PhD. 2021. június 7-én Budapesten vette át az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megítélt rangos szakmai elismerést: a Brunszvik Teréz-díjat.


Karanténművek – virtuális kiállítás
 
A Selye János Egyetem Tanárképző Karán az oktatóknak 2020 tavaszán nemcsak az elméleti tárgyak online oktatását, hanem a „home office”-ban történő gyakorlati-vizuális művészeti képzést is meg kellett oldaniuk. Hogy mennyire sikerült mindez, azt kiállításunk megtekintése után ki-ki eldöntheti. Az itt bemutatásra kerülő vizsgamunkákat a TKK óvó és tanító szakos hallgatói készítették a távoktatás keretében Mészáros Tímea és Nagy Csilla vizuális nevelés kurzusain.


Tanulmányi kirándulás az ógyallai csillagvizsgálóban

2019. november 11-én meglátogattuk az ógyallai csillagvizsgálót. Mindenki nagyon várta már ezt a napot, kíváncsiak voltunk, pontosan mi mindennel foglalkoznak egy ilyen helyen.

Véleményem szerint a Csillagvizsgáló épületei egészen egyediek és érdekesek mind kívülről és mind belülről. Nagyon tetszett a szétnyitható kupolás tetejű épület, melyen keresztül egy hatalmas csillagászati távcsővel a világűr történéseit csodálhattuk. Tudni illik, hogy ez Szlovákia legrégibb csillagvizsgálója. A csillagvizsgálót 1871-ben Dr. Konkoly-Thege Miklós alapította, aki aggodalmában, hogy halála után a csillagvizsgálót megszüntetik és a berendezést nem használják majd többé, egész vagyonát, házát, kertjét és az obszervatóriumot teljes berendezésével az államra hagyta. Mindezt azzal a feltétellel, hogy a csillagvizsgáló Ógyallán marad, míg ő él és igazgathatja azt. Tehát Dr. Konkoly-Thege Miklósnak köszönhető, hogy innen csodálhatjuk ma is a világűrt.

Szerintem a főépületben megtalálható vetítőterem igazán káprázatos látványt nyújtott a világűr szemlélése közben, akár órákig nézni tudtuk volna a csillagokat odabent. Magyarázatot kaptunk számos kérdésünkre, megtanulhattuk, hogy a csillagászatban fényéveket használunk. Megismerkedhettünk a 88 csillagképpel, amelyeket évszakok szerint osztottak fel a kutatók, valamint hallhatunk róla, hogy megkülönböztetünk nem lenyugvó csillagképeket is, melyeket egész évben felfedezhetünk az égbolton, ilyen például a sarkcsillag, amely mindig az északi irányt mutatja nekünk. Megtanulhattuk, hogy a csillagoknak, úgy, mint a Napnak is van saját fényük, de a Holdnak és a bolygóknak nincs, mivel ezek csak visszaverik a fényt. Nagyon érdekesnek találtam a kiállított régiséget és szerintem nagyon jó ötlet, hogy ezeket minden évben változtatják és nemcsak meteorológiai, csillagászati és földmágnesességi, de Konkoly féle tárgyakat is kiállítanak. A hideg borús időjárás ellenére rövid ideig távcsövön keresztül is megszemlélhettünk egy szenzációs égi jelenséget, mivel láthattuk, hogy a Merkúr átvonul a napkorong előtt. Ez azért volt különleges számunkra, mivel ezt a jelenséget legközelebb 2032. novemberében figyelhetjük majd meg. 

Szerintem egy ilyen kirándulás a gyermekeknek is nagy élmény lehet, mivel sok új dolgot tanulhatnak és láthatnak, és úgy gondolom, hogy egy-egy ilyen alkalommal mind rádöbbenhetünk, hogy mennyire parányi lények is vagyunk ebben a hatalmas világűrben, és mennyire fontos, hogy vigyázzunk a bolygónkra, amelyen élünk.

Róka Etelka, UPVdm15


Óvó- és Tanítóképző Tanszék : Rendhagyó zeneóra

2019. november 27-én rendhagyó zeneórára került sor a TKK Óvó-és Tanítóképző Tanszékén. A Kodolányi János Főiskola két pedagógusa: Mits Péter és Mits Márton tartottak elméleti és gyakorlati bemutatót a jazz és beatzene alapjairól, kialakulásról, fejlődéséről, jellegéről. Az előadásukat nemcsak elméleti ismeretek, de gyakorlati, hangszeres, zenei bemutatók is tarkították. A hallgatók így megismerkedhettek a szaxofon hangjával és betekintést nyerhettek a jazz és beat világába.


KERÁMIA WORKSHOP 

A halgatók a workshop folyamán megismerkedhettek egy ősi technikával az agyagedények készítését illetően. E rövid időtartam elegendő volt egy kisebb pohár, bögre ill. tál elkészítéséhez, amelyet agyaghurkák egymásra építésével hoztak létre. A feladatot egy rövid prezentációval vezettem be, amelyben keramikus művészek ugyanezen technikával készített munkáit mutattam be. Majd demonstráltam az elkészítés módját és a munka folyamán mindenkinek egyénileg segítséget nyújtottam, ha igény volt rá. 

A jól sikerült tárgyak a száradást követően, kiégetésre és mázas égetésre kerülnek.


Fókuszban a használható tudás elsajátítása az  Óvó- és Tanítóképző Tanszéken

Egyetemünk az elméleti ismeretek megalapozása mellett  mindig is nagy hangsúlyt fektetett a hallgatók gyakorlatra való felkészítésére, valamint az elméleti síkon elsajátítottak alkalmazására a leendő pedagógusok pályájukra való felkészítése során.

Az   Óvó- és Tanítóképző Tanszéken az egyes  tantárgyak kapcsán igyekszünk arra fókuszálni, hogy az óvodai/iskolai munka során alkalmazható elméleti és módszertani tudást, illetve  gyakorlati  jártasságokat sajátítsanak el a hallgatók. Ezért a „Pedagógiai diagnosztika az óvodai művelődésben“ tantárgy abszolválása keretén belül a hallgatók  mindamellett, hogy a pedagógiai diagnosztika elméleti kérdéseivel foglalkoznak, annak konkrét, a pedagógiai munka során használható aspektusaiba is betekintést nyernek. Nemcsak megismerik a pedagógiai diagnosztika fogalmát, céljait, feladatait és fajtáit, hanem  elsajátítják a rá épülő fejlesztési lehetőségeket, illetve megismerik az egyes  diagnosztikus módszereket is, valamint megtanulják a gyakorlatban is alkalmazni a gyermekek kritikus alapkészségeinek némely vizsgálati eszközeit. Ezek közül a legalkalmasabb a Magyarországon kifejlesztett és a maga nemében egyedülálló DIFER (Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált fejlesztő rendszer), melyet a pedagógiai gyakorlatban is kipróbálnak  a hazai magyar tanítási nyelvű óvodákban és iskolákban.  

A hallgatók a tantárgy keretén belül olyan képzésben is részesülnek, mely szükséges a tesztek gyakorlati alkalmazásához (a felkészítésben részt vesz a szerzők egyike a magas fokú szakmaiság biztosítása érdekében). A mérések megvalósítása során pedig olyan jártasságokra tesznek szert a hallgatók, melyek az eszköz értő alkalmazóivá teszik őket. Ezáltal nemcsak megtanulják használni a pedagógiai diagnosztika eszközeit, hanem  össze is tudják majd kapcsolni a rá épülő fejlesztéssel, ami a pedagógiai munka hatékonyságának egyik kulcskérdése. Ezáltal bekapcsolódnak abba a kutatási programba is, melyet a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Óvó- és Tanítóképző Tanszékének  oktatói PaedDr. Borbély Diana, PhD., PaedDr. Szabó Edit, PhD. és Mgr. Orsovics, Yvette PhD.  indítottak prof. Dr.  Józsa Krisztián, PhD. (a DIFER társszerzője) kutatásvezetővel az idei akadémiai évben. A kutatási programban a szlovákiai magyar anyanyelvű 4–8 éves gyermekek készségeit vizsgálják. Az eredményektől azt várják, hogy segítséget adjanak ahhoz, hogy a jövőben milyen területeken érdemes fokozottan segíteni a gyermekek fejlődését, milyen fejlesztő programok lehetnek hatékonyak a számukra. A cél az, hogy  kidolgozzanak és sztenderdizáljanak a szlovákiai  gyermekekre egy készségmérő tesztrendszert, mely segíti  majd a pedagógusok munkáját az óvodában és alapiskola alsó tagozatán, mivel hazánkban jelenleg nem áll ilyen eszköz a pedagógusok rendelkezésére.

Mivel a hallgatókkal végzett közös munkának/kutatásnak  megtartó ereje van, úgy véljük, hogy a  gyermekekkel való közvetlen munka, az oktatókkal végzett közös kutatás erősíti a hallgatókban a pedagógus pálya iránti elköteleződést.


A Cantus Iuventus női kar kórustábora Nagymegyeren

2019.09.19-22. Első alkalommal került megrendezésre Nagymegyeren 2019. szeptember 19-22 között a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Cantus Iuventus kórusának négynapos kórustábora a KULT MINOR támogatói alap segítségével. A tábor bőséges lehetőséget kínált a kórustagok számára, hogy az intenzív próbák során fejlesszék énektudásukat, megismerkedjenek különféle feldolgozásokkal, kórusművekkel, bővítsék az eddigi repertoárt és megalapozzák az új tanévben rájuk váró kórusmunkát. A kórustábor vezetője Orsovics Yvette volt, kinek munkáját segítette Csehi Ágota, Süll Kinga, Uhrin Andrea és Marosi Martina. Az intenzív próbák mellett az énekesek megismerkedhettek Nagymegyer városának történelmi és kulturális vonatkozásaival, megtekinthették a Tájházat, a jelentősebb emlékműveket és megkoszorúzták Bartók Béla köztéri szobrát is. Vasárnap délelőtt a nagymegyeri Szent István templomban mutatkoztak be a szentmisén, mely méltó lezárása volt a kórustábornak.


Az SJE XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA

2019. szeptember 10-11-én került megrendezésre a Selye János Egyetem XI. Nemzetközi Tudományos Konferenciája.

Lemorzsolódás az egyetemek és főiskolák évfolyamain

A Lemorzsolódás az egyetemek és főiskolák évfolyamaiban szekciót prof. Dr. Tóth Péter, PhD. és Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. vezette. A szekcióban hét előadás hangzott el, amelyek során feltárultak a résztvevők előtt a lemorzsolódás okai, illetve hogy mit és hogyan lehet tenni ellene. A szekció előadásai elsősorban a tanárképzéshez kötődtek, de lehetőség nyílt az adatokat összehasonlítani pl. az orvosképzéssel is.

Reformpedagógia és alternatív irányzatok

A Reformpedagógia és alternatív irányzatok szekció prof. Dr. Pukánszky Béla István, DSc., doc. dr. univ. Csehi Ágota, PhD. és Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD. vezetésével valósult meg, összességében öt előadó részvételével és hat előadott témával. A konferencia tanulmánykötetében a szekción belül nyolc tanulmány kerül bemutatásra, magyar, szlovák, illetve angol nyelven, melyek szakmai elbírálásán 12 recenzens dolgozott. A tárgyalt témák a neveléstudomány és a közoktatás széles palettáját ölelték fel, a múlt, a jelen, a jövő kérdéseit felvetve, elemezve, tárgyalva. Ezeket a szempontokat karöltve hangzottak el pld.: A pozitív teljesítmény az alternatív kerettantervek vonatkozásában; A pszichiátriai betegek és az értelmi fogyatékos személyekről alkotott kép változásai a 19. századi Magyarországon; A társadalmi felelősségvállalásból származó értékek átadása az utánpótlás edzői feladatok között; A táborozás és a hidden extracurriculum; Egy példa a populáris kultúra a pedagógiai relevanciájára témakörökben c. témák. Az előadások során számtalan értékes és gondolatébresztő kérdés és a gyakorlatra nézve hasznos javaslat hangzott el, így a szekció munkája szakmailag inspirálónak és tanulságosnak bizonyult.

Pedagógiai diagnosztika és mérések

A Pedagógiai diagnosztika és mérések szekció előadásai változatos témaköröket fedtek le. A bemutatott kutatások érintették a kompetenciamérés, a tanulási motiváció, az erkölcsi fejlődés kérdéskörét, szó esett a játékosítás (gamifikáció) pedagógiai jelentőségéről. Minden előadáshoz kapcsolódóan érdeklődő kérdések hangzottak el, hasznos szakmai beszélgetés alakult ki.

A szekció vezetői prof. Dr. Józsa Krisztián, PhD. és Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD. voltak.


Kárpát-medencei Oktatási Konferencia

Idén negyedik alkalommal került sor a Kárpát-medencei Oktatási Konferenciára, melynek ismét a Partiumi Keresztény Egyetem adott otthont Nagyváradon 2019. június 20-21-én. A konferencia programja párhuzamosan 12 szekcióban zajlott, melynek aktív részesei voltak a Selye János Egyetem TKK pedagógusai is.

 A Kompetenciafejlesztés szekcióban Tóth Péter, Horváth Kinga, Orsovics Yvette, Csehi Ágota,  Kanczné Nagy Katalin előadásai hangzottak el, az Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben szekcióban pedig Nagy Melinda, Strédl Terézia, Szarka László témája, a Kompetenciafejlesztés szekcióban Szabó Edit előadása került bemutatásra. Szekciókat Tóth Péter, Horváth Kinga, Nagy Melinda, Szabó Edit vezettek.


HuCER 2019 - Prevenció, intervenció és kompenzáció elnevezésű nemzetközi konferencia

2019. május 23-24-én került megrendezésre Egerben a HuCER 2O19 – Prevenció, intervenció és kompenzáció elnevezésű nemzetközi konferencia, a HERA – Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, a Nemzeti Művelődési Intézet, az Eszterházy Károly Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Nevelésszociológia Albizottsága és a Kultúra Közhasznú Egyesület Debrecen  szervezésében. A színes programban és értékes előadásokban gazdag rendezvénynek az Eszterházy Károly Egyetem adott otthon.

A konferencia résztvevői között jelen voltak a Selye János Egyetem Tanárképző Karának oktatói is. Az Új kihívások az oktatásban: Lemorzsolódás és módszertani magújulás szekcióban, amelyet Tóth Péter és Kanczné Nagy Katalin vezettek Horváth Kinga, Tóth Péter, Kanczné Nagy Katalin, Csehi Ágota, Nagy Melinda, Darvay Sarolta adtak elő. Szabó Péter előadása a Fizikai aktivitás preferenciáinak hatásai különböző korosztályokban című szekcióban hangzott el. Nagy Melinda előadása az általa vezetett Kompetenciamérés a felsőoktatásban című szekcióban elhangzott el. Józsa Krisztián a Koragyermekkori nevelés szekciót vezette, ahol előadása is volt. Horváth Kinga a Hallgatói lemorzsolódás-szcenáriók szekcióját vezette.


Operalátogatáson a TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszék hallgatói Pozsonyban

2019.04.03-án élményteli színházlátogatásra került sor az  SJE TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszékének szervezésében. A tanszék tanítóképzős hallgatói a francia romantikus zeneszerző, George Bizet Carmen című híres és népszerű realisztikus operáját tekintették meg a Szlovák Nemzeti Színházban Pozsonyban. A színvonalas operaelőadás élményét a miliő is emelte, hiszen az előadás a Szlovák Nemzeti Színház történelmi épületében zajlott (amely 1886-ban nyitotta meg kapuit és az ünnepi alkalomból Erkel Ferenc Bánk Bán c. operáját mutatták be). A hallgatókat a Carmen előadására Horváth Kinga dékán asszony, Csehi Ágota docens asszony és Dobay Beáta tanárnők kísérték el. Az alkalom mindenki számára maradandó művészi élményekben gazdag estnek bizonyult.


Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc jubileuma alkalmából 

2019. március 14-én este élményt nyújtó műsorral emlékezett meg a komáromi iskolások képviseletében sok kisdiák, tanuló, egyetemi hallgató és a helyi Öregdiákok Köre az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójáról. A műsor egyik csúcspontját a Selye János Egyetem Tanárképző Kara hallgatóinak rendkívül színvonalas szereplése jelentette. Programjukban a következő produkciók szerepeltek:

Kern Aurél: Zöld erdőben (Erdélyi népdal)

Ének: Gál Júlia (Mgr., angol - teológia szak), zongora: Csehi Ágota tanárnő

2. Ady Endre: Dózsa György unokája

Szavalat: Jung István (Bc., Magyar nyelv és irodalom)

3. Váry Ferenc: Távolból (Weöres Sándor verse)

Ének: Gál Júlia (Mgr., angol - teológia szak), zongora: Csehi Ágota tanárnő

4. Nagy László: A tűz

Szavalat: Čulák Nikolett (Bc., óvóképző)

5. A költő visszatér - Petőfi Sándor verse

Ének: Nagy Noémi (Bc., magyar - katech. szak), zongora: Csehi Ágota

6. Ha én rózsa volnék …

Karóval jöttél (József Attila verse)

Mezei Máté: gitár és zenésztársa

7. Arany János: A walesi bárdok

Szavalat: Jung István (Bc., Magyar nyelv és irodalom)

8. Wolf Aurél: Ave Maria (Fülöp Kálmán verse)

Ének: Gál Júlia (Mgr., angol - teológia szak), zongora: Csehi Ágota

A programot Csehi Ágota tanárnő, docens asszony állította össze. A műsort követően az egyetem rektora, Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. és a Tanárképző Kar oktatói koszorút helyeztek el Egressy Béni új köztéri szobránál. 


Egy mesés délelőtt Andersen emlékére 

2019.03.22.  A negyedik mesedélelőtt a komáromi Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtárában. Április 2-án ünnepeljük a nagy dán meseíró, Hans Christian Andersen születésnapját, mely egyben a Gyermekkönyvek nemzetközi napja is 1967 óta. Az utóbbi években hazánkban és a környező országokban is rendszeresen szerveznek ez alkalomból a könyvtárak különféle programokat. Ennek egyik ismert formája az Éjszaka Andersennel, amely keretén belül a könyvtárakban esti olvasást tartanak az érdeklődő gyermekek számára. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza a gyermekekhez a könyvek birodalmát, megismertesse velük a könyvtárat és megszerettesse velük a könyveket, az olvasást és a könyvtárlátogatást. 

Ebben az évben a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtára és az SJE Óvó- és Tanítóképző Tanszéke immár 4. alkalommal szervezett Andersen-programot 2018. március 22-én. A drámapedagógiai jellegű foglalkozás és bábjátékok PaedDr. Borbély Diana, PhD. pedagógus irányításával zajlottak közösen az Óvó-és Tanítóképző Tanszék másodéves hallgatóival. A programon a komáromi Marianum Egyházi Óvoda nagycsoportosai vettek részt. Az összeállított program igazodott a gyermekek életkorához, érdeklődési köréhez. A gyermekek elsőként megismerkedhettek a könyvtárral, majd „A só” című klasszikus népmesét hallgatták meg, melyet a mese témájához kapcsolódóan drámapedagógiai játékok követtek mozgáselemekkel fűszerezve a „Mese másként” módszer alkalmazásával. Utána bábjáték következett. 

Befejezésképpen a gyermekek kis vendéglátásban részesültek, oklevelet és ajándékot kaptak. A programnak nagy sikere volt, hiszen a résztvevő gyermekek aktívan kapcsolódhattak be a tevékenységbe és élményalapú pedagógia módszerek segítségével lettek bevezetve a mesék birodalmába.


Rákóczi Napok Beregszászon

2019. március 25–29.  „A zene tápláló, vigasztaló elixír…” – hangzott el Kodály Zoltán egyik ismert gondolata a Felsőoktatási Intézmények X. Nemzetközi Kórustalálkozóján 2019. március 26-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) átriumában Beregszászon. A kórustalálkozó szerves része volt a március 25–29. között megszervezett Rákóczi Napok rendezvénysorozatnak, mely lehetőséget kínált a kölcsönös tapasztalatcserére, ismeretségek kialakításra, valamint felejthetetlen élményekben gazdagodhatott minden jelenlévő. A résztvevő kórusokat és vendégeket Orosz Ildikó, a II. RF KMF rektora köszöntötte. A Gaudeamus igitur című diákhimnusz közös eléneklése után sorra léptek színpadra a vendégkórusok: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kórusa (vezető Kiss Julianna), a nyíregyházi Gaudeamus kórus (v. Kerekes Rita), a Partiumi Keresztény Egyetem Vegyes Kara Nagyváradról (v. Kovács Gábor), az Eszterházy Károly Egyetem Énekkara Egerből (v. Kabdebó Sándor), az Ungvári Nemzeti Egyetem oktatóinak „Bojánok” kórusa (v. Sztanyiszlav Coka), a Munkácsi Állami Egyetem kórusa (v. Jaroszlav Bilecsko), valamint az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskola kórusa (v. Natalija Kozacsuk). A kórustalálkozóra meghívást kapott egyetemünk Cantus Iuventus kórusa is, akik nemcsak Komárom városát, a Selye János Egyetemet és az SJE Tanárképző Kart, de Szlovákiát is képviselték ezen a jeles eseményen. A kórust Orsovics Yvette vezényelte, zongorán közreműködött Csehi Ágota.


Bartók Béla ünnepi emlékhangverseny

2019. február 21-én a Duna Menti Múzeumban jeles előadók és a komolyzene iránt érdeklődők népes társasága emlékezett Bartók Béla 1924. február 5-i komáromi hangversenyére. Az akkor 43 éves zeneszerző, népzenekutató, zongoraművész és tanár a Jókai Egyesület meghívására érkezett Komáromba. Az emlékhangverseny az énekkarok népdaléneklésével és a hajdani Kultúrpalota (ma Duna Menti Múzeum) falát díszítő Bartók emléktábla megkoszorúzásával kezdődött.  Az ünnepi esten jeles hazai és vendégelőadók szerepeltek: a Dél-Komáromi Vox Femina Női Kar, a Concordia vegyeskar, Eva Sýkorová (fuvola), Nagy Szilárd (zongora). Csehi Ágota, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának docense értékes előadásával (Bartók Béla, a zongoraművész Komáromban) részletesen, nagy szakmai hozzáértéssel mutatta be a 95 évvel ezelőtti Bartók-koncert előkészületeit és az 1924-es februári Komáromi Lapok híradásait. A Selye János Egyetemet a Cantus Iuventus női kórusa képviselte; vezényelt Orsovics Yvette, zongorán közreműködött Csehi Ágota. A műsorban többek között Kodály Zoltán: Biciniumok és Bartók Béla népdalfeldolgozásai hangzottak el. A hangverseny a két magyar zenegéniusz, BartókBéla és Kodály Zoltán egy-egy népdalának eléneklésével zárult, bekapcsolva mindebbe a lelkes, zeneértő közönséget.

Meghívó


Bartók ünnepi emlékhangverseny

2019. február 21-én ünnepi emlékhangversenyre kerül sor 18.00 órai kezdettel a Dunamenti Múzeumban Bartók Béla magyar zeneszerző, zongorista és népzenekutató 1924. február 5-i komáromi koncertjének tiszteletére. A koszorúzást követően a hangversenyen fellép az SJE Cantus Iuventus kórusa, a Concordia vegyeskar, a Vox Femina Női Kar, Csehi Ágota a SJE docense (előadás, zongora), Nagy Szilárd (zongora), Eva Sýkorová (fuvola) és Kiss Dóra (szavalat). Az érdeklődőket szeretettel várjuk! Meghivó itt (link)


Továbbképzés Selye János Egyetem oktatói számára

2019. január 23-án Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. képzést tartott a Tanárképző Kar oktatói számára, melynek témája egyrészt a kutatási eredmények prezentálása a hallgatók lemorzsolódásának okairól, másrészt a probléma megoldására javasolt intézkedések ismertetése volt.


Dél-Szlovákia énekkarainak koncertje

2018.11.10. Nyitra megye Önkormányzata, a Komáromi Városi Művelődési Központ és a Szlovákiai Zenebarátok Társasága szervezésében került megrendezésre 2018. november 10-én a komáromi VMK-ban az EPOCHE 2018-as projekt, Dél-Szlovákia énekkarainak koncertje. Az SJE Cantus Iuventus Női Karán kívül fellépett a Marianum EIK Schola Mariana Nagyok Kórusa, a Komáromi VMK és a Jókai Mór Alapiskola Kicsinyek Kórusa és Gyermekkara, a Komáromi VMK és a Jókai Mór Alapiskola Gaudium Vegyes kara, valamint a Selye János Gimnázium Énekkara és hangszeres kamaraegyüttese, a komáromi Concordia vegyes kar, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa. A hangverseny célja szlovákiai (Németh Šamorínsky István, Alfréd Zemanovský, Zdenko Mikula, Ivan Burlas, Milan Novák) és szlovákiai magyar zeneszerzők (Szíjjártó Jenő, Rajter Lajos, Dobi Géza, Zahovay Ernő) műveinek bemutatása. A hangversenyt a Pátria Rádió is rögzítette.

Az SJE Cantus Iuventus kórusának műsorán a következő művek szerepeltek:

1.  A. Zemanovsky – Öt magyar népdal
2.  M. Novák – In natali domini
3.  M. Novák – A kis Jézus

A kórust Orsovics Yvette vezényelte, zongorán közreműködött Fehér Eszter.

A hangverseny zárásaként a résztvevő kórusok több mint 300 énekese a Komáromi Kamarazenekar közreműködésével közösen léptett színre felejthetetlen élményt nyújtva a hallgatóságnak.

(Írásunkhoz felhasználtuk az alább található szöveget és képeket:

https://www.ros-komarno.sk/products/koncert-zborov-juzneho-slovenska-10-11-2018/;   

https://www.ros-komarno.sk/fotogalerie2/fotogalerie-2018/koncert-zborov-juzneho-slovenska/)


Projektpedagógia

2018. november 7- én a SJE TKK 505- os termében valósult meg a "PROJEKTPEDAGÓGIA" tanár - továbbképzési és tapasztalatcsere program, amelyen a SJE TKK 18 oktatója vett részt. A képzésvezető PaedDr. Szabóová Edita, PhD,. az Óvó - és Tanítóképző Tanszék adjunktusa volt. A képzés folyamán a résztvevők megismerkedtek aprojektpedagógiával kapcsolatos alapfogalmakkal, rövid történelmi hátterével, didaktikai  megközelítésével, a projektek egyes fajtáival és szakaszaival. Részletezésre került az aktuális óvodai állami oktatási program szerkezete, mint az óvodai projekttervek alkotásának egyik kiindulópontja. Az oktatók szakmailag elemezték a hallgatók által elkészített projekthálókat és az óvodai projektek tervezésének, szervezésésének, kivitelezésének, lezárásának és értékelésésének módjait. A képzés gyakorlatorientált volt, a kollégák olyan oktatási stratégiákkal ismerkedtek meg, amelyeket tantárgyaik oktatása folyamán alkalmazni tudnak.
 

Komárom történelmi belvárosának megtekintése

Az SJE TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszék hallgatói 2018. november 13-án esti sétát tettek Komárom belvárosában. Megismerkedtek a város főbb nevezetességeivel, valamint sok érdekességet hallhattak a város történelméről, a városhoz kapcsolódó mondákról, legendákról. A hallgatókat a sétán az egyetem oktatói és alkalmazottai kísérték.


SJE Nemzetközi Tudományos Konferencia – Tantárgypedagógia szekció

2018 év szeptember 11. és 12. napján zajlott az idei, már tízedik Selye János Nemzetközi Tudományos Konferencia, melynek egyik jelentős szeleteként jelent meg a Tantárgypdagógia szekció. A szekció 2 szekcióvezető vezetésével, összesen 17 jelentkezővel valósult meg. A szekció keretein belül 12 előadást hallhattunk összesen 22 előadó részvételével, az előadások magyar, szlovák, illetve angol nyelven hangzottak el. A szekció tevékenységén belül 14 recenzált tanulmány került bemutatásra 30 szerző közreműködésével a konferencia tanulmánykötetében, szintén magyar, szlovák, illetve angol nyelven, melyek szakmai véleményezésén összesen 17 recenzens dolgozott. Az előadások témáit illetően rendkívül változatos területeket mutattak be, etikai nevelés, testnevelés, nyelvoktatás, matematika oktatás, óvodai nevelés, felsőoktatás, transzverzális kompetenciák, zeneiskolai oktatás, web alapú oktatás, játékpedagógia, hallgatói előmenetel, informatika és gazdasági képzés témakörökben. Az előadások során rengeteg gondolatébresztő kérdés és javaslat hangzott el a közönség soraiból, így a szekció munkája mindenképpen szakmailag inspiráló volt.


A kreativitás pedagógiája: Továbbképzés

Magyar szöveg: 2018.09.13. A kreativitás pedagógiája c. tevékenységközpontú képzés, amelyet az SJE Tanárképző Kar docense, Vass Vilmos vezet, tanulásszervezési és tanításmódszertani technikákat és ötleteket nyújt a téma iránt érdeklődő kutatók számára.  Ennek keretén belül a képzés lehetőséget biztosít a kreativitást támogató tervezési, fejlesztési és értékelési módszerek kipróbálására és megvitatására. A képzés ideje, helye és további részletei a mellékletben található itt.


Pedagógiai exkurzió

2018. április 16-tól 19-ig a Selye János Egyetem Tanárképző Kar hallgatói, konkrétabban a  nappali tagozatos első évfolyamos tanítóképző tanulmányi program hallgatói, egy nagyon tanulságos 4 napos tanulmányi kiránduláson vettek részt. Az első nap megállója Tornalján volt a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában, ahol a Kedvesház pedagógiát alkalmazzák, amely egy komplex program.

Bemutatták számunkra a programot. Megtudtuk, hogy jött létre, miként alkalmazzák, és mi a program célja. A tanárok és a tanulók nagyon szép előadással és egy mese dramatizációjával fogadtak minket. Majd utaztunk tovább Nyíregyházára, ahol az egyetem mellett, az egyik kollégiumban voltunk elszállásolva, a Bessenyei hotelben. A második napunkon meglátogattuk a Nyíregyházi Egyetem Tanárképző Központját. Bemutatták számunkra az egyetemet, megtudtuk, milyen lehetőségeket kínál a hallgatók számára. Majd az ottani hallgatók körbevezettek minket az egyetem területén található Botanikus kertben. Az egyetemet úgy is nevezik, mint egyetemi város, város az egyetemen. Az egyetemi látogatás után, délután Nyírtelekre mentünk a Kedvesházat megtekinteni. Tudni kell a kedvesházról, hogy kollégium hátrányosabb helyzetű gyermekek számára. Nagy örömünkre találkozhattunk egy olyan megnyerő személyiséggel, emberrel, aki mindegyikünk szívébe hatolt szavaival és gondolkodásával, magával a Kedvesház alapítójával, Lázár Péterrel. Elmesélte nekünk a kedvesház kollégium történeti hátterét, előzményeit, milyen nehézségeken kellett átmenniük. Bemutatta a kedvesház pedagógiáját, a módszereiket, technikáikat, alapelveiket, és persze gitárral kísért, gyermekekkel bemutatott énekeket is meghallgathattunk.

A szerdai napunkon Hejőkeresztúrra látogattunk el egy alapiskolába. Ebben az alapiskolában egy újabb programmal ismerkedhettünk meg. A program neve KIP - Komplex Instrukciós Program. Lényege a heterogenitás és a csoportokban való munka. Először az igazgató hölgy bemutatta nekünk a programot, hogy mit tartalmaz, mi a lényege, majd mi magunk is megfigyelhettük ezt az egyes tanítási órákon, mint például a matematika, magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem órákon. Az óralátogatást az órák elemzése, majd a diszkusszió követte. Az iskolalátogatás után elvittek minket Magyarország legnagyobb állatkertjébe, amely Nyíregyházán található, a Nyíregyházi Állatparkba. Nagyon kellemes meglepetés, és egyben szuper időtöltés volt számunkra.

Az utolsó napunkon jött a korán kelés, és indulás Budapestre. Budapesten meglátogattuk a Gyermekek Házát. Mind Hejőkeresztúron, itt is a KIP programot alkalmazzák, de itt minden órán. Itt is beültünk az egyes tanítási órákra, és megfigyelhettük az órák menetét. Az órák befejeztével közös megbeszélésre került sor, itt is ismertették velünk, miként alkalmazzák a KIP programot. Majd indultunk haza. Elmondhatom, hogy mindenhol nagy örömmel, játékokkal, és nagy szeretettel fogadtak minket, és persze sok kávéval. Hasznos négy napban volt részünk, amely által több mindennel gazdagodtunk, és egyben hasznos lesz majd számunkra a jövőben a tanítói pályán. Hálás köszönet ezért a hasznos négynapos tanulmányi kirándulásért Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. Dékánasszonynak és Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD. Tanárúrnak.

Bc. Katona Tracy


SJE Női Kara – Névadó ünnepség

Május 17 – én telt házas koncerttel ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját a Selye János Egyetem Női Kara a Tiszti pavilon dísztermében, amely ezen ünnepélyes keretek közt felvette a Cantus Iuventus – Fiatal Énekegyüttes nevet. Az esemény két védnöke Stubendek László, Komárom város polgármestere és Horváth Kinga, a SJE TKK dékánja voltak. A koncert programját tekintve kórusmuzsikával, a SJE Női karának énekes köszöntőjével kezdődött, melyet Stubendek László megnyitója követett. Beszédében kiemelte, hogy Komárom városa immár büszkeségei közt tartja számon a kórust, ezt követően díszoklevelet adott át Orsovics Yvette kórusvezetőnek. A program a kórus műsorának első részével folytatódott, majd Menyhárt Emília szereplése. Ezt követően a vendégkórus, a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Kamarakórusának műsora, továbbá Tóth-Bakos Anita fuvolajátéka volt hallgató. A fuvolajátékot, valamint a kórust végig Csehi Ágota, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának docense kísérte.  Ezután került sor Horváth Kinga dékánasszony ünnepi beszédére, majd a koncert fénypontjaként a névfelvételre, a Cantus Iuventus név és a kórus logójának bemutatására, valamint használatának engedélyezésére. A programot az immár Cantus Iuventus kórus műsorának további része követte, a koncert zárásaként pedig a két kórus közös műsorszáma hangzott el. A koncert kereteként a kórus énekszóval zárta az ünnepélyes, művészi élményekben gazdag eseményt.


Rendhagyó zeneóra az Óvó és Tanítóképző Tanszéken

2018.04.05. Az Óvó- és Tanítóképző Tanszéken rendhagyó zeneóra zajlott 2018. április 5-én. A tanszékre látogatott Katona István népzenész, aki érdekes előadásával, megnyerő személyiségével és széleskörű ismereteivel tette egyedivé a délelőttöt. Népi hangszereket mutatott be és szólaltatott meg, amit a végzős hallgatóink ki is próbálhattak.


Rendhagyó pedagógiai diagnosztikai szeminárium

2018.04.04. A Tanárképző Kar Óvó és Tanítóképző Tanszékén 2018. áprílis 4-én és április 11-én rendhagyó szeminárium zajlott a pedagógiai diagnosztika tantárgyhoz kapcsolódóan a harmadéves óvó- és tanítóképzős hallgatók részére. A szemináriumot a tanszék a művelődési, képességfejlesztő és rehabilitációs központként működő párkányi ARTIS CENTRUM-mal együttműködve szervezte meg, amely szervezet hazánkban biztosítja a gyermekek és a felnőttek magyar nyelvű diagnosztizálását és fejlesztését. A hallgatók a szeminárium során a pedagógiai gyakorlat szempontjából sok hasznos információval gazdagodtak, kiemelten a képességfelmérés és a sajátos nevelési igényű gyermekek beazonosítása, valamint a szaktanácsadás terén. Megismerhettek olyan vizsgálati módszereket és terápiákat, melyek segítik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. Ezáltal elméleti tudásuk mellett fejlődött a gyakorlat számára kiemelten hasznos és fontos diagnosztizálási kompetenciájuk.


Egy mesés délelőtt Andersen emlékére 

Április 2-án ünnepeljük a nagy dán meseíró, Hans Christian Andersen születésnapját, mely egyben a Gyermekkönyvek nemzetközi napja is immáron 1967-től. Az utóbbi években hazánkban és a környező országokban is rendszeresen szerveznek ez alkalomból a könyvtárak különféle programokat. Ennek egyik ismert formája az Éjszaka Andersennel, mely keretén belül a könyvtárakban esti olvasást tartanak az érdeklődő gyermekek számára. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza a gyermekekhez a könyvek birodalmát, megismertesse velük a könyvtárat és megszerettesse velük a könyveket, az olvasást és a könyvtárlátogatást.

Az idei évben a Selye János Egyetem Könyvtára és a SJE Óvó- és Tanítóképző Tanszékimmár 3. alkalommal szervezett hasonló jellegű programot 2018. március 16-án. A drámapedagógiai jellegű foglalkozás és bábjátékok Mgr. Borbély Diana, PhD. pedagógus irányításával zajlottak közösen az Óvó-és Tanítóképző Tanszék másodéves hallgatóival. A programon a komáromi Marianum Egyházi Óvoda nagycsoportosai vettek részt. Az összeállított program igazodott a gyermekek életkorához, érdeklődési köréhez. A gyermekek elsőként megismerkedhettek a könyvtárral, majd „A só” című klasszikus népmesét hallgatták meg, melyet a mese témájához kapcsolódóan drámapedagógiai játékok követtek mozgáselemekkel fűszerezve a „Mese másként” módszer alkalmazásával. Utána a hallgatók bábjátékai következtek. Befejezésképpen a gyermekek kis vendéglátásban részesültek, oklevelet és ajándékot kaptak. A programnak nagy sikere volt, hiszen a résztvevő gyermekek aktívan kapcsolódtak be a tevékenységbe.

Komáromi óvodások a Selye János Egyetemen

A Selye János Egyetem Testnevelés Tanszéke immáron 9. alkalommal szervezi meg a Regionális Művelődési Intézettel (Osveta), a Regionális Közegészségügyi Hivatallal és Komárom városával együttműködve a ,,Mozgással az egészségért" című, óvodásoknak szánt rendezvényt a Selye János Egyetem Sportközpontjában. Az idei rendezvényen összesen 140 óvodás vett részt magyar és szlovák óvodákból. A gyermekek játékos formában ismerkedtek az egészséges életmóddal, valamint a sportolásról és az egészséges táplálkozásról szereztek játékos formában ismereteket. A program a közösen végzett mozgásfejlesztő gyakorlatokból, mozgásos társasjátékokból és zenére történő aerobikozásból állt. Mindez az egyetem óvodapedagógus hallgatói segítségével valósult meg.


Drámapedagógiai foglalkozás óvodásoknak - Andersen éjszakája

2017. március 29. Immáron második alkalommal került megrendezésre 2017. március 29-én az óvodásoknak szóló drámapedagógiai foglalkozás. A programot az SJE Egyetemi Könyvtár és a TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszék közösen szervezték az Andersen éjszakája nevű nemzetközi projekt keretében. A délelőtt egyik felében Borbély Diana, a tanszék oktatója tartott a ,,Mese másként“ módszerrel drámapedagógiai foglalkozást a kicsiknek. A továbbiakban a tanszék hallgatói meséltek bábjáték formájában a lelkes hallgatóságnak. A rendezvény végeztével a szervezők frissítővel, emléklappal és különféle ajándékokkal búcsúztatták az óvodásokat.


Karunk oktatói: Dr. habil. Vass Vilmos, PhD., Mgr. Orsovics Yvette, PhD. tanszékvezető és PaedDr. Szabó Edit, PhD. részt vettek 2016. november 18-án a Szegedi Tudományegyetemen rendezett XVI. Országos Neveléstudományi Konferencián, ahol jelentős létszámú érdeklődés mellett nagy sikerű szimpóziumot tartottak ,,A kreativitás fejlesztése az óvodai nevelésben és kisiskoláskorban” címmel.


A rendezvény neve: A kreativitás azonosítása és fejlesztése (Tudomány Hete)
Szervező: SJE TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszék
Társszervező:    
Helyszín: SJE Tanárképző Kar
Időpont: 2015. november 10.
Rendezvény típusa: szimpózium
Leírás:    15 perces előadások az adott témával kapcsolatban
Kapcsolattartó:    Mgr. Orsovics Yvette, PhD.
e-mail:
Web:   

A tanulmányi program infrastruktúrája

Az Óvódapedagógia és köznevelés (1. szint), illetve a Tanítóképzés (2. szint) tanulmányi programok térbeli, materiális és technikai hátterének bebiztosítása

a. A tanulmányi program tantermeinek listája, jellemzése és technikai felszereltsége.

Az Óvodapedagógia és köznevelés, illetve a Tanítóképzés tanulmányi programokon az oktatást az Óvó- és Tanítóképző Tanszék biztosítja, mely a Tanárképző Kar épületének 5. emeletén székel. A folyosó kialakítása a tanszék profilját tükrözi. Elsősorban a hallgatók képzőművészeti alkotásaiból kialakított állandó kiállítás, a gyermeksarok, illetve a faliújságok a tanszéki élet történéseiről, a Cantus Iuventus kórus munkájáról, valamint az aktuális információkról.

Az oktatás a nevezett tanulmányi programokon a Selye János Egyetem Tanárképző Karán, az egyetem Konferenciaközpontjában, az egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karának épületeiben és a Sportközpontban zajlik, az alábbi termekben:

SJE Tanárképző Kar

T103                                        (befogadóképesség                             45                                fő)

T107                                        (befogadóképesség                             30                                fő)
T109                                        (befogadóképesség                             30                                fő)
T213                                        (befogadóképesség                             25                                fő)
T301                                        (befogadóképesség                             40                                fő)
T306                                        (befogadóképesség                             25                                fő)
T402                                        (befogadóképesség                             34                                fő)
T404                                        (befogadóképesség                             100                              fő)
T501                                        (befogadóképesség                             42                                fő)
T504                                        (befogadóképesség                             25                                fő)
T505                                        (befogadóképesség                             32                                fő)
T506                                        (befogadóképesség                             20                                fő)

Minden tanteremben található beépített, VGA csatlakozóval ellátott projektor, amely lehetővé teszi a prezentációs technika használatát az oktatás során. A T103, T109, T501, T504, T505 és T506-os termek szaktanteremként funkcionálnak.

(T103) A képzőművészeti nevelés oktatására specializált szaktanterem felszerelése

 • Modellezésre szolgáló asztali állvány UNI A3 5 db
 • Rajzlapszárító A4 és A3 424123          1 db
 • Asztali festőállvány – 011m mix           10 db
 • Giotto Patplum modellező spatula        6 db

(T109) A matematika és egyéb didaktikai tárgyak oktatására specializált szaktanterem felszerelése

 • interaktív tábla
 • Lego – matematika alapkészlet 5 db
 • Montessori-segédeszközök
 • Geometriai testek 1 db
 • Táblára akasztható számológép 1db
 • Geometriai varázstükör 10 db
 • Geoboard A 15 db

 (T501) A zenei nevelés oktatására specializált szaktanterem felszerelése

 • Kawa szintetizátor
 • zongora
 • digitális zongora CD-lejátszóval
 • Slit Drum dob 1 db
 • Orff ritmuskészlet nagy 1 db
 • Nagy ritmustáska 1 db
 • Bongo professional dobkészlet 1 db
 • Kromatikus metalofon 2 db
 • Alto Xilophone 1 db
 • T20 hangfal GigaWorks 2 db

(T504) Szaktanterem az irodalmi műveltség fejlesztésére

Segédeszközök:

 • Meseillusztrációk
 • Betűk

Paraván – bábszínház

Mesepolc

(T505) Szaktanterem a tanítóképző szakos hallgatók számára

Didaktikai jellegű faliújságok:

 • Feladatlapok a grafomotoros képességek fejlesztésére
 • Képes ABC
 • Szlovák és magyar ABC betűi
 • Számsor
 • A hallgatók projektmunkái az olvasási készségek megalapozására

Dekorációs elemek:

 • Versfa
 • Számok és betűk
 • Segédeszközök: - Érzelmek

(T506) Szaktanterem az óvodapedagógus hallgatók számára

Grafomotoros képességek fejlesztésére szolgáló didaktikai eszközök:

 • Ceruza: kék, piros, zöld
 • Mozdony két vagonnal
 • Kisfiú és kislány

Grafomotoros alakzatok

SJE Konferenciaközpont

K007                                        (befogadóképesség                             48                                fő)
K008                                        (befogadóképesség                             24                                fő)
K009                                        (befogadóképesség                             24                                fő)
K102                                        (befogadóképesség                             200                              fő)
K103                                        (befogadóképesség                             200                              fő)

SJE GIK épülete

Biológia és kémia oktatását segítő didaktikai szaktantermek berendezése

Biológia

 • Emberi törzs (38 rész)
 • Fali oktatótábla: légző- és keringési rendszer
 • Fali oktatótábla: növénytan (5 db), Mitózis, AIDS, vírusok, magmentes szervezetek, nukleáris egysejtűek, egészséges életmód
 • USB digitális mikroszkóprögzítő klasszikus mikroszkópokhoz
 • Flir-ONE kamera iOS-hez
 • Vernier sugárzásmérő (UVB érzékelő, UVA érzékelő, Felületi hőmérsékletérzékelő, O2 érzékelő adapter spirométerhez, Spirométer, Talajnedvesség érzékelő, Relatív páratartalom érzékelő, O2 gázérzékelő, Kézi dinamométer, Goniométer, EKG szenzor, Biokamra 2000 (2000 ml, 2 lyuk CO2 és O2 érzékelőknek, CO2 gázérzékelő, vérnyomásmérőnek, Go! vezeték nélküli kézi pulzusmérő)
 • LabQuest Viewer – állandó mennyiségi licenc az egész iskola számára (a LabQuest 2 felület megjelenítésére és vezérlésére szolgáló szoftver Windows és MAC számítógépeken),
 • Logger Pro 3 – állandó licenc az egész iskola számára (Windows és MAC számítógépeken végzett kísérletekből származó adatok összegyűjtésére és kiértékelésére szolgáló szoftver)
 • LabQuest 2 - érintőképernyővel vezérelhető interfész egység (3x BTA, 2x BTD, 1x USB bemenet, USB csatlakozás számítógépekhez és Bluetooth 4.0 csatlakozás mobil eszközökhöz, beépített érzékelők, WiFi, GPS és egyéb funkciók)

Kémia

 • interaktív tábla (Hitachi)
 • Logitech Wireless Presenter R400 - 2 db
 • Pasco Science Laboratory Equipment interaktív laboratóriumi mérőműszer készlet
 • Vernier z mérőrendszer
 • ásványok és kőzetek gyűjteménye
 • 8 darabos vizuális tananyagkészlet kémiai elemek periódusos rendszerével
 • kristályrács modellek és szervetlen és szerves vegyületek molekuláinak modelljei
 • fali tananyagok: nitrogén, oxigén és víz körforgása; kristályrács rendszer
 • fali tábla - nómenklatúra-szervetlen kémia
 • fali tábla készlet kémia oktatásához - fémek reakciója vízzel, fémek reakciója savval, protolitikus reakciók mechanizmusa, semlegesítés, redukciós sorozat csökkentése, peptidkötés, fémfeszültségek elektrokémiai sorozata, atomok elektron-átviteli vagy elektron-befogadó képessége
 • Kémiai-környezetvédelmi készlet víz- és talajmonitorozáshoz
 • Kémiai laboratóriumi készlet - kísérleti készletek gyerekeknek

b. A tanulmányi program információs hátterének bebiztosítása (a tantárgyak információs lapján szereplő a szakirodalomhoz, információs adatbázisokhoz és egyéb információs forrásokhoz, illetve technológiákhoz való hozzáférés).

Az egyetemi könyvtár hozzáférést biztosít a tantárgyak információs lapjain feltüntetett és egyéb szakirodalomhoz. A könyvtár a DAWINCI könyvtári információs rendszert használja, amely a legmodernebb applikációkat és adatbázisos rendszereket integrálja, a weboldal segítségével pedig lehetővé teszi az OPAC katalógus használatát. A könyvtár – más egyetemi könyvtárakhoz hasonlóan – bekapcsolódik a publikációs tevékenységet nyilvántartó központi regiszterbe. Mindemellett a hallgatók és az oktatók számára – a CVTI SR révén – hozzáférést nyújt egyes adatbázisokhoz. Ezen a rendszeren keresztül érhetők el az egyes kiadók online adatbázisaiban szereplő tudományos folyóiratok is. Az egyetemi könyvtár rendszeresen szervez workshopokat, amelyek elősegítik az adatbázisokban történő tájékozódást és az irodalmi forrásokkal folytatott munkát.

c. A tanulmányi programban alkalmazott távoktatás jellemzése. Hozzáférések, az online-tanulást lehetővé tevő portálok. A jelenléti oktatásról a távképzésre történő átmenet folyamata.

A távképzés, illetve a kombinált képzés céljaira az egyetem a BigBlueButton videókonferencia-rendszert használja, valamint – alternatív eszközként – az MS Teams platformot mint az Office 365 A1 for faculty csomag részét, amelyet az oktatók és a hallgatók egyaránt használhatnak. 2015-ben alakították ki és vezették be az egyetemen az open-source LMS Moodle online tanulást lehetővé tevő rendszert, amelyet 2017-ben részlegesen integráltak a WeBWorK rendszerbe. A Moodle lehetőséget nyújt az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó oktatási anyagok közzétételére, házi feladatok kijelölésére, valamint a tudás felmérésére elektronikus tesztek formájában. A hallgatók az egyetem minden épületében csatlakozhatnak az internetre a WiFi hálózat segítségével. A hálózatra történő csatlakozáshoz az adott személy autentifikációja (név és jelszó) szükséges. Az egyetem oktatói és hallgatói 2016-tól a központi nyomtatási rendszert is használhatják.

d. Az egyetem partnerintézményei az oktatási tevékenység biztosításában, valamint participációjuk jellemzése.

A tanulmányi programban folyó oktatási tevékenység biztosítását illetően az egyetem legfontosabb partnerintézményeinek a gyakorlóiskolák, illetve -óvodák számítanak. Ezekben az intézményekben valósul meg a Tanárképző Kar hallgatóinak pedagógiai gyakorlata.

A Tanárképző Kar több mint 30 gyakorló oktatási intézménnyel folytat együttműködést. Gyakorlóiskolák és -óvodák nemcsak Komáromban, hanem Szlovákia egész területén – pl. Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, Galántán, Pozsonyban, Párkányban, Érsekújváron, Gútán, Királyhelmecen, Ipolyságon, Rimaszombatban és Nagykaposon is – vannak.

A hallgatók a pedagógiai gyakorlat keretében megfigyelik és elemzik az oktatási folyamatot, és tevékenységeket, megtanulják alkalmazni a tanulmányaik során elsajátított elméleti ismereteket, valamint fokozatosan elsajátítják azokat a készségeket, amelyek a pedagógiai hivatás gyakorlásához elengedhetetlenek.

e. A szociális, társadalmi, kulturális, lelki, valamint a sportélet jellemzése és lehetőségei.

A Selye János Egyetem igyekszik hallgatóinak a tanulmányaik során ösztönző környezetet biztosítani. Diákotthonokat működtet, amelyek komfortos lakhatást és az előírásoknak megfelelő higiéniai körülményeket nyújtanak az egyetem hallgatói számára. A Sirály Diákotthon részét képező multifunkcionális sportpálya a hallgatók mozgásigényét hivatott kielégíteni. A diákotthonban kápolna is található.

Az egyetem étkezést is biztosít a hallgatói számára az egyetemi Konferenciaközpontban. Az egyetemi Sportközpont pedig sportolásra és a szabadidő tartalmas eltöltésére ad lehetőséget.

A hallgatók kulturális, társadalmi életének gazdagítása szintén kiemelt jelentőséggel bír az egyetem számára. A fiatal tehetségek a 2023-ban 10 évét ünneplő Cantus Iuventus kórusban érvényesülhetnek, emellett lehetőségük van a Sirály Kollégiumban létesített kápolna látogatására egyaránt.

f. A tanulmányi programban tanuló hallgatók mobilitáson és szakmai gyakorlaton való részvételének lehetőségei és feltételei (a kapcsolatok feltüntetésével), a jelentkezés menete, az elfogadtatás szabályai.

Az egyetem a hallgatók számára – az Erasmus+, a Makovecz Program és a CEEPUS keretében – lehetőséget kínál nemzetközi mobilitásra.

A nemzetközi kapcsolatokért felelős részleg a karokkal együtt rendszeresen szervez Erasmus+ információs napokat és workshopokat, valamint lehetőséget kínál személyes és online konzultációra. Az egyetem hallgatóit továbbá az egyetemi honlapon, az egyetemi levelezőrendszer segítségével és propagációs céllal elkészített anyagok révén is tájékoztatja a szakmai gyakorlattal kapcsolatos lehetőségekről.

Partnerintézmények
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/partnerintezmenyek.html

Erasmus+hallgatói mobilitás
http://erasmus.ujs.sk/hu/hallgatoi-mobilitas.html

Útmutató:
http://erasmus.ujs.sk/hu

Makovecz Program
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/makovecz.html

CEEPUS és egyéb mobilitási programok
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/egyeb-mobilitasi-programok.html

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.