Tudományos kutatócsoportok

Ratio Pedagógiai Kutatócsoport

A Ratio kutatócsoport decemberi ülése

A Ratio kutatócsoport 2023. december 1-i ülésén Sántha Kálmán (Kodolányi János Egyetem) tartott előadást "Gondolatok a számítógéppel támogatott kvalitatív adatelemzésről" címmel.
Az előadáson, illetve az azt követő eszmecserén a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 3 oktatója is részt vett.


Ratio kutatócsoport rendes ülése 2022. szeptember 29-én

A Ratio kutatócsoport 2022. szeptember 29-én tartotta e akadémiai év első ülését, amelyet prof. Dr. Péter Tóth, PhD., a kutató csoport elnöke vezetett. Elsőként  Mgr. Orsovics Yvette, PhD., az Origo-nap főszervezője beszámolt az eseményről, ezt követően a Neveléstudományi Doktori Tanulmányi Program hallgatói közül Mgr. Járosiová Stela,  Mgr. Kocsis Zsófia,  Mgr. Prokopcová Eva,  Mgr. Sýkora Hernády Katalin,  Gulyás Erzsébet, PaedDr. Kiss Beáta bemutatta kutatásának jelenlegi állapotát, melyeket hozzászólások és javaslatok megfogalmazása követett.
 

Az SJE X. Nemzetközi Tudományos Konferenciája 

2018.09.11-12. Az SJE X. Nemzetközi Tudományos Konferenciája. A plenárius előadások két előadója: Kocsis Károly akadémikus: Európa változó etnikai-nyelvi arculata és a nemzetközi migráció, valamint Tóth Péter professzor: Pedagógiai és módszertani innovációk igénye a felsőoktatásban. Az SJE X. Nemzetközi Tudományos Konferenciáján a Tanárképző Kar az alábbi szekciókat szervezte, illetve szerepelt bennük: Tantárgypedagógia – A hungarisztika és a szlovakisztika időszerű kérdései – Többnyelvűség és komplex identitásmintázatok irodalom-, nyelv- és kultúratudományi megközelítésben – Web-alapú alkalmazások az oktatásban.


Tudományos tanácskozás Szencen

A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karán működő Ratio Pedagógiai Kutatócsoport 2018. augusztus 24 és 25 között tartotta kibővített ülését Szencen. A rendezvénynek a tóparti BAT Panzió adott helyszínt.
 
A tanácskozás két fő célkitűzést fogalmazott meg. Egyrészt olyan program kidolgozását, amely elősegíti, hogy a tanulmányaikat az óvópedagógus képzésben megkezdő fiatalok jobban megismerjék az egyetemi életet, a választott szakjukat, a tanulmányi és adminisztrációs követelményeket. A programba olyan kérdőívek és tesztek kitöltését is beiktattuk, amelyek hozzájárulnak a hallgatók önismeretéhez, ami által eredményesebben fognak tudni megbirkózni a tanulmányi kötelezettségeikkel. Mindezek eredményeként a Kar azt várja, hogy javul a hallgatók tanulmányi sikeressége, eredményessége, a választott szakma iránti elkötelezettsége. A kétnapos tanácskozás másik célkitűzése a hallgatók tudományosan megalapozott, mélyrehatóbb megismerése volt, ami hozzájárulhat a képzési program, illetve az oktatási módszerek továbbfejlesztéséhez, s ezek révén az oktatás eredményességéhez. A több éven keresztül végzett kutatás eredményeit rangos hazai és nemzetközi konferenciákon, illetve folyóiratokban is publikálni kívánjuk.
 
A tanácskozás szakmai részét gazdagította a Szenczi Molnár Albert Óvodában, illetve a Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskolában tett látogatás. A rendezvény keretében arra is lehetőség nyílt, hogy a résztvevők Korpás Árpád idegenvezető kalauzolásában megismerkedhessenek Szenc város történetével, illetve nevezetességeivel, továbbá Szenczi Molnár Albertnek, a város híres szülöttének életével és munkásságával.
A tudományos tanácskozás résztvevői köszönettel tartoznak PaedDr. Szabó Editnek, PhD, az Óvó- és Tanítóképző Tanszék adjunktusának, aki a programot megszervezte.
 
Prof. Dr. Tóth Péter, PhD habil., a kutatócsoport vezetője
 
A Ratio Pedagógiai Kutatócsoport tagjai:
Prof. Dr. Tóth Péter, PhD habil, a kutatócsoport vezetője
Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD, a SJE TKK dékánja
Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD, a SJE TKK dékánhelyettese
PaedDr. Stredl Terézia, PhD, a Neveléstudományi Tanszék vezetője
Mgr. Orsovics Yvette, PhD, az Óvó- és Tanítóképző Tanszék vezetője
Kanczné Nagy Katalin, PhD, az Óvó- és Tanítóképző Tanszék adjunktusa
Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD, az Óvó- és Tanítóképző Tanszék adjunktusa
PaedDr. Szabó Edit, PhD, az Óvó- és Tanítóképző Tanszék adjunktusa
 
Meghívott vendégek: 
PaedDr. Dobay Beáta, PhD, a Testnevelés Tanszék vezetője
PaedDr. Borbély Diana, PhD, az Óvó – és Tanítóképző Tanszék adjunktusa
Mgr. Szabó Bernadett
 

Kárpát-medencei Oktatási Konferencia a Partiumi Keresztény Egyetemen

2018. június 22-23-án 3. alkalommal került megrendezésre a Partiumi Keresztény Egyetemen a Kárpát-medencei Oktatási konferencia (K-MOK) Nagyváradon. A szervezésbe az idén először az SJE is bekapcsolódott. A 2017. december 20-án megalakult Ratio kutatócsoportban folyó kutatások eredményeként a K-MOK konferencián a Lemorzsolódás-kutatás szekcióban négy előadás hangzott el. Hallgatói elégedettség mérésének pilot vizsgálata (Horváth Kinga), A lemorzsolódás-kutatás pilot vizsgálatának eredményei a Selye János Egyetemen (Tóth-Bakos Anita, Kanczné Nagy Katalin, Tóth Péter), Mire lehet következtetni a tanulási stílusból? (Tóth Péter), A lemorzsolódás okainak vizsgálata a harmadéves óvópedagógus hallgatók körében (Nagy Melinda,  Horváth Kinga, Szabó Edit, Tóth-Bakos Anita, Kanczné Nagy Katalin, Tóth Péter, Orsovics Yvette, Strédl Terézia).


2017.12.20. Az SJE Tanárképző Karán megalakult a Ratio Pedagógiai Kutatócsoport, melynek célja empirikus pedagógiai, pszichológiai, nevelésszociológiai kutatások folytatása a Kárpát-medencei közoktatás, pedagógusképzés és felsőoktatás-pedagógia területén.

Ratio Pedagógiai Kutatócsoport

A kutatócsoport célkitűzése

Empirikus pedagógiai, pszichológiai, nevelésszociológiai kutatások folytatása a Kárpát-medencei közoktatás, pedagógusképzés és felsőoktatás-pedagógia területén.

Kutatási területek

 • Lemorzsolódás-kutatás
 • Pedagóguskutatások, tanári kompetenciák
 • Egyéni különbségek szerepe a tanulásban
 • Speciális bánásmódot igénylő tanulók
 • Oktatásszociológiai kutatások
 • Kisebbségkutatások
 • Összehasonlító pedagógia
 • A tanítás és tanulás élettani hatásai
 • Pályaorientáció, pályaattitűd

Aktivitások

 • Egyéni és csoportos kutatások folytatása
 • Beszámoló a kutatási eredményekről az évente tartandó műhelyfoglalkozások keretében
 • A kutatási eredmények disszeminálása nívós konferenciákon, szakmai folyóiratokban, szakkönyvekben
 • Közreműködés a Kárpát-medencei Oktatási Konferencia megszervezésében
 • Kutatási pályázatokon való részvétel
 • Közös kutatás más magyar tanítási nyelvű felsőoktatási intézményekkel
 • Doktoranduszok témavezetése, kutatócsoportok támogatása
 • Nemzetközi kutatócsoportokhoz, kutatási hálózatokhoz való kapcsolódás

A kutatócsoport kuratóriuma

Prof. Dr. Tóth Péter, PhD
Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD
PaedDr. Nagy Melinda, PhD

A kutatócsoport alapító tagjai

Prof. Dr. Tóth Péter, PhD
Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD
Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD
PaedDr. Nagy Melinda, PhD
Mgr. Orsovics Yvette, PhD
PaedDr. Stredl Terézia, PhD
Kanczné Nagy Katalin, PhD
PaedDr. Szabóová Edita, PhD
Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD

2017. december 20.

Variológiai Kutatócsoport 

Az SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén dolgozó nyelvészek kutatómunkájuk összehangolására 2010. április 23-án megalakították a Variológiai Kutatócsoportot. Ennek a mára már kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező műhelynek (melyben a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének nyelvészein és doktoranduszain kívül az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke, a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, az egri Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke, a Nyugat-magyarországi Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Nyíregyházi Egyetem Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszéke, valamint a pozsonyi Állami Pedagógiai Intézet és az OFI – amely szerkezetileg már az EKE része – kutatói is részt vesznek) a munkája azért nagyon fontos, mert lehetővé teszi, hogy a tankönyvek, munkafüzetek és oktatási dokumentumok (tantervek, műveltségi sztenderdek) szaktudományi, elméleti, didaktikai és szakmódszertani kérdéseivel a legfelkészültebb szakemberek foglalkozzanak.

A kutatócsoport tagjai kutatási eredményeiket eddig kilenc nemzetközi szimpóziumon ismertették. Ezek anyaga öt kötetben – Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről (Lőrincz J. – Simon – Török szerk. 2014a); A tudományoktól a művészetekig (Zimányi szerk. 2015); Acta Academiae Agriensis. Nova Series Tom. XLIII. Sectio Linguistica Hungarica (Lőrincz J. – Lőrincz G. szerk. 2016); A tankönyvkutatás szakmai módszertani kérdései (Lőrincz J. – Simon szerk. 2017); A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei (Lőrincz G. – Lőrincz J. – Simon szerk. 2018a) – és két digitális adathordozón (CD-n) – Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata (Lőrincz J. – Simon – Török szerk. 2014b); Innováció és kreativitás az oktatásban és a tudományban – A modern (anya-, másod-, és idegen) nyelvi nevelés tantervei és tankönyvei – egynyelvű és többnyelvű környezetben (Juhász főszerk. 2015) – jelent meg. A kutatócsoport a 2019-es évben, továbbá a CD-n és a különböző külföldi szakmai folyóiratokban, kiadványokban 2014 és 2016 között megjelent nyelvészeti vonatkozású tanulmányainak egy részét összegyűjtve, tematikusan válogatva egy kötetben újra közreadta – Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata. Válogatás a Variológiai Kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból (Istók – Lőrincz G. – Lőrincz J. – Simon – Török szerk. 2019) –, emellett pedig a novemberben megrendezett 9. tankönyvkutató szimpózium anyaga is szerkesztés alatt áll.

Az elmúlt két évben a fentieken kívül két – jubileumokhoz kötődő – szimpóziumra is sor került, amelyeken az SJE oktatóin kívül más vendégelőadó is részt vett: Az Arany-emlékkonferencia előadásainak írott változata – Aranyul – magyarul (Lőrincz J. – Lőrincz G. – Simon szerk. 2018b) két éve jelent meg, a tavaly tavasszal megrendezett Ady-szimpózium anyagának összeállítása pedig még folyamatban van.

A csoport tagjai magyarországi és kisebbségi tankönyveket, oktatási dokumentumokat egyaránt vizsgálnak, így sok esetben olyan feladatsorok, alternatív tananyagtartalmak jönnek létre, amelyek jól kiegészít(het)ik a tankönyvi anyagokat, vagy éppen ellenkezőleg, amelyek arra hivatottak, hogy felhívják a figyelmet a tankönyvek pontatlanságaira, hibáira, és bizonyos mértékig korrigálják azokat (nemcsak egy-, hanem kétnyelvű környezetben is).

Az ilyen jellegű vizsgálatok, kutatások azonban csak akkor lehetnek eredményesek, ha eljutnak azokhoz, akik a mindennapi gyakorlatban haszonnal tudják alkalmazni őket. Éppen ezért az eddig megjelent kötetek mindegyike elektronikus változatban is elérhető interneten, ezáltal a kutatási eredmények hozzáférhetővé válnak a gyakorlópedagógusok és a szakemberek szélesebb köre számára is. Emellett pedig folyamatban van egy olyan rendszer kiépítése, amelyben a (szlovákiai magyar) gyakorlóiskolák tanárai és a kutatócsoport tagjai aktív kapcsolatba kerülnek egymással, ezáltal a kutatók eredményei sokkal gyorsabban jelenhetnek meg az oktatási folyamatban, illetve érkezhet számukra visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy a tankönyvekben hol vannak azok az ominózus pontok, melyek azok a tananyagrészek, amelyeken a pedagógusok szerint a hatékonyság érdekében változtatni kellene.

MA Populáris Kultúra Kutatócsoport 

Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport figyelme a kortárs populáris kultúrának elsősorban arra a szegmensére irányul, amely termékeny párbeszédbe lép a tudomány (és itt nemcsak az irodalomtudományt kell érteni, hanem a természettudományokat is) kurrens kérdésirányaival. A kutatócsoport szerteágazó tevékenységének részét képezik a szakmai és kritikai szemináriumok, író-olvasó találkozók, szimpóziumok, valamint egy blog üzemeltetése is. A kutatócsoport eredményei eddig olyan szakfolyóiratokban láttak napvilágot, mint a World Literature Studies, az Opus vagy a Partitúra.

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.