Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék

Leírás

A Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék elsődleges feladata általános és középiskolai tanárok, valamint a szlovák nyelv- és az irodalomtudomány területein érdekelt kutatók képzése. A kötelező általános ismeretek mellett egyetemi színvonalú elméleti és gyakorlati képzést nyújt a nyelv- és irodalomtudomány egyes szakterületein (pl. fonetika, morfológia, mondattan, jelentéstan, szókészlettan, retorika, stilisztika, a nyelvtan és az irodalom tanításának módszertana, illetve irodalomelmélet, irodalomtörténet, világirodalom, műértelmezés stb.), valamint az ezekkel rokon területeken. Egyaránt nagy hangsúlyt fektet a szlovák nyelv és irodalom oktatására, valamint annak tudományos igényű kutatására. Hallgatóink rendszeres pedagógiai gyakorlaton vesznek részt, mindemellett lehetőségük nyílik a tudományos diákköri konferenciákon való részvételre is.

Elérhetőség: SJE Tanárképző Kar, Bratislavská 3322, 94501 Komárno

Titkárság

Bc. Bartal Mária

tel: 00421 (35) 3260 611
iroda: T313

Kutatás

Dr. habil. Tóth Sándor János, PhD. 2023. június 7 – 10 között részt vett a La recherche fondamentale en linguistique et ses applications concrètes c. konferencián, amely egyben a Gesellschaft für Sprache und Sprachen 29. kollokviuma volt. Előadásának témája a komáromi Erzsébet-híd nyelvi tájképe (Grenzbrücke als Spezialfall von Linguistic Landscape), a kutatás a Language in the City – Documenting the Multimodal Semiosphere of Linguistic Landscapes in Slovakia and in a Comparative Perspective APVV 18-0743 projekt keretében valósult meg. A konferencia szervezői és helyszínei8: Université Sorbonne Nouvelle és Université Paris-Est-Créteil.


Nyelvhasználat a városban

2022 november 9-én 10:30 órai kezdettel a Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék valamint a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék együttműködésében megnyílt az APVV-18-0115 „Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy“ c. projekt részeredményeit bemutató kiállítás a 107-es teremben. Doc. Zdenko Dobrík, PhD. a Bél Mátyás Egyetem részéről megtartotta „Kognitívno-kultúrne a pragmatické aspekty jazykovej krajiny“ c. meghívott előadását.


Tudományos kutatási területünk a szlovák-magyar irodalmi, nyelvi, kulturális kapcsolatok vizsgálata, az elért tudományos eredmények publikálása, előadása hazai és külföldi konferenciákon és beépítése az egyetemi oktatás ismeretanyagába.

Projekt APVV-18-0115

Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny

na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

doba riešenia: 2019 – 2023

Účastníci konzorcia:

Katedra germanistiky FF UMB

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ludwig-Maximilian-Universität Mníchov

Katedra slovenského jazyka a literatúry PF UJS

Skúmané lokality (vždy centrum mesta): Erlangen, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Komárno, Komárom, Békešská Čaba

Hodinová dotácia zodpovedného riešiteľa za UJS: 2019: 400 hod., 2020: 800 hod., 2021: 800 hod., 2022: 800 hod., 2023: 400 hod. Finančná dotácia UJS za celé obdobie projektu: 14628 EUR

Správa o činnosti v Komárne za r. 2020

9 a 20. novembra 2020 – Sándor János Tóth sa zúčastnil online workshopu, kde prezentoval činnosť za rok 2020 a realizovala sa konzultácia o problémových prípadov anotácie dát.

15 – 16. októbra 2020 – Narva, Estónsko: Sándor János Tóth sa zúčastnil konferencii Uralo-Indogermanica VI. a prezentoval pozvanú prednášku vo forme poster pod názvom Classification of signs in the linguistic landscape of Komárno.

8 – 9. októbra 2020 – Banská Bystrica: Sándor János Tóth sa zúčastnil konferencii Od textu k prekladu s online prednáškou Výskum jazykovej krajiny v mestách Komárno a Komárom.

26. sept. – 27. okt. 2020 pracovné cesty s účelom dokumentácie JK a štúdia odbornej literatúry jazykovej krajiny v knižnici Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku v Békešskej Čabe.

12 – 14. februára 2020 – Békešská Čaba: Sándor János Tóth, PhD. sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencii Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte venovanej životnému jubileu prof. PhDr. Anny Divičanovej, CSc. a 30. výročiu založenia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Prednášal na tému Teoretické a metodologické východiská triedenia a spracovania jazykovej krajiny

Zaobstarané materiály: externý harddisk, odborná literatúra (knihy), dataprojektor, toner, kancelárske potreby.

Publikačné výstupy:

TÓTH, Sándor János: Teoretické a metodologické východiská triedenia a spracovania jazykovej krajiny na príklade Békešskej Čaby a Komárna IN: Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte. Békešská Čaba: VÚSM, 2020.

ISTÓK, Vojtech – TÓTH, Sándor János: Výskum jazykovej krajiny v mestách Komárno a Komárom do r. 2019 IN: Od textu k prekladu XIV 2. časť: Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020.

TÓTH, Sándor János: Classification of signs in the linguistic landscape of Komárno. IN: Uralo-indogermanica IV. Abstracts. (Ed. Tóth Szilárd Tibor) Narva: University of Tartu Narva College, 2020. p. 25 – 26. ISBN 978 9985412282

Správa o činnosti v Komárne za r. 2019

Prípravná fáza projektu: štúdium odbornej literatúry podľa usmernení vedenia projektu a náčrt metodiky výskumu

Práca v komárňanskej pobočke Štátneho archívu v Nitre – výber fotografií k diachrónnemu výskumu s chrématonymami a logonymami. Konzultácia so staršou obyvateľkou Komárna v súvislosti s identifikáciou niektorých archívnych fotografií.

Metodologická príprava študentov k práci v teréne

Fotodokumentácia– cca 2000 fotografií, následne je potrebná selekcia

Pomenovanie fotografií na základe princípov určených vedením projektu a konzultácia problémových prípadov na workshopu.

21-22. nov. 2019. Workshop v Banskej Bystrici – Prezentácia práce vykonanej v Komárne.

Zaobstarávanie potrebných materiálov: 2 USB kľúče, 1 Notebook, 1 mobilný telefón na fotografovanie

Projekt KEGA č. 001UJS-4/2018

Vysokoškolské učebné materiály

Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte

Projekt je zameraný na zostavenie a publikovanie vysokoškolskej učebnice a e-learningových materiálov zo sociolingvistiky s osobitný zreteľom na slovensko-maďarské kontexty.

Vysokoškolské učebné materiály zamerané na systematické vyučovanie disciplíny sociolingvistiky na slovenskom trhu dodnes absentujú, pedagógovia vyučujúci tento predmet na univerzitách a vysokých školách používajú ako zdroj prednášok a seminárov vedecké monografie a zborníky obsahujúce výsledky sociolingvistických výskumov. Štúdium cudzojazyčnej odbornej literatúry by nemal znamenať problém, avšak považujeme za potrebné spracovanie výsledkov slovenských výskumov a ich prezentáciu pre študentov v systematizovanej forme, podobne ako je to v prípade iných lingvistických disciplín. Preto sme v rámci projektu obohatili knižnicu UJS 65 zväzkami súvisiacimi so sociolingvistikou.

Cieľom riešiteľského kolektívu bol výber z originálnych prác sociolingvistických výskumníkov slovenského jazyka s metodolgicko-didaktickým účelom. Publikácia reaguje na potrebu didaktickej transformácie najnovších vedeckých poznatkov z oblasti. Výsledkom je sumár didakticky spracovaných vedeckých poznatkov z oblasti sociolingvistiky projekt je zameraný na prax.

Aktuálne aktívny riešiteľsky kolektív

Sándor János Tóth, PhD. Katedra SLJ PF UJS
Mgr. Szabolcs Simon, PhD., Katedra MLJ PF UJS
PaedDr. Jaroslav Vlnka, Phd. – jazyková korektúra

Medzinárodná spolupráca:

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku: Tünde Tuska, PhD.
Katedra středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: Marián Sloboda, PhD.

Časový harmonogram projektu

18. 12. 2019 – Rada oponentúry, záverečná obhajoba projektu: predseda: Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD., prodekan pre vedu a výskum PF UJS.

oponenti: Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD. – FF UMB a PaedDr. Perla Bartalošová, PhD. – FF UK.

05. – 16. 12. 2019 – Tlač publikácie

18. 11. – 03. 12. 2019 – Príprava do tlače, jazyková korektúra

18. 11. 2019 – finálne posudzovanie publikácií Sociolingvistia v slovensko-maďarskom kontexte (kniha aj CD):

03. – 07. 07. 2019 – Berlin: Sándor János Tóth sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti životného jubilea lingvistky R. Hegedűs s príspevkom The dominant language of bilingual speakers in South Slovakia.  Podujatie organizovali Inštitút slavistiky a hungarológie Univerzity Humboldt a Collegium Hungaricum. Publikačný výstup: rovnomenný vedecký článok vyšiel v renomovanom vedeckom časopise Berliner Beiträge zur Hungarologie roč. 20. s. 25–39. ISSN 0238-2156 DOI 10.18452/20541

19. 03. 2019 – propagácia projektu v slovenskom národnostnom vysielaní Maďarského rozhlasu. Riportérka: Ildikó Makaiová, projekt predstavil: vedúci projektu

28. 01. – 11. 02. 2019 – pracovné porady a individuálny výskum v partnerskej inštitúcii projektu, v Békešskej Čabe (VÚSM).

MP3 : Rozhovor s doktorom S.J. Tóthom

1. Úvod do disciplíny sociolingvistiky
2. Metódy sociolingvistického výskumu
3. Jazykové variety
4. Kodifikovaná norma
5. Postoje k jazyku
6. Typológia jazykových situácií
7. Bilingvizmus
8. Jazyková politika a jazykové právo
9. Jazyk a edukácia


2017 TÓTH Cudzosť slovenského a maďarského jazyka na morfologickej rovine
2017 TÓTH Vplyv jazykových kontaktov na jazykový obraz sveta
2017 TÓTH A szlovák nyelvészet egyetemi tankönyvei magyar összefüggésben
2016 TÓTH Internacionalizácia v slovenčine a v maďarčine
2013 TÓTH Z kontaktovej a areálovej lingvistiky
2012 TÓTH Német szlovák magyar nyelvi összefüggések

Aktuális

Szombaton (2024. május 11-én) a komáromi (HU) Kocsis Panzió és Étteremben találkoztak a Selye János Egyetem Tanárképző Karán Szlovák nyelv és irodalom szakon végzettek (2019). A tanszék képviseletében megjelentek: Dr. habil. Tóth Sándor János - tanszékvezető és doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD. tanár. A társaság kötetlen hangulatban emlékezett meg az eltelt időről, beszélt a jelenről és reményét fejezte ki a jövőre nézve, hogy egyszer még mindnyájan találkoznak, miközben továbbra is jó emlékezetükben fogják őrizni alma materüket és tanáraikat.


Mint arról már beszámoltunk, tanszékünk oktatóoja - doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD. - 2024. március 14. és 17. között részt vett egy nemzetközi tudományos konferencián a romániai Nagylakon (rom. Nădlac, szlov. Nadlak), majd ezt követően előadást tartott a helyi Jozef Gregor Tajovský Elméleti Líceum diákjainak (2024. március 15.). Erről az eseményről írt a Naše snahy (magy. Erőfeszítéseink) című, a romániai szlovákok és csehek kulturális és társadalmi folyóiratának 2024/4. száma, melyet a Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövetsége ad ki. A szöveg megemlíti Šenkár docens úrnak a romániai szlovákokra vonatkozó szakmai munkásságát, ill. jelenlegi - a  tevékenységéről is említést tesz a romániai szlovákok és csehek kulturális és társadalmi folyóirata, melyet a Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövetsége ad ki. A szöveg megemlíti Šenkár docens úrnak a romániai szlovákok területen kifejtett szakmai munkásságát, illetve a komáromi Selye János Egyetemen zajló jelenlegi tevékenységét. 


2024. április 15. – 19. között tanszékünk oktatója - doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD. szolgálati úton vett részt Prágában. Ezen utazás célja oktatói mobilitás volt az Erasmus+ 2022 – STA mobilitás program keretén belül a Károly Egyetem. A Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának Etnológiai és Közép-Európa- és Balkán Tanulmányok Intézetében, melynek része a szlovakisztika szak is, Šenkár docens úr bekapcsolódott a konkrét oktatási folyamatba is előadások és szemináriumok formájában. Ezen szolgálati út lebonyolítása a hatályos előírások és tervek szerint átfogóan lett realizálva, s így célját teljesítette.


2024. március 14-től 2024. március 17-ig tanszékünk munkatársa – doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD. – külföldi szolgálati úton vett részt Romániában. Ezen út célja Az alföldi és a szlovák kultúra összefüggései (kontextusai) című nemzetközi interdiszciplináris tudományos konferencián való részvétel és előadás volt Nadlak (románul Nădlac) városában. Az adott rendezvényen Šenkár docens úr Az alkotói folyamatok kontextualitása és változékonysága Ján Kopčok felnőtteknek szóló prózájában címmel adott elő. Ezen felszólalás természetesen konferenciakötet formájában is meg fog jelenni.

Ugyanakkor Šenkár docens úr a helyi Jozef Gregor Tajovský Elméleti Líceumban, melynek épületében hat évig dolgozott a szlovák irodalom klasszikusa – Jozef Gregor Tajovský is, a romániai szlovák irodalomról, illetve a szlovák nyelv és irodalom tantárgy egyetemi tanulmányainak szlovákiai lehetőségeiről beszélt a diákoknak. A Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövetsége által kiadott Naše snahy című kulturális és társadalmi folyóirat érdekes információkkal szolgál ezen nemzetiségek diakrón és szinkrón létéről, életéről, kultúrájáról, jövőjéről. Ez a legelterjedtebb havilap, mely a romániai szlovákokkal és csehekkel foglalkozik. A folyóirat februári száma (2/2024) egy beszélgetést közöl tanszékünk oktatójával - Doc. PaedDr. Šenkár Patrikkal, PhD., - "a nagylaki irodalom szerelmesével".


Kollégánk kitüntetése

A szlovákok Nadlakra érkezésének 220. évfordulója alkalmából a Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövetsége oklevelet és emlékérmet adományozott doc. PaedDr. Šenkár Patriknak, PhD., karunk Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója számára. Ezt a kitüntetést munkatársunk az oktatás és a kultúra területén végzett hosszú távú aktív együttműködésért kapta.

Šenkár docens másfél évtizede intenzíven foglalkozik az alföldi szlovák irodalommal és annak népszerűsítésével nemcsak Szlovákiában, hanem a közép-európai kulturális térségben is. Eddig három monográfiája, egy szöveggyűjteménye és mintegy kétszáz tudományos és szakmai publikációja jelent meg e témakörben. Ezzel összhangban az adott kutatási terület egyik legtekintélyesebb hazai szakértőjévé vált. Ezen munka kardinális része éppen a romániai szlovák irodalom diakrón és szinkron fejlődésének témaköre (Nadlak központtal).

 


Doc. PaedDr. ŠENKÁR PATRIK, PhD., a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének munkatársa 2023. november 23-án Komáromszentpéteren a helyi szlovák tanításí nyelvű Alapiskola és nevelési nyelvű Óvoda Iskolanapján - mint egyetemünk képviselője - vett részt. Beszédében a hagyományok tiszteletét és a szokások megőrzésének fontosságát emelte ki, illetve a kultúrák mélyebb megismerésének és megértésének igényét a nevelési és oktatási folyamatban (is). 


Nyelvi, kommunikációs és irodalmi kompetenciák fejlesztése az iskolaköteles kor előtti nevelésben és a tanítóképzésben a magyar tannyelvű iskolákban (is) – kiemelten a szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgyra vonatkozóan

Doc. PaedDr. ŠENKÁR PATRIK, PhD., a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének munkatársa Nyelvi, kommunikációs és irodalmi kompetenciák fejlesztése az óvodai és alsó tagozatos oktatásban – a magyar tannyelvű iskolákban (is), különös tekintettel a szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgyra címmel tartott interaktív előadást a 2023-as Tudomány és Technika keretén belül 2023. november 8-án. Kollégánk célcsoportja főleg az óvodai és elemi pedagógia szakos hallgatók voltak. Előadásában Šenkár Docens Úr az óvodai és alapiskolai oktatás/képzés fontosságára helyezte a hangsúlyt a magyar tanítási nyelvű intézmények tekintetében. A rendelkezésre álló hazai és külföldi eredetű szakirodalomra támaszkodott, különféle példákat mutatott be a tanítási gyakorlatból, illetve hangsúlyozta az iskola és a mindennapi pedagógiai gyakorlat szükséges kapcsolatát. A szlovák nyelv és a szlovák irodalom tantárgyon belül a pedagógus oktató-nevelő munkájának sajátos attribútumait jellemezte a gyermekekkel való napi és komplex tevékenység lehetséges módszereinek és formáinak hátterében.


A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének munkatársa – doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD. – régóta foglalkozik a külhoni szlovákok irodalmával, különös tekintettel az alföldi (magyarországi, romániai és szerbiai) szlovákok irodalmával. Ennek fényében 2023. november 18-án és 19-én külföldi szolgálati úton vett részt. Ezen út célja a romániai Nadlak (románul Nădlac) városában, az ottani szlovákok letelepedésének 220. évfordulójára szervezett nemzetközi interdiszciplináris tudományos konferencián való részvétel és előadás volt. Az adott rendezvényen Šenkár docens úr előadásának címe: Gyermekek és fiatalok irodalmi munkássága a Variációk című almanachokban mint az adott kor(ok) soha el nem múló tanúságai. Ezen szöveg, természetesen, konferenciaköteteben is meg fog jelenni.


2023. november 9-én és 10-én doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD., a SJE TKK Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója szolgálati úton vett részt Pozsonyban - a Bibliotéka nemzetközi könyvvásáron. Az említett napokban irodalomkritikusként különböző alföldi kiadók kiadványait mutatta be (hivatalos színpadi programjaik keretében), ill. meghívott előadást tartott a szűkebb szekción belül Az alföldi szlovák irodalom területi és szellemi kontúrjai címmel. Mindemellett mindkét napon állandó jelleggel együttműködött a magyarországi, romániai és szerbiai (vajdasági) külhoni egyesületek standjával - különös tekintettel a népszerűsítő munkára és az egyes irodalmi műalkotások értékelésére. Ugyanakkor Anka Hekkelová Horváthová Kolobeh túžob (A vágyak körforgása) című versgyűjteményének értelmező elemzésével (maga a szerző jelenlétében) tágabb felületen mutatkozott be. A szélesebb körű megbeszélés részeként az aktuális szakmai kérdésekről szóló vitákban is részt vett.


Doc. PaedDr. ŠENKÁR PATRIK, PhD., a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének munkatársa Nyelvi, kommunikációs és irodalmi kompetenciák fejlesztése az óvodai és alsó tagozatos oktatásban – a magyar tannyelvű iskolákban (is), különös tekintettel a szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgyra címmel tartott interaktív előadást a 2023-as Tudomány és Technika keretén belül 2023. november 8-án. Kollégánk célcsoportja főleg az óvodai és elemi pedagógia szakos hallgatók voltak. Előadásában Šenkár Docens Úr az óvodai és alapiskolai oktatás/képzés fontosságára helyezte a hangsúlyt a magyar tanítási nyelvű intézmények tekintetében. A rendelkezésre álló hazai és külföldi eredetű szakirodalomra támaszkodott, különféle példákat mutatott be a tanítási gyakorlatból, illetve hangsúlyozta az iskola és a mindennapi pedagógiai gyakorlat szükséges kapcsolatát. A szlovák nyelv és a szlovák irodalom tantárgyon belül a pedagógus oktató-nevelő munkájának sajátos attribútumait jellemezte a gyermekekkel való napi és komplex tevékenység lehetséges módszereinek és formáinak hátterében.


Tanszékünk munkatársa - Šenkár Patrik docens úr - köszönőlevelet kapott sokéves szakmai munkája elismeréséért, kiváltképp az óvodai és alapfokú oktatásra vonatkozó Központi Tantárgybizottságban végzett sokéves munkájáért. Ezen dokumentumot a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztere, ill. az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet főigazgatója írta alá. PDF


2023. október 17-én a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének munkatársa - doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD. besztercebányai (Banská Bystrica) nemzetközi tudományos konferencián és workshopon vett részt, melynek címe Az alföldi szlovákok mint a társadalomtudományok témája volt. Az említett eseményt a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Külföldön Élő Szlovákok Módszertani Központja és az egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelem Tanszékének keretein belül működő Alföldi Szlovákok Történelmének és Kultúrájának Kutatóközpontja szervezte az Oktatási eljárások innovációja mint az inklúzió eszköze a kisebbségeknél BIBLIO projekt részeként (projektszám: 2022-1-SK01-KA220-HED-000087502).

A konferencia és workshop célja az volt, hogy reflektáljon az alföldi tudományos eredményekre a társadalomtudományok szemszögéből, természetesen kapcsolódva magához a projekt kitűzéseihez (is). A konferencián és workshopon Šenkár docens úr aktuális szakmai problémákkal foglakozó diskurzusokba is bekapcsolódott. Emellett előadást tartott Ľudovít Jaroslav Hrdlička munkásságának haszna az alföldi szlovákoknál címmel, amely természetesen nyomtatott változatban is meg fog jelenni. A szóban forgó esemény ugyanakkor megerősítette a résztvevő bel- és külföldi felek közt kialakult emberi és szakmai kapcsolatokat az adott tudományterület keretein belül.


2023. október 2-a és 6-a között tanszékünk oktatója - doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD. szolgálati úton vett részt a romániai Nagyváradon (Oradea). Ezen utazás célja oktatói mobilitás volt az Erasmus+ program keretén belül a helyi Partiumi Keresztény Egyetem.


2023. október 12-én és 13-án a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének munkatársa - doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD. - részt vett egy pozsonyi (Bratislava) konferencián és workshopon, melyet a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma, ill. az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet s zervezett Változások a nemzetiségi iskolák oktatásában - Nemzetiségi nyelvek a művelődésben címmel. A tanácskozás keretében bekapcsolódott az aktuális szakmai kérdésekről szóló vitákba is. A mellékelt konferenciaprogram bizonyítja az esemény sokrétűségét és széleskörű szakmai aspektusait.


2023. szeptember 19-én tanszékünk oktatója - doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD. szolgálati úton vett részt Besztercebányán (Banská Bystrica). Ezen út célja a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelem Tanszéke által szervezett konferencián (szimpóziumon) való részvétel és előadás volt. Az adott rendezvényen Šenkár docens úr előadást tartott: A. E. Baconsky román költő versesköteteinek Ondrej Štefanko általi szlovák fordításai (értelmezési reflexiók) címmel, amely folyóirati formában fog megjelenni.


2023. szeptember 14-én a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének munkatársa - doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD. - részt vett egy nagyszombati (Trnava) szolgálati úton. Ezen út célja a Nagyszombati Egyetem Iskolapedagógiai- és Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszéke által szervezett Innovációk és trendek a nyelvoktatásban című tudományos szimpóziumon való részvétel és előadás volt. Az adott rendezvényen Šenkár docens úr Nyelvi, kommunikációs és irodalmi kompetenciák fejlesztése az óvodai és alsó tagozatos oktatásban – a magyar tannyelvű iskolákban (is) címmel előadást tartott, kiemelten a szlovák nyelv és szlovák irodalom témakörben. Ezen előadás szövege tanulmánykötetben fog megjenni eletronikus formában.


2023. szeptember 13-án a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének munkatársa - doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD. - részt vett a Selye János Egyetem XV. Nemzetközi Tudományos Konferenciáján (Nyelv, irodalom, kultúra, oktatás: 21. századi perspektívák szekcióban). Előadásának címe: A százéves áttelepült Štefan Hudák jegyzetfüzetéből. Ezen előadás szövege tanulmánykötetben fog megjenni eletronikus formában.


Juraj Vaňko professzor új monográfiája

Juraj Vaňko professzor, mint az APVV18-0473 sz. A gépi fordítás hibaarányának osztályozási modellje: egy lépés a fordítási minőség objektívebb értékelése felé  c. projekt kutatója megjelenttette A gépi fordítás mint a nyelvek konfrontációja. Miért működik néha a gép hibáznak és néha nem? c. monográfiát, melyet a nyitrai UKF Természettudományi Kara adott ki elektronikusan, online elérhető a következő címen: https://doi.org/10.17846/FPVaI-2023-37

 Jelen kiadvány középpontjában az azonosító, egzisztenciális, birtokos és mondatszerkezetek, tulajdonságokat kifejező angol, német és szlovák nyelvi példákon alapuló kontrasztív nyelvészeti elemzése áll a gépi fordítás szempontjából. Az ilyen kutatások célja az említett mondatszerkezetek szemantikai-szintaktikai szerkezetének közös és eltérő tulajdonságainak tisztázása, valamint annak megállapítása, hogy a gépi fordításuk hibái mennyiben korrelálnak szintaktikai-szemantikai felépítésük hasonlóságával vagy eltérésével.

A gépi fordítás során előforduló hibák elemzésére felvázolt eljárás is hozzájárul az összehasonlított nyelvek nyelvi rendszerében előforduló kontrasztos jelenségek mélyebb megértéséhez, ami az iskolai gyakorlatban, azaz az idegen nyelvek tanulásában is hasznos lehet. Ez a célzott elemzés annál is inkább releváns, mert csak néhány összehasonlító szlovák-angol vagy angol-szlovák és hasonlóan szlovák-német/német-szlovák tanulmány létezik. Nem is beszélve e nyelvek összehasonlító nyelvtanáról.

Az említett négy angol, német és szlovák mondatszerkezet jelzett kontrasztív nyelvészeti elemzése a gépi fordítás szempontjából csak egy szakasza a mondattípusok konfrontatív kutatásának tág kérdéskörének, amelynek a szerző még azután is szentelni kíván. a fent említett APVV projekt befejezése.


A nyelvi tájkép kutatásának aktuális trendjei c. konferenciát 2023 május 10-én tartottuk az  APVV 18- 0115 projekt keretében

Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny - A 2023. május 10-i konferencia absztaktkötete.


APVV-projekt: partnerintézmények találkozója a Besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Bölcsészettudományi Karán

2022. május 5-én rendezték meg a Nyelv a városban – A nyelvi tájkép multimodális szemioszférájának a dokumentálása Szlovákiában komparatív szempontból [Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy] című, 18-0115. számú nemzetközi APVV-projekt idei workshopját, melynek résztvevői a szlovákiai, magyarországi és németországi városok szemiotikaitájkép-dokumentációjának a kiértékelésére fókuszáltak. Az eseménynek a a Besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Bölcsészettudományi Kara adott otthont. A Selye János Egyetem Tanárképző Karát Tóth Sándor János (Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék), Lőrincz Gábor és Istók Béla (Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék) képviselte. A megbeszélés sikeres volt: a komáromi előadók a tervezett adatbázis innoválásának lehetőségeiről számoltak be.


Interjú Šenkár Patrikkal

Amint arról nemrégiben informáltuk honlapunk olvasóit, 2021. szeptember 14-én Dr. Šenkár Patrik, PhD., a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének docense szakmai rendezvényen vett részt a budapesti XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. Ezen esemény a magyarországi szlovák nemzetiségi kisebbség mára már emblematikussá vált irodalmi kiadványát érintette – a „Výhonky” című antológiát (1978), ill. az azt követően megjelent „jubileumi” könyvet, mely a „Výhonky 40” címet viselte (2020).

Erről bővebben: http://pf.ujs.sk/hu/archivum/6467-az-sje-szlovak-nyelv-es-irodalom-tanszek-munkatarsanak-meghivott-eloadasa.html

Ezt követően – egyfajta kiegészítő anyagként – jelenleg az egyetlen szlovák nyelvű hetilap hasábjain Magyarországon, azaz a „Ľudové noviny”-ban, később, 2021. október 14-én cikk jelent meg, melyben a szerző M. H. (Michal Hrivnák) megemlíti Šenkár docens urat, ill. egyetemünket is.

Ezen kívül Šenkár Patrik, az SJE TKK alkalmazottjaként nyilatkozott erről az „eseményről” a Magyar Rádió szegedi stúdiójának (Magyar Rádió, M4) szlovák nemzetiségi műsorában 2021. október 14-én. Bizonyos érdekességként említsük meg, hogy 1974. április 1-jén hangzott fel először a Magyar Rádió szlovák nyelvű műsora. A műsoridő fokozatosan nőtt, 1993. július 1-jén napi két órára bővült (máig annyi, 18.00 órától). A magazinműsor elsősorban a hazai szlovákság életéről, kulturális eseményeiről számol be hírekkel, riport-összeállításokkal.

Az említett cikk a „Ľudové noviny”-ból, ill. a rádióriport az alábbi linkeken érhető el:

Forrás:

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/starsie-cisla-novin/tlac-verz-pdf/pdf-2021

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-nemzetisegi/?date=2021-10-14_18-00-00&enddate=2021-10-14_20-10-00&ch=mr4


Az SJE Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék munkatársának meghívott előadása

Doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD., egyetemünk Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének munkatársa, 2021. szeptember 14-én a budapesti XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat vendége volt. Külföldi szolgálati útjának szerves része volt egy ún. meghívott előadás „Vývinové impulzy poézie a prózy Slovákov v MaďarskuA magyarországi szlovákok költészetének és prózájának fejlődési impulzusai” címmel, ill. irodalmi beszélgetés a ma már emblematikusnak számító Výhonky (Hajtások) című antológiáról, eredeti megjelenésének kerek jubileuma kapcsán (objektív késéssel a járványügyi helyzet miatt). Nemrég jelent meg ezen irodalmi szöveggyűjetmény második, változatlan kiadása, ill. 2020-ban látott napvilágot egy tanulmánykötet Výhonky 40 (Hajtások 40) címmel, melyben Šenkár Docens Úr tanulmánya is publikálva lett „Interpretačná analýza literárnych textov jubilujúcich Výhonkov – A jubiláló Výhonky (Hajtások) irodalmi szövegeinek interpretációs elemzése” címmel. Az említett eseményen a Tanár Úr részt vett a magyarországi szlovákok irodalmi életéről és annak perspektívájáról szóló diszkusszióban, ill. vitában is – mint egyetemünk, karunk, tanszékünk képviselője.


A Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék vezetőjének habilitációja

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának 2021. június 17-i ünnepi ülésén Dr. habil. Tóth Sándor János, PhD átvette habilitációs dekrétumát a PTE rektorától.


Léva és környéke az irodalomban

A komáromi Selye János Egyetem kiadásában 2020 decemberében jelent meg Halász Iván „Léva és környéke az irodalomban” című könyve. A mű kiadását a szlovákiai Kisebbségi Kulturális Alap támogatása tette lehetővé a Kultminor 20-230-00352 számú projekt keretében. A szerző a lévai kötődésű írók és költők alkotói életrajzainak és szépirodalmi műveinek segítségével mutatja be a lévai élet különböző aspektusait. Ehhez igazodik a publikáció szerkezete is. A történeti bevezetést a lévai kulturális és irodalmi infrastrukturális háttér bemutatása követi. A következő fejezet Léva társadalmi és mentális jellemzőivel foglalkozik a szépirodalom tükrében.  Ezt a részt a lévai nemzetiségi viszonyok irodalmi ábrázolása, majd a lévai borok és szőlők irodalmi megjelenítése követi, hiszen a borok és a szőlők nélkül aligha érthető meg a lévai létforma.  A kötet záró fejezete Léva költészeti ábrázolásával foglalkozik. A szerző vizsgálódási körébe vonta a Lévára vonatkozó magyar és szlovák irodalmi műveket.  Az iskolai, szakmai és laikus közönség számára készült könyv természetesen szépirodalmi szemelvényeket is tartalmaz. A kétnyelvű munka egyaránt számíthat a magyar és a szlovák nyelvű olvasóközönség érdeklődésére. 

Kivonatok a lektori véleményekből:

„A Léva és környékének történelmi képét itt elsődlegesen nem a tények és események hagyományos összegzése, esetleg a még elő tanúk visszaemlékezései formálják, hanem a szépirodalom. A szerző a kultúra jelenségét emeli ki és hangsúlyozza. A kultúra pedig adott esetben kulcsjelentőségű városformáló elem.” (Peter Káša)

„Ezzel a szerzői hozzáállással összhangban egyáltalán nem hat zavaróan, hogy a szerző felváltva foglalkozik szlovák és magyar írókkal, illetve a szlovákul és magyarul írt irodalmi és szakmai történelmi szövegekkel. Éppen ellenkezőleg, mindez a (főleg) hajdanvolt Léva elválaszthatatlan része.” (Karol Wlachovský)


A beszélgetés eredetileg a "Slovenské národné noviny" folyóiratban jelent meg 2020. szeptember 26-án, a lap 35. évfolyamában, 39. számában, a 4. oldalon. ISSN 0862-8823


    2019. november 7-10 között újra szélesre tárta kapuit az immáron 27. évfolyamát „taposó” BIBLIOTÉKA nemzetközi könyvvásár, mely a szokásoknak megfelelően 24. éve a PEDAGOGIKA elnevezésű oktatási- és didaktikai eszközök kiállításával párhuzamosan került megrendezésre a pozsonyi INCHEBA központban.

    A Bibliotéka a szlovák irodalom legjelentősebb országos ünnepe, melyen a könyvkiadók bemutatják legfrissebb kiadványaikat. Ezen esemény nemzetközi rangját növeli a határon túli szlovákok állandó jelenléte is.

    Az eredeti irodalmi alkotások célja nemcsak az emberi tudatosság ápolása, de hiteles hagyományos és modern értékek terjesztői is egyben, s ezért fontos forrása az egyéni és nemzeti identitás kialakításának és fejlesztésének. A Bibliotéka tehát a kulturális értékek képviselője; bizonyítja, hogy az irodalmi alkotások életképesek és a szlovák kultúrkontextusban is fejlődnek.

    Nincs ideálisabb platformja az írók, költők, esszéírók és olvasók találkozójának, mint ez a műhely, ahol számos alkalommal kölcsönös párbeszédre is sor kerül. Az irodalom tehát az élet valóságát a világ művészi látásán keresztül tárja fel, érzelmileg és ésszerűen gazdagítva egy észlelő kulturális személy belső világát. Az irodalmi Nobel-díjas Elias Canetti „A szavak lelkiismerete” című könyvében, illetve esszéiben hangsúlyozza, hogy csak a költői szó (s ezalatt az irodalomra mint egységes egészre gondol) képes feltárni a jót és az igazságot. Ez olyan irodalmi igazság, amely kizárólag egy jól felhasznált szóból származik, és az azt megfogalmazó és megformáló szavakban jön létre.

    Ezen gondolatok hátterében a legutóbbi Bibliotéka hivatalos programján belül bemutatásra került Šenkár Patrik, a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék oktatójának (majd 350 oldalas) monográfiája, mely a romániai Nadlakon az Ivan Krasko Kiadó gondozásában jelent meg „A romániai szlovákok újkori prózai művei” (1976-2019) címmel. A kiadványt támogatta a Külföldön Élő Szlovákok Hivatala, valamint a romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövetsége. A monográfia bemutatóját az egyes kiadói értékelések, majd a könyvkeresztelő követte. E jeles eseményen tiszteletét tette Ivan Miroslav Ambruš költő, az Ivan Krasko Kulturális és Tudományos Társaság elnöke, valamint más, meghívott vendégek is. A könyvbemutatót Mgr. Mária Katarína Hrkľová vezette, aki e téma egyik ismert szakértője. Fényképezte: PaedDr. Fajnorová Erika.

*  A szövegben felhasználásra kerültek Štefan Cifra és Pavol Dinka gondolatai is, melyek a Literárny týždenník (Irodalmi Hetilap) aktuális számában jelentek meg. (2019. október 30, 1. oldal)


Halász Iván: Dél-Szlovákia az irodalomban

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar épületében 2018. december 18-án sor került Halász Iván docens (SJE TKK Szlovák Nelv és Irodalom Tanszék) kétnyelvű, magyar-szlovák monográfiájának bemutatására. A Dél-Szlovákia az irodalomban. Sztereotípiák és interetnikus összefüggések című könyv elsődlegesen Szlovákia déli részének és magyar nemzetiségű lakóinak irodalmi ábrázolásával foglalkozik, valamint ezzel összefüggésben a szlovák irodalmi földrajz dinamikáját is bemutatja. Speciális figyelmet szentelt a szerző a nemzetiségileg vegyes Lévának, valamint a két világháború közötti Pozsony irodalmi és etnikai összefüggéseinek. A szerző innovatív és komplex hozzáállását kiemelte Käfer István magyar szlovakista és Patrik Šenkár komáromi docens. Utánuk élénk és gyümölcsöző vita kezdődött, amely újabb adalékokkal és impulzusokkal gazdagította a problematikát. A vitában részt vett Vajda Barnabás történész és Liszka József néprajztudós is, akik a rendezvényen a kar és egyetem vezetését is képviselték.

MEGHÍVÓ /PDF/

Vedecká konferencia

Literárny zemepis Slovenska a strednej Európy

Organizátor: Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Deň a miesto konania: 24. september 2018, Komárno, Dekanská zasadačka PF UJS, 94501 Komárno, Bratislavská cesta 3322

Jazyk rokovania: slovenský

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
číslo projektu: 18-170-00735 Názov projektu: Južné Slovensko: stereotypy a interetnické spolužitie v literatúre

13.00

Úvod a privítanie (Dr. habil. PaedDr Kinga Horváth PhD dekanka, Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno)

13.10

Mesto Prešov ako špecifický priestor v kultúrnej tradícii Slovenska a strednej Európy (Tri obrazy)  (Prof. PhDr. Peter Káša CSc., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov)

13.30

Heslo a mýtus. Otázky sedmohradského povedomia v medzivojnovom období  (Barna Ábrahám PhD,  Filozofická fakulta, Univerzita Eötvösa Lóránda, Budapešť - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov)

13.50

Regionalizmus ako „obsah žitia“ v slovenských časopisoch Rumunského kráľovstva (Doc. PhDr. Patrik Šenkár Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno)

14.10

Diskusia a prestávka (Moderátor Doc. PhDr. Rudolf Chmel DSc. Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno)

14.50

Maďarské postavy v slovenskej próze, slovenské postavy v maďarskej próze (Prof. PhDr. Tibor Žilka DSc., Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra)

15.10

Slovenská kultúra ako nosná sila národno -duchovnej  obnovy strednej Európy (Dr. István Käfer CSc., Výskumná skupina sv. Vojtecha pre výskum strednej a východnej Európy, Ostrihom)

15.30

Zaprašené pusty a hory, kde rastie drôt. Slovenské a maďarské lokality podľa "tých druhých" v próze 19. storočia. (Marta Fülöpová PhD, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)

15. 50

Dynamika obrazu Maďarov v slovenskej literatúre 20. storočia (Doc. Dr. Ivan Halász PhD, Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno)

16.10-16.40

Diskusia a záver (Moderátor: PhDr. Karol Wlachovský, literárny historik a prekladateľ)


Szociolingvisztika szlovák – magyar kontextusban

A KEGA 001UJS-4/2018 sz. Szociolingvisztika szlovák-magyar kontextusban - felsőoktatási tananyag c. projektet 2018 nov. 8-án mutattuk be a Tudomány Hete rendezvénysorozat keretében a SJE TKK-n. Tóth Sándor János projektvezető bszámolt a projekt céljáról, koncepciójáról és a megvalósítás jelenlegi állásáról. Simon Szabolcs a nyelvi ideológia és a tankönyvek összefüggéseiről aditt elő, Győri-Baka Éva a kétnyelvűséghez kapcsolódó elektronikus tananyagot mutatta be. A rendezvényen kb. 30 diák vett részt.


Šenkár Patrik docens a ,,Bibliotéka 2018” nemzetközi könyvvásáron 

2018. november 9-én a pozsonyi Incheba kiállítóközpont területén került megrendezésre a Bibliotéka 2018 elnevezésű nemzetközi könyvvásár 26. évfolyama. Šenkár Patrik, az SJE TKK Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének docense, mint az alföldi szlovák irodalom kritikusa vett részt rajta. Az említett eseményen együttműködött több magyarországi, romániai, szerbiai (nemzetiségi) könyvkiadóval, részt vett az egyes könyvújdonságok propagálásában, ill. a szűkebb szekció keretén belül előadást tartott Az irodalom mint az alföldi szlovákok kulturális fenoménja címmel.

A Bibliotéka 2018 keretein belül az ún. 2. Irodalmi Pódiumon bemutatásra került Šenkár Patrik legújabb monográfiája A romániai szlovákok prózája (1853-1953) címmel, mely az elismert (romániai) nagylaki Ivan Krasko Kiadóban jelent meg. A könyvbemutatón jelen volt Ivan Miroslav Ambruš költő – az Ivan Krasko Kulturális és Tudományos Társaság elnöke. Szakmai véleményt az új könyvről Andruška Peter docens írt. Az eseményt Mgr. Zachorecová Ingrid vezette.


Šenkár Patrik docens részvétele a komáromszentpéteri szlovák alapiskola iskolanapján

2018.10.26. Šenkár Patrik, az SJE Tanárképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének docense 2018. október 26-án a komáromszentpéteri szlovák tanítási nyelvű alapiskola és óvoda meghívására az SJE TKK képviseletében az említett intézmény ún. iskolanapján vett részt. Az adott rendezvényen a helyi kultúrház színpadán bevezető beszédet tartott, hangsúlyozva az oktató-nevelő munka, a multikulturalizmus és a komplex mindennapi emberi egyetértés fontosságát. Részt vett továbbá számos iskolai rendezvényen is, melyek nemcsak az iskola „láthatóságát“, hanem a második világháború utáni (az adott régiót jelentősen befolyásoló) lakosságcserére való emlékezést is érintették.
 
Bővebb fényképes összefoglaló az eseményről  itt.

Tóth Sándor János, PhD. felkért előadása Észtországban 

A szervező és meghívó Tartu Egyetem valamint a kiküldő Selye János Egyetem jóvoltából Tóth Sándor János, PhD., a Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője részt vehetett a 3. Uralo-Indogermanica nemzetközi tudományos konferencián, ahol a Nyelvi kontaktusok szekcióban a The Image of the World in Slovak and Hungarian Grammaticalised Categories c. előadás megtartására kérték fel. A konferencia a Narva College kampuszon került megrendezésre a Finnugor népek hete keretében 2018. október 17 – 22. között. Az elhangzott előadás publikálására a Yearbook of Finno-Ugric Studies  c. tudományos folyóiratban lesz lehetőség (adatbázis: Russian Science Citation Index (RSCI) database of Web of Science). A konferenciát gazdag kultúrprogram és városnézés kísérte, melyről a melléklet képek nyújtanak ízelítőt.


Szlovákia és Közép-Európa irodalmi földrajza

2018.09.24. Az SJE Tanárképző Karának Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszéke a Nemzetiségi Kisebbségi Kultúrát Támogató Alap támogatásával 2018. szeptember 24-én Komáromban konferenciát szervez a Szlovákia és Közép-Európa irodalmi földrajzáról. A konferencián fellépnek a szlovák és magyar, illetve közép-európai irodalommal foglalkozó kutatók, akik emellett a budapesti, eperjesi, komáromi, nyitrai és pozsonyi egyetemek oktatói. A konferencia 13.00-kor kezdődik a Tanárképző Kar Dékáni Tanácstermében. A konferencia nyelve szlovák.


A Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék aktivitásai 2018-2013


2018.04.26. A Tanárképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének első éves mesterszintű diákjai rendhagyó előadáson vettek részt 2018. április 26-án. A csoportot Peter Andruška szlovák író látogatta meg, aki eddig 33 szlovák nyelvű szépirodalmi könyvet publikált: regényeket, vers-, novella- és elbeszélésköteteket. Ezenkívül 15 évig szerkesztője, illetve helyettes szerkesztője volt a Slovenské pohľady című tekintélyes irodalmi folyóiratnak, valamint titkára a (cseh)szlovák írószövetség(ek)nek, és tanára a nyitrai Konstantín Filozófus Egyetemnek.

A vendégre vonatkozó általános információk ismertetése után a legavatottabb szólt a diákokhoz. Andruška docens úr bemutatta irodalmi munkásságát, mely után igazán élénk párbeszéd bontakozott ki. Itt érdemes megemlíteni, hogy az interpretációs tantárgy keretén belül az adott évfolyam diákjai mindig olyan író vagy költő munkásságával foglalkoznak, aki az adott évben jubilál. Ebben a szemeszterben a választás Peter Andruška irodalmi munkásságára esett.
A fentebb említett okok miatt is a diákok fel voltak készülve, mivel az egyes szemináriumokon hétről hétre Peter Andruška szövegeivel foglalkoztak. Ezért volt ez a találkozó a szerzővel élénk és hasznos. Nem beszélve arról, hogy a diákok első kézből kaptak információkat az írói alkotási módszereiről és eljárásairól, s figyelembe véve a szerző rendkívül gazdag tapasztalatát az ilyen beszélgetésekben (is), élményszerűen tudott beszélni az irodalomról – s ezáltal észrevétlenül is nemesíteni a jelenlévők kulturális világát.

Š. P.

12. decembra 2017 – Bratislava: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil na zasadnutí redakčnej rady literárneho časopisu Romboid v Asociácii organizácií spisovateľov Slovenska

7. decembra 2017 – Bratislava: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil na Konferencii o vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Metodicko-pedagogické centrum

5. decembra 2017 – Budapešť: Veľvyslanectvo SR v Budapešti a Slovenský inštitút v Budapešti organizovali literárny salón z príležitosti nového prekladu diela K. Mikszátha A Noszty fiú esete Tóth Marival z pera Karola Wlachovského. Zúčastnili sa Doc. Ivan Halász, PhD. a Sándor János Tóth, PhD.

24. novembra 2017 – Trenčianske Teplice: Doc. Ivan Halász PhD sa s prednáškou Symbolika národných symbolov v strednej Európe zúčastnil konferencie Problémové aspekty výskumu metafory, ktorú organizoval Ústav svetovej literatúry SAV.

13. 14. novembra 2017 – Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta: Medzinárodná vedecká konferencia Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. PaedDr. Eva Győriová Baková predniesla príspevok Kooperatívne vyučovanie slovenského jazyka v školách národnostných menšín.

11. – 12. novembra 2017 – Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra: medzinárodná vedecká konferencia Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá Sándor János Tóth, PhD. predniesol diskusný príspevok Problematické body slovensko-maďarskej porovnávacej morfológie. Na 13. celoslovenskom stretnutí jazykovedcov prezentoval svoju novú knihu Aspekty slovensko-maďarskej porovnávacej morfosyntaxe. Na valnom zhromaždení Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV prijali členstvo Sándora Jánosa Tótha, PhD tejto spoločnosti.

22. – 23. novembra 2017 – Budapešť, FF ELTE: medzinárodná vedecká konferencia Király Péter 100. Sándor János Tóth, PhD. predniesol príspevok Jazykový obraz sveta v morfológii, doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. mal príspevok s názvom Historizmus a život mikrospoločnosti vo vecnej spisbe nadlackých Slovákov.

15. – 16. novembra 2017 – Brno: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie) na pôde Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity a predniesol príspevok s názvom Večné a podobné zrkadlenia „rozprávkového“ sveta „stredoeurópskych“ detí v intenc. prózach D. M. Anocovej a J. Nováka

9. – 10. novembra 2017 – Bratislava: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil na prezetáciách rôznych nových titulov autorov dolnozemskej literatúry na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2017, pričom v rámci pódiového vystúpenia „uviedol do života” knihu Gregora Papučka Hviezdne nebesá.

6. – 7. novembra 2017 – Nitra: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. na medzinárodnej vedeckej konferencii s názvom Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúre na pôde FSŠ UKF predniesol príspevok s názvom Polyfonické aspekty transkulturalizmu v básnických zbierkach A. Kormoša z osemdesiatych rokov 

6. novembra 2017 – Komárno: pri príležitosti Týždňa vedy a techniky Doc. Ivan Halász, PhD. organizoval vedecké sympózium s názvom Revolúcia 1917 a literatúra. Zsolt Jovčev a Doc. Ivan Halász, PhD. prednášali o tom, ako vplývala revolúcia na slovenskú literatúru jednak tematicky, a jednak cez autorov, ktorí mali možnosť túto revolúciu pozorovať zblízka (napr. J. Jesenský, J. Gregor Tajovský).

27. októbra 2017 – Nové Zámky: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. viedol literárnovednú exkurziu študentov-slovakistov interného a rozširujúceho štúdia s názvom Po literárnych stopách Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

2. októbra 2017 – Bratislava: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. viedol zasadnutie celoštátnej predmetovej komisie pre slovenský jazyk a slovenskú literatúru v Štátnom pedagogickom ústave.

12.–13. septembra 2017 – Komárno: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia s príspevkom Interpretačné sondy do dobrodružných románov Petra Suchanského.

PaedDr. Eva Győriová Baková sa zúčastnila Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia s príspevkom Kooperatívne vyučovanie slovenského jazyka v základných školách s VJM.

11. – 12. septembra 2017 – Bratislava, FF UK: medzinárodná vedecká konferencia venovaná životnému jubileu Prof. Juraja Dolníka, DrSc. a Prof. Jozefa Mlacka, CSc. Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Sándor János Tóth, PhD. predniesol príspevok Cudzosť slovenského a maďarského jazyka  na morfologickej rovine.

31. augusta – 3. septembra 2017 – Budapešť: Fifth European Congress on World and Global History. Doc. Ivan Halász PhD sa zúčastnil tohto kongresu s prednáškou o Leninovi v ideológii a propagande ruských bielogvardejcov.


Megjelent Tóth Sándor János új könyve

A monográfia a szlovák és a magyar összevető nyelvtant etnolingvisztikai szempontból világítja meg. Rendszerezi a témában eddig megjelent komparatív munkákat a világ nyelvi képe és a nyelvi relativizmus szemszögéből. A könyvet szlovák és magyar szakos hallgatóknak ajánljuk. Az ízelítőbe itt olvashat bele.


Kronika aktivít Katedry slovenského jazyka a literatúry

Akademický rok 2016/17

29. júna 2017 – Praha, FF Univerzity Karlovy: Sándor János Tóth, PhD. sa zúčastnil ako oponent na obhajobe dizertačnej práce Jiřího Janušky: Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek.

21. júna 2017 – Bratislava: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil na zasadnutí redakčnej rady literárneho časopisu Romboid v Asociácii organizácií spisovateľov Slovenska

13. júna 2017 – Budapešť: V spoupráci s Katedrou kultúrnych dejín ELTE doc. Ivan Halász zorganizoval workshop s názvom A közép-európai város nyelvben és kultúrában. A 20. századi Pozsony nyelvi és kulturális változásai.

7. júna 2017 – Nové Zámky: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil ako porotca celoslovenského kola súťaže Poznaj slovenskú reč.

11. mája 2017Nitra: doc. Dr. Ivan Halász PhD. sa zúčastnil rokovania Vedeckej rady Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

8. 12. mája 2017 – Oradea: Sándor János Tóth, PhD. využil možnosť mobility (Erasmus) na Kresťanskej univerzite Partium vo Veľkom Varadíne. Prednášal na tému Internationalisation and globalisation of central european languages.

27. apríla 2017 sa KSJaL uchádzala o grant KEGA s projektom č. 001UJS-4/2018, názov projektu: Vysokoškolské učebné materiály Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte.

17. 18. marca 2017 – Nadlak: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.  mal prednášku na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutočnila s názvom Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov. Na danom podujatí doc. Šenkár predniesol príspevok s názvom Národopisné aspekty v prozaických textoch nadlackých pismákov.

6. marca 2017 – Bratislava: Sándor János Tóth, PhD. spolu s pani dekankou sa zúčastnil rokovania PISA 2015 – Our tower of education will stand or fall? Organizátormi boli Inštitút Mateja Bela a Hans Siedel Stiftung, miesto rokovania: Hotel Austria Trend v Bratislave.

26. januára 2017 – Praha: doc. Dr. Ivan Halász PhD. spoluorganizoval spoločnú medzinárodnú konferenciu Právnickej fakulty UK v Prahe a Pedagogickej dakulty Univerzity J. Selyeho pod názvom Menšiny a vysoké školstvo v minulosti s súčasnosti. V rámci konferencie prednášal O vývoji maďarskojazyčného vysokého školstva v strednej Európe po roku 1989.

15. decembra 2016 – Bratislava: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil zasadnutia novokreovanej redakčnej rady slovenského literárneho časopisu Romboid v budove Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska.

7. decembra 2016 – Brno: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. prednášal na konferencii Český a slovenský kulturní a politický prostor (vzájemnost – nevzájemnost, vstřícnost – rezistence, ústup – expanze) na tému Česko-slovensko-rumunský kultúrny a politický priestor v úvodníkoch časopisu Naše snahy.

21. novembra 2016 – Nové Zámky: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil s poslucháčmi druhého ročníka denného bakalárskeho štúdia na literárnovednej exkurzii s názvom Po literárnych stopách Antona Bernoláka.

10. 11. novembra 2016 – Bratislava: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil Bibliotéky.

10. novembra 2016 – Komárno: doc. Dr. Ivan Halász PhD. prednášal na tému Telepesek, őslakosok, vámosok (Dél-Szlovákia képe a szlovák irodalom tükrében) – Kolonisti, starousadalíci, colníci – Obraz južného Slovenska v zrkadle slovenskej literatúry v rámci spoločného medzinárodného workshopu Univerzity Gy. Andrássyho v Budapešti a PF Univerzity J. Selyeho Otthonosság és idegenség az irodalomban és kultúrában/Pocit domova a cudzoty v literatúre a kultúre.

9. novembra 2016 – Komárno: pri príležitosti Týždňa vedy a techniky sa realizoval workshop Potulky po slovenských knihách v Univerzitnej knižnici UJS. Cieľom podujatia bolo predstaviť nové tituly formou komentovania. Akcie sa zúčastnili študenti prvého ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii. Pomocou moderátora S. J. Tótha sa orientovali medzi slovenskými knihami, workshop bol osožný i pre študentov, ktorí sa chystajú písať záverečnú prácu zo slovenského jazyka a literatúry.

24. 26. októbra 2016 – Spišská Kapitula: Sándor János Tóth, PhD. prednášal na konferencii Spišský biskup a jágerský arcibiskup Ján Ladislav Pyrker a Učiteľské ústavy v Spišskej Kapitule a v Jágri na tému: Učiteľské ústavy v Spišskej Kapitule a v Jágri a ich význam v súčasnom učiteľskom vzdelávaní. Organizátormi boli Katolícka Univerzita v Ružomberku a Univerzita K. Esterházhyho, Arcibiskupský úrad v Jágri.

13. 14. septembra 2016 – Komárno: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho Súčasné aspekty vedy a vzdelávania. Názov jeho prednášky: Život a publicistika Petra Pavla Dováľa v Slovenskom týždenníku a Našich snahách. 

13.  14. septembra 2016 – Banská Bystrica: Sándor János Tóth, PhD. sa zúčastnil konferencie Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity. Organizátormi boli Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ostravská univerzita v Ostravě, Szegedi Tudományegyetem, Universytet Ślaski w Katowiciach. Názov prednášky: Internacionalizácia v slovenčine a v maďarčine.

Akademický rok 2015/16

24. júna 2016 – Košice: rektor UPJŠ podpísal dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent PaedDr. Patrikovi Šenkárovi, PhD.

10. júna 2016 – Košice: PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil spolu s dekankou PF UJS na rokovaní Vedeckej rady FF UPJŠ v Košiciach. Doktor Šenkár na tomto rokovaní predniesol hlavné tézy svojej habilitačnej prednášky a habilitačnej práce. Na konci tohto rokovania VR FF UPJŠ schválila menovanému udelenie titulu docent.

9. júna 2016 – Nové Zámky: dr. Šenkár sa zúčastnil ako porotca celoslovenského kola súťaže Poznaj slovenskú reč, ktorá bola organozovaná v Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch.

18. mája 2016 – Košice: PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. obhájil habilitačnú prácu Vývinové premeny slovenskej prózy v Rumunsku a predniesol habilitačnú prednášku Atribút viackontextovosti vo vývine slovenskej literatúry v Rumunsku pred habilitačnou komisiou v odbore literárna veda na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

08. – 14. mája 2016 – Oradea: Sándor János Tóth využil možnosť mobility (Erasmus) na Kresťanskej univerzite Partium vo Veľkom Varadíne. Prednášal na tému Jazykový obraz sveta a kontakty jazykov.

29. apríla 2016 – Komárno: prednášal na PF UJS prof. Dr. hab. Bogusław Bakuła, vedúci Katedry literárnej a kultúrnej komparatistiky v Inštitúte poľskej filológie na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani na tému Otázky postkolonializmu v strednej Európe. Moderátorom a iniciátorom tejto akcie bol prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.

11. – 13. apríla 2016 – Smolenice: medzinárodná vedecká konferencia (Socio)lingvistika: perspektívy, limity a mýty pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Slavomíra Ondrejoviča, DrSc. Organizátormi podujatia boli Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Slovenská jazykovedná spoločnosť. V sekcii Lexika v štruktúrnych i kolokačných vzťahoch predniesol Sándor János Tóth príspevok s názvom Číslo a počet v slovenčine a v maďarčine. Na konferencii sa prezentovali lexikografické novinky Slovník súčasného slovenského jazyka zv. 3. m-n Stručný etymologický slovník slovenčiny.

04. apríla 2016 – Nové Mesto pod Šiatrom: Sándor János Tóth bol členom komisie pre vekovú kategóriu stredoškolákov a vysokoškolákov študentsko-vedeckej súťaže. Organizátormi boli Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v spolupráci s Maďarsko-slovenskou dvojjazyčnou národnostnou základnou školou a internátom v Novom Meste pod Šiatrom. Súťaž sa konala pod záštitou Slovenského inštitútu v Budapešti.

18. marca 2016 – Nadlak: dr. Šenkár sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie, prednášal na tému Variácie drám – drámy vo Variáciách.

18. decembra 2015 – Budapešť: Na pozvanie Univerzity Andrássyho sa Sándor János Tóth zúčastnil workshopu Identität, Migration, Interkulturalität und Internationalität in den Literaturen Mitteleuropas a predniesol príspevok s názvom Migrationswelen und die Geschichte der slowaksichen Sprache.

8. decembra 2015 – Brno: Medzinárodná vedecká konferencia Ústavu slavistiky Masarykovej univerzity Poetika prózy v česko-slovenských  souvislostech. Príspevok Patrika Šenkára: Ľudové poviedky Čechov z rumunského Banátu.

19. novembra 2015 – Praha: Konferencia o Ľudovítovi Štúrovi. Usporiadateľ: Památník národního písemníctví Praha, referát mal Rudolf Chmel.

24. novembra 2015 – Trnava: Mária Žiláková sa zúčastnila konferencie o ľudovej medicíne, ktorú organizovala Katedra histórie Univerzity sv. Cyrila a Metoda.

12. novembra 2015 – Komárno: pri príležitosti Týždňa vedy a techniky Sándor János Tóth zorganizoval prezentáciu publikácií Nitrianskeho modelu skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Publikácie predstavili členovia delegácie Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, moderoval: Sándor János Tóth. Podujatie sledovali so záujmom nielen študenti, ale aj kolegovia z Metodicko-pedagogického centra a zo Štátneho pedagogického ústavu.

10. novembra 2015 – Komárno: pri príležitosti Týždňa vedy a techniky v spolupráci s Katedrou histórie PF UJS sa realizovalo jubilejné vedecké sympózium 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra. Po úvodných myšlienkach Rudolfa Chmela odznela prednáška O civilizačnom kontexte diela Slovanstvo a svet budúcnosti, prednášateľom bol László Szarka. Mária Žiláková a (hosť z Maďarska) István Tóth referovali na tému Prívrženci Štúra na dolnozemských jazykových ostrovoch. Ivan Halász uviedol obecenstvo do Maďarských kontextov životného diela Štúra. Moderovali: Patrik Šenkár, Barnabás Vajda. Organizátorom a iniciátorom podujatia bol Ivan Halász. Zúčastnili sa ho študenti a záujemcovia, kolegovia z fakulty. Podujatie dosiahlo svoj cieľ, naši študenti mohli o tom referovať aj akreditačnej komisii.

5. novembra 2015 – Bratislava: Patrik Šenkár sa zúčastnil Bibliotéky, prezentoval knihu Slovenky z Rumunska – Anny Rȧu-Lehotskej Nesúlady.

15. 16. októbra 2015 – Novi Sad: Mária Žiláková sa zúčastnila konferencie 270 rokov dejín, literatúry, jazyka vo Vojvodine – Oddelenie slovakistiky, FF Univerzity v Novom Sade.

04. – 06. októbra 2015 – Bukurešť: Sándor János Tóth sa zúčastnil medzinárodného vedeckého sympózia Dni slovanských kultúr v Rumunsku. Akciu vedecky zabezpečila Katredra slovanskej filológie Univerzity v Bukurešti, Asociácia slavistov Rumunska v spolupráci s Univerzitou v Záhrebe. V rámci sekcie Uralo – romano – slavica dr. Tóth predniesol príspevok s názvom Influence of language contatcs on the linguistic image of the world.

30. októbra 2015 – Nové Zámky: Patrik Šenkár sa zúčastnil s poslucháčmi druhého ročníka denného bakalárskeho štúdia na literárnovednej exkurzii s názvom Po literárnych stopách Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

17. – 18. septembra 2015 – Nitra: Sándor János Tóth a Patrik Šenkár sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu, stredná Európa medzi jednotou a rôznorodosťou. Akciu vedecky zabezpečila Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne a Filozofickou fakultou Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti. Patrik Šenkár vystupoval s témou Dimenzie ružových krídiel básní Adama Suchanského, Sándor János Tóth predniesol príspevok s názvom Vlastné mená ako príklady odlišnosti jazykového obrazu sveta.

16. – 17. septembra 2015 – Komárno: Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho „Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Príspevky pedagógov Katedry slovenského jazyka a literatúry PF UJS: Patrik Šenkár: Nevykríknuté zátišia lásky, anjelské úsmevy a rany v poézii I. M. Ambruša po miléniu, Sándor János Tóth: Slovenčina ako druhý jazyk: postoje, motivácia, Mária Žiláková: Dolnozemskí prívrženci Štúra.

17. septembra 2015 – Martin: Slovenská národná knižnica usporiadala konferenciu o Ľudovítovi Štúrovi, kde Rudolf Chmel vystupoval referátom.

Akademický rok 2014/15

5. júna 2015 – Budapešť: Doc. Ivan Halász zorganizoval vedecké sympózium s názvom Magistro salutem z príležitosti životného jubilea doc. Istvána Käfera. Sándor János Tóth prednášal na tému A szlovák-magyar világ nyelvi képe (Käfer István nyelvészeti munkásságáról).

4.9. mája 2015 – Veľký Varadín: Dr. Sándor János Tóth, PhD. Prednášal na Kresťanskej univerzite Partium o témach Kontaktová lingvistika a jazykový obraz sveta, Interferenčné javy v maďarčine na Slovensku a v Rumunsku v rámci mobility Erasmus. Nadväzoval sa odborné aj pracovné kontakty, niektoré publikácie PF UJS sa dostali do knižnice partnerskej inštitúcie.

19. 21. marca 2015 – Nadlak: medzinárodná vedecká konferencia s názvom V tvorivej symbióze medzi Slovenskom a Dolnou zemou. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. predniesol referát s názvom Básnické výpovede nadlackej Constance ako pylóny tvorivej symbiózy. Zároveň sa zúčastnil aj odovzdávania Ceny Ondreja Štefanka. 

12. novembra 2014 – Budapešť: exkurzia študentov: v Celokrajinskej knižnici Széchenyiho knihovníčka-bohemistka Eszter Kovács prednášala o stredovekých knihách. Po programe v knižnici Doc. Ivan Halász ukázal študentom slovenské pamätihodnosti v cente mesta. Navštívili Lutherov dom a evanjelický kostol, v ktorom pôsobil Ján Kollár ako farár. Nádor daroval Slovákom pozemok, na ktorom sa nachádzal evanjelický kostol s farou. Neskôr tu pôsobil Bachát – proštúrovsky básnik – ako farár.

11. novembra 2014 – Komárno: do podujatí Týždňa vedy a techniky sa KSL zapojila pozvanou prednáškou v Szinnyeiho knižnici. Dr. Gábor Horváth, PhD., historik cirkvi zo Segedína prednášal s názvom „In hoc signo“ o pôvode dvojkríža v stredovekom Uhorsku.

23.24. októbra 2014 – Praha: pri príležitosti 20. výročia založenia Katedry stredoeurópskych štúdií na Karlovej Univerzite sa zorganizovalo medzinárodné stretnutie Podoby vysokoškolskej slovakistiky v Prahe. Na tomto podujatí Dr. Sándor János Tóth, PhD. prezentoval činnosť Katedry slovenského jazyka a literatúry PF UJS: predstavil personálne pomery, študijný plán, vedecký výskum, projekty, publikácie, život katedry. Podarilo sa upevniť kontakty so zastúpenými slovakistickými pracoviskami. Obecenstvo tvorili predstavitelia slovakistiky takmer z celej strednej Európy.

16. septembra 2014 – Komárno: Medzinárodná konferencia Univerzity J. Selyeho „Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia”. Sándor János Tóth, PhD.: Využitie areálových a kontaktových javov vo vyučovaní cudzieho jazyka.

Akademický rok 2013/14

26. mája 2014 – Bratislava: Maďarský inštitút v Bratislave a Katedra SJL PF UJS zorganizovali konferenciu Prvá svetová vojna v slovenskej a maďarskej literatúre. Konferencie sa zúčastnili okrem pedagógov našej katedry aj vedeckí pracovníci z ústavov SAV a kolegovia z UKF, Nitra a taktiež doktorandi z PPKE, z Maďarska. Rokovalo sa o zobrazení problematiky prvej svetovej vojny v slovenskej a maďarskej literatúre. Príspevky sme publikovali vo vedeckom časopise Erudtitio–Educatio 2014/4.

20. – 21. mája 2014 – Bratislava: konferencia JÚĽŠ SAV Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch. Príspevok S. J. Tótha: Jazykový obraz sveta v učebniciach slovenčiny a maďarčiny ako cudzieho jazyka.

7. apríla 2014 – Komárno.  V rámci dní fakulty KSL zorganizovala stretnutie študentov a pedagógov pod názvom Máme radi slovenčinu.

9. decembra 2013 – Komárno:  KSL zorganizovala workshop Nový preklad diel Kálmána Mikszátha do slovenčiny – Dilemy a riešenia. Umelecký prekladateľ Karol Wlachovský predstavil svoju činnosť a referoval o zaujímavostiach prekladu z prvej ruky. Ukázali sa aj slovensko-maďarské súvislosti diel Mikszátha. Moderoval Iván Halász, vznikol vedecký dialóg v priateľskom ovzduší, do ktorého sa zapojili aj študenti.

13. novembra 2013 – Komárno: z príležitosti Týždňa vedy a techniky sa uskutočnila prednáška Slovenská, nemecká a maďarská verzia Weberovho Amuleta z r. 1644-45. Prednášateľom bol Sándor János Tóth. Téma bola v súlade s predmetom Vývin a dejiny slovenského jazyk. Analyzolvali sa inojazyčné súvislosti slovenčiny v historickej perspektíve.

12. novembra 2013 – Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra mal deň otvorených dverí. Riaditeľ Pavol Žigo vo svojom stručnom predhovore predstavil činnosť 70-ročného ústavu aj publikácie, časopisy. V druhej časti podujatia nás pracovníci zaviedli do oddelení, kde sa zaoberajú rôznymi jazykovednými disciplínami. Aktuálnou úlohou lexikologického oddelenia je dokončenie Slovníka súčasného slovenského jazyka. Taktiež sa pripravuje etymologický slovník slovenčiny, na ktorom pracuje Ľubor Králik. Boli sme na nárečovom aj na onomastickom oddelení, kde nám Iveta Valentová predstavila výskum osobných mien a zemepisných názvov. Naučili nám ako efektívne pracovať s elektronickým jazykovým korpusom.

7. – 9. novembra 2013 – Eger: ONK celokrajinská pedagogická konferencia. Prsípevok S. J. Tótha: Népszerű matematika- és nyelvkönyvek a Monarchia idejéből.

22. októbra 2013 sa na exkurzii Po literárnych stopách Antona Bernoláka v Nových Zámkoch (aj pri príležitosti dvestého výročia jeho úmrtia) zúčastnil druhý ročník bakalárskeho štúdia, navštívili mesto, v ktorom pôsobil Anton Bernolák.

A tanulmányi program infrastruktúrája

A Szlovák nyelv és irodalom tanulmányi program térbeli, materiális és technikai hátterének bebiztosítása

a. A tanulmányi program tantermeinek listája, jellemzése és technikai felszereltsége.

Az oktatás a Szlovák nyelv és irodalom tanulmányi programban a Selye János Egyetem Tanárképző Karán, az alábbi tantermekben folyik:

T 103 (befogadóképesség 45 fő)
T 105 (befogadóképesség 30 fő)
T 107 (befogadóképesség 30 fő)
T 201 (befogadóképesség 45 fő)
T 213 (befogadóképesség 25 fő)
T 301 (befogadóképesség 40 fő)
T 306 (befogadóképesség 25 fő)
T 402 (befogadóképesség 34 fő)
T 501 (befogadóképesség 42 fő)
T 504 (befogadóképesség 25 fő)
T 506 (befogadóképesség 25 fő)

Mindegyik tanteremben található beépített, VGA csatlakozóval ellátott projektor, amely lehetővé teszi a prezentációs technika használatát az oktatásban. A T107-es terem szaktanteremként funkcionál. A tanulást különböző oktatási anyagok segítik. A szaktanterem felszereltségét alkotják: plakátok a szlovák irodalom témaköréből (15 db), falitérképek (2 db), a tanszék minikönyvtára (kb. 50 szakkönyv és atlasz), segédanyagok a szlovák nyelv és irodalom oktatására az alap- és középiskolákban, tankönyvek a szlovák nyelv és irodalom oktatására az alap- és középiskolákban.

b) A tanulmányi program információs hátterének bebiztosítása (a tantárgyak információs lapján szereplő a szakirodalomhoz, információs adatbázisokhoz és egyéb információs forrásokhoz, illetve technológiákhoz való hozzáférés).

Az egyetemi könyvtár hozzáférést biztosít a tantárgyak információs lapjain feltüntetett és egyéb szakirodalomhoz. A könyvtár a DAWINCI könyvtári információs rendszert használja, amely a legmodernebb applikációkat és adatbázisos rendszereket integrálja, a weboldal segítségével pedig lehetővé teszi az OPAC katalógus használatát. A könyvtár – más egyetemi könyvtárakhoz hasonlóan – bekapcsolódik a publikációs tevékenységet nyilvántartó központi regiszterbe. Mindemellett a hallgatók és az oktatók számára – a CVTI SR révén – hozzáférést nyújt egyes adatbázisokhoz. Ezen a rendszeren keresztül érhetők el az egyes kiadók online adatbázisaiban szereplő tudományos folyóiratok is. Az egyetemi könyvtár rendszeresen szervez workshopokat, amelyek elősegítik az adatbázisokban történő tájékozódást és az irodalmi forrásokkal folytatott munkát.

b.  tanulmányi programban alkalmazott távoktatás jellemzése. Hozzáférések, az online-tanulást lehetővé tevő portálok. A jelenléti oktatásról a távképzésre történő átmenet folyamata.

A távképzés, illetve a kombinált képzés céljaira az egyetem a BigBlueButton videókonferencia-rendszert használja, valamint – alternatív eszközként – az MS Teams platformot mint az Office 365 A1 for faculty csomag részét, amelyet az oktatók és a hallgatók egyaránt használhatnak. 2015-ben alakították ki és vezették be az egyetemen az open-source LMS Moodle online tanulást lehetővé tevő rendszert, amelyet 2017-ben részlegesen integráltak a WeBWorK rendszerbe. A Moodle lehetőséget nyújt az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó oktatási anyagok közzétételére, házi feladatok kijelölésére, valamint a tudás felmérésére elektronikus tesztek formájában. A hallgatók az egyetem minden épületében csatlakozhatnak az internetre a WiFi hálózat segítségével. A hálózatra történő csatlakozáshoz az adott személy autentifikációja (név és jelszó) szükséges. Az egyetem oktatói és hallgatói 2016-tól a központi nyomtatási rendszert is használhatják.

c. Az egyetem partnerintézményei az oktatási tevékenység biztosításában, valamint participációjuk jellemzése.

A tanulmányi programban folyó oktatási tevékenység biztosítását illetően az egyetem legfontosabb partnerintézményeinek a gyakorlóiskolák, illetve -óvodák számítanak. Ezekben az intézményekben valósul meg a Tanárképző Kar hallgatóinak pedagógiai gyakorlata.

A Tanárképző Kar több mint 30 gyakorló oktatási intézménnyel folytat együttműködést. Gyakorlóiskolák és -óvodák nemcsak Komáromban, hanem Szlovákia egész területén – pl. Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, Galántán, Pozsonyban, Párkányban, Érsekújváron, Gútán, Királyhelmecen, Ipolyságon, Rimaszombatban és Nagykaposon is – vannak.

A hallgatók a pedagógiai gyakorlat keretében megfigyelik és elemzik az oktatási folyamatot, megtanulják alkalmazni a tanulmányaik során elsajátított elméleti ismereteket, valamint fokozatosan elsajátítják azokat a készségeket, amelyek a pedagógiai hivatás gyakorlásához elengedhetetlenek.

d. A szociális, társadalmi, kulturális, lelki, valamint a sportélet jellemzése és lehetőségei.

A Selye János Egyetem igyekszik hallgatóinak a tanulmányaik során ösztönző környezetet biztosítani. Diákotthonokat működtet, amelyek komfortos lakhatást és az előírásoknak megfelelő higiéniai körülményeket nyújtanak az egyetem hallgatói számára. A Sirály Diákotthon részét képező multifunkcionális sportpálya a hallgatók mozgásigényét hivatott kielégíteni. A diákotthonban kápolna is található.

Az egyetem étkezést is biztosít a hallgatói számára az egyetemi Konferenciaközpontban. Az egyetemi Sportcentrum pedig sportolásra és a szabadidő tartalmas eltöltésére ad lehetőséget.

A hallgatók kulturális, társadalmi életének gazdagítása szintén kiemelt jelentőséggel bír az egyetem számára. A fiatal tehetségek a Cantus Iuventus énekkarban érvényesülhetnek.

e. A tanulmányi programban tanuló hallgatók mobilitáson és szakmai gyakorlaton való részvételének lehetőségei és feltételei (a kapcsolatok feltüntetésével), a jelentkezés menete, az elfogadtatás szabályai.

Az egyetem a hallgatók számára – az Erasmus+, a Makovecz Program és a CEEPUS keretében – lehetőséget kínál nemzetközi mobilitásra.

A nemzetközi kapcsolatokért felelős részleg a karokkal együtt rendszeresen szervez Erasmus+ információs napokat és workshopokat, valamint lehetőséget kínál személyes és online konzultációra. Az egyetem hallgatóit továbbá az egyetemi honlapon, az egyetemi levelezőrendszer segítségével és propagációs céllal elkészített anyagok révén is tájékoztatja a szakmai gyakorlattal kapcsolatos lehetőségekről.

Partnerintézmények
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/partnerintezmenyek.html

Erasmus+ hallgatói mobilitás
http://erasmus.ujs.sk/hu/hallgatoi-mobilitas.html

Útmutató:
http://erasmus.ujs.sk/hu

Makovecz Program
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/makovecz.html

CEEPUS és egyéb mobilitási programok
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/egyeb-mobilitasi-programok.html

 

 
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.