Vykonanie jazykovej skúšky zo štátneho jazyka na PF UJS

Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (č. 138/2019, § 17) pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý získal vzdelanie v inom jazyku ako v štátnom jazyku, musí preukázať ovládanie štátneho jazyka dokladom o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka.
 
Podmienky vykonania jazykovej skúšky zo štátneho jazyka
 
1.      Písomná žiadosť záujemcu o vykonanie jazykovej skúšky podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.
 
‒ žiadosti treba zasielať na nasledujúcu adresu:
 
Dekanát Pedagogickej fakulty UJS
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
 
2.      Úradne osvedčený doklad o získanom vzdelaní
3.      Uhradenie poplatku za čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie skúšky (Školné a poplatky UJS pre akademický rok 2023/24 – článok 4 ods. 3 (tabuľka č. 2) E5 – 60 eur.
 
‒ žiadateľ uhrádza poplatok bezhotovostným bankovým prevodom na číslo účtu: SK33 8180 0000 0070 0012 2827 s uvedením variabilného symbolu (VS = rodné číslo žiadateľa)
 
‒ do správy pre prijímateľa uvádza žiadateľ z dôvodu identifikácie osoby nasledovné údaje: variabilný symbol _ meno a priezvisko.
 
Obsah a rozsah skúšky určuje smernica MŠ SR č. 20/2009-R z 30. novembra 2009
 
Písomná časť má tri zložky:
 
1.      PRAVOPIS – pravopisné cvičenie alebo diktát textu s rozsahom 100 plnovýznamových slov;
2.      TVORBA KRÁTKEHO SÚVISLÉHO PÍSOMNÉHO PREJAVU - slohová práca v rozsahu 100 – 150 plnovýznamových slov;
3.      ČÍTANIE S POROZUMENÍM a VYPRACOVANIE KONSPEKTU z krátkeho odborného textu z pedagogickej alebo odbornej oblasti.
 
Súčasťou tejto časti skúšky je oprava a odôvodňovanie chýb podľa pravopisných a gramatických pravidiel.
 
Ústna časť má dve zložky:
 
1.      PRÁCA S TEXTOM: Čítanie textu a reprodukcia textu so zameraním na kvalitu zvukovej stránky prejavu a presnosť pochopenia obsahu textu. Výber textu je podmienený pracovným zaradením a odbornosťou skúšaného.
2.      KONVERZAČNÁ TÉMA: Konverzácia zameraná na pedagogickú alebo odbornú tému z oblasti činnosti, v ktorej skúšaný pôsobí.
 
Ďalšie informácie o jazykovej skúšky zo štátneho jazyka dostanete na Dekanáte Pedagogickej fakulty UJS: 
 

Bc. Lilla Bartalos
Študijná referentka
kancelária: PF 217
e-mail: 
telefón: 00421-35-3260-807

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.