Katedra biológie

O katedre

Do pôsobnosti katedry biológie patrí výučba a výskum v oblasti biológie, ako aj zabezpečovanie metodiky výučby biológie. Naším cieľom je poskytnúť študentom teoretické vedomosti a praktické skúsenosti počas vysokoškolského štúdia a pripraviť ich na pedagogickú prácu.

Katedra vo svojej činnosti sa zameriava:

1. výučba študentov študijného programu učiteľstvo biológie v kombinácii v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia,
2. výučba predmetov súvisiacich s biológiou pre ostatných študentov učiteľských programov v rámci spoločného základu (Biológia človeka a základy prvej pomoci, Základy prvej pomoci a biológia pre učiteľov, Teória a metodika ekológie a environmentalistiky, Globálne problémy životného prostredia, Výchova k zdraviu).
3. vyučovanie predmetov súvisiacich s biológiou v rámci programov učiteľstva pre materské školy (Základy prvej pomoci, Teória a metodika ekológie a environmentalistiky, Základné prírodovedné poznatky, Prírodovedné poznatky pre primárne vzdelávanie, Didaktika prírodovedy)
4. vyučovanie biologických a ekologických predmetov študijného programu Rozvoj vidieka na FEI (Rastlinná výroba, Záhradníctvo, Živočíšna výroba, Poznatky z poľnohospodárstva, Prírodovedné základy agrárnej výroby).
5. výučba v rámci študijného programu misiológie, diakonie a sociálnej starostlivosti na RTF: Biodromálny vývin, Spoločensko-vedná oblať 1., Dedičné ochorenia a základy genetiky a Zdravoveda v praxi.

Vyučujúci zaradení na katedru vyučujú botaniku, zoológiu, antropológiu, mikrobiológiu, genetiku, biochémiu, ekológiu a geológiu. Výučba je praktická, okrem cvičení a seminárov sú pre študentov organizované laboratórne cvičenia a terénne cvičenia.

Katedra biológie disponuje aj špecializovanou učebňou pre vyučovanie biológie a laboratóriami, preto je vhodná na realizáciu modernej, prakticky orientovanej výučby študijného programu biológia. Personálne a materiálne podmienky katedry zabezpečujú rozvoj potrebných odborných vedomostí a metodickej kultúry budúcich učiteľov a dobudovanie učiteľských kompetencií nevyhnutných pre vyučovanie biológie.

Vedecká činnosť katedry zahŕňa okrem iného výskum flóry a fauny, genetické štúdium ľudských populácií, trvalo udržateľný rozvoj, výskum zdravia a environmentálne uvedomelého správania sa, štúdium ekologických faktorov a dojiteľnosti hospodárskych zvierat. Pracovníci katedry publikujú aj v oblasti pedagogiky a metodiky vyučovania biológie.

Kontakty:
Poštová adresa:
Katedra biológie
Pedagogická fakulta
Univerzita Jánosa Selyeho
Bratislavská cesta 3322
P.O. Box 54.
94501 Komárno

Katedra biológie sa nachádza:
Hradná 21, Komárom (Komárno), Slovensko
GPS súradnice: 47°45'26.7"N 18°08'22.6"E - 47,757417, 18,139611

Administrátor

Ing. Ildikó Bucseková
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 734
iroda: G212 (Hradná 21, 94501 Komárno)

Výskum

Enhancing volunteering  and its recognition in higher education curricula and on the labour market in Eastern Europe (VOLEE)

Project id: 2020-1-RO01-KA203-079899

2020 – 2022

Doteraz sa u nás problém uznávania dobrovoľníckej činnosti riešil len sporadicky. Tento inovatívny projekt je prvým, ktorý rozvíja systematický proces posilňovania dobrovoľníctva a vypracovanie systému jeho uznávania vo vysokoškolskom vzdelávaní vo forme certifikácie a vypracovania študijných programov tak, aby zodpovedali aktivitám vykonávaným študentmi dobrovoľníkmi. Inovatívne je aj úsilie o uznanie dobrovoľníctva ako odbornej skúsenosti. Absolventi sa boria s problémom nedostatku odborných skúseností, ako možnej príčiny odmietnutia potencionálnym zamestnávateľom. Naším projektom chceme napomáhať zníženiu nezamestnanosti mladých absolventov aj tým, že sa ukáže cesta k uznaniu dobrovoľníckej činnosti ako odbornej praxe, čím sa uľahčí integrácia absolventov na trhu práce. Novou víziou je aj internacionalizácia miestnych dobrovoľníckych skúseností. Tento cieľ má byť dosiahnutý prostredníctvom vypracovania jednotného portfólia dobrovoľníckej činnosti, ktoré má byť použiteľné v celej Európskej únii.

Ágnes Sántha PhD., Universitatea Sapientia Din Municipiul Clujnapoca, Rumunsko
Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD., Univerzita J. Selyeho, Slovensko
Renáta Jávorné Erdei, PhD., Debreceni Egyetem, Maďarsko


Úspešná práca nášho kolegu v súťaži SSPLPVV pri SAV
 
V septembri 2019 Ing. Pavol Makovicky, PhD. súťažil a reprezentoval Univerzitu J. Selyeho resp. Pedagogickú fakultu v celoslovenskej súťaži Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave (SSPLPVV pri SAV). V sekcii „Poľnohospodárske vedy“ bolo zaregistrovaných celkom 6 prác publikovaných v CC časopisoch. Výskumný pracovník Katedry biológie Pedagogickej fakulty UJS prihlásil do súťaže 3 svoje príspevky, ktoré boli hodnotené na 4., 5. a 6 mieste. Vedeckú prácu Ing. Makovického, ktorá bola pôvodne zverejnená v časopise Indian Journal of Animal Sciences, nájdete tu. Nášmu kolegovi srdečne gratulujeme!

Aktuálne

Terénne práce 2024

V období medzi 27.-31.5.2024 sa študenti 2. a 3. ročníka odboru biológia PF UJS  zúčastnili terénneho cvičenia v rámci Študentského štipendijného programu Makovecz. Študenti 3. ročníka absolvovali „Terénnu prácu zo zoológie a antropológie“, kým študenti 2. ročníka absolvovali „Terénnu prácu z botaniky“ v okolí mesta Baja v Maďarsku.

Počas týždňového programu mali študenti možnosť spoznať veľa zaujímavých miest, ako napr.: pamätihodnosti mesta Baja, zoznámiť sa so zástupcom študentskej rady Vysokej školy Józsefa Eötvösa, dozvedieť sa viac o prevádzke vodného mlyna v Baji, ochutnať najlepšie Hungarikum rybaciu polievku (halászlé), pozrieť si rybársky skanzen, navštíviť dedinu Kölked s unikátnymi bocianími hniezdami a múzeum „Fehér Gólya“.

Ďalej, mohli spoznať Národný park Dunaj-Dráva, prostredníctvom kanoistiky, a sprievodcov, kde veslovali na prítoku Dunaja: v ,,Béda-Karapancsa“ pri chorvátskych hraniciach. Navštívili les v Gemenci s botanickými zaujímavosťami, a poľovnou ohradou, kde mohli kŕmiť jelene a diviaky. Ďalej absolvovali túru v ochrannom pásme Západného Mecseku, kde pozorovali miestnu flóru a faunu, navštívili arborétum ,,Pintér-kert“ v Pécsi, potulovali sa vo vápencovej jaskyni Tettye a zúčastnili sa krúžkovania vtákov v dedine Dávod.


Natura Tantúra

Súťaž o životnom prostredí na pamiatku Curieovej, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia Curie pre rozvoj vzdelávania a podporu talentov,  bola v Maďarsku organizovaná už po 28. raz. Katedra biológie Univerzity J. Selyeho sa tento rok už po druhýkrát ujala organizácie slovenského regionálneho kola, ktoré sa uskutočnilo 19. februára 2024 a zúčastnili sa na nej žiaci 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl. Tento rok sa slovenského kola zúčastnilo 25 družstiev z 10 škôl z južného Slovenska.

 

 

Ako pokračovanie súťaže bola 9.-10. mája 2024 organizovaná exkurzia s názvom Natura Tantúra. Počas dvojdňového programu mali účastníci možnosť blúdiť skrytými, tmavými chodbami a miestnosťami pevnosti  v Komárne.  Ďalšou zastávkou bol valcový mlyn v Bátorových Kosihách, ktorý bol v minulom roku zrekonštruovaný. Veľmi poučná bola následná návšteva v parku tigrov Panthera v Turej, kde žijú desiatky druhov zvierat, vrátane leoparda obláčkového. Večerný program končil vo vinárstve Vintop Karkó v Búči, kde si študenti mohli večer vyskúšať aj jednu z troch únikových miestností, tzv. „escape rooms“. Na druhý deň dopoludnia účastníci exkurzie navštívili Vermesov kmeň lukostrelcov v Kolárove, kde si mohli vypočuť historickú prezentáciu v jurte a následne sa účastníci mohli venovať jazde na koni a lukostreľbe. Po obede exkurzia pokračovala na  farme GreenCopp v Kolárove, kde sa účastníci exkurzie zúčastnili profesionálnej prehliadky skleníka na pestovanie paradajok spojenú s ich ochutnávkou. Poslednou zastávkou exkurzie bola návšteva lodného mlyna v Kolárove, kde si účastníci mohli pozrieť múzeum a najdlhší drevený most v Európe. Pri realizácii programu pomáhali okrem učiteľov Katedry biológie aj študenti 1. ročníka magisterského štúdia biológie. Program mal veľký úspech, študenti z maďarských aj slovenských škôl s VJM boli obohatení o výnimočné zážitky a mali možnosť viac spoznať región južného Slovenska.       

Podujatie bolo podporené z Fondu malých projektov Programu Interreg Maďarsko-Slovensko.

Názov programu: Program Interreg Maďarsko-Slovensko
Skrátený názov (akronym) projektu: EduCoop
Výška finančnej podpory z EU: 21 145 Eur
Odkaz na webovú stránku Fondu malých projektov: www.spf-west.eu


Slovenské regionálne kolo 28. ročníka pamätnej súťaže pomenovanej po Curieovej o životnom prostredí v organizácii Katedry biológie PF UJS

Na Katedre biológie PF UJS v Komárne sa dňa 19. februára 2024 uskutočnilo slovenské regionálne kolo 28. ročníka súťaže o životnom prostredí pomenovanej po Curieovej. Cieľom súťaže je, aby študenti stredných škôl nadobudli vedomosti o životnom prostredí nad rámec svojich povinností. Žiaci súťažili podľa veku v 2 kategóriách a okrem teoretických vedomostí si zmerali sily aj vo svojich praktických zručnostiach.

Víťazi kategórie 9.-10. ročník:

 1. Gymnázium Imre Madácha s VJM, Šamorín: Vivien Botló, Csenge Kucsera, Rebeka Lelkes. Prípravný učiteľ: PaedDr. Gábor Veres
 2. Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM, Nové Zámky: Benjámin Agh, Gergely András Jakab. Prípravná učiteľka: Mgr. Anita Szabó Révész
 3. Gymnázium, Štúrovo: Lili Bogár, Réka Brigán, Martin Laky. Prípravná učiteľka: Mgr. Nikoleta Lőrinczová

Víťazi kategórie 11.-12. ročník:

 1. Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Komárno: Evelin Csörgő, Noémi Nagy, Máté Balázs Gábor. Prípravná učiteľka: Mgr. Zsuzsanna Kovács
 2. Spojená škola Gyulu Szabóa, Dunajská Streda: Barbora Benkovič, Lúcia Mészáros, Inez Lovas. Prípravná učiteľka: Ing. Irena Világiová
 3. Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM, Šahy: Sarolta Rádi, Mária Bodzsár, Karina  Lauko. Prípravná učiteľka: PaedDr. Éva Murin.

Školy zapojené do oblastného kola:

 • Gymnázium J. A. Komenského, Želiezovce
 • Stredná zdravotnícka škola, Dunajská Streda
 • Gymnázium, Štúrovo
 • Gymnázium Imre Madácha s VJM, Šamorín
 • Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM, Mostová
 • Stredná odborná škola technická, Komárno
 • Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM, Nové Zámky
 • Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Komárno
 • Spojená škola Gyulu Szabóa, Dunajská Streda
 • Základná škola a Gymnázium s VJM, Bratislava
 • Súkromná spojená škola, Kolárovo
 • Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM, Šahy

Všetkým súťažiacim blahoželáme a pripravujúcim učiteľom ďakujeme za ich obetavú prácu.

Hlavná organizátorka regionálneho kola: RNDr. Eva Tóthová Tarová, PhD. (Katedra Biológie, PF Univerzity J. Selyeho)

Sponzori súťaže: Univerzita J. Selyeho, Evergreen recycling, SAM Shipbuilding and Machinery, Gamex Trading s.r.o, sieť kníhkupectiev Panta Rhei, Maja Planet – Komárno, občianske združenie Kukkónia a Jókaiho divadlo v Komárne.


,,Avari v okoli Komárna (Antropologický prehľad)“

Dr. Gábor Tóth, docent Univerzity Loránda Eötvösa, predniesol 09. novembra 2023 prednášku v rámci Týždňa vedy a techniky pre študentov Katedry biológie PF UJS a ďalších záujemcov.
Prednáška mala názov: ,,Avari v okoli Komárna (Antropologický prehľad)“. Záujemci sa mohli oboznámiť s výsledkami výskumu kosťových pozostatkov nájdených v hroboch avarskej doby v okoli Komárna. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 40 záujemcov.


,,Vplyv Coriolisovej sily na vývoj riečiska Dunaja a Tisy“

Dr. Zoltán Unger, docent Univerzity Loránda Eötvösa, predniesol 08. novembra 2023 prednášku v rámci Týždňa vedy a techniky pre študentov Katedry biológie PF UJS. Prednáška mala názov: ,,Vplyv Coriolisovej sily na vývoj riečiska Dunaja a Tisy“. V rámci prednášky študenti sa mohli oboznámiť so silami  vplývajúcimi na vývoj brehov riek.


Vedecký článok nášho kolegu v karentovanom časopise

Touto cestou zverejňujeme vedecký článok nášho kolegu, Ing. Pavla Makovického, PhD., (Katedra biológie PF UJS). Práca bola publikovaná v časopise International Journal of Molecular Sciences, (impakt faktor: 6,208).


Hostia z Berehova na Katedre biológie

Katedru biológie PF UJS navštívili v rámci Erasmus+ mobilít vedúca Katedry biológie a chémie, Dr. Erzsébet Kohut a prorektor pre ekonomické záležitosti, Attila Kohut zo Zakarpatskej maďarskej vysokej školy Ferenca Rákócziho II v Berehove.
Hostia, s pracovníkmi katedry debatovali o vzdelávacom systéme a financovaní oboch inštitúcií a o akreditácii študijných programov ktoré katedry zabezpečujú. Prehliadli si infraštruktúru katedry a výučbu, a diskutovali aj o možných oblastiach spolupráce a o možnostiach spoločného výskumu.


Hosťujúca prednášajúca z Berehova na Katedre biológie

V rámci druhého týždňa letného semestra akademického roku 2022/2023 v rámci učiteľských mobilít Erasmus+ prezentuje pre študentov učiteľstva biológie svoje výskumné výsledky Dr. Irena Pólin, docentka Katedry biológie a chémie Zakarpatskej maďarskej vysokej školy Ferenc Rákóczi II v Berehove.
Na prednáške 21. februára 2023 oboznámila študentov 1. ročníka magisterského štúdia aktuálnymi otázkami farmakognózie. Charakterizovala podmienky odborného zberu a spracovania ako aj  metodiky získavania výťažkov z liečivých rastlín. Uviedla výsledky najnovších výskumov vo vzťahu k odrodám liečivých rastlín vyšľachtených v Zakarpatskej časti Ukrajiny a predstavila v liečiteľstve využiteľné liečivé rastliny s atioxidačnými účinkami.


Slovenské regionálne kolo 27. ročníka pamätnej súťaže Curieovej o životnom prostredí v organizácii Katedry biológie PF UJS

Na Katedre biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne sa dňa 17. februára 2023 uskutočnilo slovenské regionálne kolo 27. ročníka súťaže o životnom prostredí na pamiatku Curieovej, ktorú vyhlásili Nadácia Curie pre rozvoj vzdelávania a podporu talentov, Sekcia chémie a životného prostredia Maďarskej spoločnosti pre rozvoj talentov, a Centrum talentov „Dom Merlin“.  

Súťažilo sa v dvoch kategóriách pre 9.-10. ročník a 11.-12. ročník. Témou súťaže bola ochrana prírody na Zemi a možnosti znižovania ekologickej stopy. Pracovné listy sa každý rok zaoberajú iným geografickým celkom, tento rok bol vybraný 45-ročný Národný park Bükk resp. 50-ročný Národný park Hortobágy. Súťažilo sa v trojčlenných tímoch, víťazné družstvo v oboch kategóriách postúpilo do celoštátneho finále, ktoré sa bude konať 22. apríla 2023 v Maďarsku.

Víťazi kategórie 9.-10. ročník:

 1. Gymnázium Imre Madácha s VJM, Šamorín: Vivien Botló, Csenge Kucsera, Rebeka Lelkes. Prípravný učiteľ: PaedDr. Gábor Veres
 2. Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM, Nové Zámky: Benjámin Agh, Gergely András Jakab, Gergő Tamás Pethes. Prípravná učiteľka: Mgr. Anita Szabó Révész
 3. Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Komárno: Ábel Bogár, Máté Balázs Gábor, Attila Kovács. Prípravná učiteľka: Mgr. Zsuzsanna Kovács

Víťazi kategórie 11.-12. ročník:

 1. Stredná zdravotnícka škola, Dunajská Streda: Fanni Ábrahám, Tifani Bognár, Pál Bálint Simon. Prípravná učiteľka: PaedDr. Kinga Kiss, PhD.
 2. Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Komárno: Ádám Klenkó, Veronika Virág Pécsi, Nikola Téglás. Prípravná učiteľka: Mgr. Zsuzsanna Kovács
 3. Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM, Mostová: Réka Čahák, Renáta Mészáros, Anikó Szabó. Prípravný učiteľ: PaedDr. István Balódi

Školy zapojené do krajského kola:

 • Gymnázium Imre Madácha s VJM, Šamorín
 • Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Komárno
 • Gymnázium J. A. Komenského, Želiezovce
 • Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM, Nové Zámky
 • Gymnázium, Štúrovo
 • Spojená škola Gyulu Szabóa, Dunajská Streda
 • Stredná odborná škola technická, Komárno
 • Stredná zdravotnícka škola, Dunajská Streda
 • Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM, Mostová

Hlavná organizátorka súťaže: Dr. Török Istvánné (predsedníčka Nadácie Curie pre rozvoj vzdelávania a podporu talentov)

Organizátorka regionálneho kola: RNDr. Eva Tóthová Tarová, PhD. (Katedra Biológie PF Univerzity J. Selyeho)

Na príprave a realizácii regionálneho kola sa podieľali: Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD., Ing. Iveta Szencziová, PhD., Dr. habil. Sarolta Zsuzsanna Mészárosné Darvay, PhD., PaedDr. Dániel Dancsa, Ing. Ildikó Bucseková, Mgr. Alexandra Hengerics Szabó, PhD., Ing. Pavol Balázs, PhD.

Všetkým súťažiacim blahoželáme a pripravujúcim učiteľom ďakujeme za ich obetavú prácu.

Sponzori súťaže: Univerzita J. Selyeho, Evergreen recycling, SAM Shipbuilding and Machinery, sieť kníhkupectiev Panta Rhei, občianske združenie Kukkónia a Jókaiho divadlo v Komárne.


DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ V XXI. STOROČÍ

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ako i v rámci programu Oslavy vedy v Maďarsku Reformovaná Teologická fakulta UJS, Katedra biológie Pedagogickej fakulty UJS a Akademická rada Maďarov na Slovensku 17. novembra 2022 zorganizovali vedecké sympózium s názvom "Dobrovoľníctvo v 21. storočí". Vedecký zborník z príspevkov sympózia sa vydáva s podporou projektu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2022 "Pozdvihnutie právneho vedomia študentov národnostného školstva v oblasti dobrovoľníctva" (č. projektu 22-140-01916).


Árpádovskí králi a pohrebiská
 
Dr. Balázs Gusztáv Mende, vedúci výskumný pracovník a zástupca riaditeľa Archeogenomického ústavu Výskumného centra humanitných vied Výskumnej siete Loránda Eötvösa, predniesol 10. novembra 2022 prednášku v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a Osláv vedy v Maďarsku, ktorú organizovali Katedra biológie a Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho a Akademická rada Maďarov na Slovensku.
 Prednáška mala názov: Uhorskí králi z rodu Árpádovcov a ich pohrebiská. Najnovšie archeologické a genetické výsledky. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 70 záujemcov.


Týždeň vedy a techniky - "Precízne poľnohospodárstvo a jeho súčasný stav v Maďarsku"

V rámci Týždňa Vedy a Techniky na pôde Univerzity J. Selyeho usporiadala Katedra biológie prednášku na tému "Precízne poľnohospodárstvo a jeho súčasný stav v Maďarsku". Prednášku odprezentoval výkonný riaditeľ spoločnosti Agrofil-Szmi kft. pán Lajos Mihály na vysokej profesionálnej úrovni. Prednáška zaujala a poskytla nové informácie o stave precízneho poľnohospodárstva v Maďarsku. Podujatia sa zúčastnilo 68 záujemcov.


Cvičenie z predmetu Fyziológia živočíchov a človeka

Dňa 3. novembra 2022 študenti tretieho ročníka učiteľstva biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho navštívili Poľovnícke združenie Veľké Kosihy, kde privítali študentov poľovnícky hospodár združenia Mgr. László Szendi, a hospodár združenia Bc. Ľudovít Hajtman. Hospodár združenia na preparátoch ukázal možnosti určovania veku ulovenej divej zveri, po ktorých si študenti mohli prezrieť vnútorné orgány jeleňa lesného stredoeurópskeho (Cervus elaphus hippelaphus ERXL.), lanštiaka samca diviaka lesného európskeho (Sus scrofa scrofa L.) a srnca lesného (Capreolus capreolus L.). Sponzorom biologického materiálu pre cvičenie bolo navštívené poľovnícke združenie.


Otvorené dvere pre dobrovoľníctvo

Dňa 12. septembra 2022 boli na Univerzite J. Selyeho prezentované výsledky projektu „Enhancing volunteering and its recognition in higher education curricula and on the labour market in Eastern Europe (VOLEE) – project id: 2020-1-RO01-KA203-079899”. Podujatie bolo propagované ako satelitné podujatie XIII. Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho – 2022 s cieľom dosiahnuť väčšiu publicitu. Projekt predstavil Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD., koordinátorka projektu na Slovensku, a traja riešitelia projektu: PaedDr. Terézia Strédl, PhD., ThDr. Lilla Szénási, PhD. a Mgr. Katarína Polya, PhD. Na podujatí sa zúčastnilo mnoho záujemcov.

Program si môžete stiahnuť tu.


Hosťujúca prednášajúca z Klužu na Katedre biológie

Docentka z Katedry environmentálnych vied Univerzity Sapientia v Kluž Dr. habil. Szende Tonk PhD. v rámci učiteľskej mobility Erazmus+ prednáša pre študentov aprobácie biológia Pedagogickej fakulty UJS v Komárne. Na prednáške "Bioremediačne metódy na zníženie environmentálnej záťaže" dňa 5. apríla 2022 sa zúčastnili študenti prvého ročníka študijného programu učiteľstva biológie (v kombinácii). Prednáška bola zameraná na problematiku chemického znečistenia životného prostredia, ako aj na možnosti odstránenia týchto znečistení pomocou ekonomicky výhodných a zároveň ekologicky prospešných metód.


Vedecký článok nášho kolegu v karentovanom časopise

Touto cestou zverejňujeme vedecký článok nášho kolegu, Ing. Pavla Makovického, PhD., (Katedra biológie PF UJS). Práca bola publikovaná v časopise Brain Research Bulletin, (impakt faktor: 4,077).


Vedecký článok nášho kolegu v karentovanom časopise

19.05.2021: Touto cestou zverejňujeme vedecký článok nášho kolegu, Ing. Pavla Makovického, PhD., (Katedra biológie PF UJS). Práca bola publikovaná v  časopise Cancers (impakt faktor: 6.126).


Učebnica biochémie v anglickom jazyku

Za podpory spoločného KEGA projektu Prešovskej Univerzity v Prešove a Univerzity J. Selyeho „Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia“ (KEGA 018PU-4/2018) redigovanej prof. MVDr. Jankou Poráčovou, PhD., v záujme internacionalizácie učebného procesu bola vydaná učebnica General and applied biochemistry for natural sciences v anglickom jazyku. Tvorba nových moderných učebníc vychádza zo vzdelávacích potrieb povinných predmetov. Nová učebnica biochémie môže edukačný proces skvalitniť a zefektívniť, zvýšiť motiváciu študentov. Prostredníctvom tejto učebnice študenti získajú poznatky z oblasti všeobecnej a aplikovanej biochémie. Učebnicu študenti si môžu vypožičať z Univerzitnej knižnice UJS.

 

 


Vedecké články nášho kolegu v karentovaných časopisoch
 
13. apríl 2021. Touto cestou zverejňujeme vedecké články ([1], [2], [3]) nášho kolegu, Ing. Pavla Makovického, PhD. (Katedra biológie PF UJS). Práce boli publikované v karentovaných časopisoch International Journal of Molecular Sciences a The International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine.


VIII. Medzinárodné vedecké sympózium „Spolužitie väčšiny a menšiny. Identity“

Katedra pedagogiky a Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, spolu s Akademickou radou Maďarov na Slovensku 10. decembra 2020 organizuje VIII. Medzinárodné vedecké sympózium s názvom „Spolužitie väčšiny a menšiny. Identity“ a workshopy s účasťou študentov 15.-16. a 18. decembra 2020. Sympózium sa uskutoční podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci projektu číslo D073/2020/13 „Majorita – minorita a ich súžitie IV.” na svetový Deň ľudských práv (10. december). Program je sprístupnený tu.


Vedecký článok nášho kolegu v karentovanom časopise

31.08. 2020: Touto cestou zverejňujeme vedecký článok nášho kolegu, Ing. Pavla Makovického, PhD. (Katedra biológie PF UJS). Práca bola publikovaná v  časopise Antioxidants (impakt faktor: 5,014).


Vedecký článok nášho kolegu v karentovanom časopise

03. 04. 2020: Touto cestou zverejňujeme vedecký článok nášho kolegu, Ing. Pavla Makovického, PhD. (Katedra biológie PF UJS). Práca bola publikovaná v karentovanom časopise International Journal of Molecular Sciences (impakt faktor: 4.183).


Projekt „Vytvorenie vzdelávacieho priestoru Karpatského regiónu”
Návšteva členov Katedry biológie mesta Szombathely v rámci programu Vytvorenie vzdelávacieho priestoru Karpatského regiónu

V koordinácii Katedry biológie Univerzitného centra ELTE Savaria v rámci programu Vytvorenie vzdelávacieho priestoru Karpatského regiónu (projekt EFOP 3.4.3-16. 2016-00022), prebiehajúceho od roku 2016, členovia Katedry biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne 29.-30. januára 2020 navštívili mesto Szombathely.
Počas prvého dňa návštevy prebiehali odborné debaty so zameraním na problematiky humánnej biológie, humánnej ekológie ochrany prírody. Zaoberali sme sa aktuálnymi otázkami prípravy budúcich učiteľov biológie, najmä s možnosťami digitálnej inovácie.

Druhý deň prebiehala konferencia s názvom XV. Regionálna prírodovedecká konferencia, na ktorej prednáškami a postermi sa zúčastnili aj členovia Katedry biológie PF UJS. Prednášky konferencie a prítomných záujemcov (od študentov gimnázií počnúc, a končiac univerzitnými profesormi) zaujali a podnietili k živej debate.

Gábor Tóth a Melinda Nagy
 

Poľovnícke združenie Veľké Kosihy – spolupráca

Dňa 21. novembra 2019 študenti biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selye v rámci predmetu Fyziológia navštívili Poľovnícke združenie Veľké Kosihy, kde hospodár združenia, Bc. Ľudovít Hajtman predstavil študentom základné princípy poľovníctva, a pomocou preparátov vysvetlil možnosti stanovenia veku poľovnej zveri. Následne predviedol spracovanie srnca lesného (Capreolus capreolus L.) a študenti mali možnosť preskúmať aj jej vnútorné orgány. Poľovnícke združenie prehliadnuté preparáty ponúkol pre pedagogické účely, preto boli umiestnené na Katedre biológie vo vitrínach na prízemí.


VII. Medzinárodné vedecké sympózium „Majorita – minorita a ich súžitie“

Katedra pedagogiky a Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho,  spolu s Akademickou radou Maďarov na Slovensku 5.-6. novembra 2019 organizuje v Konferenčnom centre UJS VII. Medzinárodné vedecké sympózium s názvom „Majorita – minorita a ich súžitie“.

Aktualitu rokovania dáva, že Tvorba predsudkov je často založená na skúsenostiach a postojoch predchádzajúcich generácií. Ak je to sprevádzané aj inými informáciami a skúsenosťami, mladý človek má možnosť prehodnotiť svoje stanovisko. Preto je potrebné pravidelne sa zaoberať toleranciou, spolunažívaním a spoluprácou, pretože je to osvojená zručnosť, dôležitá sociálna kompetencia.
Na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho už tretí rok realizujeme program „Majorita – minorita a ich súžitie“ s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR - v tomto roku pod názvom Majorita – minorita a ich súžitie III - Čo vieme o sebe? (č. p. D047/2019/13). Doteraz sa do tohto programu zapojilo viac ako desať základných a stredných škôl. Program zahŕňa okrem stretnutí a školení o tolerancii aj prieskum tolerancie. Táto konferencia predstavuje výsledky doterajšieho výskumu a skúsenosti z workshopov. Sympózium sa realizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a Sviatku vedy v Maďarsku. 

Program na stiahnutie.


Výskum a vzdelávanie – medzinárodné vedecké sympózium

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Akademická Rada Maďarov na Slovensku a Oddelenie Maďarov žijúcich v zahraničí Maďarskej akadémie vied usporiadajú dňa 19.-20. septembra 2019. v Budapesti medzinárodné vedecké sympózium s názvom Výskum a vzdelávanie. Sympózium sa uskutoční v rámci projektu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR „Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia” č. KEGA 018PU-4/2018 s podporou Akademickej Rady Maďarov na Slovensku a Oddelenia Maďarov žijúcich v zahraničí Maďarskej akadémie vied. Na sympóziu odznejú prednášky v pedagogickej a v biologickej sekcii od uznávaných profesorov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov z Maďarska, Slovenska a Ukrajiny. Dekani a prodekani štyroch fakúlt zapojených do vzdelávania budúcich učiteľov sa pripravujú na výmenu názorov. Skupina účastníkov sympózia bude diskutovať o projekte v rámci workshopu. Účastníci konferencie sa môžu tešiť aj na koncert v podaní vynikajúcich umelcov.

Program na stiahnutie.


Výskum, vývoj a využitie v problematike pomocných rastlinných prípravkov s fytostimulačným účinkom    

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne, spoločne s Biofitos s.r.o. a s Plast-Ker Kft. 5. februára 2019. o 10:00 usporiadajú medzinárodnú konferenciu a workshop.
Cieľom podujatia je výmena informácií z výskumu a výroby, odborné informovanie pestovateľov a možnosti nadviazania kontaktov medzi vedou a praxou v oblasti pomocných rastlinných prípravkov s fytostimulačným účinkom. Synchrónne tlmočenie na podujatí je zabezpečené. Program je prístupný tu.


Výsledky interdisciplinárneho výskumu histórie rodu Rákócziovcov

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J Selyeho v Komárne.v spolupráci s Akademickou radou Maďarov na Slovensku, v rámci výskumného projektu Antropogenetický a historický výskum členov rodiny Rákociovcov (č. 18-170-00733) 3. decembra 2018. usporiadali medzinárodné vedecké sympózium s názvom Výsledky interdisciplinárneho výskumu histórie rodu Rákócziovcov. 

Toto medzinárodné vedecké sympózium bolo v poradí druhé z konferencií viažúcich sa k uvedenému projektu dotovaného Fondom na podporu kultúry národnostných menšín. Prvé podujatie sa konalo 5. novembra 2018. s názvom Dejiny rodu a príbuzenstva Rákócziovcov v 16.-17. storočí. Hosťami prvého sympózia boli výskumní pracovníci Archeogenetického laboratória Archeologického ústavu Výskumného centra pre humanitné vedy Maďarskej akadémie vied z Budapešti, zástupca Historická spoločnosť I. Henszlmanna z Košíc, ako zástupca iniciátora výskumov, riaditeľka Zemplínskeho múzea v meste Szerencs, ako aj ďalší významní univerzitní a vedeckí pracovnícii zaoberajúci sa históriou, antropológiou a genetikou.

Na decembrovom sympóziu ako prednášajúci sa zúčastnili Prof. Attila Szabó, DSc z Balatonfüredu, profesor emeritus Západomaďarskej univerzity, predseda Panonskej historickej a prírodovedeckej spoločnosti Istvána Beythe, Prof. Dr. András Szabó DSc. literárny historik Katedry maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej Fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne., Dr. Irén Pólin PhD. zamestnankyňa Katedry biológie a chémie Podkarpatskej maďarskej vysokej školy Františka Rákócziho II., v Beregove, kordinátorka študijných programov pre výchovu záhradných a poľnohospodárskych inžinierov, János Erdei, predstaviteľ Nadácie Istvána Báthoryho a miestny historik z Șimleu Silvaniei s ďalším členom nadácie, a zamestnanci Katedry biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne Dr. habil PaedDr. Melinda Nagy, PhD. prodekanka fakulty, a Ing. Pavol Balázs, PhD. vedúci katedry. Rokovanie otvorili dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD. a vedúci Katedry biológie Ing. Pavol Balázs, PhD. Po prednáškach nasledoval workshop. Na podujatí sa zaregistrovalo celkovo 107 osôb.


Študenti biológie v knižnici

Študenti biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v rámci Týždňa vedy a techniky SR 5. novembra 2018 sa zúčastnili seminára s názvom „S.O.S. Píšem záverečnú prácu!” ktorú viedla MA. Dóra Egyházi, riaditeľka Univerzitnej knižnice UJS. 
V rámci seminára predstavila študentom služby knižníc (research, online-katalógy) s dôrazom na možnosti katalógu služby Univerzitnej knižnice UJS.

Potom študenti pri počítačoch mali možnosť vyskúšať (okrem katalógu UK UJS) aj ďalšie elektronické katalógy (kis3g.skmokka.huworldcat.org), e-knižnice a archívy (mek.oszk.huepa.szk.hu,matarka.hu, europeana, DOAJ, DOAB, CRZP, DART), a mohli sa zoznámiť s medzinárodnými databázami dostupnými cez e-zdroje Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (Web of Science, Scopus, ProQuest, Science Direct, aď.).

Študenti cez vzdialený prístup vyskúšali vyhľadávanie v týchto databázach resp. e-knižniciach – vyskúšali rôzne vyhľadávacie povrchy, zužovať zoznam výsledkov vyhľadávania, a komplexné vyhľadávanie – potom cez praktické úlohy mali možnosť samostatne pracovať s databázami.

Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
 

História rodiny Rákociovcov a ich príbuzenstva v 16.-17. storočí

Katedra Biológie Pedagogickej Fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne, Archeologický ústav Výskumného centra pre humanitné vedy Maďarskej akadémie vied a Akademická rada Maďarov na Slovensku 5. novembra 2018. v miestnosti K9 Konferenčného centra UJS (Hradná 2, 945 01 Komárno) zorganizovala medzinárodné vedecké sympózium s názvom História rodiny Rákociovcov a ich príbuzenstva v 16.-17. storočí, za účasti pozvaných prednášajúcich a záujemcov pre danú problematiku.

Sympózium sa uskutočnilo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovenku a maďarského Sviatku vedy v súvislosti s projektom č. 18-170-00733 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín s názvom „Antropogenetický a historický výskum členov rodiny Rákociovcov”.

Rodina Rákócziovcov je starý uhorský rod, ktorý v Uhorskom kráľovstve v 16.-17. storočí, v 17. storočí v Sedmohradsku a v druhej polovici 17. storočia aj v medzinárodnom kontexte patril k politicky významným. Cieľom výskumu je identifikácia kostných pozostatkov Františka Rákócziho I., ktoré sú uložené v premoštrátskom kostole Najsvätejšej Trojice na Hlavnej ulici v Košiciach. Pri tejto práci, okrem výskumných metód histórie, archeológie a antropológie, dnes môžeme použiť i metódy genetiky. Prednášky sympózia uvádzali výsledky výskumov problematiky z týchto uvedených hľadísk.

Sympózium otvorili dekanka PF UJS, Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., vedúci Katedry biológie, PF UJS Ing. Pavol Balázs, PhD., a reformovaný duchovný Pál Balázs z mesta Szerencs (MR).

Prednášky odzneli z rôznych vedeckých odborov, ako napr. Dr. habil. László Szarka, CSc. (Katedra histórie PF UJS, Komárno) prednášal o dinastických zámeroch rodiny, MUDr. Emil Fraenkel, PhD. (Univerzitná nemocnica L. Pasteura a Historická spoločnosť I. Henszlmanna, Košice) prednášal o histórii krypty premonštrátov vo vzťahu k Žofii Báthoryovej a Františka Rárócziho I.. Judit Majoros, riaditeľka Zemplínskeho múzea v Szerencsi prednášala o Rákócziovcoch v Szerencsi, a Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. (Katedra biológie PF UJS v Komárne) vo svojej prednáške predstavila materskú líniu predkov Františka Rárócziho I. z hľadiska možnosti mitochondriálnej identifikácie.

V druhej sekcii Dr. habil. Gábor Tóth, PhD. (Centrum Savaria Univerzity Loránda Eötvösa, Szombathely) prezentoval výsledky antropometrických výskumov predpokladaných kostných pozostatkov Františka Rákócziho I.. Metodiku archeogenetických výskumov vo svojej prednáške predstavil Balázs Gusztáv Mende, PhD. (vedúci Archeogenetického laboratória Archeologického ústavu Výskumného centra pre humanitné vedy Maďarskej Akadémie Vied, Budapest). Dániel Gerber a Bea Szeifert (Katedra genetiky Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Loránda Eötvösa, Archeologický ústav Výskumného centra pre humanitné vedy Maďarskej Akadémie Vied, Budapest) prezentovali genetické metódy na určenie pohlavia a doterajšie výsledky archeogenetického výskumu kostných pozostatkov.

Sympózium bolo ukončené workshopom vedeným Dr. habil. PaedDr. Melindou Nagy, PhD., kde boli zhrnuté doterajšie výsledky a možnosti ďalšieho smerovania výskumov.  

Program sympózia môžete stiahnuť tu.


Študenti biológie navštívili Poľovnícke združenie Veľké Kosihy

Dňa 23. októbra 2018 študenti biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selye v rámci predmetu Fyziológia navštívili Poľovnícke združenie Veľké Kosihy. Erudovaný hospodár združenia, Bc. Ľudovít Hajtman predstavil študentom základné princípy poľovníctva, predviedol spracovanie uloveného párnokopytníka – konkrétne samičky poľnej ekoformy srnca lesného (Capreolus capreolus L.) pochádzajúceho z tohtoročného prírastku, a študenti mali možnosť preskúmať jej vnútorné orgány.

Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. 


Aktuálne výsledky v biologických vedách a v edukácii biológie

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne, Akademická Rada Maďarov na Slovensku a Katedra biológie Savaria Prírodovedeckej fakulty Univerzity Eötvösa Loránda usporiada 4. apríla 2018. medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Aktuálne výsledky v biologických vedách a v edukácii biológie“.

Konferencia ponúka fórum pre vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov na výmenu názorov o uplatňovaní vedeckých poznatkov z biológie v oblasti vedy, výskumu, interdisciplinárneho výskumu a vo vyučovaní. Budú prezentované nové výsledky vedy a výskumu, nové metódy a techniky, spôsoby a návrhy, ako sa môžu zaviesť tieto nové poznatky do vyučovania predovšetkým na úrovni vysokoškolského vzdelávania, postgraduálneho resp. celoživotného vzdelávania.

V rámci plenárnej sekcie Dr.h.c. Prof. RNDr. László Miklós, DrSc. (TU, Zvolen; UKE SAV, Bratislava, Slovensko) bude prezentovať prednášku „Biodiverzita, krajinná rozmanitosť a integrované riadenie krajiny“, a prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. (PdF UP, Olomouc, Česká republika) tému „Interaktívne animačno-simulačné modely vo vzdelávaní“. Na konferencii sa zúčastnia aj ďalší pozvaní hostia z Maďarska, Rumunska, Ukrajiny a samozrejme aj zo Slovenska.

Program konferencie: tu


Vedecký článok nášho kolegu v karentovanom časopise

Máj 23, 2017 : Zverejňujeme publikáciu nášho kolegu Ing. Pavla Makovického, PhD. (Katedra biológie PF UJS), ktorá bola publikovaná v prestížnom americkom časopise Advances in Nutrition; publikácia má impact factor 5,201.

,,Perspective: Gluten-Free Products for Patients with Celiac Disease Should Not Contain Trace Levels"


Infraštruktúra študijného programu

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu Učiteľstvo biológie (1. a 2. stupeň)

a. Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia.

Vyučovanie na študijnom programe Učiteľstvo biológie (1. a 2. stupeň) prebieha v miestnostiach budovy Fakulty ekonómie a informatiky a Pedagogickej fakulty UJS.

Budova PF UJS

miestnosť č. T404 (kapacita 100 osôb)

Budova FEI UJS

miestnosť č. G105 – Laboratórium (kapacita 24 osôb)
miestnosť č. G110 (kapacita 120 osôb)
miestnosť č. G202 (kapacita 49 osôb)
miestnosť č. G205 (kapacita 28 osôb)
miestnosť č. G206 (kapacita 28 osôb)
miestnosť č. G207 (kapacita 42 osôb)
miestnosť č. G209 (kapacita 48 osôb)
miestnosť č. G210 (kapacita 122 osôb)

V budove FEI UJS sa nachádza laboratórium biológie

Vybavenie laboratória biológie

- Model DNA (rozoberateľný)

- Organická a anorganická chémia – modely molekúl
- Model biochémia – žiacka súprava (2 ks)
- Nástenná náučná tabuľa: Fotosyntéza
- Ľudské torzo (38 dielov)
- Nástenná náučná tabuľa: dýchacia a obehová sústava
- Nástenná náučná tabuľa: botanika (5 ks)
- Nástenná náučná tabuľa: mitóza
- Nástenná náučná tabuľa: AIDS
- Nástenná náučná tabuľa: vírusy, bezjadrové organizmy, jadrové jednobunkovce
- Nástenná náučná tabuľa: zdravý životný štýl
- USB digitálny mikroskopový nástavec na klasické mikroskopy
- Flir-ONE kamera pre iOS
- Vernierov radiačný monitor
- Senzor UVB
- Senzor UVA
- Senzor povrchovej teploty
- Adaptér senzora O2 pre spirometer
- Spirometer
- Senzor vlhkosti pôdy
- Senzor relatívnej vlhkosti
- Senzor plynu O2
- Ručný dynamometer
- Goniometer
- EKG senzor
- Biokomora 2000 (2000 ml, 2 otvory pre senzory CO2 a O2)
- Senzor plynu CO2
- Senzor tlaku krvi
- Go!Wireless ručný monitor tepu srdca
- LabQuest Viewer - trvalá multilicencia pre celú školu (softvér na zobrazovanie a ovládanie interfejsu LabQuest 2 na počítačoch Windows a MAC),
- Logger Pro 3 - trvalá multilicencia pre celú školu (softvér na zber a vyhodnocovanie údajov z experimentov na počítačoch Windows a MAC)
- LabQuest 2 - interfejsová jednotka ovládaná dotykovou obrazovkou (3x BTA, 2x BTD, 1x USB vstup, USB pripojenie k počítačom a Bluetooth 4.0 pripojenie k mobilným zariadeniam, zabudované senzory, WiFi, GPS a ďalšie funkcie)

b. Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov, prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Univerzitná knižnica umožňuje prístup k študijnej literatúre pre študijný program, a to najmenej v rozsahu povinnej literatúry uvedenej v informačných listoch predmetov. V knižnici sa používa knižničný informačný systém DAWINCI, ktorý je moderný knižnično-informačný systém, integrujúci najnovšie prvky z oblasti serverových aplikácií a databázových systémov. Systém poskytuje používateľom prístup k jednotlivým knižničným fondom prostredníctvom On-line katalógu OPAC cez webové stránky. Univerzitná knižnica UJS je podobne, ako ostatné univerzitné knižnice zapojená do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti pre potreby MŠVVŠ SR. Prístup študentov a pedagógov k potrebným databázam je riešený aj vzdialeným prístupom cez CVTI SR. Cez tento prístup je riešený aj prístup k zahraničným vedeckým časopisom prístupných v online databázach jednotlivých vydavateľstiev. Univerzitná knižnica organizuje workshopy, ktoré podporujú orientovanie sa v publikačných databázach a prácu s literárnymi zdrojmi.

c. Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Pre potreby dištančného vzdelávania alebo vzdelávania kombinovanou formou univerzita má v prevádzke 4 servery s videokonferenčným systémom BigBlueButton. Alternatívnym nástrojom na dištančné vzdelávanie je aj platforma MS Teams, ako súčasť balíka Office 365 A1 for faculty, ktorá je k dispozícii pre všetkých učiteľov aj študentov. Ešte v roku 2015 bol na UJS vytvorený a zavedený do prevádzky e-learningový systém na báze open-source LMS Moodle. Tento systém bol v roku 2017 čiastočne integrovaný so systémom WeBWorK. Moodle aj naďalej ponúka možnosť zverejňovania študijných a pomocných materiálov k jednotlivým predmetom, možnosti zadávania domácich úloh a elektronického testovania vedomostí v autorizovanej zóne. Popri možnosti káblového pripojenia, ktorá je k dispozícii v ŠD, UK a na iných vybraných miestach, majú študenti vo všetkých budovách UJS prístup na internet prostredníctvom WiFi siete. K pripojeniu k sieti je potrebná autentifikácia osoby (prihlasovacie meno a heslo). V roku 2016 bol zavedený centrálny tlačový systém, ktorý je dostupný aj pre študentov.

d. Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Z hľadiska zabezpečovania vzdelávacích činností na študijnom programe hlavnými partnermi sú cvičné školy, školské zariadenia a cvičné materské školy, na ktorých sa uskutočňuje pedagogická prax študentov Pedagogickej fakulty UJS.

Pedagogická fakulta momentálne je v spolupráci s viac ako tridsiatimi cvičnými školami na Slovensku. Cvičné školy sú nielen v Komárne, ale aj napr. v Dunajskej Strede, vo Veľkom Mederi, v Galante, v Nových Zámkoch, v Rožňave, v Kráľovskom Chlmci, v Bratislave, v Šahách, v Štúrove, vo Veľkých Kapušanoch, v Kolárove a v Rimavskej Sobote.

V rámci pedagogickej praxe študenti pozorujú a analyzujú edukačný proces, naučia sa aplikovať teoretické poznatky získané počas štúdia všeobecno-vzdelávacích predmetov, všeobecných a odborových didaktík a postupne si osvojujú pedagogické zručnosti potrebné na výkon  pedagogickej profesie.

e. Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

V priebehu štúdia UJS poskytuje svojim študentom aj stimulujúce prostredie. UJS efektívne riadi a prevádzkuje Študentské domovy UJS, kde zabezpečuje komfortné ubytovanie pre študentov univerzity, s vhodnými podmienkami pre kvalitné bývanie so zodpovedajúcim hygienickým štandardom a bezpečnosťou. Súčasťou areálu ŠD je multifunkčné ihrisko umožňujúce študentom zmysluplné trávenie voľného času a športovanie.

UJS zabezpečuje študentom aj stravovanie v budove Konferenčného centra UJS. V Športovom centre Univerzity majú študenti možnosť športovania a realizácie ďalších voľnočasových aktivít.

Cieľom univerzity je poskytnúť aj možnosti kultúrneho, spoločenského a duchovného vyžitia. Mladé talenty nájdu svoje uplatnenie v speváckom zbore Cantus Iuventus. Študenti majú možnosť navštevovať kaplnku zriadenú v ŠD Čajka.

f. Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

UJS svojim študentom ponúka zahraničné študijné mobility v rámci vzdelávacích mobilitných programov Erasmus+, programu Makovecz, CEEPUS a rôznych odborných stáží prostredníctvom programu Erasmus+.

Úsek pre medzinárodné vzťahy v spolupráci s fakultami UJS pravidelne organizuje informačné Erasmus+ dni a workshopy, a ponúka možnosť osobnej alebo online konzultácie. Študentom UJS sú distribuované propagačné materiály, letáky a brožúry. Zároveň úsek pre medzinárodné vzťahy UJS pravidelne zverejňuje informácie o činnosti na internetovej stránke Erasmus+ UJS a hromadne zasiela informácie študentom, učiteľom a zamestnancom UJS prostredníctvom informačných nástrojov univerzity.

Partnerské inštitúcie
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/partneri.html

Erasmus+

Mobilita študentov za účelom štúdia:
http://erasmus.ujs.sk/sk/studium.html

Mobilita študentov za účelom stáže:
http://erasmus.ujs.sk/sk/staz.html

Návod pre študentov na prihlasovanie:
http://erasmus.ujs.sk/sk

Kontakty koordinátorov:
http://erasmus.ujs.sk/sk/kontakt.html

Program Makovecz
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/makovecz.html

Ostatné mobilitné programy
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/mobilita.html

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.