Týždeň vedy a techniky 2017 – Zoznam programov na PF UJS

UJS PF TVaT 2017 : Program č. 1

Názov podujatia

Revolúcia 1917 a literatúra

Dátum konania

06.11.2017.

Čas

14:15

Typ podujatia

vedecké sympózium

Cieľová skupina

široká verejnosť, študenti

Popis

V tomto roku si pripomíname 100 rokov od vypuknutia ruskej revolúcie v roku 1917. Táto udalosť ovplyvnila skoro všetky oblasti života, aj literatúru. Svoj vplyv mala aj na slovenskú literatúru, jednak tematicky, a jednak cez autorov, ktorí mali možnosť túto revolúciu pozorovať zblízka (napr. J. Jesenský, J. Gregor Tajovský). Jednotlivé prednášky sú venované parciálnym aspektom tejto problematiky.

Organizátor

Katedra slovenského jazyka a literatúry PF UJS

Web stránka

http://pf.ujs.sk/hu

Adresa

Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania

miestnosť 201

UJS PF TVaT 2017 : Program č. 2

Názov podujatia

Vedecké publikácie Pedagogickej fakulty. Hosť: László Bukovszky 

Dátum konania

08.11.2017.

Čas

11.30-12.30

Typ podujatia

Rozhovor

Cieľová skupina

široká verejnosť, študenti

Popis

Prezentácia vedeckých publikácií vydaných na PF UJS. Prezentácia knihy: László Bukovszky ,,A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség és a Mindszenty-per szlovákiai recepciója”. Systém financovania vedeckých publikácií a menšinovej literatúry. Hosťom podujatia: PhDr. László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny.

Organizátor

Katedra histórie

Web stránka

www.pf.ujs.sk

Adresa

Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania

miestnosť 105 

UJS PF TVaT 2017 : Program č. 3

Názov podujatia

Funkcionálny význam bioaktívnych látok (fytochemikálií) v menej známych druhoch záhradníckych plodín

Dátum konania

07.11.2017

Čas

10:00 hod.

Typ podujatia

odborný seminár

Cieľová skupina

široká verejnosť, študenti

Popis

Prevencia sa v súčasnej dobe stáva jedným z dôležitých nástrojov regulácie zdravotného stavu obyvateľstva, preto sa zvyšuje záujem o výskum funkčných atribútov tradičných potravín. Do popredia záujmu vstupuje zvýšená pozornosť o menej využívané záhradnícke produkty, ktoré sú bohatým zdrojom rôznych bioaktívnych látok s priaznivými účinkami na ľudské zdravie. Batáty, tekvica mošusová, cvikla, hliva ustricovitá a bazalka sa vyznačujú vysokým obsahom karotenoidov, vitamínu C, polyfenolov, glukánov a silíc, ktoré patria medzi látky s výraznými antioxidačnými vlastnosťami. Tieto sú priamo ovplyvnené o. i. technológiami pestovania a rajonizáciou vybraných druhov. Pozvaní prednášajúci: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.; Ing. Alena Andrejiová, PhD.; Ing. Miroslav Šlosár, PhD.; Ing. Ivana Mezeyová, PhD.; Ing. Marcel Golian., PhD. (Katedra zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre)

Organizátor

Katedra chémie

Web stránka

http://pf.ujs.sk/hu

Adresa

Ekonomická fakulta UJS, Hradná 21

Miesto konania

miestnosť G110

UJS PF TVaT 2017 : Program č. 4

Názov podujatia

Jubilejné vedecké sympózium na počesť Jánosa Aranya

Dátum konania

10. 11. 2017

Čas

Od 10 hod.

Typ podujatia

medzinárodné vedecké sympózium

Cieľová skupina

široká verejnosť, študenti

Popis

V prvej časti podujatia odznejú príspevky odborníkov na počesť 200. jubilea narodenia Jánosa Aranya. V prednáškach ide o témy: spisovateľské umenie, jazyk Aranya; význam tvorby Aranya vo formovaní spisovného jazyka; funkcia súčasného štandardného jazyka so zreteľom na menšinovú jazykovú situáciu.

Organizátor

Výskumná skupina Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry PF UJS

Web stránka

http://pf.ujs.sk/hu

Adresa

Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania

miestnosť 404

UJS PF TVaT 2017 : Program č. 5

Názov podujatia

Dejiny maďarských osobných mien.

Dátum konania

09. 11. 2017 

Čas

Od 11 hod.

Typ podujatia

prednáška

Cieľová skupina

široká verejnosť, študenti

Popis

Prednáška oboznamuje účastníkov podujatia s históriou, systémom maďarských osobných mien. Predstavuje praveké maďarské osobné mená, zvyky v prideľovaní osobných mien v jednotlivých historických epochách, resp. prednášateľ sa bude zaoberať aj históriou vytvárania priezvisk. 

 

Organizátor

Katedra maďarského jazyka a literatúry

Web stránka

http://pf.ujs.sk/hu

Adresa

Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania

miestnosť 201

UJS PF TVaT 2017 : Program č. 6

Názov podujatia

Diskusia za okrúhlym stolom o povahe vedeckého poznania

Dátum konania

06. 11. 2017

Čas

Od 13 hod.

Typ podujatia

rozhovor

Cieľová skupina

široká verejnosť, študenti

Popis

V rámci Týždňa vedy sa 6. novembra 2017 uskutočňuje už tradičná diskusia o povahe vedeckého myslenia na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho. Účastníkmi diskusie budú: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. rektor UJS (Katedra chémie), RNDr. Peter Csiba, PhD. dekan EF (Katedra matematiky a informatiky), Péter H. Nagy, PhD. (Katedra maďarského jazyka a literatúry), PaedDr. Péter Zolczer (Katedra modernej filológie). Moderátorom diskusie bude Dr. habil. PaedDr. József Keserű, PhD. (Katedra maďarského jazyka a literatúry). V priebehu diskusie sa tematizujú otázky ohľadom vedeckej povahy vyučovaných disciplín (prírodné vedy, chémia, matematika, literárna veda, filozofia), ako aj o povahe vedeckého myslenia.

Organizátor

Katedra maďarského jazyka a literatúry PF UJS

Web stránka

http://pf.ujs.sk/hu

Adresa

Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania

miestnosť 404

UJS PF TVaT 2017 : Program č. 7

Názov podujatia

Strach, nádej, čas

Dátum konania

09.11.2017

Čas

od 9.00 do 18.30

Typ podujatia

workshop

Cieľová skupina

Široká verejnosť, študenti. Jazyky prednášok: maďarský, nemecký

Popis

Cieľom tohto medzinárodného vedeckého workshopu je, aby sa zaoberal objavením pojmov strach a nádej v náboženskej vede, literárnej a jazykovede, v spoločenských vedách. Z čoho sa rodí strach, a zároveň z čoho sa živí nádej? Prečo predpokladá strach nádej a nádej neistotu pochádzajúcu zo strachu? Ako umožňujú jednotlivé jazyky, aby obava nevyhasila nádej? Aké paradigmatické skúsenosti nám prináša náboženstvo a literatúra? 

Organizátor

Katedra modernej filológie Sekcia germanistiky. Spoluorganizátori: Univerzita Gyulu Andrássyho v Budapešti (dr. Mártonffy Marcell), Miškovecká univerzita (Kegyesné dr. Szekeres Erika)

Web stránka

www.pf.ujs.sk

Adresa

Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania

miestnosť č. 309

UJS PF TVaT 2017 : Program č. 8

Názov podujatia

Ochráň seba : Tibor Sklut

Dátum konania

08.11.2017

Čas

od 10 hod

Typ podujatia

prednáška, cvičenie

Cieľová skupina

široká verejnosť, študenti

Popis

Praktická výučba sebaobrany pre študentov. Pre praktickú časť sa vyžaduje, aby študenti boli prezlečení do športového úboru. Prednášateľ, Tibor Sklut predstaví, ako sa môžeme najlepšie ubrániť v núdzovej situácii. V prednáške  sa prezentujú základné vedecké poznatky sebaobrany.

Organizátor

Katedra telesnej výchovy a športu

Web stránka

http://pf.ujs.sk/hu

Adresa

UJS Športové centrum, Hradná 2, Komárno

Miesto konania

Športové centrum UJS

UJS PF TVaT 2017 : Program č. 9

Názov podujatia

VI. Medzinárodné vedecké sympózium „Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť”

Dátum konania

08.-09.11.2017

Čas

Od 10 hod

Typ podujatia

medzinárodné vedecké sympózium

Cieľová skupina

široká verejnosť, študenti

Popis

Cieľom projektu je pokračovať v medzinárodnej spolupráci vedeckého sympózia zameraného na zlepšenie interkulturality vo vzdelávaní a spoločnosti. Našim cieľom je zvyšovanie informovanosti verejnosti o právach a postavení príslušníkov národnostných menšín s cieľom odbúravania predsudkov a stereotypov a poukázanie na aktívne uplatnenie práv príslušníkov národnostných menšín v regionálnom a vysokom školstve.

Organizátor

Katedra pedagogiky a Katedra biológie.

Web stránka

http://pf.ujs.sk/hu

Adresa

Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania

 

UJS PF TVaT 2017 : Program č. 10

Názov podujatia

The New Challenges of Teaching English as a Foreign Language in the 21st Century - Nové výzvy vyučovania angličtiny ako cudzí jazyk v 21. storočí

Dátum konania

08.11.2017

Čas

Od 9 hod

Typ podujatia

medzinárodné vedecké sympózium

Cieľová skupina

široká verejnosť, študenti

Popis

Sympózium sa sústredí na najnovšie metódy a techniky, pomocou ktorých sa dá zvýšiť efektivita výučby anglického jazyka ako cudzieho jazyka na základných a stredných školách v 21. storočí. Prednášky budú venovať osobitnú pozornosť témam ako motivácia, dramatické techniky a tvorivosť. / The symposium concentrates on the newest methods and techniques that can make teaching English as a foreign language effective in the 21st century both in primary and secondary schools. The lectures will pay special attention to the topics of motivation, drama techniques and creativity.

Organizátor

Katedra modernej filológie

Web stránka

http://www.ujs.sk/pf/kmf/

Adresa

Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania

miestnosť 201.

UJS PF TVaT 2017 : Program č. 11

Názov podujatia

Minulosť a súčasnosť výchovy a vzdelávania na predprimárnom a primárnom stupni vzdelávania -  vedecké sympózium

Dátum konania

08.11.2017

Čas

od 9.00

Typ podujatia

vedecké sympózium

Cieľová skupina

široká verejnosť, študenti

Popis

V súlade s cieľom vedeckého sympózia prednášajúci ponúknu teoretický a metodický exkurz  do problematiky realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy a základnej školy. Prednášky sú zamerané na charakteristiku a vývoj daného odboru (predprimárneho a primárneho vzdelávania), ako aj na uskutočňované zmeny. Dotýkajú sa zmien štátnych vzdelávacích programov, a to najmä na úrovni nárokov/výkonových štandardov. Analyzujú požiadavky detí, žiakov, rodičov, ako aj nároky kladené zo strany spoločnosti smerom k učiteľom a škole.

Organizátor

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

Web stránka

http://pf.ujs.sk/hu

Adresa

Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania

miestnosť 404.

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.