Vykonanie jazykovej skúšky z jazyka národnostnej menšiny (maďarský jazyk) na PF UJS

Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (č. 138/2019, § 18) pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý získal vzdelanie v inom jazyku ako v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, preukáže ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny dokladom o vykonaní skúšky z jazyka príslušnej národnostnej menšiny.

Podmienky vykonania jazykovej skúšky z jazyka národnostnej menšiny (maďarský jazyk)

1.      Písomná žiadosť záujemcu o vykonanie jazykovej skúšky podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.

‒ žiadosti treba zasielať na nasledujúcu adresu:

Dekanát Pedagogickej fakulty UJS
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno

2. Úradne osvedčený doklad o získanom vzdelaní

3. Uhradenie poplatku za čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie skúšky (Školné a poplatky UJS 2020/21 – Článok 4 ods 3 (tabuľka 2) E3 – 50 eur.

‒ žiadateľ uhrádza poplatok bezhotovostným bankovým prevodom na číslo účtu: SK33 8180 0000 0070 0012 2827 s uvedením variabilného symbolu (VS = rodné číslo žiadateľa)

‒ do správy pre prijímateľa uvádza žiadateľ z dôvodu identifikácie osoby nasledovné údaje: variabilný symbol _ meno a priezvisko.

Písomná časť má tri zložky:

1. PRAVOPIS – pravopisné cvičenie alebo diktát textu s rozsahom 100 plnovýznamových slov;

2. TVORBA KRÁTKEHO SÚVISLÉHO PÍSOMNÉHO PREJAVU - slohová práca v rozsahu 100 – 150 plnovýznamových slov;

3. ČÍTANIE S POROZUMENÍM a VYPRACOVANIE KONSPEKTU z krátkeho odborného textu z pedagogickej alebo odbornej oblasti.

Súčasťou tejto časti skúšky je oprava a odôvodňovanie chýb podľa pravopisných a gramatických pravidiel.

Ústna časť má dve zložky:

1. PRÁCA S TEXTOM: Čítanie textu a reprodukcia textu so zameraním na kvalitu zvukovej stránky prejavu a presnosť pochopenia obsahu textu. Výber textu je podmienený pracovným zaradením a odbornosťou skúšaného.

2. KONVERZAČNÁ TÉMA: Konverzácia zameraná na pedagogickú alebo odbornú tému z oblasti činnosti, v ktorej skúšaný pôsobí.

Ďalšie informácie o jazykovej skúšky z jazyka príslušnej národnostnej menšiny (maďarský jazyk) dostanete na Dekanáte Pedagogickej fakulty UJS: 

Bc. Lilla Bartalos
Študijná referentka
kancelária: PF 217
e-mail: 
telefón: 00421-35-3260-807

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.