Menu
nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

VÝSLEDKY DOPLŇUJÚCICH VOLIEB do Študentskej časti Akademického senátu pf UJS

Na základe výsledkov volieb do AS PF UJS zo dňa 12.10.2017 oznamujem akademickej obci univerzity, že do študentskej časti AS PF UJS bola zvolená: Nagy...

Turistický kurz na Pedagogickej fakulte UJS

V dňoch  2.10-7.10 2017 sa uskutočnila turistika v Nízkych Tatrách, na ktorej sa zúčastnilo 50 študentov z dvoch fakúlt Univerzity J. Selyeho a pedagógovia z...

Predstavenie knihy Pétera H. Nagy Médiaterek Lady Gaga korában

Výskumná skupina MA Populáris Kultúra Kutatócsoport srdečne pozýva všetkých záujemcov na predstavenie knihy Pétera H. Nagy Médiaterek Lady Gaga korában(Médiové priestory v dobe Lady Gaga). Knihu...

Vedecká konferencia na Reformovanej teologickej fakulte (obrázky)

12.10.2017 : Na Reformovanej teologickej fakulte UJS sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia: ,,A hit és a közösség szolgálatában.” Dátum a miesto konferencie: 12. október 2017...

OZNAM – Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UJS (12.10.2017)

ZOZNAM KANDIDÁTA/KANDIDÁTOV DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKEJ FAKULTY UJS Na základe zverejneného vyhlásenia o doplňujúcich voľbách do AS PF UJS oznamujem akademickej obci univerzity zoznam...

Nová knižná publikácia S. J. Tótha

Monografia porovnáva morfosyntax slovenského a maďarského jazyka z etnolingvistického aspektu. Systematizuje porovnávacie práce slovenskej a maďarskej gramatiky z hľadiska jazykového obrazu sveta a lingvistického relativizmu...

Cykloturistika

Študenti University J. Selyeho sa zúčastnili na cykloturistike, ktorú organizovala Katedra telesnej výchovy a športu UJS od 4. septembra 2017 do 9. septembra 2017.  Najnáročnejšie trasy...

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje...

DOPLŇUJÚCE Voľby kandidátov na členstvo v Študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej Fakulty UJS   (1 miesto) Vypísanie termínu volieb: 25.09.2017   Termín a miesto konania volieb: 12.10.2017   09.00-12.00 hod., v miestnosti T309 v budove Pedagogickej fakulty...

Interdisciplinárna konferencia humoru

14. a 15. septembra 2017 sa konala V. Interdisciplinárna medzinárodná konferencia humoru na campuse Katolíckej univerzity Pétera Pázmánya v Piliscsabe, Maďarsko. Na konferencii úspešne vystupovala...

Slávnostné otvorenie akademického roka na Univerzite J. Selyeho (fotky)

14.09.2017 Za účasti vedúcich predstaviteľov domácich a zahraničných vysokoškolských inštitúcií, verejného, vedeckého a kultúrneho života sa konalo otvorenie akademického roka 2017/18 na UJS. Výnimočnú atmosféru podujatia umocnil...

Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho (fotky)

Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia“ - Konferenčné centrum UJS, 12.–13. septembra 2017“          ...

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúcich katedier na PF UJS

Dekan Pedagogickej fakulty UJS vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie avedúcich katedier PF UJS. Ďalšie informácie: tu

Deň didaktiky chémie

Pozvánka Katedry chémie Pedagogickej fakulty UJS na Deň didaktiky chémie. Hlavným cieľom odborného fóra je prediskutovanie problémov, ktoré sa vyskytujú vo vyučovaní predmetu chémia, ďalej...

Pracovné stretnutie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt SR

20. apríla 2017 sa na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho konalo pracovné stretnutie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt na Slovensku. Hlavnou témou rokovania v Komárne...

Rozširujúce štúdium zo slovenského jazyka a literatúry

Pedagogická fakulta UJS otvára rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúryv akademickom roku 2017/2018 Cieľom štúdia je získať plnohodnotné vzdelanie umožňujúce vyučovať predmet slovenský jazyk a literatúra na základných a stredných...

Štúdie z oblasti telesnej výchovy a športu

Na Univerzite v Debrecíne, ktorá sa zaoberá športovou tematikou multidisciplinárne,  sa 8. marca 2017 konala prezentácia knihy zameranej na telesnú  výchovu a šport mládeže žijúcej...

Environmentálna výchova – metodický deň na PF UJS

Dňa 2. marca 2017 sa z iniciatívy Strediska environmentálnej výchovy Dropie Slovenskej agentúry životného prostredia konal pre študentov a učiteľov Pedagogickej fakulty UJS metodický deň...

Prednáška Barnabása Vajdu v Hódmezővásárhely

Pri príležitosti 70. výročia podpísania Parížskej mierovej zmluvy sa organizovala konferencia v maďarskom Hódmezővásárhely. Účastníkmi konferencie boli akademik Ignác Romsics, Tamás László Vizi, László Gulyás (Univerzita Szeged)...

Menšiny a vysoké školy v minulosti a súčasnosti

26. januára 2017 sa v Prahe pod názvom „Menšiny a vysoké školy v minulosti a súčasnosti“ konala spoločná medzinárodná vedecká konferencia Právnickej fakulty Univerzity Karlovej a Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho...

Pamätný list Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského pre našich zamestnancov

Pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bol Dr. habil. PaedDr. Kinge Horváth, PhD. – dekanke Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho...

Prednáška Barnabása Vajdu v Szegedíne

Docent Katedry histórie UJS, Barnabás Vajda bol jeden z prednášateľov vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Segedíne 1. decembra 2016. Témou konferencie, organizátormi ktorej boli...

Týždeň vedy a techniky 2016 – programy na PF

Dr. habil. Mészáros Róbert, DSc. : Nanotechnologické výskumy v Komárne – predstavenie Nanochemického a supramolekulového laboratória. Prednáška. Katedra chémie, Hradná 21, miestnosť: G110, budova Ekonomickej fakulty. 07.11.2016...

Slávnostné otvorenie akademického roka

16. septembra 2016 sa konalo na našej univerzite slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017. V rámci podujatia sa uskutočnila slávnostná inagurácia dekanky Pedagogickej fakulty UJS, dr...

Odbornosť učebníc, metodické otázky 6.

Odbornosť učebníc, metodické otázky 6. 22. apríla 2016 sa už 5. krát uskutočnilo vedecké sympózium o učebniciach na UJS PF v organizovaní bádateľskej skupiny Variológia pri...

Informácie o záverečných prácach

Dôležité informácie ohľadne záverečných prác (formálne podmienky, termíny atď.) Informácie o záverečných prácach (.ppt) Smernica rektora 7/2011 (.pdf)  

Prihláška na rigorózne konanie

Dekanka Pedagogickej fakulty UJS v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje podmienky...

PhD. konferencia s medzinárodnou účasťou

9. apríla 2016 sa konala na našej univerzite medzinárodná konferencia pre PhD. študentov. Konferenciu organizovali PhD. študenti našej univerzity, a zúčastnilo sa na nej 70...

Mimoriadny záujem o našu fakultu a univerzitu

Univerzia J. Selye 16. februára 2016 organizovala Deň otvorených dverí . Záujem o Pedagogickú fakultu UJS aj v tomto roku bol mimoriadny.      

The European Journal of Humor Research

The English Section of our Department of Modern Philology is proud to announce its members' publications in The European Journal of Humor Research : Volume...

Rigorózna skúška na Pedagogickej fakulte

15. decembra 2015 sa na Katedre modernej filológie konala úspešná rigorózna skúška (PaedDr.) Pétera Zolczera na tému: The Role of Childrens Literature in Alternative Pedagogy...

ŠTIPENDIÁ Z MAĎARSKEJ REPUBLIKY

Posľucháči Univerzity J. Selyeho 3. decembra 2015 sa stretli so zástupcami Balassi Intézet, Márton Áron Kollégium a Szövetség a Közös Célokért, ktorí ich informovali o...

Zlepšenie umiestnenia Pedagogickej fakulty UJS o dve priečky v hodnotení agentúr…

Hodnotenie pedagogických fakúlt na Slovensku agentúrou ARRA(Akademická rankingová a ratingová agentúra) pre rok 2015. Kompletný text hodnotenia: http://www.arra.sk/  

Týždeň vedy a techniky na Pedagogickej fakulte – fotoreportáž

V rámci Týždňa vedy a techniky (9. – 13. 11. 2015) na Pedagogickej fakulte sa uskutočnili prednášky, sympózium  a výstava študentských prác. Do organizovania jednotlivých podujatí sa zapojila...

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium pre akademický rok 2016/2017

V zmysle §27 ods. 1 písm. i zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 6...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.