nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Úspešný Deň otvorených dverí na Univerzite J. Selyeho

14.02.2018 Univerzita J. Selyeho aj tento rok usporiadala Dni otvorených dverí na všetkých svojich fakultách, vrátane Pedagogickej fakulty. Podujatie sa začínala s príhovorom rektora. Potom...

Oznam – Doplňujúce voľby

OZNAM – Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UJS (21.02.2018) ZOZNAM KANDIDÁTOV DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKEJ FAKULTY UJS Na základe zverejneného vyhlásenia o doplňujúcich voľbách...

Interaktívne labaratórne cvičenie

07.02.2018 Žiaci Základnej školy M. Borsosa z Veľkých Úľan sa  zúčastnili 7. februára na informálnom vyučovaní chémie na Katedre chémie UJS. Zametnanci katedry pre nich...

Prednášky a kurzy január 2018

V skúškovom období zimného semestra akademického roka 2017/2018 učitelia a doktorandi Pedagogickej fakulty UJS okrem bežných pedagogických povinností vysokoškolských učiteľov využili aj možnosť interného ďalšieho vzdelávania. Od 15...

Pamätný deň Hansa Selyeho

26.01.2018 Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje pozvať na Pamätný deň Hansa Selyeho, realizovaný pri príležitosti 111. výročia jeho narodenia. Pamätný deň sa uskutočňí 26...

Rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry

15.01.2018. Pedagogická fakulta UJS otvára rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry aj v akademickom r. 2018 / 2019. Cieľom štúdia je získať plnohodnotné vzdelanie umožňujúce vyučovať...

Študentská vedecká odborná činnosť 2017/2018

Študentská vedecká odborná činnosť UNIVERZITNÉ KOLO Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2017/2018 univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS. Konferencia sa koná pod záštitou Rektora UJS. Miesto konania Univerzita J. Selyeho...

Cenné vedecké vyznamenanie pre poslucháča našej fakulty

07.12.2017 Akademická rada Maďarov na Slovensku (ARMS) každý rok udeľuje ocenenie Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért pre mladých nadaných maďarských vedcov. Podľa rozhodnutia kuratória...

Súťaže

17.11.2017  Študentka 5. ročníka Bc. Szilvia Kincerová (maďarský jazyk – nemecký jazyk) reprezentovala Katedru maďarského jazyka a literatúry UJS PF v nedávnej minulosti až na dvoch významných...

Medzinárodné vedecké sympózium na počesť 200. jubilea narodenia Jánosa Aranya

10.11. 2017  V rámci Týždňa vedy a techniky organizovala výskumná skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry vedecké sympózium na počesť 200. jubilea narodenia...

Szabó Magda 100 – Otvárajúce sa dvere

22.-24.11.2017 Dňa 22. – 24. novembra 2017 organizovala Univerzita Eszterházy Károly – Ústav maďarského jazyka a literatúry veľkolepú vedeckú konferenciu na počesť jubilea 100. narodenia...

Študentská vedecká a odborná činnosť - XII. FTDK : Výsledky

01.12.2017 : XII. ročník Študentskej vedeckej a odbornejčinnosti ,,FTDK” sa konal od 30. novembra do 1. decembra na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštanína filozofa v Nitre...

Oznámenie o vyhlásení volieb

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje: DOPLŇUJÚCE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKEJ FAKULTY UJS  (1 miesto). Termín a miesto konania...

,, Konferencia: My, Maďari – naša národná identita a naše spoločné hodnoty …

25.11.2017 Poslucháči Pedagogickej fakulty UJS, Tamás Kovács (2Bc, história-informatika) a Klaudia Kenessy (2Bc, história-maďarský jazyk a literatúra) boli aktívnymi účastníkmi medzinárodnej študentskej konferencie ,,My, Maďari – naša národná...

Medzinárodné vedecké sympózium: Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť

Termín a miesto konferencie: 8. – 9. novembra 2017, Konferenčné centrum UJS Cieľom je pokračovať v medzinárodnej spolupráci vedeckého sympózia zameraného na zlepšenie interkulturality vo vzdelávaní a...

Cena Zlatý Opus

27.10.2017 Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku vyhlásila 27. októbra 2017 v Galante výhercov súťaže krásnej literatúry vrámci XII. Jesenného festivalu spisovateľov tohoročnú Cenu "Zlatý Opus".  Porota pozostávajúca zo...

Návšteva na Segedínskej univerzite

Dňa 25. októbra 2017 dekanka PF UJS, Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. a prodekan PaedDr. Tamás Török, PhD. sa zúčastnili rokovania s vedením Pedagogickej fakulty Gy...

Prednášky prof. Lajosa Rácza na PF UJS

23-24. 10. 2017 V rámci programu Erasmus+ sme privítali profesora Lajosa Rácza z Univerzity v Segedíne. Pán profesor Rácz bol hosťom Katedry histórie Pedagogickej fakulty, pričom...

Vedecká konferencia na Reformovanej teologickej fakulte (obrázky)

12.10.2017 : Na Reformovanej teologickej fakulte UJS sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia: ,,A hit és a közösség szolgálatában.” Dátum a miesto konferencie: 12. október 2017...

Deň didaktiky chémie

Pozvánka Katedry chémie Pedagogickej fakulty UJS na Deň didaktiky chémie. Hlavným cieľom odborného fóra je prediskutovanie problémov, ktoré sa vyskytujú vo vyučovaní predmetu chémia, ďalej...

Pracovné stretnutie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt SR

20. apríla 2017 sa na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho konalo pracovné stretnutie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt na Slovensku. Hlavnou témou rokovania v Komárne...

Rozširujúce štúdium zo slovenského jazyka a literatúry

Pedagogická fakulta UJS otvára rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúryv akademickom roku 2017/2018 Cieľom štúdia je získať plnohodnotné vzdelanie umožňujúce vyučovať predmet slovenský jazyk a literatúra na základných a stredných...

Štúdie z oblasti telesnej výchovy a športu

Na Univerzite v Debrecíne, ktorá sa zaoberá športovou tematikou multidisciplinárne,  sa 8. marca 2017 konala prezentácia knihy zameranej na telesnú  výchovu a šport mládeže žijúcej...

Environmentálna výchova – metodický deň na PF UJS

Dňa 2. marca 2017 sa z iniciatívy Strediska environmentálnej výchovy Dropie Slovenskej agentúry životného prostredia konal pre študentov a učiteľov Pedagogickej fakulty UJS metodický deň...

Prednáška Barnabása Vajdu v Hódmezővásárhely

Pri príležitosti 70. výročia podpísania Parížskej mierovej zmluvy sa organizovala konferencia v maďarskom Hódmezővásárhely. Účastníkmi konferencie boli akademik Ignác Romsics, Tamás László Vizi, László Gulyás (Univerzita Szeged)...

Menšiny a vysoké školy v minulosti a súčasnosti

26. januára 2017 sa v Prahe pod názvom „Menšiny a vysoké školy v minulosti a súčasnosti“ konala spoločná medzinárodná vedecká konferencia Právnickej fakulty Univerzity Karlovej a Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho...

Pamätný list Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského pre našich zamestnancov

Pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bol Dr. habil. PaedDr. Kinge Horváth, PhD. – dekanke Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho...

Prednáška Barnabása Vajdu v Szegedíne

Docent Katedry histórie UJS, Barnabás Vajda bol jeden z prednášateľov vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Segedíne 1. decembra 2016. Témou konferencie, organizátormi ktorej boli...

Týždeň vedy a techniky 2016 – programy na PF

Dr. habil. Mészáros Róbert, DSc. : Nanotechnologické výskumy v Komárne – predstavenie Nanochemického a supramolekulového laboratória. Prednáška. Katedra chémie, Hradná 21, miestnosť: G110, budova Ekonomickej fakulty. 07.11.2016...

Odbornosť učebníc, metodické otázky 6.

Odbornosť učebníc, metodické otázky 6. 22. apríla 2016 sa už 5. krát uskutočnilo vedecké sympózium o učebniciach na UJS PF v organizovaní bádateľskej skupiny Variológia pri...

Informácie o záverečných prácach

Dôležité informácie ohľadne záverečných prác (formálne podmienky, termíny atď.) Informácie o záverečných prácach (.ppt) Smernica rektora 7/2011 (.pdf)  

Prihláška na rigorózne konanie

Dekanka Pedagogickej fakulty UJS v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje podmienky...

Mimoriadny záujem o našu fakultu a univerzitu

Univerzia J. Selye 16. februára 2016 organizovala Deň otvorených dverí . Záujem o Pedagogickú fakultu UJS aj v tomto roku bol mimoriadny.      

The European Journal of Humor Research

The English Section of our Department of Modern Philology is proud to announce its members' publications in The European Journal of Humor Research : Volume...

Rigorózna skúška na Pedagogickej fakulte

15. decembra 2015 sa na Katedre modernej filológie konala úspešná rigorózna skúška (PaedDr.) Pétera Zolczera na tému: The Role of Childrens Literature in Alternative Pedagogy...

ŠTIPENDIÁ Z MAĎARSKEJ REPUBLIKY

Posľucháči Univerzity J. Selyeho 3. decembra 2015 sa stretli so zástupcami Balassi Intézet, Márton Áron Kollégium a Szövetség a Közös Célokért, ktorí ich informovali o...

Zlepšenie umiestnenia Pedagogickej fakulty UJS o dve priečky v hodnotení agentúr…

Hodnotenie pedagogických fakúlt na Slovensku agentúrou ARRA(Akademická rankingová a ratingová agentúra) pre rok 2015. Kompletný text hodnotenia: http://www.arra.sk/  

Týždeň vedy a techniky na Pedagogickej fakulte – fotoreportáž

V rámci Týždňa vedy a techniky (9. – 13. 11. 2015) na Pedagogickej fakulte sa uskutočnili prednášky, sympózium  a výstava študentských prác. Do organizovania jednotlivých podujatí sa zapojila...

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium pre akademický rok 2016/2017

V zmysle §27 ods. 1 písm. i zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 6...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.