nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo
Prev Next

Výsledky interdisciplinárneho výskumu histórie rodu Rákócziovcov

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J Selyeho v Komárne.v spolupráci s Akademickou radou Maďarov na Slovensku, v rámci výskumného projektu Antropogenetický a historický výskum členov rodiny...

História rodiny Rákociovcov a ich príbuzenstva v 16.-17. storočí

Katedra Biológie Pedagogickej Fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne, Archeologický ústav Výskumného centra pre humanitné vedy Maďarskej akadémie vied a Akademická rada Maďarov na Slovensku 5...

Projekt „Žiť vedomo“

Dátum podujatia: 24. november 2018. 12. 05. Téma podujatia: Projekt „Žiť vedomo“ na Univerzite J. Selyeho; pomoc poslucháčov Pedagogickej fakulty UJS pri organizovaní podujatia „Žiť...

Týždeň kultúry – Na ceste s nami...

Dátum podujatia: 9.11.2018. Téma podujatia: Projekt 3. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami... Účastníci podujatia: Študenti Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, odbor Predškolskej a...

Multifunkčné ihrisko pre detí predškolského veku

Dátum podujatia: 24.10. 2018. a 9.11. 2018. Téma: Zriadenie multifunkčného ihriska pre detí predškolského veku, resp slávnostné odovzdanie ihriska. Miesto: Športové centrum UJS, Hradná, Komárno...

„Pohybom ku zdraviu“

24.10.2018 Program pre najmenších: „Pohybom ku zdraviu“ na pôde Univerity J. Selyeho. Do Športového centra Univerzity J. Selyeho zavítala skupina 140 detí z miestnych materských škôl...

Poslucháčke PF UJS Lívii Lichtmanneggerovej (maďarský jazyk – slovenský jazyk) b…

Pedagogická fakulta UJS aj v tomto akademickom roku bola reprezentovaná na medzinárodnej rétorickej súťaži Kossutha v Budapešti 9.–10. novembra 2018. Organizátorom súťaže bola univerzita ELTE, miestom podujatia...

Účasť vyučujúcich Katedry maďarského jazyka a literatúry na medzinárodnej konfer…

V dňoch 15–16. novembra 2018 sa na Univerzite Károlya Eszterházyho v Egeri uskutočnila I. PeLiKon pedagogicko-lingvistická konferencia, na ktorej zúčastnili traja kolegovia Katedry maďarského jazyka...

Účasť docentky Juliany Lőrinczovej na medzinárodnej konferencii

V dňoch 5–6. novembra 2018 Vysoká škola Jána Kodolányiho, Filozofická fakulta ELTE a Vydavateľstvo Tinta v Budapesti organizovali konferenciu s názvom Názvy farieb v rôznych jazykoch...

Konferencia „Moja vlasť, moje rodisko” v Sarvaši

V zastúpení Univerzity J. Selyeho sme sa v dňoch 14-15. novembra 2018 zúčastnili konferencie s názvom „Moja vlasť, moje rodisko”, usporiadanej Vysokou školou Ferenca Gála...

Koncert zborov Južného Slovenska

10. novembra 2018 sa uskutočnilo podujatie v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne z iniciatívy Regionálneho osvetového strediska v Komárne a Maďarskej spoločnosti priateľov hudby na Slovensku...

Študenti biológie v knižnici

Študenti biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v rámci Týždňa vedy a techniky SR 5. novembra 2018 sa zúčastnili seminára s názvom „S.O.S. Píšem záverečnú...

Popularizácia vedy – populárna veda? (sympózium)

14. novembra 2018 Výskumná skupina populárnej kultúry MA a Katedra maďarského jazyka a literatúry s podporou Vedeckej a vedecko-populárnej sekcie Spoločenstva maďarských spisovateľov na Slovensku organizoval sympózium o vedecko-populárnej...

Moderné trendy vo vyučovaní dejepisu – prednáška Dr. Józsefa Kaposiho

21. novembra 2018 V rámci Mesiaca maďarskej vedy (Magyar Tudomány Ünnepe) pozvaným hosťom Pedagogickej fakulty UJS bol dr. József Kaposi, vedecký poradca (EKE – Oktatáskutató és Fejlesztő...

In memoriam Bélu Hamvasa

19.10.2018 Spomienkou si uctili 50. výročie úmrtia Bélu Hamvas na dvoch literárno-filozofických konferenciách v októbri. 19. októbra 2018 v Kaposvári na konferencii s podporou Maďarskej...

Súčasné trendy vo výučbe angličtiny ako cudzí jazyk

Sympózium v anglickom jazyku dňa 7. novembra 2018 poskytlo priestor pre 8 prednášateľov zo Slovenska a Maďarska. Jednotlivé príspevky v dvoch sekciách sa venovali hlavne...

Komorner Germanistentag 2.0 - konferencia na Katedre nemeckého jazyka a literat…

Katedra nemeckého jazyka a literatúry organizovala v rámci slovenského Týždňa vedy a techniky vedeckú konferenciu s názvom "Komorner Germanistentag 2.0". S podujatím chceli organizátori nadviazať...

Prehliadka historického centra Komárna

Študenti Katedry predškolskej a elemetnárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UJS boli dňa 13. novembra 2018 na večernej prehliadke mestom Komárno. Zoznámili sa s najvýznamnejšími pamätihodnosťami mesta...

Predstavitelia Zdravotníckej fakulty z Miskolci Egyetem na PF UJS

Dňa 13. novembra 2018 sme na Pedagogickej fakulte UJS privítali predstaviteľov Zdravotníckej fakulty z Miskolci Egyetem. Hostia:  Prof. Dr. Fodor Bertalan Riaditeľ Ústavu, Dr. Rucska Andrea Riaditeľka...

Programy Katedry chémie počas Týždňa vedy a techniky

V súlade s programom Týždňa vedy a techniky na Katedre chémie sa uskutočnili nasledovné podujatia:  Dňa 5. 11. 2018 odznela prednáška doc. RNDr. Juraja BUJDÁKA, DrSc. na tému Hybridné materiály vrstvených nanočastíc...

Docent P. Šenkár z KSJ na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2018

9. novembra 2018 doc. Patrik Šenkár, pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry PF UJS, sa v bratislavskej Inchebe zúčastnil 26. ročníka medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka 2018. Na...

Kurz táborenia v Nízkych Tatrách

V dňoch od 28. septembra do 2. októbra 2018 v rámci predmetu „Kurz táborenia” sa organizoval turistický kurz v Nízkych Tatrách, na ktorom sa zúčastnilo 71...

Doc. Patrik Šenkár na Dňoch Základnej školy vo Svätom Petre

26. októbra 2018 sa doc. Patrik Šenkár zúčastnil – ako pozvaný zástupca Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho – na Dňoch Základnej školy s materskou školou vo...

História rodiny Rákociovcov a ich príbuzenstva v 16.-17. storočí

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, Archeologický ústav Výskumného centra pre humanitné vedy Maďarskej akadémie vied a Akademická rada Maďarov na Slovensku Vás pozýva...

Medzinárodné vedecké sympózium „Etické problémy vo vede”

Akademická rada Maďarov na Slovensku a Univerzita J. Selyeho 4.-5. októbra 2018 zorganizovala medzinárodné vedecké sympózium a workshop na riešenie problematiky etiky vo vede. Plenárna...

Prezentácia knihy Lajosa Csillaga: Túlsó part

23.10.2018. Lajos Csillag, bývalý absolvent maďarského jazyka a literatúry a dejepisu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho  prezentoval svoju prvú knihu 23. októbra 2018. Román s...

Študenti biológie navštívili Poľovnícke združenie Veľké Kosihy

Dňa 23. októbra 2018 študenti biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selye v rámci predmetu Fyziológia navštívili Poľovnícke združenie Veľké Kosihy. Erudovaný hospodár združenia, Bc. Ľudovít Hajtman predstavil študentom...

Pozvaná prednáška vedúceho Katedry slovenského jazyka a literatúry v Estónsku

17. – 22. októbra 2018 absolvoval Sándor János Tóth, PhD. pracovnú cestu v Estónsku na Narva Kolledž Univerzity Tartu. Na 3. medzinárodnej vedeckej konferencii Uralo-Indogermanica odznela...

Dekanské voľno

Dekanka Pedagogickej fakulty UJS udeľuje dekanské voľno študentom PF UJS na   2. novembra 2018 (piatok).  Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., dekanka PF UJS

Webové aplikácie vo vzdelávaní

Dňa 11.-12.09.2018 na Univerzite J. Selyeho desiatykrát sa konala medzinárodná vedecká konferencia, ktorej cieľom bola  prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov z oblasti humanitných-...

Výsledky volieb - AS PF UJS

Oznámenie o volebných výsldedkoch do AS PF UJS zo dňa 17.09.2018. Podrobnosti sú v priloženom dokumente tu. 

Cykloturistika

17.09.2018 V dňoch od 3. septembra do 9. septembra 2018 Katedra telesnej výchovy a športu na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho usporiadala  cykloturistiku. Pod vedením pedagógov a...

Konferencia o literárnom zemepise Slovenska a strednej Európy

24.09.2018 Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UJS s podporou Fondu na podporu kultúry  národnostných menšín organizuje dňa 24. septembra 2018 v Komárne konferenciu...

Oznam o zmene stránkových dní na Študijnom oddelení PF UJS

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho s platnosťou od 17. septembra 2018 zmenila stránkové dni a hodiny na Študijnom oddelení nasledovne:   Zsuzsanna Farkas, Tamás Gróf  - bakalárske a...

Oznam o zmene stránkových dní na Študijnom oddelení PF UJS

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho s platnosťou od 17. septembra 2018 zmenila stránkové dni a hodiny na Študijnom oddelení nasledovne:   Zsuzsanna Farkas, Tamás Gróf  - bakalárske a...

X. Medzinárodná vedecká konferencia UJS

11.-12.09.2018 : X. Medzinárodná vedecká konferencia UJS. V plenárnej sekcii odzneli dve prednášky: od Károlya Kocsisa, akademika Maďarskej akadémie vied (Etnicko-jazykový obraz Európy a medzinárodná migrácia) a od...

Voľby do Akademického senátu PF UJS (17.09.2018)

17.09.2018 Návrh kandidátov - Voľby do AS PF UJS. Oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu PF UJS. Podrobnosti ...

Informácie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre akademický rok 2018/2019

Absolventi doplňujúceho pedagogického štúdia získajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov/disciplín, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov, ktoré uchádzači absolvovali v rámci...

Úspech poslucháčky Katedry histórie PF UJS v medzinárodnom výskumnom programe

27.08.2018 Mgr. Cyntia Kálmánová, poslucháčka Katedry histórie Pedagogickej fakulty UJS dosiahla krásny úspech v medzinárodnom vedecko-výskumnon programe Márton Áron Tehetséggondozó Program. Názov jej výskumnej témy, ktorú vypracovala pod...

Pedagogika kreativity

13.09.2018 Školenie Kreativita pedagogiky, vedené docentom Pedagogickej fakulty Vilmosom Vassom, je činnostne orientované školenie. Pre záujemcov z radov vyučujúcich poskytuje  techniky organizácie učenia sa a rôzne techniky...

Metodický deň na Katedre chémie PF UJS

Dňa 4.7.2018 sa na Katedre chémie PF UJS druhýkrát stretli učitelia chémie základných a stredných škôl v rámci metodického dňa, na ktorom si vymenili skúsenosti a...

Študent PF ako turistický sprievodca v komárňanskej pevnosti

Študent Pedagogickej fakulty UJS, Bc. Gabriel Tanóczky napísal krátky referát o svojej novej práci v komárňanskej pevnosti, kde začal pôsobiť ako turistický sprievodca. Jeho referát v maďarskom jazyku...

Slávnostné odovzdávanie diplomov na Pedagogickej fakulte UJS

Na Pedagogickej fakulte UJS sa v dňoch 12. a 13. júla 2018 budú konať slávnostné promócie pre absolventov študijných programov. Dňa 12. júla 2018 o 9.00...

Oznámenie o vyhlásení volieb

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VOLIEB Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje Voľby kandidátov na členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu Pedagogickej Fakulty UJS (1 miesto) a Voľby kandidátov na členstvo v ŠTUDENTSKEJ...

Prostriedky IKT na hodinách gramatiky

7. júna 2018 sa uskutočnilo štvrté stretnutie v sérii workshopov s názvom Internet a hodina gramatiky. Témou posledného stretnutia v tomto akademickom roku boli možnosti využívania prostriedkov...

Prof. Dr. Szabó András, DrSc. bol vyznamenaný

Profesorovi Andrásovi Szabóovi, učiteľovi Katedry maďarského jazyka a literatúry bolo udelené vysoké štátne vyznamenanie Ministerstvom ľudských zdrojov, ocenenie Apáczai Csere János za výnimočnú vzdelávaciu činnosť...

Plavecký výcvik 2018

04.06-09.06. 2018 V dňoch 4. až 9. júna 2018 sa uskutočnil plavecký výcvik organizovaný Katedrou telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. Počas...

Účasť Dr. habil. Julianny Lőrincz na medzinárodnej konferencii

Dr. habil. Julianna Lőrincz PhD., docentka Katedry maďarského jazyka a literatúry, vedúca skupiny výskumníkov Variológiai Kutatócsoport sa zúčastnila na medzinárodnej konferencii s názvom Современный русский...

Pedagogická exkurzia

V dňoch 16. – 19. apríla 2018 sa študentky Pedagogickej fakulty UJS študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  zúčastnili štvordňovej študijnej cesty. Prvá zastávka bola v Tornali, v Základnej...

Výberové konanie

Dekanka Pedagogickej fakulty  Univerzity J. Selyeho  v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Slávnostný galakoncert Ženského speváckeho zboru UJS

Ženský zbor UJS slávnostne oslavoval svoje piate výročie 17. mája 2018 v Dôstojníckom pavilóne. V rámci slávnosti prijala svoje oficiálne meno Cantus Iuventus. Slávnosť sa...

Internet a hodina gramatiky III. (Vyučovanie pravopisu digitálnymi textami)

21. mája 2018 sa uskutočnilo tretie stretnutie v sérii workshopov s názvom Internet a hodina gramatiky. Témou stretnutia bolo rozvíjanie pravopisnej zručnosti žiakov. Vojtech Istók prezentoval...

Medzinárodná vedecká konferencia „Športová veda v pohybe”

17,-19.05.2018 Od 17. do 19. mája 2018 Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho organizovala vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom ...

,,Duna Regatta” : Súťaž v plážovom volejbale

05.05.2018 Študenti našej univerzity dostali pozvanie po 1. krát na súťaž „Duna Regatta“ do Budapešti, ktorá sa konala 5. mája 2018. Univerzitu UJS reprezentovali na...

Rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry aj v akademickom …

16.05.2018 Pedagogická fakulta UJS otvára rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry aj v akademickom r. 2018 / 2019 Cieľom štúdia je získať plnohodnotné vzdelanie umožňujúce vyučovať predmet slovenský jazyk a literatúra na základných...

Zahraničné štipendiá

15.05.2018 Zahraničné štipendiá Ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky pre univerzitných študentov ktorí študujú v Maďarsku, na Slovensku alebo v Česku, v rámci Výskumného programu Árona...

Internet a hodina gramatiky II. („Výbuch mémov”)

27. apríla sa uskutočnilo druhé zo štyroch stretnutí interaktívnych prednášok s názvom Internet a hodina gramatiky („Výbuch mémov”). Kým Vojtech Istók prezentoval definovateľnosť, skúmateľnosť a jazykovú-semiotickú prístupovateľnosť internetových mémov, Ilona Szerdiová...

Zázračná chémia

27.04.2018  Žiaci ZŠ s VJM ulice Eötvösa v Komárne sa 27. apríla  zúčastnili série zaujímavých experimentov na Katedre chémie Pedagogickej fakulty UJS. Zo žiakov siedmej triedy sa...

Vytvorenie výskumnej siete pre cestovný ruch, rekreáciu a zdravie

16.-18.04.2018 Vedúca katedry telesnej výchovy a športu na Univerzite J. Selyeho PaedDr. Beáta Dobay, PhD., sa zúčastnila ako pozvaná prednášateľka v rámci projektu EFOP-3.6.2-16-2017-00003 "Vytvorenie výskumnej siete...

Katedra telesnej výchovy - EFOP

23 - 24. marca 2018 - vedúca katedry telesnej výchovy  a športu na Univerzite J. Selyeho v PaedDr. Beáta Dobay, PhD. sa zúčastnila na medzinárodnom stretnutí...

Cena rektora Univerzity J. Selyeho

Dňa 22. apríla 2018 sa konal 44. Medzinárodný pouličný beh Komárom-Komárno, kde už po druhýkrát bola udelená Cena rektora UJS pre študentov, a to v dvoch kategóriách...

Vizitka hodiny telesnej výchovy

Na Univerzite J. Selyeho v apríli 2018 študentky druhého ročníka predškolskej elementárnej pedagogiky absolvovali hodinu telesnej výchovy vo veľmi dobrej nálade. Študenti sa oboznámili cvičenia...

Beseda so slovenským spisovateľom Petrom Andruškom

26. apríla 2018 sa študenti 1. ročníka magisterského štúdia odboru slovenský jazyk a literatúra zúčastnili netradičnej prednášky. Zavítal medzi nich slovenský spisovateľ Peter Andruška, ktorý doteraz...

Netradičná hodina hudobnej výchovy na Katedre predškolskej a elementárnej výchov…

05.04.2018 Na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky dňa 5. apríla 2018 sa uskutočnila netradičná hodina hudobnej výchovy. Prednášateľ István Katona so svojou charizmatickou osobnosťou a ...

Úspechy štúdentov na Celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy Mihálya Tom…

Dňa 28. marca 2018 v Komárne sa uskutočnilo predfinálne kolo Celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Vers- és Prózamondó...

Virt László: Magyar nevelés, népi gondolat (Maďarská výchova, ľudové myšlienky) …

23. apríla 2018 sa na Pedagogickej fakulte UJS uskutočnila prezentácia knihy a názvom Magyar nevelés, népi gondolat (Maďarská výchova, ľudová myšlienka), autorom ktorej je László...

Erasmus+ prednášky na Katedre histórie

16. apríla 2018. V rámci medzinárodného vedeckého programu Ersamus+ Katedra histórie Pedagogickej fakuty UJS privítala dvoch prednášateľov z Univerzity Pécs: Dr. habil. Zsolta Vitáriho, vedúceho...

Predstavenie nových čísiel literárneho časopisu Prae

Vedecká skupina ,,MA Populáris Kultúra Kutatócsoport" srdečne pozýva všetkých na predstavenie nových čísiel literárneho časopisu Prae: Hra o tróny, Lyrické techniky a Poptechniky. Ako hosťa privítame hlavného...

Výsledok univerzitného kola ŠVOČ zo dňa 11.04.2018 (fotky)

11. apríla 2018 sa konalo v rámci Komárňanských univerzitných dní univerzitné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Výsledok študentov Pedagogickej fakulty je nasledovný: Sekcia: Jazykoveda a literárna...

Netradičný seminár na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky

V dňoch 4. a 11. apríla 2018 na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS v rámci vyučovacieho predmetu pedagogická diagnostika pre poslucháčov tretieho ročníka sa uskutočnil netradičný...

Prezentácia zborníka Odborné a metodické otázky výskumu učebníc

27. marca 2018 na Univerzite Károlya Eszterházyho v Egeri sa konala prezentácia zborníka s názvom Odborné a metodické otázky výskumu učebníc. Zborník obsahuje publikácie z minuloročnej konferencie výskumnej skupiny Variológia, ktorá funguje...

Workshop séria na Katedre maďarského jazyka a literatúry

27. marca 2018 sa uskutočnilo prvé zo štyroch stretnutí interaktívneho charakteru s názvom Internet a hodina gramatiky, ktoré zorganizovali doktorandi Vojtech Istók a Ilona Szerdiová. Témou...

Komárňanské univerzitné dni XIV. (fotogaléria)

XIV. Komáromi Egyetemi Napok – Program – Komárňanské univerzitné dni XIV.   Hétfő : 2018. 04. 09. 09:45 Megnyitó (aula) 10:00 Dr. Povedák István: Összeesküvés-elméletek világképe (aula) 12:00 Női vállalkozók fóruma (K1) 13:00 Dr. Farkas...

Aktuálne výsledky v biologických vedách a v edukácii biológie

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne, Akademická Rada Maďarov na Slovensku a Katedra biológie Savaria Prírodovedeckej fakulty Univerzity Eötvösa Loránda usporiada 4. apríla 2018. medzinárodnú...

Rozprávkové predpoludnie na pamiatku Andersena

2. apríl, deň narodenia veľkého dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena sa od roku 1967 oslavuje ako Medzinárodný deň detských kníh. Z tejto príležitosti sa na Slovensku...

Mimoriadna hodina chémie

Dňa 19.-ého marca 2018 na Katedre chémie PF UJS sme organizovali mimoriadnu hodinu chémie pre žiakov Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s VJM. Účastníci sa stretli atraktívnymi...

Pohár univerzít Karpatskej kotliny

01.03.2018 V dňoch 1. až 3. marca 2018 reprezentanti Univerzity J. Selyeho v basketbale a vo futsale sa zúčastnili na medzinárodnom športovom turnaji Pohár univerzít...

Odborné stretnutie na Debrecínskej Univerzite

07.03.2018 Debrecínska Univerzita v spolupráci so Zväzom doktorandských študentov (Dániel Molnár, Vivien Ajpok) orzanizovala odbornú besedu za okrúhlym stolom na tému: Aktuálne problémy vyučovania dejepisu...

Jazykovedec Ottó Vörös : 75. výročie jeho narodenia

Dňa 21. februára 2018 oslavovali niekdajší kolegovia, priatelia a študenti bývalého učiteľa Katedry maďarského jazyka a literatúry UJS PF, jazykovedca Ottó Vörösa pri príležitosti 75. výročia jeho...

Návšteva odbornej skupiny pedagogiky materinského jazyka na ELTE

Dňa 23. februára  2018 Katedra maďarského jazyka a literatúry UJS PF privítala na priateľskú návštevu odbornú skupinu pedagogiky materinského jazyka na ELTE v Budapesti. 17 člennú výpravu študentov...

Úspešný Deň otvorených dverí na Univerzite J. Selyeho

14.02.2018 Univerzita J. Selyeho aj tento rok usporiadala Dni otvorených dverí na všetkých svojich fakultách, vrátane Pedagogickej fakulty. Podujatie sa začínala s príhovorom rektora. Potom...

Interaktívne labaratórne cvičenie

07.02.2018 Žiaci Základnej školy M. Borsosa z Veľkých Úľan sa  zúčastnili 7. februára na informálnom vyučovaní chémie na Katedre chémie UJS. Zametnanci katedry pre nich...

Prednášky a kurzy január 2018

V skúškovom období zimného semestra akademického roka 2017/2018 učitelia a doktorandi Pedagogickej fakulty UJS okrem bežných pedagogických povinností vysokoškolských učiteľov využili aj možnosť interného ďalšieho vzdelávania. Od 15...

Pamätný deň Hansa Selyeho

26.01.2018 Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje pozvať na Pamätný deň Hansa Selyeho, realizovaný pri príležitosti 111. výročia jeho narodenia. Pamätný deň sa uskutočňí 26...

Rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry

15.01.2018. Pedagogická fakulta UJS otvára rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry aj v akademickom r. 2018 / 2019. Cieľom štúdia je získať plnohodnotné vzdelanie umožňujúce vyučovať...

Študentská vedecká odborná činnosť 2017/2018

Študentská vedecká odborná činnosť UNIVERZITNÉ KOLO Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2017/2018 univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS. Konferencia sa koná pod záštitou Rektora UJS. Miesto konania Univerzita J. Selyeho...

Cenné vedecké vyznamenanie pre poslucháča našej fakulty

07.12.2017 Akademická rada Maďarov na Slovensku (ARMS) každý rok udeľuje ocenenie Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért pre mladých nadaných maďarských vedcov. Podľa rozhodnutia kuratória...

Súťaže

17.11.2017  Študentka 5. ročníka Bc. Szilvia Kincerová (maďarský jazyk – nemecký jazyk) reprezentovala Katedru maďarského jazyka a literatúry UJS PF v nedávnej minulosti až na dvoch významných...

Medzinárodné vedecké sympózium na počesť 200. jubilea narodenia Jánosa Aranya

10.11. 2017  V rámci Týždňa vedy a techniky organizovala výskumná skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry vedecké sympózium na počesť 200. jubilea narodenia...

Szabó Magda 100 – Otvárajúce sa dvere

22.-24.11.2017 Dňa 22. – 24. novembra 2017 organizovala Univerzita Eszterházy Károly – Ústav maďarského jazyka a literatúry veľkolepú vedeckú konferenciu na počesť jubilea 100. narodenia...

Študentská vedecká a odborná činnosť - XII. FTDK : Výsledky

01.12.2017 : XII. ročník Študentskej vedeckej a odbornejčinnosti ,,FTDK” sa konal od 30. novembra do 1. decembra na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštanína filozofa v Nitre...

Oznámenie o vyhlásení volieb

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje: DOPLŇUJÚCE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKEJ FAKULTY UJS  (1 miesto). Termín a miesto konania...

,, Konferencia: My, Maďari – naša národná identita a naše spoločné hodnoty …

25.11.2017 Poslucháči Pedagogickej fakulty UJS, Tamás Kovács (2Bc, história-informatika) a Klaudia Kenessy (2Bc, história-maďarský jazyk a literatúra) boli aktívnymi účastníkmi medzinárodnej študentskej konferencie ,,My, Maďari – naša národná...

Medzinárodné vedecké sympózium: Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť

Termín a miesto konferencie: 8. – 9. novembra 2017, Konferenčné centrum UJS Cieľom je pokračovať v medzinárodnej spolupráci vedeckého sympózia zameraného na zlepšenie interkulturality vo vzdelávaní a...

Cena Zlatý Opus

27.10.2017 Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku vyhlásila 27. októbra 2017 v Galante výhercov súťaže krásnej literatúry vrámci XII. Jesenného festivalu spisovateľov tohoročnú Cenu "Zlatý Opus".  Porota pozostávajúca zo...

Návšteva na Segedínskej univerzite

Dňa 25. októbra 2017 dekanka PF UJS, Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. a prodekan PaedDr. Tamás Török, PhD. sa zúčastnili rokovania s vedením Pedagogickej fakulty Gy...

Prednášky prof. Lajosa Rácza na PF UJS

23-24. 10. 2017 V rámci programu Erasmus+ sme privítali profesora Lajosa Rácza z Univerzity v Segedíne. Pán profesor Rácz bol hosťom Katedry histórie Pedagogickej fakulty, pričom...

Vedecká konferencia na Reformovanej teologickej fakulte (obrázky)

12.10.2017 : Na Reformovanej teologickej fakulte UJS sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia: ,,A hit és a közösség szolgálatában.” Dátum a miesto konferencie: 12. október 2017...

Deň didaktiky chémie

Pozvánka Katedry chémie Pedagogickej fakulty UJS na Deň didaktiky chémie. Hlavným cieľom odborného fóra je prediskutovanie problémov, ktoré sa vyskytujú vo vyučovaní predmetu chémia, ďalej...

Pracovné stretnutie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt SR

20. apríla 2017 sa na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho konalo pracovné stretnutie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt na Slovensku. Hlavnou témou rokovania v Komárne...

Rozširujúce štúdium zo slovenského jazyka a literatúry

Pedagogická fakulta UJS otvára rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúryv akademickom roku 2017/2018 Cieľom štúdia je získať plnohodnotné vzdelanie umožňujúce vyučovať predmet slovenský jazyk a literatúra na základných a stredných...

Štúdie z oblasti telesnej výchovy a športu

Na Univerzite v Debrecíne, ktorá sa zaoberá športovou tematikou multidisciplinárne,  sa 8. marca 2017 konala prezentácia knihy zameranej na telesnú  výchovu a šport mládeže žijúcej...

Environmentálna výchova – metodický deň na PF UJS

Dňa 2. marca 2017 sa z iniciatívy Strediska environmentálnej výchovy Dropie Slovenskej agentúry životného prostredia konal pre študentov a učiteľov Pedagogickej fakulty UJS metodický deň...

Prednáška Barnabása Vajdu v Hódmezővásárhely

Pri príležitosti 70. výročia podpísania Parížskej mierovej zmluvy sa organizovala konferencia v maďarskom Hódmezővásárhely. Účastníkmi konferencie boli akademik Ignác Romsics, Tamás László Vizi, László Gulyás (Univerzita Szeged)...

Pamätný list Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského pre našich zamestnancov

Pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bol Dr. habil. PaedDr. Kinge Horváth, PhD. – dekanke Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho...

Prednáška Barnabása Vajdu v Szegedíne

Docent Katedry histórie UJS, Barnabás Vajda bol jeden z prednášateľov vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Segedíne 1. decembra 2016. Témou konferencie, organizátormi ktorej boli...

Týždeň vedy a techniky 2016 – programy na PF

Dr. habil. Mészáros Róbert, DSc. : Nanotechnologické výskumy v Komárne – predstavenie Nanochemického a supramolekulového laboratória. Prednáška. Katedra chémie, Hradná 21, miestnosť: G110, budova Ekonomickej fakulty. 07.11.2016...

Odbornosť učebníc, metodické otázky 6.

Odbornosť učebníc, metodické otázky 6. 22. apríla 2016 sa už 5. krát uskutočnilo vedecké sympózium o učebniciach na UJS PF v organizovaní bádateľskej skupiny Variológia pri...

Informácie o záverečných prácach

Dôležité informácie ohľadne záverečných prác (formálne podmienky, termíny atď.) Informácie o záverečných prácach (.ppt) Smernica rektora 7/2011 (.pdf)  

Prihláška na rigorózne konanie

Dekanka Pedagogickej fakulty UJS v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje podmienky...

Mimoriadny záujem o našu fakultu a univerzitu

Univerzia J. Selye 16. februára 2016 organizovala Deň otvorených dverí . Záujem o Pedagogickú fakultu UJS aj v tomto roku bol mimoriadny.      

The European Journal of Humor Research

The English Section of our Department of Modern Philology is proud to announce its members' publications in The European Journal of Humor Research : Volume...

Rigorózna skúška na Pedagogickej fakulte

15. decembra 2015 sa na Katedre modernej filológie konala úspešná rigorózna skúška (PaedDr.) Pétera Zolczera na tému: The Role of Childrens Literature in Alternative Pedagogy...

ŠTIPENDIÁ Z MAĎARSKEJ REPUBLIKY

Posľucháči Univerzity J. Selyeho 3. decembra 2015 sa stretli so zástupcami Balassi Intézet, Márton Áron Kollégium a Szövetség a Közös Célokért, ktorí ich informovali o...

Zlepšenie umiestnenia Pedagogickej fakulty UJS o dve priečky v hodnotení agentúr…

Hodnotenie pedagogických fakúlt na Slovensku agentúrou ARRA(Akademická rankingová a ratingová agentúra) pre rok 2015. Kompletný text hodnotenia: http://www.arra.sk/  

Týždeň vedy a techniky na Pedagogickej fakulte – fotoreportáž

V rámci Týždňa vedy a techniky (9. – 13. 11. 2015) na Pedagogickej fakulte sa uskutočnili prednášky, sympózium  a výstava študentských prác. Do organizovania jednotlivých podujatí sa zapojila...

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium pre akademický rok 2016/2017

V zmysle §27 ods. 1 písm. i zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 6...

Úradná tabuľa

Dekanské voľno Dekanka Pedagogickej fakulty UJS udeľuje dekanské voľno študentom PF UJS na   2. novembra 2018 (piatok). Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., dekanka PF UJS Výsledky volieb -...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.