Operačný výskum a vývoj

       
 

Budovanie infraštruktúry a modernizácia vybavenia Univerzity J. Selyeho v Komárne

ITMS: 26250120066
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Prijímateľ: Univerzita J. Selyeho v Komárne
Kód výzvy: OPVaV-2013/5.1/05-SORO
Druh projektu: Dopytovo orientovaný
Prioritná os 5: Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1: Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Obdobie realizácie aktivít projektu: 02/2014 ─ 09/2015
Celkové oprávnené výdavky: 1 866 939,65 EUR
(Nenávratný finančný príspevok z ERDF: 1 586 898,70  EUR
(Nenávratný finančný príspevok zo ŠR: 186 693,97 EUR
(Vlastné zdroje financovania: 93 346,98 EUR

Hlavné aktivity projektu
1. 1. Modernizácia technológií, IKT infraštruktúry a vnútorného vybavenia UJS KN
Cieľ projektu: Modernizácia výučbového a výskumného procesu pomocou zavedenia moderných technológií do vzdelávacieho procesu
Špecifický cieľ projektu 1: Modernizácia vzdelávacieho a výskumného procesu prostredníctvom komplexného zavedenia moderných IKT a nových technológií do učební, špeciálnych učební a laboratórií.

 Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.