Ostatné mobilitné programy


Upozornenie pre študentov: /click/

v prípade, že sa zúčastníte akejkoľvek mobility resp. na študijnom výmennom programe, v záujme predchádzania budúcich nedorozumení je potrebné o plánovanej mobilite informovať študijné oddelenie materskej fakulty ešte pred nastúpením na mobilitu! Tento krok očakávame od študentov aj z dôvodu administrácie kreditov získaných počas zahraničnej mobility.

Študenti našej univerzity sa môžu okrem programu Erasmus+ zúčastňovať aj nasledovných výmenných a mobilitných programov:

CEEPUS

Slovo CEEPUS vzniklo vytvorením ako akronym “Central European Exchange Program for University Studies”, čo sa prekladá do slovenčiny ako „Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné  štúdia”

CEEPUS vytvára uzavretý rámec spolupráce medzi univerzitami, v rámci ktorého môžu jednotlivé zúčastnené inštitúcie z členských krajín vytvoriť svoje siete (network). Naša univerzita participuje v nasledujúcich sietiach:

•  CIII-RO-0010-10-1516 - Teaching and Learning Bioanalysis, Koordinátor na UJS: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., e-mail: 

V rámci programu CEEPUS je možnosť aj na mobility mimo týchto sietí (tzv. „freemover” mobility).

Podrobné informácie sú k dispozícii na webovej stránke CEEPUS: http://www.ceepus.info/

Účel programu:

- podpora novej generácie maďarskej intelektuálnej vrstvy v zahraničí – a to rozširovaním mobility študentov medzi vysokoškolskými inštitúciami v Maďarsku a v zahraničí (samozrejme, s vyučovacím jazykom maďarským);

- cieľom programu je aj podpora procesov rozvoja kvality a internacionalizácie maďarského vysokoškolského vzdelávania v Maďarsku a v zahraničí.   

Možnosti v rámci programu:

Program v jednotlivých akademických rokoch poskytuje podporu pre zahraničných študentov, ktorí študujú na zahraničných vysokých školách s vyučovacím jazykom maďarským a pre študentov z Maďarska, ktorí majú záujem o zahraničné mobility.

Výber študentov vykonávajú participujúce inštitúcie v rámci vlastných kompetencií. Zjednodušene to znamená, že výber študentov sa vykonáva podľa vlastných  kritérií inštitúcie (napríklad: študijná a vedecká činnosť, sociálne aspekty, iné činnosti a pod.).

Partnerské inštitúcie
Výzvy
Správy študentov
Formuláre
Kontakty

Upozornenie pre študentov: /click/

v prípade, že sa zúčastníte akejkoľvek mobility resp. na študijnom výmennom programe, v záujme predchádzania budúcich nedorozumení je potrebné o plánovanej mobilite informovať študijné oddelenie materskej fakulty ešte pred nastúpením na mobilitu! Tento krok očakávame od študentov aj z dôvodu administrácie kreditov získaných počas zahraničnej mobility.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.