Rigorózne témy

Dekanka Pedagogickej fakulty UJS v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje podmienky, podľa ktorých absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“, môžu vykonať rigoróznu skúšku.

Súčasťou rigorózneho konania je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Po jej vykonaní absolventom rigorózneho konania vysoká škola v zmysle uvedeného zákona udelí akademický titul v učiteľských študijných programoch „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“).

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má rigorózant na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore aj v jeho širšom základe má hlbšie vedomosti a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky z vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Pedagogická fakulta UJS má právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v týchto študijných programoch:

V študijnom odbore

1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov

- Anglický jazyk a literatúra
- Nemecký jazyk a literatúra
- Maďarský jazyk a literatúra
- Slovenský jazyk a literatúra
- História
- Matematika
- Informatika
- Biológia
- Chémia

1.1.3. Učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov

- Katechetika

1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika

- Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Najbližší termín podania prihlášok: 15. apríl 2019.

Pedagogická fakulta UJS požaduje poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania, s obhajobou rigoróznej práce a vydaním diplomu v zmysle § 92 ods. 10, 11 a 12 citovaného zákona. Poplatky spojené s rigoróznym konaním sú uvedené v smernici rektora o poplatkoch.

Prihlášku je možné podať na webovej stránke univerzity na nasledujúcej adrese: https://e-prihlaska.ujs.sk

V prvom kroku uchádzač zvolí študijný program o ktorom má záujem, až potom sa zaregistruje pomocou e-mailovej adresy a hesla. Prosím, zapamätajte si heslo, nakoľko prihlásením s týmito údajmi môžete sledovať proces prijímacích konaní. Po vyplnení elektronického formulára, kde uchádzač zadá svoje osobné údaje a údaje o štúdiu, potvrdí tieto údaje. V nasledujúcom kroku uchádzač potvrdenú elektronickú prihlášku vytlačí, podpíše a spolu s profesijným životopisom a osnovou rigoróznej práce (výskumný plán) zašle na adresu PF UJS (Bratislavská cesta 3322., 945 01 Komárno). Údaje potrebné k úhrade poplatku pre prijímacie konanie  je možné stiahnuť z stránky elektronickej prihlášky.

V prípade uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nie v uvedených, ale v príbuzných študijných odboroch, sa pred podaním prihlášky odporúča konzultácia s prodekanom pre študijné záležitosti. Platí to aj v prípade uchádzačov so vzdelaním získaním v zahraničí.

Upozorňujeme uchádzačov, že rigorózne konanie sa začína potvrdením prijatia žiadosti uchádzača dekanom fakulty.

Ďalšie informácie o tematických okruhoch a o prijímacom konaní dostanete na Študijnom oddelení Pedagogickej fakulty UJS: 

Mgr. Tímea Mészáros
3. poschodie, č. d. T217
e-mail: 
tel.: 035/3260-807

Prílohy:

(1)Zásady rigorózneho konania na UPF UJS (.pdf po slovensky)
(2) Rigorózne témy 2018/2019 letný semester

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.