Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

O katedre

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky zabezpečuje:

- Štúdium spoločných a odborných predmetov pre bakalársky stupeň predškolskej pedagogiky
- Štúdium spoločných a odborných predmetov magisterského štúdia elementárnej pedagogiky
- Štúdium inovatívnej didaktiky
- Pedagogickú prax v materských školách, v školských kluboch a na I.stupni ZŠ

Kontakt: Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská 3322, 94501 Komárno

Sekretariát

Mgr. Martina Marosi
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 608
kancelária: T516

Výskum

- Pedagogická terapia a jej možnosti aplikácie
- Emocionálna inteligencia, rozvíjanie emocionálnej inteligencie
- Alternatívne pedagogické smery
- Antropológia dieťaťa
- Školský manažment a teória zabezpečenia kvality
- Pedagogické kompetencie

Aktuality

Vystúpenie speváckeho zboru Cantus Iuventus

Dňa 22. augusta 2021 o 16.00 hodine sme mali možnosť započúvať sa do hudobného diela Tamása Szarku, hudobníka oceneného cenou Kossútha, s názvom Missa Missio (Omša najobetavejšieho náboženstva). Jedná sa o sakrálnu omšu, do jej tónov sme sa započúvali na mieste významnom pre maďarskú históriu, v kostole Panny Márie v Diakovciach. Na koncerte bol Tamás Szarka sprevádzaný kapelou a univerzitným speváckym zborom Cantus Iuventus z Komárna pod vedením Mgr. Yvette Orsovics, PhD. Miesto konania koncertu patrične podčiarklo umelecký zážitok a náladu divákom, ale aj účinkujúcim.


Výtvarné úspechy našich študentiek

Študentky prvého ročníka Katedry predškolskej a elementárnej  pedagogiky – Ramóna Füri, Laura Lacza, Virág Lukács a Vivien Váradi – dosiahli vynikajúce výsledky na súťaži poézie a ilustrácie Sándora Kányádiho vyhlásenej Fakultou učiteľstva Reformovanej univerzity Károli Gáspár. Ilustrácie básní boli ocenené stupňami zlatá a strieborná. Na súťaž ich pripravila odborná asistentka a výtvarníčka Csilla Nagyová.

https://tfk.kre.hu/images/kanyadi-verseny/2021/Kanyadi-verseny_eredmenyei.pdf


„Viac ako sused“

V Dóme sv. Martina v Bratislave 13. júna (v nedeľu) o 19:00 hodine zahájili otvorenie Maďarského kultúrneho týždňa pod názvom „Viac ako sused“ pod záštitou Maďarského kultúrneho inštitútu. Kultúrny program bude prebiehať počas celého týždňa na viacerých miestach. Veľkolepú sériu programov otvoril p. Pető  Tibor, veľvyslanec Maďarska na Slovensku, následne vystúpil Tamás Szarka ocenený Kossuthovou cenou a skladateľ omše Missa Missio (Omša za najobetavejšie náboženstvo). Na koncerte spolu účinkovali aj speváci komárňanského speváckeho zboru UJS Cantus Iuventus pod vedením dirigentky Mgr. Yvette Orsovics, PhD. Čarovné miesto a úžasný výkon účinkujúcich boli nezabudnuteľným zážitkom pre účinkujúcich aj pre divákov.


Významné ocenenie pre zamestnankyňu Pedagogickej fakulty

Dňa 7. júna 2021 prevzala PaedDr. Szabó Edit, PhD., odborná asistentka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho významné ocenenie maďarského Ministerstva ľudských zdrojov (Emberi Erőforrások Minisztériuma) s názvom Cena Terezy Brunszvik (Brunszvik Teréz-díj) za svoju vynikajúcu pedagogickú prácu.


Počas karantény v jarných mesiacoch na PF UJS bolo treba riešiť nielen online vyučovanie teoretických predmetov, ale aj praktickú výučbu v oblasti vizuálnej-umeleckej výchovy. Ako sa to podarilo, ilustruje naša virtuálna výstava. Prezentované práce vyhotovili študenti študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika počas dištančnej výučby v rámci kurzov Vizuálna výchova pod vedením Tímei Mészáros a Csilly Nagyovej.


Exkurzia do hvezdárne v Hurbanove

Hurbanovská hvezdáreň. Stará, ale stále krásna a akoby nejeden z nás povedal, stále naša. Je tu pre nás už od roku 1871, prežila toho viac ako my, naši rodičia, ba dokonca viac ako naši starí rodičia. Ale nebyť dobrých ľudí, tak sa na nej patrične podpíše zub času, a my už nemáme kam chodiť učiť sa, rozširovať si svoje obzory, spoznávať a dozvedať sa nové fakty a informácie, ktoré sa dejú okolo nás.

Okolo nás vo vesmíre. Vo vesmíre, ktorý je tak blízko, veď keď otvoríme oči, vidíme oblohu, a predsa tak ďaleko, lebo aj keď natiahneme ruku, tak sa ho nedotkneme. A to ani vtedy, keď vyjdeme na tú najvyššiu budovu v meste. Vesmír je od nás vzdialený niekoľko svetelných rokov. 

Ale pozrieť sa zbližša na tú krásu okolo našej vzácnej planéty Zem nám umožňuje aj hvezdáreň v Hurbanove. Bolo krásne vrátiť sa tam po vyše dvadsiatich rokoch a zistiť, že sa tam nič nezmenilo, a predsa je tam zmien veľa.

Z univerzity sme mali možnosť absolvovať exkurziu do hvezdárne v Hurbanove.  Išli sme 11.11.2019 a práve v tento deň sa v našej slnečnej sústave odohrával jeden krásny vesmírny úkaz – Merkúr prechádzal pred Slnkom. Počasie nám nad Hurbanovom najprv neprialo, zamračilo sa, a tak sme si zasadli do malého observatória, kde sme mali možnosť pozrieť si našu krásnu nočnú oblohu a jej súhvezdia vo všetkých ročných obdobiach pomocou šikovnej techniky a za odborných informácií od zamestnankyne. Toto ma fascinovalo aj vtedy, keď som to videla prvýkrát, a nič sa na tom nezmenilo ani teraz. Následne sme sa presunuli do hvezdárenského múzea, kde boli vystavené ďalekohlady, našla som tam aj ten ďalekohlad, cez ktorý som sa pozerala ešte aj ja, ale už ho vystriedal jeho mladší „brat”, a tak sa dostal do múzea. Počas výkladu o histórii hvezdárne nám prišli oznámiť, že sa vyčasilo. Veľmi sme sa potešili, že aj my budeme mať možnosť vidieť divadelné predstavenie vesmíru. Premiestnili sme sa ku velikánskemu ďalekohladu, kde nám podali inštrukcie čo a ako robiť a čo budeme vidieť. Máme si všímať malú čiernu bodku vpravo dole na veľkej zelenej ploche. Tá zelená plocha bolo Slnko, a preto zelené, lebo sme sa naň mohli pozerať jedine cez filter. Inak by sme si poškodili zrak. Aj napriek tomu, že ten posledný pohľad by stál zato, nikto by také niečo neriskoval. A tá malá pohybujúca sa čierna bodka bol Merkúr, ktorý sa presúval pred Slnkom. Bolo to naozaj fascinujúce.

Neviem kedy budem mať možnosť znova sa dostať do hvezdárne, ale snáď sa mi to ešte podarí. 

Na našu hvezdáreň by sme mali byť patrične hrdí, ako aj na jej zamestnancov, ktorí sú odborne pripravení. Je krásne vidieť našu oblohu aj z iného uhla pohľadu, ako len v lete pri opaľovaní sa a zakrývaní si očí pred Slnkom. To, čo sa nad nami deje, vlastne ovplyvňuje aj náš život, našu planétu Zem. A preto by sme sa mali začať viacej zaujímať o to, ako žijeme, čo pre Zem robíme. Lebo, ako sme mali možnosť sa vo hvezdárni dozvedieť, že ani na jednej planéte slnečnej sústavy nie sú podmienky vhodné pre človeka na život. A či je nejaká iná galaxia okrem našej? Tak odpoveď na túto otázku je niekde vo hviezdach…..

Prokopcová Eva, UPVdm15


Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky : Špeciálna hodina hudobnej výchovy

27. novembra 2019 sa uskutočnila špeciálna hodina hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte, Predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo. Z vysokej školy Jánosa Kodolányiho ku nám zavítali pedagógovia Mits Péter a Mits Márton, ktorý mali teoretickú a praktickú prednášku o základoch hudobného umenia jazz-u a beat-u, o vzniku a rozvoji týchto hudobných štýlov. Prednáška nebola zameraná len na teoretické poznatky, ale aj praktické ukážky za pomoci hudobných nástrojov. Poslucháči mali možnosť oboznámiť sa so zvukom saxofónu ako aj získať introspekcie  do sveta jazz-u a beat-u.


KERAMICKÝ WORKSHOP

Počas workshopu študenti sa oboznámili s vyhotovením hlinených nádob so starovekou technikou. V krátkom časovom úseku bolo možné vytvoriť menší pohár, hrnček či misku, s pospájaním hlinených prúžikov. Úlohu som uviedla s krátkou prezentáciou, kde som predstavila niekoľko umelcov keramiky pracujúcich s touto technikou. Po prednáške som predviedla techniku s hlinou  a počas práce som poskytla pomoc individuálne, ak študenti požiadali.
Kvalitne vyhotovené predmety po vyschnutí budú vypálené a zaglazované.


Prepojenie teórie s praxou v centre pozornosti práce  na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky

V rámci prípravy budúcich učiteľov materských a základných škôl na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne je prioritou okrem osvojenia si teoretických vedomostí aj ich aplikácia v pedagogickej praxi, čím sledujeme získanie a rozvíjanie potrebných základných profesijných kompetencií v rámci študijného programu predškolskej a elementárnej pedagogiky. Práve z uvedeného dôvodu priblížime jednu z možností v rámci predmetu „Pedagogická diagnostika v predprimárnom vzdelávaní“, kde okrem oboznámenia sa s teoretickými východiskami a terminológiou pedagogickej diagnostiky  (zadefinovania pojmu, cieľov a úloh, ako aj metód a prostriedkov pedagogickej diagnostiky, znalosti jednotlivých typov/druhov  a spôsobov využitia pedagogickej diagnostiky, ovládania možností stimulácie jednotlivých vývinových  oblastí v kontexte zistení) sa študenti stanú pod vedením a odborným dohľadom vyučujúcich aj aktérmi pedagogickej diagnostiky. V rámci uvedeného predmetu absolvujú tematický kurz s konkrétnou možnosťou  zistenia aktuálnej vývinovej úrovne štvor-až osemročných detí v jednotlivých vývinových oblastiach pomocou existujúceho diagnostického nástroja, ktorý vypracovali odborníci z Maďarska (poznámka: na priamej príprave študentov sa podieľal aj jeden z autorov, čím sme sledovali zabezpečenie odbornosti). Pôvodný názov vypracovaného systému je DIFER (Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált fejlesztő rendszer“ - v preklade “Kriteriálne orientovaný  rozvojový a diagnostický systém skúmajúci vývinové úrovne štvor-až osemročných detí“).

Po absolvovaní  kurzu vo vzťahu k uvedenému systému majú absolventi možnosť priamo pracovať s deťmi v materských školách s vyučujúcim jazykom maďarským či so žiakmi v základných školách taktiež s vyučovacím jazykom maďarským na území Slovenskej republiky, čím umožňujeme získanie priamej skúsenosti v konkrétnych situáciách. Takýmto spôsobom sa zároveň stanú aktívnymi účastníkmi výskumu, ktorý sa začal v akademickom roku 2019/2020. Realizátormi sú vyučujúci Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky: prof. Dr. Krisztián Józsa, PhD. (vedúci výskumného projektu a spoluautor  DIFER), členovia tímu: Mgr. Yvette Orsovics, PhD., PaedDr. Diana Borbélyová, PhD. a PaedDr. Edita Szabóová, PhD.

Po získaní, spracovaní a vyhodnotení výsledkov výskumu je našim zámerom vypracovať štandardizované testy slúžiace pre pedagogickú verejnosť na diagnostikovanie aktuálnej vývinovej úrovne štvor-až osemročných detí navštevujúcich školy s vyučovacím jazykom maďarským v SR, ako i súbor námetov a praktických činností na rozvíjanie spôsobilostí detí/žiakov v zistených problematických oblastiach, nakoľko obdobný metodický materiál u nás v súčasnosti absentuje.

Veríme, že zapojenie študentov do výskumných programov prispeje k ich motivácii a úspešnému ukončeniu štúdia vybraného odboru, ako i k ich pozitívnemu a odborného prístupu k samotnej pedagogickej profesii.


Sústredenie akademického speváckeho zboru Cantus Iuventus vo Veľkom Mederi

V dňoch 19-22. septembra 2019 sa po prvý krát uskutočnilo sústredenie akademického speváckeho zboru Univerzity J. Selyeho Cantus Iuventus vo Veľkom Mederi, ktoré bolo organizované za podpory KULT MINOR. Sústredenie poskytlo členom zboru výbornú príležitosť na rozvíjanie speváckych schopností a zručností. Mali možnosť sa oboznámiť s novým repertoárom, osvojiť si rôzne zborové diela, rozšíriť si svoj obzor v tejto  hudobno-umeleckej sfére a zároveň to bol výborný priestor na „aktívny úvod“ akademického roka. Nácvik počas celého sústredenia viedla Yvette Orsovics, dirigentka zboru, ktorej pomáhali Kinga Sull, Agáta Csehiová, Andrea Uhrinová a s organizačnými záležitosťami Martina Marosi. Popri intenzívnych skúškach členky zboru absolvovali prehliadku mesta, spoznali jeho historické pamiatky a kultúrne hodnoty a spoločne položili veniec k buste významného umelca a etnomuzikológa Bélu Bartóka. Slávnostným záverom štvordňového sústredenia bolo vystúpenie speváckeho zboru v kostole Svätého Štefana vo Veľkom Mederi.


XI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho

V dňoch 10. a 11. septembra 2019 sa uskutočnil XI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho v Komárne.

Predčasné zanechanie štúdia na vysokých školách

Sekciu s názvom Predčasné zanechanie štúdia na vysokých školách viedli prof. Dr. Péter Tóth, PhD. a Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. V sekcii odznelo sedem prednášok, ktoré účastníkom odhalili faktory predčasného ukončenia štúdia, respektíve že čo môžeme podniknúť na jeho minimalizáciu. Prednášky sekcie sa týkali hlavne prípravy budúcich učiteľov, údaje však bolo možné porovnať napr. aj so štúdiom medicíny.

Alternatívne a reformné pedagogické smery vo verejnom školstve

Sekcia s názvom Alternatívne a reformné pedagogické smery vo verejnom školstve uskutočnila pod vedením vysokoškolských pedagógov, menovite prof. Dr. Béla István Pukánszkyho, DSc., doc. Dr. univ. Agáty Csehiovej, PhD. a Mgr. Anity Tóth-Bakos, PhD. a za účasti ôsmych prihlásených účastníkov zo Slovenska a Maďarska. V rámci konferencie odznelo šesť prednášok a do recenzovaného zborníka bolo prihlásených osem príspevkov v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku. Na odbornom posúdení príspevkov pracovalo 12 recenzentov. Príspevky a prednášky prezentovali širokú paletu tém a problematík z oblasti pedagogiky, vrátane minulosti, súčasnosti i budúcnosti. V celku sa prezentovali témy historické, psychologické, metodické, didaktické, alternatívne, inovatívne. Príspevky poskytli výbornú možnosť na bohatú diskusiu, ktorá sa javila ako inšpiratívna a prínosná tak pre pedagogickú prax ako aj pre širšiu odbornú komunit

Pedagogická diagnostik a meranie

Prednášky v sekcii pedagogickej diagnostiky a merania boli rôznorodé a odkrývali viacero tematických oblastí. Predstavené výskumy sa zaoberali meraniami kompetencií, motiváciou učenia sa, otázkami morálneho vývoja, reč bola aj o pedagogickej dôležitosti gamifikácie. Ku každej prednáške odzneli zaujímavé otázky a rozvinula sa dôležitá odborná komunikácia. Sekciu viedli: prof. Dr. Krisztián  Józsa, PhD. és Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD. voltak.


K-MOK – medzinárodná vedecká konferencia

V dňoch 20-21 júna 2019 sa na univerzite Partiumi Keresztény Egyetem v meste Veľký Varadín (Oradea, Rumunsko) konala v poradí štvrá medzinárodná vedecká konferencia, na ktorej sa aktívne zúčastnili aj pedagógovia Pedagogickej fakulty UJS. Péter Tóth, Kinga Horváth, Melinda Nagy, Edita Szabóová boli vedúcimi sekcií. V jednotlivých sekciách sa predstavili s prednáškami: Péter Tóth, Kinga Horváth, Yvette Orsovics, Agáta Csehi, Katalin Kanczné Nagy, Melinda Nagy, Edita Szabóová.


 

HuCER 2019 - Prevencia, intervencia a kompenzácia medzinárodná vedecká konferencia

V dňoch 23-24 mája 2019 sa na univerzite Eszterházy Károly Egyetem v meste Eger (Maďarsko) konala medzinárodná vedecká konferencia HuCER pod názvom Prevencia, intervencia a kompenzácia. Na konferencii sa aktívne zúčastnili aj pedagógovia Pedagogickej fakulty UJS. Péter Tóth, Katalin Kanczné Nagy, Krisztián Józsa, Kinga Horváth a Melinda Nagy boli vedúcimi sekcií. Prednášky na rôzne témy mali: Péter Tóth, Krisztián Józsa, Katalin Kanczné Nagy, Agáta Csehi, Melinda Nagy, Sarolta Darvay, Péter Szabó.


Návšteva opery študentov Katedry predškolskej a elementárnej výchovy PF UJS v SND v Bratislave

Dňa 3. apríla 2019 sa uskutočnila návšteva opery v SND v Bratislave, ktorú organizovala Katedra predškolskej a elementárnej výchovy PF UJS v Komárne. Študenti sa zúčastnili na predstavení opery Carmen, francúzskeho romantického skladateľa Georga Bizeta. Zážitok z opery pozdvihla aj atmosféra budovy, nakoľko sa predstavenie uskutočnilo v historickej budove SND v Bratislave (zahájené v roku 1886). Na návšteve opery Carmen spolu so študentmi sa zúčastnila aj dekanka PF UJS doc. Kinga Horváthová, doc. Agáta Csehiová a odborná asistentka Beáta Dobayová. Z predstavenia všetci zúčastnení odchádzali plní krásnych a nezabudnuteľných umeleckých zážitkov. 


Slávnostný program pri príležitosti jubilea revolúcie v roku 1848/49

14. marca 2019 sa pamätalo slávnostným programom na 171. výročie vypuknutia maďarskej  revolúcie a boja za zvrchovanosť v reprezentácii komárňanských škôl veľa žiakov základných a stredných škôl a študentov Univerzity J. Selyeho ako aj Spolok miestnych “starých žiakov” v Kultúrnom dome v Komárne. Vyvrcholenie kultúrneho podujatia znamenalo kultúrna vložka študentov UJS PF, ktorá bola predvedená na mimoriadne vysokej úrovni. V programe boli vystúpenia:

Kern Aurél: Zöld erdőben (ľudová pieseň zo Sedmohradska)

Spev: Gál Júlia (Mgr., angol - teológia szak), klavír: Csehi Ágota tanárnő

2. Ady Endre: Dózsa György unokája

Recitácia: Jung István (Bc., Magyar nyelv és irodalom)

3. Váry Ferenc: Távolból (Weöres Sándor verse)

Spev: Gál Júlia (Mgr., angol - teológia szak), zongora: Csehi Ágota tanárnő

4. Nagy László: A tűz

Recitácia: Čulák Nikolett (Bc., óvóképző)

5. A költő visszatér - Petőfi Sándor verse

Spev: Nagy Noémi (Bc., magyar - katech. szak), zongora: Csehi Ágota

6. Ha én rózsa volnék …

Karóval jöttél (József Attila verse)

Mezei Máté: gitara a speváčka

7. Arany János: A walesi bárdok

Recitácia: Jung István (Bc., Magyar nyelv és irodalom)

8. Wolf Aurél: Ave Maria (Fülöp Kálmán verse)

Spev: Gál Júlia (Mgr., angol - teológia szak), klavír: Csehi Ágota

Program bol zostavený učiteľkou Pedagogickej fakulty, docentkou Ágota Csehiovou. Po slávnostnom podujatí rektor UJS Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. a učitelia PF kládli veniec pri novej soche Béni Egressyho.  


ROZPRÁVKOVÉ PREDPOLUDNIE NA PAMIATKU ANDERSENA

22.03.2019 : 4. rozprávkové predpoludnie v Univerzitnej knižnici pri UJS v Komárne. 2. apríl, deň narodenia veľkého dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena sa od roku 1967 oslavuje ako Medzinárodný deň detských kníh. Z tejto príležitosti sa na Slovensku od roku 2000 usporadúvajú pre deti večerné čítania  s názvom Večer s Andersenom. Cieľom programu je prilákať deti do knižníc, do ríše kníh, aby si knihy obľúbili a čítali  čo najviac. 22. marca tohto roku bolo štvrtýkrát  usporiadané aj v Univerzitnej knižnici  pri UJS v Komárne rozprávkové predpoludnie pre deti predškolského veku k  tejto príležitosti. 

Organizátorom podujatia bola Univerzitná knižnica a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky. Program realizovali poslucháčky druhého ročníka denného štúdia  študijného programu predškolskej a elementárnej pedagogiky pod vedením pedagóga katedry Diany Borbélyovej. Rozprávkového predpoludnia sa zúčastnili deti  Cirkevenej materskej školy Marianum z Komárna, ktoré po príchode sa oboznámili s knižnicou. Ústrednou témou predpoludnia bola rozprávka „Soľ nad zlato“, po ktorej nasledovali dramatické a pohybové hry ako aj dramatizácia rozprávky a bábkové divadlo. Program bol zostavený interaktívne, v ktorom sa deti stali aktívnymi účastníkmi. 

Po skončení aktivity nasledovalo malé pohostenie, deti dostali  diplomy a malé darčeky. Program bol veľmi úspešný, nakoľko zaviedol deti do ríše kníh a rozprávok pomocou zážitkového učenia, bábkového divadla  a pomocou zaujímavej maďarskej metódy „Rozprávka  inak“.

 

Rákócziho dní v Berehove

„Hudba je potrava a utešujúci elixír ...“ odznela myšlienka Zoltána Kodálya na 10. ročníku Medzinárodného festivalu akademických speváckych zborov 26. marca 2019 v átriu Vysokej školy Zakarpatskej Ferenca Rákócziho II. v Berehove. Tento festival je súčasťou série podujatí v rámci Rákócziho dní v dňoch 25-29. marca, ktorý poskytol vynikajúce možnosti na nadviazanie kontaktov. Účastníkov festivalu privítala Ildikó Orosz, rektorka hosťujúcej inštitúcie. Po zaznení úvodnej skladby Gaudeamus igitur v predvedení všetkých prítomných sa predstavilo nasledovných osem speváckych zborov: Spevácky zbor Zakarpatskej maďarskej vysokej školy Ferenca Rákócziho II., Spevácky zbor Gaudeamus z Nyíregyháza, Spevácky zbor Cirkevnej univerzity Partium z Oradey, Spevácky zbor Univerzity Károlya Eszterházyho z Egru, Mužský zbor pedagógov „Boján“ Národnej univerzity z Užhorodu, Spevácky zbor Štátnej univerzity z Mukačeva, Spevácky zbor Strednej hudobnej školy Dezső Zádora z Užhorodu. Pozvanie na tento medzinárodný festival dostal aj ženský spevácky zbor Cantus Iuventus Univerzity J. Selyeho v Komárne. Na vysokej úrovni reprezentovali nielen našu univerzitu a mesto Komárno, ale aj Slovensko. Dirigentkou zboru bola Yvette Orsovicsová a na klavíri spolupracovala Agáta Csehiová.


Slávnostný koncert „Bartók 95”

Dňa 21. februára 2019 o 18.00 hod. v Podunajskom múzeu v Komárne sa uskutočnil za účinkovania významných interpretov slávnostný koncert pod názvom „Bartók 95”. Podujatie bolo organizované pri príležitosti 95.-ho výročia vystúpenia významnéhomaďarského klaviristu, skladateľa, hudobného pedagóga a etnomuzikológa, Bélu Bartóka v Komárne, ktorý ako 43 ročný navštívil naše mesto na pozvanie Spolku Jókaiho. Spomienkový koncert bol zahájený spevom speváckych zborov a vkladaním vencov k pamätnej tabuli Bélu Bartóka na stene Podunajského múzea v Komárne. Na koncerte účinkovali významní interpreti: ženský spevácky zbor Vox Femina, miešaný spevácky zbor Concordia, Eva Sýkorová flauta, Szilárd Nagy klavír. Súčasťou podujatia bola zaujímavá a hodnotná prednáška s prezentáciou o koncerte Bélu Bartóka v Komárne v podaní Agáty Csehiovej, docentky Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. Univerzitu J. Selyeho reprezentoval aj ženský spevácky zbor Cantus Iuventus pod vedením Yvette Orsovicsovej, v interpretácii ktorého zazneli skladby predovšetkým Zoltána Kodálya a Bélu Bartóka s klavírnou korepetíciou Agáty Csehiovej. Ako finále koncertu zazneli spracované ľudové melódie dvoch maďarských hudobných velikánov, Bélu Bartóka a Zoltána Kodálya, formou spoločného spevu účinkujúcich a obecenstva.

Pozvánka


Slávnostný koncert „Bartók 95”

Dňa 21. februára 2019, o 18.00 hod. v Podunajskom múzeu v Komárne sa uskutoční slávnostný koncert pod názvom „Bartók 95”, ktorý sa uskutoční pri príležitosti 95-ho výročia vystúpenia v Komárne významného maďarského klaviristu, skladateľa a etnomuzikológa, Bélu Bartóka.  Na koncerte budú účinkovať: Cantus Iuventus, spevácky zbor pri UJS, miešaný zbor Concordia, ženský zbor Vox Femina, Agáta Csehiová, docentka UJS (prezentácia a klavír), Szilárd Nagy (klavír), Eva Sýkorová (priečna flauta) a Dóra Kiss (recitácia). Srdečne pozývame všetkých záujemcov! Pozvánka tu (link)


Vzdelávanie pre zamestnancov Pedagogickej fakulty UJS

Dňa 23. januára 2019  Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. viedla seminár na tému Prezentovanie výsledkov výskumu zameraných na zisťovanie dôvodov predčasného zanechania štúdia. Seminára sa zúčastnili zamestnanci Pedagogickej fakulty UJS. Cieľom bolo predstavenie skúseností, prijatých opatrení na riešenie daného problému.


Koncert zborov Južného Slovenska

10. novembra 2018 sa uskutočnilo podujatie v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne z iniciatívy Regionálneho osvetového strediska v Komárne a Maďarskej spoločnosti priateľov hudby na Slovensku, v rámci Roka zborového spevu, za ktorý je rok 2018 vyhlásený Úniou speváckych zborov a Národným osvetovým centrom s podtitulom „Slovensko, spievaj 2018!“ Na koncerte okrem Ženského speváckeho zboru UJS CANTUS IUVENTUS účinkovali aj Detský spevácky zbor malých a veľkých pri Základnej škole Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským a Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne, miešaný zbor GAUDIUM, miešaný spevácky zbor CONCORDIA, DSZ SCHOLA MARIANA pri Cirkevnej spojenej škole Marianum a Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku LAJOSA VASSA.

V podaní speváckych zborov zazneli diela domácich skladateľov, ako Németh-Šamorínsky István, Ľudovít Rajter, Eugen Szíjjártó, Ernő Zahovay, Géza Dobi, Alfréd Zemanovský, Zdenko Mikula, Milan Novák, Ivan Hrušovský a Ladislav Burlas. V závere programu vystúpilo spolu viac ako 300 spevákov. Zbory v sprievode Komárňanského komorného orchestra vytvorili nezabudnuteľný kultúrny zážitok.

(Prameň: https://www.ros-komarno.sk/products/koncert-zborov-juzneho-slovenska-10-11-2018/;   https://www.ros-komarno.sk/fotogalerie2/fotogalerie-2018/koncert-zborov-juzneho-slovenska/)


Projektpedagógia

Dňa 7. novembra 2018 sa konalo vzdelávanie vysokoškolských učiteľov v budove Pedagogickej fakulty UJS, v miestnosti 505 pod názvom "PROJEKTOVÝ PRÍSTUP". Vzdelávania, ktoré viedla  PaedDr. Szabóová Edita, PhD., odborná asistentka Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sa zúčastnilo 18 vysokoškolských pedagógov Pedagogickej fakulty UJS. Počas a vzdelávania sa účastníci oboznámili so základnými pojmami súvisiacími s projektovým prístupom, s jeho krátkou históriou, s druhmi a fázami projektov, ako i s didaktikou tohto prístupu. Oboznámili sa so štruktúrou aktuálneho štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, ako východiskom plánovania projektov v materských školách. Odborne analyzovali projektové mapy zhotovené študentmi. Ujasnili si stratégie tvorby plánov v projektovom prístupe, spôsob oranizovania, realizovania, ukončenia a hodnotenia projektov. Vzdelávanie bolo orientované na aplikáciu stratégií, ktoré môžu kolegovia využiť počas výučby.


Prehliadka historického centra Komárna

Študenti Katedry predškolskej a elemetnárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UJS boli dňa 13. novembra 2018 na večernej prehliadke mestom Komárno. Zoznámili sa s najvýznamnejšími pamätihodnosťami mesta. Výchadzka bola spestrená zaujímavým a pútavým rozprávaním o dejinách mesta a miestnych legendách, i historkách. Študentov na prehliadke sprevádzali pedagógovia a zamestnanci UJS.


UJS Medzinárodná vedecká konferencia – sekcia: Predmetová pedagogika

Dňa 11. a 12. septembra sa konala tohtoročná, už desiata vedecká medzinárodná konferencia J. Selyeho, ktorej súčasťou sa objavila sekcia s názvom Predmetová pedagogika. Sekcia sa uskutočnila pod vedením dvoch vedúcich sekcie s účasťou 17 prihlásených účastníkov. V rámci sekcie odznelo 12 prednášok pri účasti 22 prednášajúcich v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku. V recenzovanom zborníku bolo publikovaných 14 príspevkov v spolupráci dokopy 30 autorov takisto v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku. Na odbornom hodnotení príspevkov pracovalo 17 recenzentov. Príspevky a prednášky prezentovali rôzne témy a problematiky, ako etická výchova, telesná výchova, cudzie jazyky, matematika, predškolská výchova, vysokoškolské vzdelávanie, transverzálne kompetencie, umelecké školstvo, web-based vzdelávanie, pedagogika hry, študentské výkony, informatika, ekonomika. Príspevky umožnili bohatú diskusiu odborníkov, v celku práca sekcie bola veľmi inšpirujúca s odborného aj vedeckého hľadiska.


Pedagogika kreativity

13.09.2018 Školenie Kreativita pedagogiky, vedené docentom Pedagogickej fakulty Vilmosom Vassom, je činnostne orientované školenie. Pre záujemcov z radov vyučujúcich poskytuje  techniky organizácie učenia sa a rôzne techniky výučbovej didaktiky. V rámci toho školenie dáva aj možnosť na vyskúšanie si a predebatovanie rôznych metód, ktoré pomáhajú kreativite - sú to najmä metódy plánovacie, vývojové a hodnotiace. Ďalšie podrobnosti školenia sú v priloženom súbore tu.


Pedagogická exkurzia

V dňoch 16. – 19. apríla 2018 sa študentky Pedagogickej fakulty UJS študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  zúčastnili štvordňovej študijnej cesty. Prvá zastávka bola v Tornali, v Základnej škole  Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským, kde sa využíva „Kedvesház“ pedagogika, ktorá je komplexným programom. Pedagógovia so žiakmi predstavili program, ako vznikol, ako ho uplatňujú vo vzdelávaní a aké ciele chcú dosiahnuť.  Žiaci nás privítali dramatizáciou rozprávky. Po predstavení a malej prednáške o programe sme odcestovali do mesta v Maďarsku, Níreďháza, kde sme boli ubytovaní v hoteli Bessenyei.

Na druhý deň  sme navštívili univerzitu Nyíregyházi Egyetem, kde nám predstavili možnosti štúdia. Po prednáške nás čakali tamojší študenti, ktorí nás previedli po areáli a botanickej záhrade, ktorá je súčasťou kampusu. Po návšteve univerzity sme odišli do mesta Nyírtelek.  Bolo nám cťou stretnúť samotného zakladateľa programu a internátu „Kedvesház“, Petra Lázára, ktorý svojimi myšlienkami a slovami zanechal stopu v našich srdciach. Porozprával nám, akou kľukatou cestou musel prejsť, aby mohol vzniknúť internát. Predstavil nám samotný program, metódy techniky, princípy a filozofiu „Kedvesház“ pedagogiky. Spolu s deťmi spieval a spev sprevádzal gitarou.

V stredu sme navštívili základnú školu v obci Hejőkeresztúr. V tejto základnej škole sme boli oboznámení s ďalším pedagogickým programom s názvom KIP - Komplexný inštruktážny program. Podstatou programu je   heterogénnosť a   práca v skupinách. Najskôr nám riaditeľka predstavila samotný program, čo program obsahuje, čo je jeho podstatou. Neskôr sme mali možnosť pozorovať samotnú metódu výučby na jednotlivých vyučovacích hodinách ako matematika, maďarský jazyk a literatúra či dejepis, po ktorej nasledoval podrobný rozbor a diskusia. Po návšteve školy nás zaviezli do najväčšej zoologickej záhrady v Maďarsku (Nyíregyházi Állatpark), čo bolo veľmi príjemným spestrením nášho štvordňového programu. Posledný deň, za skorého ranného vstávania, naša cesta pokračovala do Budapešti. V Budapešti sme navštívili inštitúciu „Gyermekek Háza“. Tak ako v Hejőkeresztúri, aj tu sa používal program KIP s tým rozdielom, že tu sa využíval na každej vyučovacej hodine. Taktiež sme mali možnosť pozorovať priebeh vyučovacej hodiny. Po pozorovaní sa konalo spoločné stretnutie, kde nám pedagógovia objasnili používanie metódy na hodinách.

Po spoločnom rozprávaní s pedagógmi naša cesta pokračovala domov. Môžem povedať, že všade nás vítali s veľkou radosťou, hrami, veľkou láskou a s množstvom kávy. Boli to užitočné štyri dni, ktoré nás obohatili množstvom informácií, novými poznatkami, ktoré budú prínosné pre našu budúcnosť, budúcu profesiu. Vďaka za užitočnú, poznávaciu štvordňovú cestu patrí Dr. habil . PaedDr . Kinge Horváth, PhD, dekanke PF UJS a Dr. habil . Ing. Istvánovi Szőkölovi, PhD.

Bc. Andrea Izsáková, preklad


Slávnostný galakoncert Ženského speváckeho zboru UJS

Ženský zbor UJS slávnostne oslavoval svoje piate výročie 17. mája 2018 v Dôstojníckom pavilóne. V rámci slávnosti prijala svoje oficiálne meno Cantus Iuventus. Slávnosť sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta Komárna Lászlóa Stubendeka a dekanky PF UJS Kingy Horváth. Program koncertu sa začal spevom, potom nasledovali úvodné slová primátora a odovzdávanie slávnostného diplomu pre zbormajsterku Yvette Orsovics. Nasledoval opäť zbor, v ďalšej časti koncertu účinkovala Emília Menyhárt, hosťujúci komorný zbor SZE z Győru a Anita Tóth-Bakos. Na klavíri sprevádzala Agáta Csehiová, docentka KH PF UKF v Nitre. Dekanka v rámci slávnostného príhovoru predstavila päťročnú históriu zboru a zahájila oficiálne meno Cantus Iuventus a logo zboru. Nasledoval spev zboru Cantus Iuventus a ako záver zaznela spoločná skladba s hosťujúcim zborom.


Netradičná hodina hudobnej výchovy na Katedre predškolskej a elementárnej výchovy

05.04.2018 Na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky dňa 5. apríla 2018 sa uskutočnila netradičná hodina hudobnej výchovy. Prednášateľ István Katona so svojou charizmatickou osobnosťou a  rozsiahlymi znalosťami spestril prednášku, v rámci ktorej vzbudil záujem poslucháčov s tým, že na prednášku priniesol niektoré ľudové hudobné nástroje, na ktorých aj hral, a ktoré mohli vyskúšať aj študenti tretieho ročníka.


Netradičný seminár na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky

V dňoch 4. a 11. apríla 2018 na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS v rámci vyučovacieho predmetu pedagogická diagnostika pre poslucháčov tretieho ročníka sa uskutočnil netradičný seminár za účasti pracovníčok ARTIS CENTRA. Centrum funguje ako stredisko vzdelávania, rozvoja schopností a rehabilitácie pre deti i dospelých v Štúrove. Naši poslucháči sa obohatili o dôležité informácie najmä v oblasti diagnostikovania a rozvíjania detí predškolského a mladšieho školského veku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Oboznámili sa s niektorými metódami vyšetrenia, rôznymi technikami a terapiami. Získali teoretické  informácie a rozvíjali sa u nich diagnostické kompetencie, ktoré sú z hľadiska pedagogickej praxe nesmierne dôležité.


Rozprávkové predpoludnie na pamiatku Andersena

2. apríl, deň narodenia veľkého dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena sa od roku 1967 oslavuje ako Medzinárodný deň detských kníh. Z tejto príležitosti sa na Slovensku od roku 2000 usporadúvajú pre deti večerné čítania  s názvom Večer s Andersenom. Cieľom programu je prilákať deti do knižníc, do ríše kníh, aby si knihy obľúbili a čítali  čo najviac. 

16.marca tohto roku bolo tretíkrát usporiadané aj v Univerzitnej knižnici  pri UJS v Komárne rozprávkové predpoludnie pre deti k  tejto príležitosti. Organizátorom podujatia bola Univerzitná knižnica a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky. Program realizovali poslucháčky druhého ročníka denného štúdia  študijného programu predškolskej a elementárnej pedagogiky pod vedením pedagóga katedry Diany Borbélyovej. Rozprávkového predpoludnia sa zúčastnili deti  Cirkevenej materskej školy Marianum z Komárna, ktoré po príchode sa oboznámili s knižnicou. Ústrednou témou predpoludnia bola rozprávka „Soľ nad zlato“, po ktorej nasledovali dramatické a pohybové hry ako aj dramatizácia rozprávky. Program bol zostavený interaktívne, v ktorom sa deti stali aktívnymi účastníkmi. Potom nasledovalo bábkové divadlo v podaní študentov Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky. Po skončení aktivity nasledovalo malé pohostenie, deti dostali  diplomy a malé darčeky. Program bol veľmi úspešný, nakoľko zaviedol deti do ríše kníh a rozprávok pomocou zážitkového učenia a pomocou zaujímavejmaďarskej metódy „Rozprávka  inak“. 

Dramatické hry pre škôlkárov - Noc s Andersenom

Dňa 29. marca 2017 bola usporiadaná dramatická hra pre škôlkárov pri príležitosti medzinárodného projektu Noc s Andersenom. Organizátorom podujatia bola Univerzitná knižnica UJS a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS. Na začiatku programu Diana Borbély – pedagóg katedry – hrala s deťmi v rámci metódy Rozprávka inak. Po interaktívnej hry študenti katedry zahrali bábkové hry pre nadšené publikum. Na konci programu deti boli obdarované s občerstvením, pamätným listom a rôznym darom.


18. novembra 2016 sa konala XVI. Celoštátna pedagogická konferencia ,,XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia” v Segedíne. Pedagógovia našej fakulty:

Dr. habil. Vilmos Vass, PhD., vedúca katedry Mgr. Yvette Orsovics, PhD. a PaedDr. Edita Szabóová, PhD. sa zúčastnili na konferencii, kde boli úspešnými organizátormi sympózia ,,Kreativita v predškolskom veku”.


Názov:  Identifikácia a rozvoj kreativity (Týždeň vedy)
Organizátor:    Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS
Spoluorganizátor:    -
Miesto konania:    Budova Pedagogickej fakulty
Univerzita J. Selyeho
945 01 Komárno
Termín konania:    10. 11. 2015.
Typ podujatia:    sympózium
Popis:    15 minútové prednášky v danej téme
Kontaktná osoba:    Meno: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.
e-mail:

Web:

Infraštruktúra študijného programu

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.