Katedra nemeckého jazyka a literatúry

O katedre

Katedra nemeckého jazyka a literatúra zabezpečuje výučbu v odbore učiteľstvo akademických predmetov - nemecký jazyk a literatúra. Štúdium sa skladá z dvoch častí: z trojročného základného štúdia (Bc.) a z dvojročného magisterského štúdia (Mgr.). Absolventi získavajú spôsobilosť vyučovať nemecký jazyk a literatúru v ročníkoch 5-12. základných a stredných škôl. Katedra zabezpečuje okrem výučby budúcich pedagógov-jazykárov aj výučbu cudzích jazykov pre študentov celej univerzity.

>> ďalej na webovú stránku katedry

Sekretariát

Mgr. Hanusz Szilvia

tel: 00421 (35) 3260 754
kancelária: T313

Výskum

Výskumný profil katedry sa vyznačuje – podobne ako výskum našich jednotlivých pedagógov – vysokou heterogénnosťou a zahrňuje predovšetkým lexikológiu a frazeológiu (Erzsébet Drahota-Szabó), sémantiku (Anita Braxatorisová), diskurzívnu lingvistiku a vedomostný transfér (Attila Mészáros), resp. novšie dejiny nemeckojazyčnej literatúry (László V. Szabó). Dôraz sa kladie pritom na kontrastívnu perspektívu, hlavne v kontexte nemčiny a maďarčiny, resp. nemčiny a slovenčiny.
 
Od r. 2019 spolupracuje katedra v rámci medzinárodného projektu „Deutsche Mediensprache im Ausland – am Beispiel der deutschen Minderheitenpresse in Mittel- und Osteuropa“ s Katedrou pre germanistickú jazykovedu na Univerzite v Erfurte (SRN). Projekt vedie bývalý vedúci našej katedry, Prof. Dr. Dr. Csaba Földes.

Aktuality

Vyšla nová vysokoškolská e-učebnica

Učebnica Ausgewählte Kapitel zur Distributions- und semantischen Analyse für Universitätsstudierende. Korpusbasierte Analyse des Zeitadjektivs neu je určená pre študentov magisterského, resp. aj doktoranského štúdia germanistiky, ktorí sa podrobnejšie venujú otázkam interoperability sémantických a distribučných vzťahov. Je prispôsobená obsahu predmetu Moderná lingvistika – sémantika, ktorý autorka vedie na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho.  Prezentuje sa v nej súbor overených poznatkov k problematike lexikálnej sémantiky v jej distribučnej perspektíve, prináša výklad základných pojmov i zložitých a rozporuplných aspektov problematiky.


Germanistische Nachwuchstagung – konferencia mladých germanistov na Pedagogickej fakulte

4. a 5. marca 2020 sa uskutočňuje v Konferenčnom centre UJS medzinárodná vedecká konferencia mladých germanistov „Germanistische Nachwuchstagung“. Podujatie v organizácii našej Katedry pre nemecký jazyk a literatúru chce ponúknuť mladým vedcom, doktorandom a študentom v oblasti germanistiky fórum pre výmenu vedomostí, pre prezentáciu najnovších výsledkov z výskumu ako aj možnosť pre budovanie kontaktov. V rámci konferencie sa reprezentujú okrem domácich aj vysoké školy a univerzity z Maďarska, Rumunska a Nemecka. Každého záujemcu srdečne očakávame!


Komorner Germanistentag 2019  - konferencia na Katedre nemeckého jazyka a literatúry
 
Katedra nemeckého jazyka a literatúry organizovala 5. novembra 2019 v rámci Slovenského týždňa vedy a techniky vedeckú konferenciu s názvom "Komorner Germanistentag 2019". Hostia z Trnavy, Nitry, Segedínu (MR) a Vesprímu (MR) prezentovali v troch tematických blokoch (lingvistika, literárna veda, metodika) svoje projekty a výsledky resp. referovali o aktuálnych otázkach germanistiky. Bolo pre nás veľkým potešením, že v obecenstve boli prítomní vo veľkom počte aj naši študenti, ktorí sa aktívne zapojili do diskusie.


Komorner Germanistentag 2.0  - konferencia na Katedre nemeckého jazyka a literatúry

Katedra nemeckého jazyka a literatúry organizovala v rámci slovenského Týždňa vedy a techniky vedeckú konferenciu s názvom "Komorner Germanistentag 2.0". S podujatím chceli organizátori nadviazať na tradíciu spustenú pred asi 10 rokmi ešte v rámci Katedry modernej filológie. Prednášatelia z Bratislavy, Segedínu (MR) a Vesprímu (MR) prezentovali v troch tematických blokoch (lingvistika, literárna veda, metodika) svoje projekty a výsledky resp. referovali o aktuálnych otázkach germanistiky. Bolo pre nás veľkým potešením, že v obecenstve boli prítomní vo veľkom počte aj naši študenti, ktorí sa aktívne zapojili do diskusie. Dúfame, že po tejto úspešnej prezentácii našej novej katedry v širšom kruhu pokračujeme v tejto tradícii aj v budúcom roku. 

Infraštruktúra študijného programu

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.