Katedra maďarského jazyka a literatúry

O katedre

Katedra maďarského jazyka a literatúry garantuje v rámci študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a v rámci študijného odboru Neslovanské jazyky a literatúry doktorandský študijný program Maďarský jazyk a literatúra. Katedra okrem toho zabezpečuje vyučovanie predmetu Maďarský jazyk v rámci študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika.
Kontakt: Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská 3322, 94501 Komárno

Doktorandský program

Doktorandské (PhD.) štúdium

Doktorandský študijný program: Maďarský jazyk a literatúra 

Študijný odbor: 11. Filológia

Odborová komisia: Doktorandský študijný program: Maďarský jazyk a literatúra Študijný odbor: 11. Filológia

Prof. Dr. András Szabó, DrSc.
Prof. Erzsébet Drahota-Szabó, PhD.
Prof. Dr. József Pethő, PhD.
Doc. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
Doc. Anikó Polgár, PhD.
Dr. habil. Julianna Lőrincz, PhD.
Dr. habil. PaedDr. József Keserű, PhD.

Doktorandi v akademickom roku 2021/2022 – Maďarský jazyk a literatúra

Dóra Mucha

Téma dizertačnej práce: Moc a ženy - politické fantastiká súčasnosti
Školiteľ: Dr. habil. PaedDr. József Keserű, PhD.
e-mail: 
Kancelária: Čajka B 106B

Mgr. Bálint Molnár

Téma dizertačnej práce: Intermedialita v literatúre
Školiteľ: Dr. habil. PaedDr. József Keserű, PhD.
Konzultant: Péter H. Nagy, PhD.
e-mail: 
Kancelária: Čajka B 106B

Mgr. Néveri Varagya Szilvia

Téma dizertačnej práce: Verejná rétorika – jazyk maďarských médií na Slovensku
Školiteľ: Doc. Anikó Polgár, PhD.
Konzultant: Szabolcs Simon, PhD.
e-mail: 
Kancelária: Čajka B 106B

Výskum

Výskumná skupina Variológia
 
Činnosť výskumnej skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne sa začala v roku 2010 a a pokračovala medzinárodnými sympóziami, ktoré boli organizované v každom roku. Členovia výskumnej skupiny Variológia prezentovali svoje výskumné výsledky doteraz na 9 medzinárodných vedeckých sympóziách. Materiály týchto konferencií boli publikované v 5 konferenčných zborníkoch.
 
O odborných a metodických otázkach výskumu učebníc boli vydané zborníky štúdií nielen v nedávnej minulosti, ale aj v ostatných dvoch rokoch. Uskutočnili sa dve konferencie, ktoré sa viazali k jubileám významných maďarských spisovateľov. Na týchto podujatiach vystúpili s príspevkami aj pozvaní odborníci.
 
Naposledy bol vydaný zborník štúdií, ktorý obsahuje výber jazykovedných príspevkov. Tie odzneli na konferenciách v rokoch 2014 – 2016. Spomenuté materiály zatiaľ boli publikované na CD-ROM-e, v odborných časopisoch a v iných v periodikách v Maďarsku. Štúdie v tomto zborníku sú zoradené tematicky s úmyslom, aby zahrnuli nielen najvýznamnejšie teoretické a praktické práce odborníkov výskumnej skupiny, ale aj práce domácich odborníkov a odborníkov z Maďarska zaoberajúcich sa označeným tematickým okruhom. Tieto práce sa týkajú výskumu učebníc a iných pedagogických dokumentov v maďarskom jazyku na Slovensku a v Maďarsku. Hlavné tematické okruhy štúdií sú: učebnica ako pedagogikum; vzťah teórie jazykového manažmentu a učebníc; jazykové ideológie a ich zmeny v učebniciach materinského jazyka; vzťah učebných osnov, vzdelávacích programov a učebníc; analýza učív, cvičení, úloh v kurikulách; návrhy nových učív na zaradenie do pedagogických štandardov (ide o učivá, ktorých implementovanie by bolo potrebné pre novšie výsledky jazykovedy); typy učebnicových textov, aspekty umožňujúce porozumenie textu; interpretačné vysvetlenia; funkcie metaoperátorov v učebniciach; otázky vyučovania „jednotlivých oblastí jazykovedy“, napr. štylistiky a dvojjazyčnosti.
 
Odborníci výskumnej skupiny skúmajú učebnice a školské dokumenty domáce aj zahraničné. popri ich výskumnej práci vznikajú alternatívne učivá, rady digitálnych úloh a iné učebné materiály, ktoré môžu vhodne doplňovať štandardné učivo sprostredkované predovšetkým učebnicami. Nie je zanedbateľným aspektom činnosti výskumnej skupiny ani to, že v záujme skvalitňovania učebníc sa sústavne monitorujú ich obsahy.
 
Cieľom skupiny je vybudovanie užšieho kontaktu s učiteľmi ZŠ a SŠ. Vďaka úzkeho kontaktu by mohla výskumná skupina Variológia bezprostredne pozitívne ovplyvňovať vyučovací proces, hlavne vyučovanie maďarského jazyka na Slovensku.
 
V rámci podujatia PeLiKon 2020 bol predstavený aj zborník na 70. narodeniny dr. habil. Julianny Lőrincz, PhD., bývalej docentky našej katedry medzi rokmi 2009-2020 (Lőrincz Gábor – Domonkosi Ágnes (eds.) 2020: Stílus – Variativitás – Műfordítás. Eger: Komárom).
 
Výskumná skupina popupárnej kultúry MA
 
Výskumná skupina populárnej kultúry MA sa zameriava na skúmanie tej časti súčasnej populárnej kultúry, ktorá vstupuje do dialógu s aktuálnymi otázkami (nielen literárnej, ale aj prírodnej) vedy. Súčasťou činnosti skupiny je organizovanie odborných a kritických seminárov, besied so spisovateľmi, organizovanie vedeckých sympózií a prevádzka blogu. Doterajšie výsledky vedeckej skupiny boli publikované v časopisoch World Literature Studies, Opus a Partitúra.

Sekretariát

Bc. Bartal Mária

tel: 00421 (35) 3260 611
kancelária: T313

Aktuality

Literatúra a veda

Na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho sa 31. augusta 2021 uskutočnilo sympózium Výskumnej skupiny populárnej kultúry MA pod názvom Literatúra a veda. Obecenstvo si najprv vypočulo prednášku Orsolye Babos s názvom Kataklizmatické príbehy vo vedeckej fantastike, ktorá načrtla novú typológiu scifi príbehov. Druhým prednášajúcim bol Péter Zolczer, ktorý hovoril o tom, ako scifi seriál Expanzia (The Expanse) znázorňuje vedecké otázky. Po krátkej prestávke nasledoval Péter H. Nagy, ktorý sa vo svojej prednáške zaoberal problematikou vedeckého myslenia na základe diel Aviho Loeba a Brandona Hacketta (Botonda Markovicsa). V poslednom bode programu vystupovali Botond Markovics a József Keserű, ktorí diskutovali o tom, ako sa odzrkadľujú vedecké otázky v scifi románoch. Sympózium bolo úspešným pokračovaním predchádzajúcich podujatí výskumnej skupiny.


Literatúra a veda (pozvánka)

Srdečne pozývame všetkých záujemcov

na sympózium Výskumnej skupiny populárnej kultúry MA
na tému
Literatúra a veda

 

Program sympózia:

14:00–14:30 Orsolya Babos: Kataklizmické príbehy vo vedeckej fantastike

14:30–15:00 Péter Zolczer: Expanzia a vedy

15:00–15:20 Prestávka

15:20–15:50 Péter H . Nagy: Príprava, veda, science fiction (‘Oumuamua, SETI, Xeno)

15:50–16:40 Veda a science fiction (rozhovor Botonda Markovicsa a Józsefa Keserűa)

16:40–17:00 Diskusia

Termín: 31. august 2021

Miesto: Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno, miestnosť č. 213


Zastúpenie Katedry maďarského jazyka a literatúry na konferencii PeLiKon 2020

Dňa 6.-7. novembra 2020 prebehla online pedagogicko-jazykovedná konferencia PeLiKon 2020 s názvom Jazykové súvislosti digitálneho vyučovania.

Katedru maďarského jazyka a literatúry Univerzity J. Selyeho zastupovali Vojtech Istók ako moderátor panelovej diskusie Digitálne obsahy vo vyučovaní materinského jazyka (Digitális tartalmak az anyanyelvi nevelésben) a Gábor Lőrincz ako účastník horeuvedenej diskusie.

V rámci podujatia bol predstavený aj zborník na 70. narodeniny dr. habil. Julianny Lőrincz, PhD., bývalej docentky Katedry maďarského jazyka a literatúry medzi rokmi 2009-2020 (Lőrincz Gábor – Domonkosi Ágnes (eds.) 2020: Stílus – Variativitás – Műfordítás. Eger: Komárom).


Péter L. Varga: Más tartományok [Iné oblasti] (predstavenie knihy)

Na Pedagogickej fakulte UJS sa uskutočnilo 4. marca 2020 predstavenie knihy Pétera L. Vargu s názvom Más tartományok [Iné oblasti], zorganizované výskumnou skupinou MA PKK. Kniha sa skladá z troch častí. V prvej sú zhromaždené teoretické štúdie s jazykovo-poetickým zameraním a texty poukazujúce na javy prenášania u jednotlivých médiách, v druhom sú umiestnené kritiky a recenzie napísané už voľnejším jazykovým štýlom, a v treťom cestovateľské denníky autora. Jednotlivé texty rovnako analyzujú beletrijné a populárne, literárne a filmové diela, ale v celej knihe ich spája senzibilita voči inakosti, istým oblastiam a ideológiám. V druhej časti podujatia bola diskusia nasmerovaná na najnovšie čísla literárno-odborného časopisu Prae, ktoré je takisto redigované Péterom L. Vargom. Knihu predstavil József Keserű, moderátorom podujatia bol Péter H. Nagy.

Študentke PF UJS Bc. Lívii Lichtmanneggerovej (maďarský jazyk – slovenský jazyk) bolo pridelené ocenenie  Bárczi Géza-díj

PF UJS aj v tomto akademickom roku bola reprezentovaná na medzinárodnej rétorickej súťaži L. Kossutha v Budapešti 8.–9. novembra 2019. Organizátorom súťaže bola univerzita ELTE, miestom podujatia bola jej fakulta Tanító- és Óvóképző Kar v Budapešti.

Súťaž pozostávala z dvoch disciplín: v prvej časti mali súťažiaci študenti interpretovať vopred pripravený text na zadanú tému, ktorá bola citácia od L. Kossutha. V druhej časti súťaže mali študenti namieste pripraviť príspevok na určenú tému po krátkej príprave.

Ako sprievodné podujatie sa v rámci súťaže realizovala aj rétorická konferencia na tému L. Kosstuh a rétorika. Lívia Lichtmanneggerová získala na súťaži ocenenie Bárczi Géza-díj. V príprave na súťaž pomohol poslucháčke Szabolcs Simon, PhD.


Výskum učebníc, preložené učebnice domáce a zahraničné – z Maďarska a z území obývaných maďarskou menšinou

Výskumná skupina Variológia pri Katedre maď. jaz. a lit. UJS PF organizuje v Komárne na pôde Pedagogickej fakulty medzinárodné sympózium na tému výskum učebníc, preložené učebnice domáce a zahraničné. Cieľom podujatia je realizovanie vedeckej konferencie za účasti domácich aj zahraničných odborníkov témy a publikovanie zborníka z materiálu konferencie. Sympózium má dlhšiu tradíciu.

Termín a miesto konferencie: 22. 11. 2019, Pedagogická fakulta, zasadačka č. 309, od 10.00 do 18.00.

Program: tu


Živočíšne romzumy – sympózium

Dňa 13. novembra MA PKK (MA Vedecká skupina populárnej kultúry) organizovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Jána Selyeho sympózium pod názvom Myseľ zvierat (Állati elmék), kde sa zaoberali so spojitosťou vedy a literatúry. Prvá prednášajúca sympóziuma bola pani prodekanka Melinda Nagy, ktorá vo svojej prednáške s názvom Spolužitie ľudu so zvieratami poukázala na antropologické odlišnosti a podobnosti. V nasledujúcej prednáške s názvom Od komunikácie zvierat ku komunikácii ľuďí jazykovedec Gábor Lőrincz nám prezradil, ako odlišne komunikujú rôzne zvieratá vo svojom prirodzenom prostredí a v laboratóriach. Péter H. Nagy vo svojej prednáške odporúčal poslucháčom rôzne vedecko-populárne knihy, medzi ostatnými aj knihy, ktoré sa zaoberajú s témou kvantumových počítačov. Pomocou tejto technológie pristupoval k románu Anity Moskátovej Ircha a koža (Irha és bőr). Charaktery románu namiesto bipolárneho systému sa umiestňujú na spektrume, kvôli čomu koncepciu knihy je možné modelovať pomocou kvantumovej výpočtovej techniky. So spisovateľkou o svojom najnovšom románe Ircha a koža diskutoval József Keserű. Široký záujem o podujatie potvrdzuje aj to, že mnohý sledovali prednášky postojačky.


Dvojjazyčnosť Komárna v zrkadle jazykovej krajiny mesta

06.11.2019 medzi 9 a 11 hodinou v miestnosti PF č. 506 sa konala konferencia s názvom Dvojjazyčnosť Komárna v zrkadle jazykovej krajiny mesta. Prednášatelia (Istók Béla, Lőrincz Gábor, Simon Szabolcs és Török Tamás) sa sústredili na rôzne aspekty jazykovej krajiny. Najme sa zaoberali jazykovými problémami, používaním vlastných mien, mapami a slovotvorbou. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, č. projektu 19-170-00615.


Prednáška Vojtecha Istóka a Ilony Istók v Segedíne z oblasti internetovej jazykovedy

Vojtech Istók, odborný asistent Katedry maďarského jazyka a literatúry Univerzity J. Selyeho a Ilona Istók, bývalá doktorandka katedry, učiteľka maďarského jazyka Základnej školy Ferenca Móru s VJM v Zemianskej Olči boli hosťami dňa 16. októbra 2019 jazykovednej skupiny univerzity SZTE s názvom Eötvös Loránd Kollégium Nyelvészeti Műhely. Prednášajúci odprezentovali svoje témy z oblasti internetovej jazykovedy: Aplikácia poznatkov internetovej jazykovedy vo výchove materinského jazyka (Ilona Istók), Používanie jazyka internetovej komunity futbalových fanúšikov (Vojtech Istók). Poldruhahodinový program ukončili prítomní priateľskou debatou.

 


Zastúpenie Pedagogickej fakulty na VI. Maďarskej interdisciplinárnej konferencii humoru

Dňa 3.-4. októbra 2019 prebehla na univerzite EKE v Jágri (Maďarsko) VI. Maďarská interdisciplinárna konferencia humoru. Pedagogickú fakultu Univerzity J. Selyeho zastupovali zamestnanci a študenti Katedry anglického jazyka a literatúry a Katedry maďarského jazyka a literatúry s nasledovnými prednáškami:

– Anna Litovkina (ako spoluprednášajúca plenárnej prednášky): Antiproverbiá vo fókuse: smery, výsledky, výzvy výskumov (Fókuszban a közmondásferdítések: kutatási irányzatok, eredmények és kihívások);

– Andrea Puskás: Revízia spoločenských stereotypov pomocou humoru v americkej situačnej komédii s názvom Teória veľkého tresku (Társadalmi sztereotípiák revíziója a humor segítségével az Agymenők című amerikai szituációs komédiában);

– Renáta Marosiová: Kto poskladal znovu Humpty Dumptyho? (Ki rakta újra össze Humpty Dumptyt?);

– Peter Zolczer: Humor v prekladoch filmových názvov (Humor a filmcímfordításokban);

– Vojtech Istók: Futbal – humor – slovotvorba (Futball – humor ­– szóalkotás);

– Kristián Szöllősi: „But can he do it in a cold rainy night in Britannia?” Internetové fandenie futbalu a porušovanie maxím („But can he do it in a cold rainy night in Britannia?” Internetes futballszurkolás és maximasértés).

Anna Litovkina, docentka Katedry anglického jazyka a literatúry viedla sekciu s názvom Mechanizmy humoru (A humor működése) a rozhovor s maďarskou humoristkou Anettou Kormos.


XI. Medzninárodná vedecká konferencia – sekcia: Jazyk – kultúra – interkulturálne vzťahy

Prednášky sekcie odzneli v jazyku maďarskom, slovenskom, anglickom a nemeckom podľa plánovaného programu 10. 9. 2019  v časovom rozpätí 13:00–18:00 a 11. 9. 2019 v intervale 8:20–12:00.  Príspevky boli zaradené do tematických blokov. V jednotlivých blokoch odznelo 7 príspevkov z oblasti aplikovanej lingvistiky, 3 príspevky z literárnej vedy, 5 príspevkov pedagogicko-didaktických a 2 príspevky so sociologickou témou. Prednášky z aplikovanej lingvistiky sa zaoberali hlavne otázkami vyučovania cudzích jazykov, interkulturálnymi otázkami, súvislosťami jazyka a identity a novými komunikačnými spôsobmi. Literárnovedné prednášky sa zameriavali na demonštrovanie životného diela významného spisovateľa a na analýzu vybraných diel autora.Do práce sekcie boli zapojení aj študenti doktorandského štúdia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry.    

Obhajoba dizertačných prác v študijnom programe Maďarský jazyk a literatúra

27.–28.08.2019 Na Katedre maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho sa konali úspešné obhajoby dizertačnej /prác v študijnom odbore 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, v študijný programe Maďarský jazyka a literatúra/ nasledovných doktorandov: 

Mgr. Ilona Istók, rod. Szerdiová: Jazyk internetu a vyučovanie materinského jazyka;
Mgr. Tomáš Plonický: Tendencie v čitateľských zvykoch v okruhu maďarských žiakov na Slovensku;
Mgr. Csilla Némethová: Poetické otázky v maďarskej lyrike po roku 1945;
Anikó Kurucz: Filozofické a poetické aspekty jazykového myslenia Bélu Hamvasa.

Na snímkach sú členovia skúšobnej komisie a aplikanti vedeckého titulu PhD. 


Medzinárodná jazykovedná konferencia na Pedagogickej fakulte UJS

8. júna 2019 na PF UJS sa uskutočnila medzinárodná jazykovedná konferencia s názvom A nyelvföldrajztól a névföldrajzig X. Nevek a nyelvpolitikai küzdőtérben, ktorá prebiehla v Konferenčnom centrume. Podujatie otvoril Tamás Török prodekan pre vzdelávanie a sociálnu starostlivosť o študentov, a Gábor Lőrincz odborný asistent Katedry maďarského jazyka a litertúry prednášal o jazykovej krajiny a dvojjazyčnosti.


Prednáška Dr. habil. Julianny Lőrincz na medzinárodnej konferencii

Docentka Katedry maďarského jazyka a literatúry UJS, Dr. habil. Julianna Lőrincz sa zúčastnila 17.–18. mája 2019 na medzinárodnej konferencii organizovanej Ruským kulturálnym strediskom a Rusistickým centrom univerzity ELTE s názvom „Ruský jazyk dnes: fungovanie a otázky vzdelávania”. Názvom jej prednášky bol: Preklad básnických textov E. Adyho.


Hosťujúca prednášateľka na Katede maďarského jazyka a literatúry
 
V čase 29. 4. – 3. 5. prijala Katedra maďarského jazyka a literatúry hosťujúcu prednášateľku v rámci mobility ERASMUS. Hosťujúca prednášateľka bola docentka dr. Tódor Erika-Mária, vedúca Katedry maďarského jazyka na Sapientia EMTE v Csíkszereda (Rumunsko). Docentka predstavila študentom Katedry maďarského jazyka a literatúry svoju čerstvo vydanú knihu s názvom Hétköznapi kétnyelvűség (Každodenná dvojjazyčnosť). Jej prednášky sa týkali nasledovných tematických okruhov:
1. Jazykové správanie, zvyky v používaní jazyka 
2. Jazykové ja a školské vyučovanie
3. Jazykový obraz krajiny, školský jazykový obraz krajiny: výskumné perspektívy, prostriedky, metódy 
4. Školský jazykový obraz krajiny v sedmohradských školách s vyučovacím jazykom maďarským.
 
Pútavé prednášky docentky prijali skupiny študentov s čulým záujmom.  

Výskumá skupina Variológia : „Zvučí duch Adyho” slávnostné sympózium
 
26.04.2019 Výskumná skupina Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry PF UJS organizovala vedecké sympózium 26. apríla 2019 pri príležitosti 100. výročia umrtia básnika Endre Adyho. Účastníkov podujatia privítala vedúca výskumnej skupiny Dr. habil. Lőrincz Julianna. Po jej úvodných slovách István Jung študent 3. ročníka odboru maďarský jazyk fil. predniesol básne od Adyho Elbocsátó, szép üzenet a Góg és Magóg fia vagyok én. 
V programe sympózia bolo zaradených 6 príspevkov. Príspevky analyzovali ambivalenciu poézie Adyho, osobitosti jeho básnického výrazu, charakteristické motývy jeho poézie, využiteľnosť tematického okruhu „Ady” v základnej a strednej škole, preložiteľnosť básní Adyho ako aj rozbor niekoľkých preložených básní v slovenskom, anglickom a v ruskom jazyku.    
 
Prednášky podľa programu boli nasledovné:
Dr. Czetter Ibolya PhD. (ELTE Savaria Egyetemi Központ, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Szombathely): Ambivalencie, paradoxony v básňach Adyho
Vörös Ottó CSc. (UJS PF docent v dôchodku): Jazykový svet Adyho
Dr. Kelényi István (ELTE docent v dôchodku, spisovateľ, prekladateľ): Rozbor Adyho slova „bús” (smutný, pochmúrny)
Dr. habil. Lőrincz Julianna PhD. (UJS PF Katedra maď. jaz. a lit.): Preklady básne Adyho
Dr. Simon Szabolcs PhD. (UJS PF Katedra maď. jaz. a lit.): Dodatky k tematickému okruhu niekoľkých básní Adyho v slovenskom preklade 
Dr. Kiss Tímea PhD. (absolventka doktorandského štúdia UJS PF Katedra maď. jaz. a lit.): Ady vo vyučovaní
 
Po príspevkov nasledovala odborná diskusia. Diskusia ako aj neformálna beseda za okrúhlym stolom prispievala k prehlbeniu odborného kontaktu medzi prednášajúcimi odborníkmi ako aj inštitúciami, ktoré reprezentovali.
 

ERASMUS – Katedra maďarského jazyka a literatúry prijala hosťujúcu profesorku

Katedra maďarského jazyka a literatúry prijala hosťujúcu profesorku v období 1.–5. 4. 2019 v rámci programu ERASMUS. Profesorka Rita Pletl prichádzala z Univerzity Babeş-Bolyai v Kluži (Rumunsko). Počas svojho pobytu mala prednášky pre študentov PF UJS, okrem nich v jej programe figurovala výmena skúseností s učiteľmi Katedry maďarského jazyka a literatúry o výskumoch, ktoré prebiehajú na UJS PF. Profesorka prejavila záujem napr. o tom, či sa realizuje spätná väzba výsledkov  výskumov do verejného školstva. Prednášky hosťujúcej profesorky patrili do dvoch oblastí: do tematiky teórie a praxe evalvácie, resp. do metodiky výskumu teórie výchovy. Prednášateľka predstavila aj celokrajinný empirický výskum úrovne písomnej vyjadrovacej schopnosti žiakov, špecifické okolnosti vyučovania v menšinovom maďarskom materinskom jazyku v Rumunsku a iné.


Naša profesorka najnovšou doktorkou Maďarskej akadémie vied

Dňa 5. apríla 2019 obhájila dr. habil. Kornélia Horváth, PhD. svoju akademickú dizertáciu v Budapešti na Maďarskej akadémii vied. Prezentácia a verejná diskusia dizertačnej práce pod názvom „Petri György költészete verselméleti és líratörténeti megközelítésben“ sa konala vo veľkej sále ústrednej budovy Maďarskej akadémie vied. Za doktorský titul Maďarskej akadémie vied gratulujeme pani docentke!

  


Prezentácia knihy Kristályszilánkok (Kryštálové zlomky)

25. februára 2019 sa uskutočnilo predstavenie knihy Patrika L. Baku s názvomKristályszilánkok (Kryštálové zlomky), organizovaná vedeckou skupinou  MA PKK, ktorá pracuje na Pedagogickej fakulte UJS. Odborná práca obsahuje texty autora koncentrujúce sa na vzťahy literatúry a histórie v širšom kontexte. Prvá kapitola knihy sa sústredí na historické analógie vo fantastických svetoch, druhá rozoberá také diela, ktorých príbeh sa odohráva v neuskutočnených dimenziách histórie, tretia analyzuje otázku historickej pravdy v rôznych románoch, a štvrtá obsahuje kritiky o odborných prácach, ktoré takisto domnievajú o spomínaných otázkach. Knihu predstavila Barbara Vidová, potom s autorom diskutoval József Keserű a Péter H. Nagy. 


Dr. habil. Julianna Lőrincz, PhD.: Jazykový prenos v dobe digitalizácie

Dňa 23. januára 2019 sa uskutočnila konferencia aplikovanej jazykovedy s názvom Jazykový prenos v dobe digitalizácie (Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában) na Univerzite v Miškovci (Maďarsko). Organizátormi podujatia boli Inštitút modernej filológie Filozofickej fakulty Univerzity v Miškovci, Spolok maďarských aplikovaných lingvistov a učiteľov jazyka, Jazykovedný pracovný výbor miškoveckého regionálneho výboru Maďarskej akadémie vied. Katedru maďarského jazyka a literatúry UJS reprezentovala Dr. Julianna Lőrincz, PhD. s prednáškou s názvom Zmeny významu textov básní od E. Adyho v umeleckom preklade (Ady Endre-versszövegek jelentésének változásai a műfordításban).


Poslucháčke PF UJS Lívii Lichtmanneggerovej (maďarský jazyk – slovenský jazyk) bolo pridelené ocenenie  Bárczi Géza-díj

Pedagogická fakulta UJS aj v tomto akademickom roku bola reprezentovaná na medzinárodnej rétorickej súťaži Kossutha v Budapešti 9.–10. novembra 2018. Organizátorom súťaže bola univerzita ELTE, miestom podujatia bola jej fakulta Tanító- és Óvóképző Kar v Budapešti.

Súťaž pozostávala z dvoch disciplín:

v prvej časti mali súťažiaci študenti interpretovať vopred pripravený text na zadanú tému, ktorá bola verš od Sándora Kányádyho. V druhej časti súťaže mali poslucháči namieste pripraviť príspevok na určenú tému po krátkej príprave.

Ako sprievodné podujatie sa v rámci súťaže realizovala aj rétorická konferencia na tému Rétorika a vzdelávanie v XXI. storočí. 

Lívia Lichtmanneggerová získala na súťaži ocenenie Bárczi Géza-díj. V príprave na súťaž pomohol poslucháčke Szabolcs Simon, PhD.


Prezentácia knihy Pétera H. Nagya s názvom Médiumközi relációk

26. novembra 2018 sa na PF UJS uskutočnilo predstavenie novej odbornej knihy Pétera H. Nagya s názvom Médiumközi relációk, v ktorej analyzuje líru, populárnu literatúru, súčasný film a kritické myslenie v paralelnom zapojení. Kniha patrí do série Kaleidoskop knihy, kde z 29 kníh 7 patrí Péterovi H. Nagyovi. Moderátorom predstavenia bol József Keserű, ktorý nás najprv oboznámil so štruktúrou knihy, potom kládol otázky k autorovi, ktorý vo svojich vedeckých štúdiách používa vedecké metódy, pomocou ktorých analyzuje literárne a umelecké kultúrne techniky. Skúma a interpretuje javy populárnej kultúry modernými metódami, jedinečným spôsobom spája filozofické myslenie s prírodovedou, pričom povzbudzuje ku kritickému mysleniu. Jedinečné texty sa spájajú s predošlími textami, niektoré časti sa dostávajú do nového kontextu, čo nazývame rekontextualizáciou. Po predstavení knihy sa začínal inšpiratývny a interdisciplinárny rozhovor. (Barbara Vidová)


Účasť vyučujúcich Katedry maďarského jazyka a literatúry na medzinárodnej konferencii v Maďarsku

V dňoch 15–16. novembra 2018 sa na Univerzite Károlya Eszterházyho v Egeri uskutočnila I. PeLiKon pedagogicko-lingvistická konferencia, na ktorej zúčastnili traja kolegovia Katedry maďarského jazyka a literatúry PF UJS: Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs a Lőrincz Gábor.


Účasť docentky Juliany Lőrinczovej na medzinárodnej konferencii

V dňoch 5–6. novembra 2018 Vysoká škola Jána Kodolányiho, Filozofická fakulta ELTE a Vydavateľstvo Tinta v Budapesti organizovali konferenciu s názvom Názvy farieb v rôznych jazykoch a kultúrach. Na konferencii sa zúčastnila aj Dr. habil. Lőrincz Julianna PhD, docentka Katedry maďarského jazyka a literatúry PF UJS s prednáškou  … kéklő holdas fény-tükörben.  Jeszenyin színneveinek és származékainak magyar variánsai. 


Konferencia „Moja vlasť, moje rodisko” v Sarvaši

V zastúpení Pedagogickej fakulty Univerzity Jána Selyeho sme sa mohli v dňoch 14-15. novembra 2018 zúčastniť konferencie s názvom „Moja vlasť, moje rodisko”, usporiadanej Vysokou školou Ferenca Gála v Sarvaši. Cielom konferencie bolo spevniť vzťahy medzi zahraničnými a domácimi Maďarmi, takže medzi pozvanými boli aj ukrajinské, sedmohradsé a srbské skupiny. Našu univerzitu reprezentovala 5-členná skupina, menovite: István Jung, Tamás Ollé, Tünde Rehák, Éva Surányi a Erika Vadkerti. Našimi sprevádzajúcimi profesormi boli PaedDr. Patrik Baka, PhD. a Mgr. Barbara Vidová. Program sa začínal 14. novembra privítacím prejavom dekana Dr. Imreho Lipcseiho. Potom nasledoval prejav profesorov za sprievodu, z ktorých každý v krátkosti predstavil svoju univerzitu. Následne predviedli poslucháči pestrofarebné a zábavné predstavenia, v spojitosti s kráľom Matejom. Niektorí nám pripomínali minulosť a oživili zopár príbehov o kráľovi Matejovi, iní sa pripravovali poeticko-hudobným blokom. Podaktorí zas vmiešali do svojich produkcií moderné prvky. Naša skupina vystúpila s vymisleným príbehom odohrávajúcim sa v súčastnosti.

Autorom tohto príbehu bol István Jung, ktorý sa zúšastnil na vystupenie nášho tímu. Podľa spätných reakcií naše predstavenie bolo veľmi zábavné, úspešné, mnohí ho hodnotili pozitívne. Po vystúpeniach sme sa spoločne poprechádzali v Sarvašskom vodnom divadle kde sme zaspievali našu pieseň o Matejovi kráľovi. („Magyar urak jőnek”). Druhý deň rozbehli zaujímavé prednášky. Získali sme užitočné informácie o čiernom pluku Mateja, ako i o Janusovi Panoniusovi pôsobiacom v jeho dvore. Predchádzajúcimi boli György Fodor i János Zoltán Hajdu, profesori Gimnázia a kolégia Ferenca Erkela v mesťe Gyula. Po tohoto sa už začali priateľské súťaženia v rôznych tematických okruhoch, ako napr.: dejiny umenia (sochárstvo, maliarstvo, architektúra), dejepis a osobitná pozornosť sa venovala aj hudobnej tvorbe daného obdobia. V každej téme sa osvedčila iná skupina, čím sa každému ušlo radostného zážitku z úspechu. My sme sa vyznamovali v segmente dejepisu. Po ukončení kvízu boli poslucháči obdarovaní pamätnými listmi a knižnými darmi. Po spoločnom obede sme ovenčili pamätník nachádzajúcich sa v strede historického Maďarska, kde svoju báseň „Trianonská pamiatka” odrecitoval János Szenes. Pred odchodom sme ešte zavíKali do maketového parku Mini Maďarsko. (Fotky: Vysoká škola Ferenca Gála a účastníci)


Popularizácia vedy – populárna veda? (sympózium)

14. novembra 2018 Výskumná skupina populárnej kultúry MA a Katedra maďarského jazyka a literatúry s podporou Vedeckej a vedecko-populárnej sekcie Spoločenstva maďarských spisovateľov na Slovensku organizoval sympózium o vedecko-populárnej literatúre. Prvým prednášateľom bol Botond Markovics, ktorý píše sci-fi romány pod pseudonymom Brandon Hackett. Markovics hovoril o problematike AI, o otázke inteligentných foriem života a o možnostiach cestovania v čase. Druhým prednášateľom bol András Kánai, ktorý je komunikáčným špecialistom a futurológom. Kánai hovoril o téme transhumanizmu a hľadal odpoveď na otázku, ktorá z dnešných megafiriem má reálnu šancu stať sa Orwellovým Veľkým Bratom. Tretím prednášateľom bol domáci Péter H. Nagy, ktorý exponoval problematiku vedomia. Jeho prednáška poukázala na to, že napriek rozsiahlim vedomostiam ešte stále vieme veľmi málo a povahe vedomia. Po prednáškach nasledovala beseda za okrúhlim stolom o možnostiach popularizácie vedy v dobe nových médií (od TED-talk cez dokumentárne filmy National Geographic až po vystúpenia takých hviezdnych vedcov, ako Sam Harris, Jordan Peterson alebo Yuval Noah Harari).


In memoriam Bélu Hamvasa

19.10.2018 Spomienkou si uctili 50. výročie úmrtia Bélu Hamvas na dvoch literárno-filozofických konferenciách v októbri. 19. októbra 2018 v Kaposvári na konferencii s podporou Maďarskej umeleckej akadémie sa zúčastnila doktorandka našej univerzity, Anikó Kurucz s prednáškou Emphasis a silentium. Jazyk-myslenie Bélu Hamvas. O týždeň neskôr, 26-27. októbra vystúpila s prednáškou aj na dvojdňovej konferencii s názvom In memoriam Hamvas Béla, ktorú organizovala Nadácia Bélu Hamvas v Budapešti. Názov jej prednášky bola: Transparencia a lucidita.Myšlienky o interpretácii existencie Bélu Hamvas. Po prednášok odzneli úryvky z diel autora a nasledovalo premietanie dokumentárneho filmu Így láttak ők (Takto videli oni).


Vörös, Ferenc: Historický atlas priezvisk Karpatskej kotliny

Vrámci programov Týždeň vedy a techniky dňa 5. novembra 2018 prednášal na PF Univerzity J. Selyeho Dr. Ferenc Vörös, docent Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti. Prednáška mala za cieľ predstaviť publikáciu Historický atlas priezvisk Karpatskej kotliny a poukázať na priestorové rozvrstvenie početného stavu osobných mien Uhorského kráľovstva zo začiatku 18. storočia na mapách. Výsledky výskumu z oblasti geoonomastiky úspechom využíva historická veda, folkloristika, kulturálna veda a dejiny osvety. Jednotlivé mená, varianty mien sprostredkujú dôležité fakty o pohybe populácie, o migrácie, o spolužití jednotlivých národov a jazykov.


Prezentácia knihy Lajosa Csillaga: Túlsó part

23.10.2018. Lajos Csillag, bývalý absolvent maďarského jazyka a literatúry a dejepisu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho prezentoval svoju prvú knihu 23. októbra 2018. Román s názvom Túlsó part (Breh oproti) bol vydaný v roku 2018 pomocou Fiatal Írók Szövetsége (Zväz mladých autorov). Autor knihy, kto pracuje ako redaktor a grafik, nám prezradil, že svoju kariéru začal písaním básní, v súčasnosti sa ale venuje próze, hlavne románu. Z rozhovoru sme sa dozvedeli, že dielo sa odohráva v maďarskom prostredí južného Slovenska, autenticky zobrazuje každodenný život, zúfalosť a konflikty gymnazistov so svojimi rodičmi. Prezentácia prebehla úspešne, trvala približne hodinu. Prítomní prejavili veľký záujem, aktívne sa zapojili do diskurzu. Moderátorom udalosti bol Tamás Plonický, doktorand Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho.


Medzinárodná vedecká konferencia UJS – sekcia: Aktuálne otázky hungaristiky a slovakistiky

Prednášky sekcie odzneli podľa plánovaného programu 11. 9. 2018  v časovom rozpätí 13:00–18:00. Príspevky boli zaradené do tematických blokov. V jednotlivých blokoch odznelo 8 príspevkov z oblasti aplikovanej lingvistiky a 5 príspevkov z oblasti literárnej vedy. Jazykovedné prednášky sa zaoberali hlavne otázkami teórie prekladu, interkulturálnymi otázkami, ako aj témami jazyka a identity a novými komunikačnými spôsobmi. Literárnovedné prednášky sa zameriavali na analýzu vybraných diel autorov ako aj na analýzu osobitostí nových literárnych smerov. Do práce sekcie boli zapojení aj študenti doktorandského štúdia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry. Niektorí z nich vystúpili aj so samostatnými príspevkami.   


Prostriedky IKT na hodinách gramatiky

7. júna 2018 sa uskutočnilo štvrté stretnutie v sérii workshopov s názvom Internet a hodina gramatiky. Témou posledného stretnutia v tomto akademickom roku boli možnosti využívania prostriedkov IKT na hodinách gramatiky (maďarského, nemeckého či anglického jazyka). Ilona Szerdiová a Vojtech Istók predniesli základné funkcie programov, aplikácií, resp. internetových stránok Kahoot.com, Quizlet.com, Smart Notebook, QR-kod.hu, QR Code Reader, PowerPoint, WordArt.com a Zanza.tv. Účastníci otestovali úlohy, ktoré prednášajúci vopred pripravili, dokonca i sami sa zapojili do prípravy jednotlivých kvízových otázok.


Prof. Dr. Szabó András, DrSc. bol vyznamenaný

Profesorovi Andrásovi Szabóovi, učiteľovi Katedry maďarského jazyka a literatúry bolo udelené vysoké štátne vyznamenanie Ministerstvom ľudských zdrojov, ocenenie Apáczai Csere János za výnimočnú vzdelávaciu činnosť a za vedeckú činnosť, ktorou podporuje edukačnú činnosť 1. 6. 2018.


Účasť Dr. habil. Julianny Lőrincz na medzinárodnej konferencii

Dr. habil. Julianna Lőrincz PhD., docentka Katedry maďarského jazyka a literatúry, vedúca skupiny výskumníkov Variológiai Kutatócsoport sa zúčastnila na medzinárodnej konferencii s názvom Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания (Dnešná ruština: fungovanie a problematika vzdelávania), ktorá sa konala 25–26. mája v Budapešti zásluhou Ruského kultúrneho centra (Orosz Kulturális Központ) a Univerzity Eötvösa Lóránda (ELTE).
 
Témou prednášky Julianny Lőrinczovej bola Трудности перевода архаизмов и культурно−специфических слов в исторических балладах Яноша Араня (Ťažkosti pri prekladaní archaizmov a kulturálnych reálií v historických baladách Jánosa Aranya). Na dvojdňovej ruskej konferencii prednášalo 65 výskumníkov zo 6 krajín v témach jazykovedy, literatúry, kulturológie, o aktuálnych otázkach ruštiny ako materinský jazyk i ako cudzí jazyk. 
 
Po 5 plenárnych prednáškach nasledovali prednášky jednotlivých sekcii a diskusie, i vo večerných hodinách prvého dňa konferencie slávnostné otvorenie výstavby s názvom «Русский европеец, Иван Тургенев» (Ruský Európan Ivan Turgenyev). Konferencia podala príležitosť domácim i zahraničným výskumníkom rusistiky a pedagógom ruského jazyka a kultúry na odborné diskusie, na vytváranie nových i na oživenie starých vzťahov. 
 

Internet a hodina gramatiky III. (Vyučovanie pravopisu digitálnymi textami)

21. mája 2018 sa uskutočnilo tretie stretnutie v sérii workshopov s názvom Internet a hodina gramatiky. Témou stretnutia bolo rozvíjanie pravopisnej zručnosti žiakov. Vojtech Istók prezentoval výsledky svojho výskumu uskutočneného v apríli 2018 a zameraného na súvislosti medzi pravopisom a písaním na internete. Z predstavenia Ilony Szerdiovej sme spoznali paletu cvičení, vhodnú nielen na otestovanie a rozširovanie pravopisných poznatkov žiakov, ale aj na rozvíjanie ich komunikačných schopností a kritického myslenia. Štvrté, v tomto roku posledné stretnutie sa uskutoční v júni. Témou praktickej práce bude používanie prostriedkov IKT na hodinách maďarskej gramatiky.


Internet a hodina gramatiky II. („Výbuch mémov”)

27. apríla sa uskutočnilo druhé zo štyroch stretnutí interaktívnych prednášok s názvom Internet a hodina gramatiky („Výbuch mémov”). Kým Vojtech Istók prezentoval definovateľnosť, skúmateľnosť a jazykovú-semiotickú prístupovateľnosť internetových mémov, Ilona Szerdiová sa venovala možnostiam využívania mémov vo vyučovaní maďarskej gramatiky (hlavne v oblasti semantiky a frazeológie). Témou tretej (májovej) schôdze bude výučba pravopisu pomocou digitálnych textov.


Úspechy štúdentov na Celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu

Dňa 28. marca 2018 v Komárne sa uskutočnilo predfinálne kolo Celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny. Pedagogickú fakultu reprezentovali viacerí študenti i doktorandi. Tamás Plonicky i Ilona Szerdiová skončili so strieborným pásmom, Lívia Lichtmaneggerová, István Jung, Veronika Sátorová a Anikó Kuruczová so zlatým pásmom postúpili do celoštátneho finálneho kola, ktoré sa uskutočňuje v dňoch 26–28. apríla 2018 v Rimavskej Sobote.


Predstavenie nových čísiel literárneho časopisu Prae

Vedecká skupina ,,MA Populáris Kultúra Kutatócsoport" srdečne pozýva všetkých na predstavenie nových čísiel literárneho časopisu Prae: Hra o tróny, Lyrické techniky a Poptechniky. Ako hosťa privítame hlavného redaktora časopisu, Pétera L. Vargu. Ďalšími účastníkmi besedy budú Patrik L. Baka a József  Keserű. Moderátor: Péter H. Nagy. Miesto a čas: Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, miestnosť č. 506, 17. apríl 2018, 16:00 hod.


Prezentácia zborníka Odborné a metodické otázky výskumu učebníc

27. marca 2018 na Univerzite Károlya Eszterházyho v Egeri sa konala prezentácia zborníka s názvom Odborné a metodické otázky výskumu učebníc. Zborník obsahuje publikácie z minuloročnej konferencie výskumnej skupiny Variológia, ktorá funguje pri Katedre maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. Knihu prezentoval Dr. Árpád Zimányi, bývalý dekan tamojšej Filozofickej fakulty, ktorý hovoril aj o dlhoročnej úspešnej spolupráci UJS a EKE. Na podujatí sa zúčastnili aj učitelia Katedry maďarského jazyka a literatúry PF UJS docentka Dr. habil. Julianna Lőrincz, vedúci katedry Dr. Szabolcs Simon a odborný asistent Dr. Gábor Lőrincz.


Workshop séria na Katedre maďarského jazyka a literatúry

27. marca 2018 sa uskutočnilo prvé zo štyroch stretnutí interaktívneho charakteru s názvom Internet a hodina gramatiky, ktoré zorganizovali doktorandi Vojtech Istók a Ilona Szerdiová. Témou bola slovná zásoba dnešného maďarského jazyka. Cieľom stretnutí je, aby reflektujúc na používanie jazyka internetu i využívaním príležitostí poskytované pomocou IKT poskytli nápady budúcim učiteľom ako robiť hodiny maďarskej gramatiky oveľa zaujímavejším a vzrušujúcim. Po teoretickom úvode i po uvedení praktických problémov boli prezentované úlohy výučby neologizmov i tvorenia slov na úrovni základnej a strednej školy.

Témou druhej schôdze budú internetové mémy, ktorá sa má uskutočniť v apríli.


Jazykovedec Ottó Vörös : 75. výročie jeho narodenia

Dňa 21. februára 2018 oslavovali niekdajší kolegovia, priatelia a študenti bývalého učiteľa Katedry maďarského jazyka a literatúry UJS PF, jazykovedca Ottó Vörösa pri príležitosti 75. výročia jeho narodenia. Jubilant pôsobil na troch slovenských univerzitách a odišiel do dôchodku pred piatimi rokmi práve z našej univerzity. Milá oslava bola uskutočnená na pôde Univerzitného centra Savaria inštitúcie Nyugat-magyarországi Egyetem v Szombathelyi. Táto ustanovizeň bolo taktiež pôsobiskom osláveného.  Program sa začal kultúrnou vložkou študentov odboru maďarský jazyk–spev. Potom nasledovali slávnostné prejavy zo strany bývalých kolegov, v ktorých prednášatelia poctili peknými slovami jubilanta. V ďalšej časti programu sa viedol dialóg medzi jubilantom a Szabolcsom Simonom, vedúcim Katedry maďarského jazyka a literatúry PF UJS. V rámci dialógu odzneli myšlienky o práci jubilanta na katedrách maďarčiny na Slovensku, o vede, o používaní maďarčiny ako menšinového jazyka, ako aj o tom, ako podnietil jubilant výskum maďarských nárečí na Slovensku. Ottó Vörös slúžil dlhé roky vzdelávanie učiteľov v Nitre, Bratislave a v Komárne. Prispieval svojou činnosťou k rozvoji výskumnej práci na týchto katedrách. Fotky pripravila fotografka Renáta Mihajlivova.


Návšteva odbornej skupiny pedagogiky materinského jazyka na ELTE

Dňa 23. februára  2018 Katedra maďarského jazyka a literatúry UJS PF privítala na priateľskú návštevu odbornú skupinu pedagogiky materinského jazyka na ELTE v Budapesti. 17 člennú výpravu študentov viedla Antalné Szabó Ágnes, učiteľka-metodička ELTE, zároveň vedúca odbornej skupiny. Hostia popozerali na fakulte, poinformovali sa o miestnych podmienkach, o postavení a činnosti fakulty a katedry. Stetnutie vyplnené spontánnym rozhovorom, výmenou skúseností sa končilo tým, že zainteresované strany sa dohodli na udržanie sústavného kontaktu.


Predstavenie knihy Pétera H. Nagy Médiaterek Lady Gaga korában

16.10.2017 : Tohtoročné prvé predstavenie knihy v rámci výskumnej skupiny MA PKK sa uskutočnilo 16. októbra 2017 v čitárni Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. Knihu Pétera H. Nagya (Médiaterek Lady Gaga korában) predstavil József Keserű, ktorý sa po podujatí spolu s Patrikom L. Bakom rozprával s autorom. O predstavení knihy Vince Rácz urobil nahrávku pre vysielanie. Keserű zdôraznil, že kniha je jedinečným výkonom v súčasnom maďarskom literárno-teoretickom a mediálno-teoretickom diskurze. Obal knihy sa zakladá na spoločnej hre obrazu a textu. Z hľadiska didaktiky sa kniha tesne spája predošlou knihou autora s názvom Alternatívák s tým, že niektoré časti sa presunujú a dostanú sa do nového kontextu, čo nazývame rekontextualizáciou. Péter H. Nagy približuje javy populárnej kultúry modernými metódami, jedinečným spôsobom spája filozofické myslenie s prírodovedou, pričom povzbudzuje ku kritickému mysleniu. Po predstavení knihy József Keserű a Patrik L. Baka si vymenili názory s autorom. Prebehlo to veľmi inšpiratívne a interdisciplinárne. Okrem priblíženia sa umeniu Lady Gaga prišla do reči aj problematika dvojfázovej populárnej kultúry, mediálne a inštitucionálne hľadisko populárnej literatúry, Roland Barthes, Friedrich Kittler, Paolo Bacigalupi, Charles Darwin ako aj mediálna stratégia Sándora Petőfiho. Na predstavení knihy sa zúčastnil aj György Juhász, rektor našej univerzity. 


 

Výskumná skupina Variológia bola založená v roku 2010 v Komárne pri Katedremaďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. Výskumná skupina realizovala doteraz sedem vedeckých sympózií na Pedagogickej fakulte UJS v Komárne, resp. na vysokej škole Eszterházy Károly Egyetem v meste Eger. Podrobná správa o sympóziu tu.


Dňa 28. 04. 2017 sa po štvrtý krát uskutočnila vedecká konferencia v Segedíne s názvom Novinky v semantických a pragmatických výskumoch, ktorú otvorili Enikő T. Németh, odborníčka Katedry všeobecnej lingvistiky fakulty BTK na univerzite SZTE a spoluredaktorka časopisu Jelentés és nyelvhasználat (Význam a používania jazyka) a Dr. Zoltán Vajda, prodekan pre vedeckú činnosť a medzinárodné vzťahy. Prednášajúci reprezentovali inštitúciu MTA a univerzít DE, SZTE, PTE, BME, ELTE a UJS. Prednášky sa venovali medzi iným problematike zmeny významu grammatikalizácie, agitácie, manipulácie, irónie, označovateľa diskurzu teda, partikuly všakže, používania členov, metaforizácie slovesného významu, pragmatických otázok smiechu a menšenia. Našu univerzitu reprezentovala doktorantka Ilona Szerdiová s prednáškou Výučba vzťahov medzi lexikálnymi významami slov pomocou multimediálnych textov.


Medzinárodné vedecké sympózium ,,Variológia VII.“

Výskumná skupina Variológia bola založená v roku 2010 v Komárne pri Katedre maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. Výskumná skupina realizovala doteraz šesť vedeckých sympózií na Pedagogickej fakulte UJS v Komárne, resp. na vysokej škole Eszterházy Károly Főiskola v meste Eger. Cieľom vedeckých sympózií bola jazykovedná a didaktická analýza učebníc používaných na rôznych stupňoch vzdelávania (základná, stredná, vysoká škola) v rôznych typoch škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku a v Maďarsku. V poslednom čase sa na sympóziách odborníci zaoberajú aj analýzou učebných pomôcok a materiálov ako aj analýzou pedagogických dokumentov (Štátneho vzdelávacieho programu). Užším cieľom skupiny Variológia je to, aby prispievala k zdokonaľovaniu školských dokumentov reflektovaním na domáce učebnice publikované v maďarskom jazyku ako aj na iné školské dokumenty. Na doterajších sympóziách tradične vystupovali s prednáškami domáci a zahraniční odborníci. Sympózium poskytuje priestor aj študentom doktorandského štúdia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry.   

Výskumná skupina realizuje ďalšie sympózium 28. 4. 2017 na PF UJS, miestnosť č. 319. Príspevky konferencie budú publikované vo vedeckom zborníku.

Program


Tohtoročné druhé predstavenie knihy v rámci MA PKK sa uskutočnilo dvanásteho apríla v roku 2017 v čitárni Pedagogickej Fakulty Univerzity J. Selyeho. Knihu Patrika L. Baku s názvom Függőhidak (Vysuté mosty) predstavil József Keserű, ktorý sa po predstavení spolu s Péterom H. Nagyom – ktorý bol moderátorom udalosti – rozprávali s autorom.

Monografia Függőhidak je prvou odbornou knihou autora, ale okrem toho už vyšli jeho dve knihy: román Égiek legendája, ktorú Baka napísal ako 13-ročný a vyšiel v roku 2007, a zväzok noviel s názvom Vérbókok vydané v roku 2015.

Na začiatku nám Keserű načrtol kompozíciu knihy, ktorá sa zaoberá textami populárnej literatúry. Upozornil nás, že písať vedecky o aktuálnych a populárnych dielach je ťažšia úloha, než písať o klasických kvôli nedostatku odbornej literatúry. Vynikajúcim textom v knihe je práca o učení steampunku s názvom Najnovšie perspektívy vyučovania literatúry v maďarských školách na Slovensku, alebo steampunk literatúra a jej možná funkcia vo výučbe, ktorá zároveň navrhne aj novú metódu učenia literatúry.

Prišli do reči aj Patrikove stratégie písania. Dozvedeli sme sa, že u neho sú dôležitým hľadiskom, aby svoje texty boli pútavé, a aj pre laických čitateľov zrozumiteľné. Špecifickou stratégiou a tzv. osobitnosťou písania Patrika L. Baku je miešanie beletristického jazyka s odborným jazykom, čo dodáva textami jedinečný charakter.

Na konci rozprávania sa vyskytli otázky o najnovších perspektívach vyučovania literatúry, po ktorých nasledovala voľná diskusia.


Tothtoročné prvé predstavenie knihy v rámci Výskumnej skupiny populárnej kultúry MA sa uskutočnilo 21. marca 2017 v čitárni Pedagogickej Fakulty Univerzity J. Selyeho. Knihu Pétera H. Nagya (Alternatívák: A popkultúra kapcsolatrendszerei) predstavil József Keserű, ktorý sa po predstavení rozprával s autorom. Keserű zdôraznil, že kniha je jedinečným výkonom v súčasnom maďarskom literárno-teoretickom a mediálno-teoretickom diskurze. Péter H. Nagy približuje javy populárnej kultúry modernými metódami, a nesústredí sa pritom len na literatúru, ale aj na filmovú oblasť (od Star Wars série až po Alien), alebo na oblasť populárnej hudby (od Madony k Lady Gaga) pričom povzbudzuje ku kritickému mysleniu.

Jedinečným spôsobom spája filozofické myslenie s prírodovedou; na príklade Avatar uvedie, ako môže vhodne sprostredkovať vedecké poznatky aj populárny film. Po predstavení knihy vyšlo najavo, že nasledujúca kniha Pétera H. Nagya vyjde ešte v tomto roku s názvom Médiaterek Lady Gaga korában. Počas rozhovoru prišlo na také otázky, ako prerušenie estetických ideológií, alebo možnosti jazykového či mimojazykového myslenia. Hlavným poučením rozhovoru nebol len teoretický výnos výskumu populárnej kultúry, ale aj potreba precvičovania si kritického myslenia. Bez neho totiž – ako na to aj Péter H. Nagy poukázal – neexistuje veda.

 


Štvrtý marcový týždeň v rámci program Erasmus boli hosťami Pedagogickej fakulty UJS István Csernicskó a Zoltán Karmacsi, učitelia a výskumníci vysokej školy II. Rákóczi FerencKárpátaljai Magyar Főiskola v Beregove na Ukrajine. Hostia prichádzali na PF UJS aj s účelom nadviazania oficiálneho vztyku. Zo strany hostí odzneli nasledovné prednášky pre poslucháčov študijného odboru maďarský jazyk a literatúra: Zoltán Karmacsi: Zoslabujúce a zosilňujúce činitele socializácie v rodinnom jazyku v Zakarpatsku (na Ukrajine); István Csernicskó: Jazyková politika Podkarpatskej rusi I. Československej republiky a Jazyková politika na vojnovej Ukrajine.


 

 

Dňa 09.03.2017 organizovala Výskumná skupina populárnej kultúry MA šieste sympózium, ktoré sa tešilo veľkému záujmu. Prednášajúci  (H. Nagy Péter, Németh Csilla, Keserű József és Hegedűs Norbert)  prezentovali najnovšie výsledky výskumu populárnej kultúry.


22. novembra 2016 Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku udelila cenu Lajosa Turczela  odbornému asistentovi Univerzity J. Selyeho Péterovi H. Nagyovi. Cena, ktorou sa ocenila vedecká činnosť Pétera H. Nagya, bola udelená za výskum v oblasti populárnej kultúry, resp. za vedecko-populárne diela oceneného. V laudácii odznelo, že vo svojich dielach držiteľ ceny jedinečným spôsobom spája poznatky z oblasti humanitných a prírodných vied a aplikuje výsledky výskumu populárnej kultúry v učiteľskej praxi.


Dňa 16. novembra 2016 v Budapešti, v Centre inžinierskej pedagogiky Ágostona Treforta Univerzity Óbuda prebehla VI. Konferencia odborného vzdelávania a pedagogiky vyššieho vzdelávania Ágostona Treforta, na ktorej sa zúčastnili i reprezentovali Univerzitu J. Selyeho: jazykovedná garantka Doktorandskej školy Katedry maďarského jazyka a literatúry, Dr. habil.  Julianna Lőrincz, i jazykovední a literárnovední doktorandi. Na konferencii vystúpili prednášatelia z Maďarska, zo Slovenska, z Rumunska i zo Srbska v 7 sekciách. Reprezentanti Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selye prednášali v 3 sekciách.

V sekcii Pedagogika materinského jazyka, analýza učebníc, ktorú riadila Dr. habil. Julianna Lőrincz ako vedúca sekcie, odzneli nasledujúce prednášky:

Dr. habil. Julianna Lőrincz: Úlohy a učivá podporujúce rozvoj rečových schopností žiakov v učebniciach a pracovných zošitoch pre ročníky 9–12;

Ilona Szerdiová: Možnosti a problematika výučby neologizmov vo výučbe maďarského materinského jazyka na Slovensku;

Alexandra Németyová: Poézia Sándora Petőfiho v učebniciach maďarskej literatúry na základných školách na Slovensku i v Maďarsku;

Tamás Plonicky: Angažovanosť – problematika domáceho / povinného čítania.

Béla Istók predniesol tému Možnosti a problematika výučby minimalektu vo výučbe maďarského materinského jazyka na Slovensku v sekcii s názvom Rozvoj a meranie kompetencie.

Patrik L. Baka v sekcii s názvom V priebehu výskumu 2. prednášal na tému Post-humanistické metamorfózy (Kapitoly krabicových učebníc).


Piate sympózium výskumnej skupiny MA Populáris Kultúra Kutatócsoport sa uskutoční dňa 21. októbra 2016 na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho. Témou sympózia sú nové výsledky výskumu populárnej kultúry.


Názov: 3. sympózium Vedeckého spolku MA Populárna kultúra
Organizátor:    Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Katedra maďarského jazyka a literatúry
Miesto konania:
    Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Termín konania:    22.10.2015
Termín prihlášky:    -
Kontakt:    PaedDr. Keserű József, PhD., H. Nagy Péter, PhD.
E-mail:    ,

Tel.:    035/3260-725
Web:    www.ujs.sk/tkk

Názov: Beseda so spisovateľmi Botond Markovics a Anita Muskát  (Týždeň vedy)
Organizátor:    Katedra maďarského jazyka a literatúry PF UJS
Spoluorganizátor:    -
Miesto konania:    Budova Pedagogickej fakulty
Univerzita J. Selyeho
945 01 Komárno
Termín konania:    9. 11. 2015.
Typ podujatia:    Beseda
Popis:    
Kontaktná osoba:    Meno: PaedDr. Keserű József, PhD., H. Nagy Péter, PhD.
e-mail: ,

Web:    

Názov: Beseda o povahe vedeckého myslenia (Týždeň vedy)
Organizátor:    Katedra maďarského jazyka a literatúry PF UJS
Spoluorganizátor:    -
Miesto konania:    Budova Pedagogickej fakulty
Univerzita J. Selyeho
945 01 Komárno
Termín konania:    10. 11. 2015.
Typ podujatia:    Beseda
Popis:    
Kontaktná osoba:    Meno: PaedDr. Keserű József, PhD., H. Nagy Péter, PhD.
e-mail: ,

Web:  

Projekty

 

ERASMUS+

Výskumná skupina pre viacjazyčnosť a pedagogickú lingvistiku Jazykovedného výskumného centra v Budapešti získal finančnú podporu Európskej Únie ERASMUS+ s názvom: Rómsky digitálny vedomostný priestor: Inovatívny rozvoj rómsko-maďarských digitálnych vzdelávaco-kultúrnych kompetencií a vytvorenie pomocných materiálov na základe regionálnych modelov (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146, vedúca: Csilla Bartha). Projekt sa začal v marci 2021 a trvá do februára 2023 (doba splatnosti 24 mesiacov). Jedným z partnerov zapojených do projektu je Katedra maďarského jazyka a literatúry PF UJS.


KULTMINOR – Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM 2020)

Názov projektu:

Online vyučovanie – kontaktné vyučovanie. Vyčovacie procesy počas Covid19

Číslo projektu:

21-230-00318

Dátum a miesto realizácie:

1. 2. 2021 – 31. 12. 2021 (Komárno)

Hlavný riešiteľ:

Mgr. Istók Vojtech, PhD.

Riešitelia:

Dr. habil. Lőrincz Julianna, PhD.,

Mgr. Lőrincz Gábor, PhD.,

Simon Szabolcs, PhD. – učitelia UJS PF

Charakteristika projektu

Online vyučovaním, digitalizovaním učiva (tvorba digitálneho učiva, pretvorenie, interaktivizácia tradičných prednášok a seminárov, vytvorenie nových platforiem, rozhýbanie študentov, problematika online hodnotenia atď.) sa začalo zaoberať iba v nedávnej minulosti vďaka rozšíreniu digitálnych možností.

Z jedného dňa na druhý bolo treba prejsť na digitálne vyučovanie, a to znamenalo veľký problém. Odborná a hlavne široká laická verejnosť si začne iba v súčasnosti uvedomovať, koľko prebytočnej práce a ľudskej straty si pandémia vyžaduje. 

Výskumná skupina Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry UJS PF v novembri 2020 organizoval medzinárodný online workshop na tému online vyučovanie – kontaktné vyučovanie. “Pozvaní účastníci”, jazykovedci a pedagógovia charakterizovali dištančné digitálne vyučovanie doma a v zahraničí.

Cieľom podujatia bolo realizovanie vedeckého wokshopu na tému dištančné vyučovanie za účasti domácich aj zahraničných odborníkov a publikovanie vedeckého zborníka z príspevkov materiálu vedeckého stretnutia ako aj z výsledkov výskumu odborníkov na tému. Nakoľko sympózium má desaťročnú tradíciu, plánovaný zborník má byť zároveň aj ako slávnostná pamätná publikácia k decéniu výskumnej skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry UJS PF .

Výstup projektu:

Vedecký zborník: Online vyučovanie – kontaktné vyučovanie. Vyučovacie procesy a Covid19. Zborník z X. medzinárodného vedeckého sympózia výskumnej skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry UJS PF

Redaktori: Istók Vojtech–Simon Szabolcs; editori: Lőrincz Julianna–Lőrincz Gábor

Infraštruktúra študijného programu

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.