Katedra histórie

O katedre

[English language information on the Department of History see below the Slovak text]

Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho je vedecko-výskumným a pedagogickým pracoviskom, ktoré bolo založené v roku 2005. Katedra zabezpečuje vzdelávanie v riadne akreditovaných Bc. a Mgr. študijných programoch učiteľstva histórie v kombinácii. 

Katedra sa zaoberá s celým časovým rozsahom dejín, tak z oblasti svetových ako aj národných (tj. uhorských a slovenských) dejín. Vo svojej vedeckej práci sa členovia katedry orientujú na nasledujúce okruhy problémov: metodika a didaktia vyučovania dejín, dejiny stredovýchodnej-Európy v 19. a 20. storočí, dejiny maďarskej menšiny na Slovensku, obdobie studenej vojny. 

O kvalite vedeckého výskumu na katedre svedčia publikácie členov katedry a ich aktívna účasť na vedeckých konferenciách a projektoch. 

Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho aktívne spolupracuje s takými renomovanými pracoviskami, ako Historický ústav Maďarskej akadémie vie, Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Fórum inštitút pre výskum menšín, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, a Cold War History Research Center of the Corvinus Uniersity Budapest. 

>> ďalej na webovú stránku katedry

About the Department of History
 
The main goal of the Department of History of the Faculty of Education of the J. Selye University is to train well qualified professional teachers in history and humanities who are familiar with the Central European historical and cultural space. 
 
J. Selye University, which is located in Komárno, Slovakia, is a state university, sponsored both by the Slovak and the Hungarian governments. The courses at the Faculty of Education as well as at the Department of History are mostly and dominantly taught in Hungarian language; even though we can run certain courses in Slovak, in English, and in German. 
 
The Department of History runs fully accredited bachelor as well as master courses. The backbone of our bachelor´s training (Bc. level : Semester 1-6) is European history, the history of Hungary and Slovakia, the Cold War; while the magister training  (Mgr. level : Semester 7-10) focuses on the 19th and 20th century history of the Central European region, and the issue of national minorities. The graduates of the Department can make a carrier as teachers of history (both on elementary school and secondary school level), museology specialists, media workers, tourist guides, etc. or work in various fields such as education, culture, and public administration. 
 
The scientific research of the Department of History is mainly oriented on the history of the Hungarian minority in Slovakia, the international relations during the Cold War, and the History Didactics.  
 
Our Department of History has had intensive contacts with renowned scientific institutions such as: the Historical Institute of the Hungarian Academy of Sciences, the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences Bratislava, the Forum Institute for Research of Minorities Šamorín, the Institute of Social Sciences of Slovak Academy of Science Department of History Košice, the Cold War History Research Center at the Corvinus Uniersity Budapest, the International Society for History Didactics, etc.
 
Members of the Department of History of the Faculty of Education of the J. Selye University:
 
Dr. habil. Attila Simon, PhD. – Head of the Department
Dr. habil. László Szarka, CSc. 
Dr. habil. Árpád Popély, PhD. 
Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.
Mgr. Balázs Csiba, PhD.

Doktorandský program

Doktorandské (PhD.) štúdium
 
Doktorandský študijný program: Didaktika dejepisu
 
Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika, po 01.09.2019: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
 
Akademický rok 2020/2021 
 
(i) Podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2020/2021 – Didaktika dejepisu: (tu) a (tu)
 
(ii) Témy dizertačných prác – Didaktika dejepisu - Akademický rok 2020/2021: (tu)
 
(iii) Návrh projektu dizertačnej práce (tu)
 
(iv) Odborová komisia: Doktorandský študijný program: Didaktika dejepisu, Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika, po 01.09.2019: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
 
Prof. Dr. Péter Tóth, PhD.
Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD., predseda
Dr. habil. Attila Simon, PhD.
Dr. habil. László Szarka, CSc. 
Dr. habil. Árpád Popély, PhD. 
Dr. habil. PaedDr. Kinga, Horváth, PhD. 
Dr. habil. PaedDr. József Keserű, PhD.
Prof. emerita Ágnes, F. Dárdai 
Dr. habil. József Kaposi, PhD.
 
Doktorandi v akademickom roku 2020/2021 – Didaktika dejepisu 
 
Meno: Mgr. László Bese
Výskumný projekt: Ellenségképek teremtése a 20. századi történelemtanításban (Vytvorenie obrazu nepriateľa vo vyučovaní dejepisu v dvadsiatom storočí; Creating picture of the enemy in history teaching in the 20th century)
Vedúci témy dizertačnej práce: Dr. habil. Attila Simon, PhD
Forma a začiatok štúdia: denná, 01.09.2019
E-mail:
Kanceléria, telefón: B 108a, 00 421 35 3260 603.
Konzultačné hodiny: utorok 09:45-10:30; streda 13:45-14:30.
 
Meno: Mgr. Tibor Nagy
Výskumný projekt: Történelemtankönyvek didaktikai apparátusának változásai a 20. században (Výskum zmien didaktického aparátu učebníc dejepisu v dvadsiatom storočí; Changes of the didactical apparatus of history textbooks in the 20th century)
Vedúci témy dizertačnej práce: Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.     
Forma a začiatok štúdia: denná, 01.09.2019
E-mail:
Kanceléria, telefón: B 108a, 00 421 35 3260 603.
Konzultačné hodiny: pondelok 10:00-10:45; streda 13:00-13:45.
 
Meno: Dorottya, Szepessyné Judik
Výskumný projekt: A 19. század második felében zajló oktatásügyi történések a korabeli sajtó ábrázolásában. (Vývoj vyučovania hluchovo postihnutích v druhej polovici 19 storočia; History of education of hearing-impaired in the second half of the 19 century)
Vedúca témy dizertačnej práce Dr. habil. Kinga Horváth, PhD.      
Začiatok štúdia: externá, 01.09.2019
E-mail:
Kanceléria, telefón: B 108a, 00 421 35 3260 603.
 
Meno: Mgr. Enikő Engel
Výskumný projekt: A történelem oktatása a szlovákiai magyar iskolákban a két világháború között (Vyučovanie dejepisu na školách s vyučovacím jazykom maďarským medzi dvoma svetovými vojnami; History teaching in Hungarian schools of Czechoslovakia during the interwar period)
Vedúci témy dizertačnej práce: Dr. habil. Attila Simon, PhD.
Forma a začiatok štúdia: denná, 01.09. 2020
E-mail:
Kanceléria, telefón: B 108a, 00 421 35 3260 603.
Konzultačné hodiny: utorok 11:00-11:45; streda 09:00-09:45
 
Meno: Mgr. Árpád Korpás
Výskumný projekt: Határ-, koronázó-és főváros. Pozsony funkcióinak értelmezése magyarországi és csehszlovákiai középiskolai tankönyvekben(1867–1938)(Hraničné, korunovačné a hlavné mesto. Interpretácia funkcií Prešporka/Bratislavy v stredoškolských učebniciach Uhorska, Maďarska a Československa (1867–1938); Border town, crowning city and capital. Interpretation of Prešporok/Bratislava/Pozsony in some secondary shool history textbooks in the period of 1867 to 1938.)
Vedúci témy dizertačnej práce: Dr. habil. László Szarka, CSc.
Forma a začiatok štúdia: externá, 01.09.2020
E-mail:
Iroda, telefon: B (Sirály) 108a, 00 421 35 3260 603.
 
Udalosti v akademickom roku 2019/2020:
 
27.08.2019 Prijímacie skúšky doktorandského štúdia odboru Odborovej didaktiky (1.1.10.), študijný program Didaktika dejepisu. 
01.09.2019 Polucháči prijatí na doktorandské štúdium odboru Odborá didaktika (1.1.10.), študijný program Didaktika dejepisu: Mgr. László Bese (interné štúdium), Mgr. Tibor Nagy (interné štúdium), Mgr. Szepessyné Judik Dorottya (externé štúdium).
21.11.2019 Dvaja vyučujúci a všetci traja poslucháči doktorandského programu Didaktika dejepisu na Pedagogickej fakulte UJS sa zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej Technickou univerzitou Budapesť v samostatnej sekcii. 22.11.2019 Mgr. László Bese a Mgr. Tibor Nagy sa zúčastnili na stretnutí doktorandov a vedeckom sympózii organizovanom na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
01.02.2020 Dorottya Szepessy Judik sa zúčastnila na ročnej konferencii Maďarskej historickej spoločnost na ELTE v Budapešti, kde jeden z prednášteľov bol Barnabás Vajda.
14.02.2020 Dvaja doktorandi (Mgr. Bese, Mgr. Nagy) reprezentovali Katedru histórie Pedagogickej fakulty na podujatí Deň otvorených dverí UJS 2020.
13.05.2020 Traja doktorandi (Mgr. Bese, Mgr. Nagy, Mgr. Szepessyné) sa zúčastnili univerzitného kola ŠVOČ-u. V sekcii Historické vedy Mgr. Szepessyné získala I. miesto so svojou prácou ,,Oktatás és társadalmi mobilitás a Felvidéken élő siketek körében a 20. század elején” (vedúca témy: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.). Mgr. Bese bol členom poroty, a Mgr. Nagy bol oponentom.
14.-16.05.2020 Dvaja doktorandi reprezentovali Katedru histórie Pedagogickej fakulty UJS na medzinárodnej online konferencii pre PhD študentov na International Doctoral Students' Conference 'Tradition, Development & Innovation in Didactics' (TDID) organizovanej Univerzitou Babeș-Bolyai (Rumunsko) a Linz School of Education at Johannis Kepler University (Rakúsko). Prednáška Mgr. Tibora Nagya: History textbook research based on history didactics, prednáška Mgr. Lászlóa Beseho: Analysis of the current History textbooks in Slovakia from the point of view of the concepts of collective self-image and enemy images.
08.07.2020 Prijímacie skúšky doktorandského štúdia odboru 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program Didaktika dejepisu.
 

Sekretariát

Bc. Fábián Andrea
tel: 00421 (35) 3260 736
kancelária: T217
 

Výskum

 

[English language information on the scientific projects of the Department of History see below the Slovak text]

Na Katedre histórie PF bežia nasledovné výskumno-vedecké projekty podporované s grantov VEGA:

Českoslovensá republika a maďarská menšina (1930–1938). VEGA projekt : 2/0023/12. Vedúci projektu na katedre: Dr. habil Attila Simon, PhD.
 
Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-Slovensku a Maďarsku (1938-1968).  VEGA projekt : 1/0158/14. Vedúci projektu: Dr. habil Barnabás Vajda, PhD.
 
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919-1952. VEGA projekt : 1/0528/16. Vedúci projektu na katedre: Dr. habil Attila Simon, PhD.
 
Rôzne podoby slobody v totálnom štáte – politický život, náboženstvo, turizmus a média v Česko-Slovensku, Maďarsku a Východnej Európe 1938–1968. VEGA projekt: 2019 – 2021: 1/0163/19. Vedúci projektu: Dr. habil Barnabás Vajda, PhD.

Byť Komárňančanom. (Pôvodný maďarský názov: A „komáromiság”. Egy jelenség változásai az elmúlt 100 évben.)  Projekt je podporovaný Maďarskou akadémiou vied ,,Domus 2018”. Vedúci projektu: József Liszka. Účastníci: László Gyurgyík, Ilona L. Juhász, Péter H. Nagy, József Keserű, Szabolcs Simon, Terézia Strédl, Barnabás Vajda.

Post-sovietske vojenské objekty vo Východnej Európe. (Post-Cold War Military Zones in central and Eastern Europe. 2017-2021) Organizátori a účastníci projektu: Dagnosław Demski (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw); Dominika Czarnecka (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw); Jan Pohunek (National Museum, Prague); Petr Janeček (Faculty of Arts, Charles University, Prague); Karolína Pauknerová (Czech Republic); Jiří Woitsch (Czech Republic); Marie Černá (Czech Republic); Prokop Tomek (Czech Republic); Barnabás Vajda (History Department, Selye J. University, Slovakia); Christoph Lorke (Germany); Christoph Meissner (Museum Berlin Karlshorst, Germany); Ayur Zhanaev (Poland/Russia); Melinda Harlov (Hungary); Tatiana Safonova (Hungary); Istvan Santha (Hungary); Nikolay Nenov (Bulgaria); Elo-Hanna Seljamaa (Dept. of Estonian and Comparative Folklore, Univ. of Tartu); Oskars Okonovs (Latvia).

Katedra aktívne spolupracuje s takými renomovanými pracoviskami, ako Historický ústav Maďarskej akadémie vie, Historický ústav Slovenskej akadémie vie, Fórum inštitút pre výskum menšín, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, a Cold War History Research Center of the Corvinus Uniersity Budapest. 

Scientific projects at the Department of History
 
The scientific research of the Department of History is mainly oriented on the history of the Hungarian minority in Slovakia, the international relations during the Cold War, and the History Didactics.  
 
Our Department has been involved in the following international scientific projects:
 
The Czechoslovak Republic and the Hungarian minority (1930–1938). VEGA project : 2/0023/12. Head of the project: Dr. habil Attila Simon, PhD.
 
Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968).  Vega project : 1/0158 /14. Head of the project: Dr. habil Barnabás Vajda, PhD.
 
Reformed Church in Slovakia 1919-1952. VEGA project : 1/0528/16. Head of the project: Dr. habil Attila Simon, PhD.
 
Different forms of Freedom in a totalitarian state - political life, religion, tourism and media in (Czecho)Slovakia, Hungary and Eastern Europe 1938–1968. VEGA project: 2019 – 2021: 1/0163/19.  Head of the project: Dr. habil Barnabás Vajda, PhD.

“The Character to be from Komarno” (A „komáromiság”) (2018-2019) Subtitle: Changes of a phenomenon int he last 100 years. The project is sponsored by the scheme: ,,Domus szülőföld pályázat 2018”, run by the Hungarian Academy of Sciences.

Post-Cold War Military Zones in central and Eastern Europe (2017-2021). Project Organizers and Experts: Dagnosław Demski (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw); Dominika Czarnecka (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw); Jan Pohunek (National Museum, Prague); Petr Janeček (Faculty of Arts, Charles University, Prague); Karolína Pauknerová (Czech Republic); Jiří Woitsch (Czech Republic); Marie Černá (Czech Republic); Prokop Tomek (Czech Republic); Barnabás Vajda (History Department, Selye J. University, Slovakia); Christoph Lorke (Germany); Christoph Meissner (Museum Berlin Karlshorst, Germany); Ayur Zhanaev (Poland/Russia); Melinda Harlov (Hungary); Tatiana Safonova (Hungary); Istvan Santha (Hungary); Nikolay Nenov (Bulgaria); Elo-Hanna Seljamaa (Dept. of Estonian and Comparative Folklore, Univ. of Tartu); Oskars Okonovs (Latvia).

Aktuality

Úspech poslucháčov Pedagogickej fakulty na ŠVOČ v Nitre

V 29.11.2019 sa konala ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK) na pôde Univerzity Filozofa Konštantina v Nitre.

Sekcia historických vied:
 
I. miesto: Szilárd Varga (Katedra histórie Pedagogickej fakulty UJS, školiteľ: Dr. habil. Attila Simon, PhD.)

III. miesto: József Varga (Katedra histórie Pedagogickej fakulty UJS, školiteľ: Dr. habil. László Szarka, CSc.)

Sekcia chémie:

I. miesto: Donát Gelle (Katedra chémie Pedagogickej fakulty UJS, školiteľ: Doc. RNDr. Róbert Gyepes, PhD.)

Sekcia pedagogie, andragogie, psychologie:

II. miesto: Zoltán Csobó (Katedra chémie Pedagogickej fakulty UJS, školiteľ: Mgr. Katarína Szarka, PhD.)


Katedra histórie : Úspešné rigorózne konanie

04.12.2019 Na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UJS sa konalo rigorózne konanie, keď Mgr. Zoltán Sándor úspešne obhájil rigoróznu prácu, témou ktorej bola prvá svetová vojna a jej následky v Európe („Nem kívánok örök békét, csak a gyáva harcok végét. A militarizmus és a szélsőséges politikai mozgalmak térnyerése az I. világháború utáni Európában”). Na snímke sú okrem adepta na vedecko-padagogickú titul PaedDr členovia skúšobnej komisie: Dr. habil. László Szarka, CSc vedúci témy; Dr. habil. Attila Simon, PhD vedúci katedry a oponent; Dr. habil. Mgr. Árpád Popély, PhD člen komisie; a Dr. habil Barnabás Vajda, PhD predseda skúšobnej komisie.


Samostatná sekcia Didaktiky dejepisu na konferencii Technickej univerzity Budapest

21. november 2019. Vyučujúci a poslucháči doktorandského programu Didaktika dejepisu na Pedagogickej fakulte UJS sa zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej Technickou univerzitou Budapesť (BME). V rámci samostatnej sekcii ,,Historickodidaktické výskumy na PF UJS” odzneli nasledovné prednášky: Barnabás Vajda: Možnosti historickodidaktických výskumov (A történelemdidaktikai gondolkodás jelenlegi állásáról); Péter Tóth: Počiatky umeleckej výchovy (A hazai rajzoktatás kezdetei - Sárvári Pál és Beregszászi Pál munkássága); László Bese: Možnosti výskumu obrazu nepriateľa (Az ellenségképek kialakulásának elméletei és lehetséges kutatási irányai a 20. századi történelemtanításban); Tibor Nagy: Alternatívne riešenia prezentácií (A prezentáció mint az interaktív digitális történelemtananyag alternatív lehetősége); Dorottya Szepessyné Judik: Počiatky výchovy hluchovo postihnutých (,,Magyar Siketnéma Oktatás" (1901-1918) Példa egy analitikus jellegű kutatás forráselemzéséhez).


Návšteva japonského veľvyslanca na Univerzite J. Selyeho

23.09.2019 Návšteva Juna Shimmiho, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v Komárne a na Univerzite J. Selyeho. Pána veľvyslanca v mene univerzity privítal pán rektor György Juhász v sprievode Józsefa Liszku, prorektora pre medzinárodné vzťahy. Prodekan Barnabás Vajda z Pedagogickej fakulty UJS referoval o vedeckých kontaktoch Katedry histórie Pedagogickej fakulty s rôznymi japonskými univerzitami. 

(Fotky: Tlačové oddelenie UJS, Bumm.sk)


Doktorandské program Didaktika dejepisu

Dňa 27.08.2019 sa úspešne konali prijímacie skúšky doktorandského štúdia v študijnom programe Didaktika dejepisu. Do program sa prihlásili traja výskumníci: Mgr. László Bese, Mgr. Tibor Nagy a Mgr. Szepessyné JudikDorottya. Na snímkach sú členovia prijímacej komisie a aplikanti. 


Návšteva učiteľov a poslucháčov Vysokej školy Zakarpatskej Ferenca Rákócziho II. v Komárne

25.06.2019 Pedagogickú fakultu UJS navštívila početná skupina učiteľov a poslucháčov Vysokej školy Zakarpatskej Ferenca Rákócziho II. v Berehove. Hostí privítal v mene Katedry histórie PF UJS doc. Barnabás Vajda.


Otvorenie výstavy na PF UJS : 100 rokov v obrazoch

Sprievodným podujatím Komárňanských Univerzitných Dní dňa 9. apríla 2019 bolo otvorenie výstavy 100 rokov v obrazoch. Výstavu otvorila Mgr. Gabriella Jarábik, riaditeľka Múzea Kultúry Maďarov na Slovensku. Úvodné slovo mal dr. habil. Attila Simon, vedúci Katedry histórie PF UJS. Na výstave sú fotografie zachytávajúce zmeny bežného života Maďarov na juhu Slovenska od roku 1919 po súčasnosť.


Študijná cesta Katedry histórie : Bratislava, Devín

28. marca 2019 študenti Katedry histórie pod vedením Dr. Lászlóa Szarku sa zúčastnili na poznávacom zájazde v Bratislave a Devíne. Študenti v Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku SNM navštívili výstavy pod názvom “Jedlo, nápoje, sny“ a „Vymenené domovy“. Následne sa zúčastnili historickej prechádzky v Starom Meste v Bratislave pod vedením Árpáda Korpása, podpredsedy občianskeho združenia Bratislavské rožky. Poobede skupina navštívila výstavu v budove Csemadoku a vypočuli si pohovor s Miklósom Duraym. Poslednou zastávkou výletu bol Devínsky hrad.


Študenti Katedry histórie na ŠVOČ

V dňoch 22. a 23. novembra 2018 sa v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho uskutočnilo XIII. kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku a v Českej republike. Cieľom podujatia je motivácia vedeckej činnosti študentov maďarskej národnosti, ktorí študujú na univerzitách a vysokých školách v Slovenskej alebo Českej republike. Traja študenti Katedry histórie boli zaradení do sekcie Spoločenských vied, spolu so študentami Reformovanej teológie. Výsledky súťaže: Prvé miesto: Orsolya Kiss (UJS PF): O historickej pamäti bytky pri Tekovských Lužanoch (,,Csatájok a védelmezett népjog csatája volt. A nagysallói ütközet emlékezete 1867-2017”).Druhé miesto: Tamás Ollé (UJS PF): O politických snahách maďarskej mierovej delegácie v roku 1920 (,,Illúziók nélkül. Az 1920. évi magyar delegáció kísérletei a béketervezet megváltoztatására”). Štvrté miesto: Gábor Vass (UJS PF): O španielskej Veľkej Armáde (,,A flottaparancsnok, a kapitány és az armada”).


Moderné trendy vo vyučovaní dejepisu – prednáška Dr. Józsefa Kaposiho 

21. novembra 2018 V rámci Mesiaca maďarskej vedy (Magyar Tudomány Ünnepe) pozvaným hosťom Pedagogickej fakulty UJS bol dr. József Kaposi, vedecký poradca (EKE – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) a docent Katolickej univerzity Pétera Pázmánya, Maďarsko. Doc. Kaposi sa počas svojej prednášky zameriaval na otázky moderného vyučovania dejepisu, vrátane takzvaných ,,smart učebníc”. 


Úspech poslucháčky Katedry histórie PF UJS v medzinárodnom výskumnom programe

27.08.2018 Mgr. Cyntia Kálmánová, poslucháčka Katedry histórie Pedagogickej fakulty UJS dosiahla krásny úspech v medzinárodnom vedecko-výskumnon programe Márton Áron Tehetséggondozó Program. Názov jej výskumnej témy, ktorú vypracovala pod tutorským vedením Dr. habil. Barnabása Vajdu, bol Stalinizmus v dielach George Orwella.


Študent PF ako turistický sprievodca v komárňanskej pevnosti

Študent Pedagogickej fakulty UJS, Bc. Gabriel Tanóczky napísal krátky referát o svojej novej práci v komárňanskej pevnosti, kde začal pôsobiť ako turistický sprievodca. Jeho referát v maďarskom jazyku môžete čítať tu /link/.


Výlet Katedry histórie 25.-29.04.2018


Erasmus+ prednášky na Katedre histórie

16. apríla 2018. V rámci medzinárodného vedeckého programu Ersamus+ Katedra histórie Pedagogickej fakuty UJS privítala dvoch prednášateľov z Univerzity Pécs: Dr. habil. Zsolta Vitáriho, vedúceho Katedry moderných dejín (BTK Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszék) a bádateľku Dr. Móniku Pilkhoffer.


Odborné stretnutie na Debrecínskej Univerzite

07.03.2018 Debrecínska Univerzita v spolupráci so Zväzom doktorandských študentov (Dániel Molnár, Vivien Ajpok) orzanizovala odbornú besedu za okrúhlym stolom na tému: Aktuálne problémy vyučovania dejepisu v okolitých štátoch Maďarska. Účastníci besedy boli: Emőke Demeter; László László; Ildikó Orosz; Márta Takács; Pedagogickú fakultu UJS reprezentoval historik a prodekan Barnabás Vajda. Účastníkov privítal Prof. Dr. Elek Bartha, prorektor Debrecínskej Univerzity; moderátorom podujatia bol Prof. Dr. András Jávor z Debrecínskej Univerzity. 


V akademickom roku 2016/2017 náš poslucháč Bc. Tibor Nagy z Katedry histórie bol úspešným účastníkom výskumného programu ,,Márton Áron Tehetséggondozó Program", programu Minsterstva zahraničia MR, resp. Balassiho Inštitútu na podporu mladých talentovaných vedcov. Pod vedením svojho tutora, Dr. habil. Barnabása Vajdu, PhD. si Tibor Nagy vypracoval výskumnú tému o možnostiach používania digitálnych technologií vo vyučovaní dejepisu.


Prednášky prof. Lajosa Rácza na PF UJS

23-24. 10. 2017 V rámci programu Erasmus+ sme privítali profesora Lajosa Rácza z Univerzity v Segedíne. Pán profesor Rácz bol hosťom Katedry histórie Pedagogickej fakulty, pričom sa stretol aj s vedením Pedagogickej fakulty.


VEDECKÁ KONFERENCIA NA REFORMOVANEJ TEOLOGICKEJ FAKULTE

12.10.2017 : Na Reformovanej teologickej fakulte UJS sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia: ,,A hit és a közösség szolgálatában.” Dátum a miesto konferencie: 12. október 2017, Budova Reformovanej teologickej fakulty UJS, Dôstojnícky pavilón, miestnosť č. 14. Začiatok od 9 hodiny. Jazykom prednášok je maďarčina.

Plánované prednášky:

Szarka László: Nemzetiség, lojalitás – egyházi autonómia. A szlovenszkói reformátusok kérései és a (cseh)szlovák egyházpolitika az 1920-as évek első felében.

Filep Tamás Gusztáv: Péter Mihály és a szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdése.

Bukovszky László: Reformátusok Mindszenty szolgálatában.

Vajda Barnabás: Ateizmus és vallásosság Dunaszerdahelyen 1945-1989.

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság vallási összetételének alakulása különös tekintettel a református felekezetűekre 1918-2011.

Galo Vilmos: Református ébredési mozgalmak Szlovákiában és Kárpátalján 19181948 között. Bándy György: A somorjai evangélikus elemi iskola felemelkedése és bukása.

Kónya Péter: Ladiver Illés, két iskola rektora és reformátora.

Kónya Annamária: Református lelkészek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében.

Lévai Attila: Pálóczi Czinke István élete és munkássága.

Simon Attila: Református lelkészek a politika szolgálatában – Štefan Štunda és társai. Somogyi Alfréd: Adalékok Balogh Elemér püspök életútjához.

Csonthó Aranka: Sörös Béla (1877-1939), a losonci Teológiai Szeminárium megalapítója. Czinke Zsolt: Magda Sándor élete és munkássága.

Kiss Jolán: Tóth István (1887-1979) szolgálata Kisújfalun

Buza Zsolt: Rozsnyó és Homonna Kálvin Jánosa (150 éve született Réz László, templomépítő lelkipásztor)

Tömösközi Ferenc: Galambos Zoltán élete és szolgálata

Konferencia je súčasťou projektu VEGA 1/0528/16: ,,A Református Keresztyén Egyház Szlovákiában 1918-1952”.  

 

Na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UJS sa konala úspešná obhajoba rigoróznej práce Mgr. Móniky Kulcsárovej. Názov a téma jej práce: ,,Príznaky a formy politických extrémizmov a možné pedagogické postupy na ich elimináciu vo vyučovaní dejepisu." 

Na snímke sú okrem autorky práce členovia skúšobnej komisie: Dr. habil. Attila Simon, PhD.; Dr. habil. László Szarka, CSc.; Dr. habil. Árpád Popély, PhD.


Prednáška Imreho Molnára

28. marec 2017 : Prednáška Dr. Imreho Molnára, riaditeľa Maďarského inštitútu v Bratislave o Jánosovi Esterházym. Miesto a čas podujatia: Pedagogická fakulta UJS od 9.00 hodiny, miestnosť č. 404. Pozvánka tu.


25. októbra 2016 sa bude konať prednáška doc. Lajosa Rácza (Univerzita Szeged, Maďarsko). Témou prednášky je ,,Prírodné katastrofy a ich vplyv na ľudské dejiny". Budova PF, miestnosť č. 404., od 9.40 hod. Prednáška je verejná.

 
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.