Katedra biológie

O katedre

Úlohou Katedry biológie je pedagogická a výskumná činnosť v rámci biologických vied, katedra ďalej zabezpečuje výučbu na poli didaktiky biológie.
Cieľom katedry je v priebehu univerzitného štúdia pre študentov poskytnúť teoretické a praktické vedomosti a pripraviť ich na pedagogickú činnosť.

Profilom katedry je :

- výučba študentov študijného programu Učiteľstva biológie (v kombinácii)

- pre študentov ostatných učiteľských študijných programov v rámci ŠP Pedagogický, psychologický a sociálny základ vyučuje predmety súvisiace s biológiou (Vývinová biológia, Školská hygiena, Ekológia, atď.).

- pre študentov Predškolskej a elementárnej pedagogiky zabezpečuje predmet Prírodoveda 1.–9.

Kontakt: Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská 3322, 94501 Komárno (katedra a laboratóriá sa nachádzajú v budove Ekonomickej fakulty UJS - 94501 Komárno, Hradná 21)

Administrátor

Ing. Bucseková Ildikó
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 734
iroda: G212 (Hradná 21, 94501 Komárno)

Výskum

Úspešná práca nášho kolegu v súťaži SSPLPVV pri SAV
 
V septembri 2019 Ing. Pavol Makovicky, PhD. súťažil a reprezentoval Univerzitu J. Selyeho resp. Pedagogickú fakultu v celoslovenskej súťaži Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave (SSPLPVV pri SAV). V sekcii „Poľnohospodárske vedy“ bolo zaregistrovaných celkom 6 prác publikovaných v CC časopisoch. Výskumný pracovník Katedry biológie Pedagogickej fakulty UJS prihlásil do súťaže 3 svoje príspevky, ktoré boli hodnotené na 4., 5. a 6 mieste. Vedeckú prácu Ing. Makovického, ktorá bola pôvodne zverejnená v časopise Indian Journal of Animal Sciences, nájdete tu. Nášmu kolegovi srdečne gratulujeme!


Výskumná činnosť katedry je zameraná na výskum flóry a fauny, na antropologický a genetický výskum, na trvalo udržateľný rozvoj a na výskum ekologických faktorov.

Aktuálne

Vedecký článok nášho kolegu v karentovanom časopise

19.05.2021: Touto cestou zverejňujeme vedecký článok nášho kolegu, Ing. Pavla Makovického, PhD., (Katedra biológie PF UJS). Práca bola publikovaná v  časopise Cancers (impakt faktor: 6.126).


Učebnica biochémie v anglickom jazyku

Za podpory spoločného KEGA projektu Prešovskej Univerzity v Prešove a Univerzity J. Selyeho „Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia“ (KEGA 018PU-4/2018) redigovanej prof. MVDr. Jankou Poráčovou, PhD., v záujme internacionalizácie učebného procesu bola vydaná učebnica General and applied biochemistry for natural sciences v anglickom jazyku. Tvorba nových moderných učebníc vychádza zo vzdelávacích potrieb povinných predmetov. Nová učebnica biochémie môže edukačný proces skvalitniť a zefektívniť, zvýšiť motiváciu študentov. Prostredníctvom tejto učebnice študenti získajú poznatky z oblasti všeobecnej a aplikovanej biochémie. Učebnicu študenti si môžu vypožičať z Univerzitnej knižnice UJS.

 

 


Vedecké články nášho kolegu v karentovaných časopisoch
 
13. apríl 2021. Touto cestou zverejňujeme vedecké články ([1], [2], [3]) nášho kolegu, Ing. Pavla Makovického, PhD. (Katedra biológie PF UJS). Práce boli publikované v karentovaných časopisoch International Journal of Molecular Sciences a The International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine.


VIII. Medzinárodné vedecké sympózium „Spolužitie väčšiny a menšiny. Identity“

Katedra pedagogiky a Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, spolu s Akademickou radou Maďarov na Slovensku 10. decembra 2020 organizuje VIII. Medzinárodné vedecké sympózium s názvom „Spolužitie väčšiny a menšiny. Identity“ a workshopy s účasťou študentov 15.-16. a 18. decembra 2020. Sympózium sa uskutoční podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci projektu číslo D073/2020/13 „Majorita – minorita a ich súžitie IV.” na svetový Deň ľudských práv (10. december). Program je sprístupnený tu.


Vedecký článok nášho kolegu v karentovanom časopise

31.08. 2020: Touto cestou zverejňujeme vedecký článok nášho kolegu, Ing. Pavla Makovického, PhD. (Katedra biológie PF UJS). Práca bola publikovaná v  časopise Antioxidants (impakt faktor: 5,014).


Vedecký článok nášho kolegu v karentovanom časopise

03. 04. 2020: Touto cestou zverejňujeme vedecký článok nášho kolegu, Ing. Pavla Makovického, PhD. (Katedra biológie PF UJS). Práca bola publikovaná v karentovanom časopise International Journal of Molecular Sciences (impakt faktor: 4.183).


Projekt „Vytvorenie vzdelávacieho priestoru Karpatského regiónu”
Návšteva členov Katedry biológie mesta Szombathely v rámci programu Vytvorenie vzdelávacieho priestoru Karpatského regiónu

V koordinácii Katedry biológie Univerzitného centra ELTE Savaria v rámci programu Vytvorenie vzdelávacieho priestoru Karpatského regiónu (projekt EFOP 3.4.3-16. 2016-00022), prebiehajúceho od roku 2016, členovia Katedry biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne 29.-30. januára 2020 navštívili mesto Szombathely.
Počas prvého dňa návštevy prebiehali odborné debaty so zameraním na problematiky humánnej biológie, humánnej ekológie ochrany prírody. Zaoberali sme sa aktuálnymi otázkami prípravy budúcich učiteľov biológie, najmä s možnosťami digitálnej inovácie.

Druhý deň prebiehala konferencia s názvom XV. Regionálna prírodovedecká konferencia, na ktorej prednáškami a postermi sa zúčastnili aj členovia Katedry biológie PF UJS. Prednášky konferencie a prítomných záujemcov (od študentov gimnázií počnúc, a končiac univerzitnými profesormi) zaujali a podnietili k živej debate.

Gábor Tóth a Melinda Nagy
 

Poľovnícke združenie Veľké Kosihy – spolupráca

Dňa 21. novembra 2019 študenti biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selye v rámci predmetu Fyziológia navštívili Poľovnícke združenie Veľké Kosihy, kde hospodár združenia, Bc. Ľudovít Hajtman predstavil študentom základné princípy poľovníctva, a pomocou preparátov vysvetlil možnosti stanovenia veku poľovnej zveri. Následne predviedol spracovanie srnca lesného (Capreolus capreolus L.) a študenti mali možnosť preskúmať aj jej vnútorné orgány. Poľovnícke združenie prehliadnuté preparáty ponúkol pre pedagogické účely, preto boli umiestnené na Katedre biológie vo vitrínach na prízemí.


VII. Medzinárodné vedecké sympózium „Majorita – minorita a ich súžitie“

Katedra pedagogiky a Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho,  spolu s Akademickou radou Maďarov na Slovensku 5.-6. novembra 2019 organizuje v Konferenčnom centre UJS VII. Medzinárodné vedecké sympózium s názvom „Majorita – minorita a ich súžitie“.

Aktualitu rokovania dáva, že Tvorba predsudkov je často založená na skúsenostiach a postojoch predchádzajúcich generácií. Ak je to sprevádzané aj inými informáciami a skúsenosťami, mladý človek má možnosť prehodnotiť svoje stanovisko. Preto je potrebné pravidelne sa zaoberať toleranciou, spolunažívaním a spoluprácou, pretože je to osvojená zručnosť, dôležitá sociálna kompetencia.
Na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho už tretí rok realizujeme program „Majorita – minorita a ich súžitie“ s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR - v tomto roku pod názvom Majorita – minorita a ich súžitie III - Čo vieme o sebe? (č. p. D047/2019/13). Doteraz sa do tohto programu zapojilo viac ako desať základných a stredných škôl. Program zahŕňa okrem stretnutí a školení o tolerancii aj prieskum tolerancie. Táto konferencia predstavuje výsledky doterajšieho výskumu a skúsenosti z workshopov. Sympózium sa realizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a Sviatku vedy v Maďarsku. 

Program na stiahnutie.


Výskum a vzdelávanie – medzinárodné vedecké sympózium

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Akademická Rada Maďarov na Slovensku a Oddelenie Maďarov žijúcich v zahraničí Maďarskej akadémie vied usporiadajú dňa 19.-20. septembra 2019. v Budapesti medzinárodné vedecké sympózium s názvom Výskum a vzdelávanie. Sympózium sa uskutoční v rámci projektu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR „Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia” č. KEGA 018PU-4/2018 s podporou Akademickej Rady Maďarov na Slovensku a Oddelenia Maďarov žijúcich v zahraničí Maďarskej akadémie vied. Na sympóziu odznejú prednášky v pedagogickej a v biologickej sekcii od uznávaných profesorov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov z Maďarska, Slovenska a Ukrajiny. Dekani a prodekani štyroch fakúlt zapojených do vzdelávania budúcich učiteľov sa pripravujú na výmenu názorov. Skupina účastníkov sympózia bude diskutovať o projekte v rámci workshopu. Účastníci konferencie sa môžu tešiť aj na koncert v podaní vynikajúcich umelcov.

Program na stiahnutie.


Výskum, vývoj a využitie v problematike pomocných rastlinných prípravkov s fytostimulačným účinkom    

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne, spoločne s Biofitos s.r.o. a s Plast-Ker Kft. 5. februára 2019. o 10:00 usporiadajú medzinárodnú konferenciu a workshop.
Cieľom podujatia je výmena informácií z výskumu a výroby, odborné informovanie pestovateľov a možnosti nadviazania kontaktov medzi vedou a praxou v oblasti pomocných rastlinných prípravkov s fytostimulačným účinkom. Synchrónne tlmočenie na podujatí je zabezpečené. Program je prístupný tu.


Výsledky interdisciplinárneho výskumu histórie rodu Rákócziovcov

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J Selyeho v Komárne.v spolupráci s Akademickou radou Maďarov na Slovensku, v rámci výskumného projektu Antropogenetický a historický výskum členov rodiny Rákociovcov (č. 18-170-00733) 3. decembra 2018. usporiadali medzinárodné vedecké sympózium s názvom Výsledky interdisciplinárneho výskumu histórie rodu Rákócziovcov. 

Toto medzinárodné vedecké sympózium bolo v poradí druhé z konferencií viažúcich sa k uvedenému projektu dotovaného Fondom na podporu kultúry národnostných menšín. Prvé podujatie sa konalo 5. novembra 2018. s názvom Dejiny rodu a príbuzenstva Rákócziovcov v 16.-17. storočí. Hosťami prvého sympózia boli výskumní pracovníci Archeogenetického laboratória Archeologického ústavu Výskumného centra pre humanitné vedy Maďarskej akadémie vied z Budapešti, zástupca Historická spoločnosť I. Henszlmanna z Košíc, ako zástupca iniciátora výskumov, riaditeľka Zemplínskeho múzea v meste Szerencs, ako aj ďalší významní univerzitní a vedeckí pracovnícii zaoberajúci sa históriou, antropológiou a genetikou.

Na decembrovom sympóziu ako prednášajúci sa zúčastnili Prof. Attila Szabó, DSc z Balatonfüredu, profesor emeritus Západomaďarskej univerzity, predseda Panonskej historickej a prírodovedeckej spoločnosti Istvána Beythe, Prof. Dr. András Szabó DSc. literárny historik Katedry maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej Fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne., Dr. Irén Pólin PhD. zamestnankyňa Katedry biológie a chémie Podkarpatskej maďarskej vysokej školy Františka Rákócziho II., v Beregove, kordinátorka študijných programov pre výchovu záhradných a poľnohospodárskych inžinierov, János Erdei, predstaviteľ Nadácie Istvána Báthoryho a miestny historik z Șimleu Silvaniei s ďalším členom nadácie, a zamestnanci Katedry biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne Dr. habil PaedDr. Melinda Nagy, PhD. prodekanka fakulty, a Ing. Pavol Balázs, PhD. vedúci katedry. Rokovanie otvorili dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD. a vedúci Katedry biológie Ing. Pavol Balázs, PhD. Po prednáškach nasledoval workshop. Na podujatí sa zaregistrovalo celkovo 107 osôb.


Študenti biológie v knižnici

Študenti biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v rámci Týždňa vedy a techniky SR 5. novembra 2018 sa zúčastnili seminára s názvom „S.O.S. Píšem záverečnú prácu!” ktorú viedla MA. Dóra Egyházi, riaditeľka Univerzitnej knižnice UJS. 
V rámci seminára predstavila študentom služby knižníc (research, online-katalógy) s dôrazom na možnosti katalógu služby Univerzitnej knižnice UJS.

Potom študenti pri počítačoch mali možnosť vyskúšať (okrem katalógu UK UJS) aj ďalšie elektronické katalógy (kis3g.skmokka.huworldcat.org), e-knižnice a archívy (mek.oszk.huepa.szk.hu,matarka.hu, europeana, DOAJ, DOAB, CRZP, DART), a mohli sa zoznámiť s medzinárodnými databázami dostupnými cez e-zdroje Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (Web of Science, Scopus, ProQuest, Science Direct, aď.).

Študenti cez vzdialený prístup vyskúšali vyhľadávanie v týchto databázach resp. e-knižniciach – vyskúšali rôzne vyhľadávacie povrchy, zužovať zoznam výsledkov vyhľadávania, a komplexné vyhľadávanie – potom cez praktické úlohy mali možnosť samostatne pracovať s databázami.

Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
 

História rodiny Rákociovcov a ich príbuzenstva v 16.-17. storočí

Katedra Biológie Pedagogickej Fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne, Archeologický ústav Výskumného centra pre humanitné vedy Maďarskej akadémie vied a Akademická rada Maďarov na Slovensku 5. novembra 2018. v miestnosti K9 Konferenčného centra UJS (Hradná 2, 945 01 Komárno) zorganizovala medzinárodné vedecké sympózium s názvom História rodiny Rákociovcov a ich príbuzenstva v 16.-17. storočí, za účasti pozvaných prednášajúcich a záujemcov pre danú problematiku.

Sympózium sa uskutočnilo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovenku a maďarského Sviatku vedy v súvislosti s projektom č. 18-170-00733 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín s názvom „Antropogenetický a historický výskum členov rodiny Rákociovcov”.

Rodina Rákócziovcov je starý uhorský rod, ktorý v Uhorskom kráľovstve v 16.-17. storočí, v 17. storočí v Sedmohradsku a v druhej polovici 17. storočia aj v medzinárodnom kontexte patril k politicky významným. Cieľom výskumu je identifikácia kostných pozostatkov Františka Rákócziho I., ktoré sú uložené v premoštrátskom kostole Najsvätejšej Trojice na Hlavnej ulici v Košiciach. Pri tejto práci, okrem výskumných metód histórie, archeológie a antropológie, dnes môžeme použiť i metódy genetiky. Prednášky sympózia uvádzali výsledky výskumov problematiky z týchto uvedených hľadísk.

Sympózium otvorili dekanka PF UJS, Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., vedúci Katedry biológie, PF UJS Ing. Pavol Balázs, PhD., a reformovaný duchovný Pál Balázs z mesta Szerencs (MR).

Prednášky odzneli z rôznych vedeckých odborov, ako napr. Dr. habil. László Szarka, CSc. (Katedra histórie PF UJS, Komárno) prednášal o dinastických zámeroch rodiny, MUDr. Emil Fraenkel, PhD. (Univerzitná nemocnica L. Pasteura a Historická spoločnosť I. Henszlmanna, Košice) prednášal o histórii krypty premonštrátov vo vzťahu k Žofii Báthoryovej a Františka Rárócziho I.. Judit Majoros, riaditeľka Zemplínskeho múzea v Szerencsi prednášala o Rákócziovcoch v Szerencsi, a Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. (Katedra biológie PF UJS v Komárne) vo svojej prednáške predstavila materskú líniu predkov Františka Rárócziho I. z hľadiska možnosti mitochondriálnej identifikácie.

V druhej sekcii Dr. habil. Gábor Tóth, PhD. (Centrum Savaria Univerzity Loránda Eötvösa, Szombathely) prezentoval výsledky antropometrických výskumov predpokladaných kostných pozostatkov Františka Rákócziho I.. Metodiku archeogenetických výskumov vo svojej prednáške predstavil Balázs Gusztáv Mende, PhD. (vedúci Archeogenetického laboratória Archeologického ústavu Výskumného centra pre humanitné vedy Maďarskej Akadémie Vied, Budapest). Dániel Gerber a Bea Szeifert (Katedra genetiky Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Loránda Eötvösa, Archeologický ústav Výskumného centra pre humanitné vedy Maďarskej Akadémie Vied, Budapest) prezentovali genetické metódy na určenie pohlavia a doterajšie výsledky archeogenetického výskumu kostných pozostatkov.

Sympózium bolo ukončené workshopom vedeným Dr. habil. PaedDr. Melindou Nagy, PhD., kde boli zhrnuté doterajšie výsledky a možnosti ďalšieho smerovania výskumov.  

Program sympózia môžete stiahnuť tu.


Študenti biológie navštívili Poľovnícke združenie Veľké Kosihy

Dňa 23. októbra 2018 študenti biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selye v rámci predmetu Fyziológia navštívili Poľovnícke združenie Veľké Kosihy. Erudovaný hospodár združenia, Bc. Ľudovít Hajtman predstavil študentom základné princípy poľovníctva, predviedol spracovanie uloveného párnokopytníka – konkrétne samičky poľnej ekoformy srnca lesného (Capreolus capreolus L.) pochádzajúceho z tohtoročného prírastku, a študenti mali možnosť preskúmať jej vnútorné orgány.

Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. 


Aktuálne výsledky v biologických vedách a v edukácii biológie

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne, Akademická Rada Maďarov na Slovensku a Katedra biológie Savaria Prírodovedeckej fakulty Univerzity Eötvösa Loránda usporiada 4. apríla 2018. medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Aktuálne výsledky v biologických vedách a v edukácii biológie“.

Konferencia ponúka fórum pre vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov na výmenu názorov o uplatňovaní vedeckých poznatkov z biológie v oblasti vedy, výskumu, interdisciplinárneho výskumu a vo vyučovaní. Budú prezentované nové výsledky vedy a výskumu, nové metódy a techniky, spôsoby a návrhy, ako sa môžu zaviesť tieto nové poznatky do vyučovania predovšetkým na úrovni vysokoškolského vzdelávania, postgraduálneho resp. celoživotného vzdelávania.

V rámci plenárnej sekcie Dr.h.c. Prof. RNDr. László Miklós, DrSc. (TU, Zvolen; UKE SAV, Bratislava, Slovensko) bude prezentovať prednášku „Biodiverzita, krajinná rozmanitosť a integrované riadenie krajiny“, a prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. (PdF UP, Olomouc, Česká republika) tému „Interaktívne animačno-simulačné modely vo vzdelávaní“. Na konferencii sa zúčastnia aj ďalší pozvaní hostia z Maďarska, Rumunska, Ukrajiny a samozrejme aj zo Slovenska.

Program konferencie: tu


Vedecký článok nášho kolegu v karentovanom časopise

Máj 23, 2017 : Zverejňujeme publikáciu nášho kolegu Ing. Pavla Makovického, PhD. (Katedra biológie PF UJS), ktorá bola publikovaná v prestížnom americkom časopise Advances in Nutrition; publikácia má impact factor 5,201.

,,Perspective: Gluten-Free Products for Patients with Celiac Disease Should Not Contain Trace Levels"


Infraštruktúra študijného programu

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.