Logo

Úradná tabuľa

OZNAM

VÝSLEDKY VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA pf UJS

Na základe výsledkov volieb kandidáta na dekana PF UJS zo dňa 16.10.2019 oznamujem akademickej obci, že za kandidáta na dekana PF UJS bola zvolená:

Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.

17.10.2019

PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
predseda Volebnej komisie


Dekanské voľno
Dekanka Pedagogickej fakulty UJS udeľuje dekanské voľno študentom a vyučujúcim PF UJS na stredu 16. októbra od 10:00 hod. do 12:00 hod. Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., dekanka PF UJS

Zoznam kandidátov na dekana Pedagogickej fakulty UJS
Na základe zverejneného vyhlásenia o voľbách kandidáta na dekana PF UJS oznamujem akademickej obci fakulty zoznam kandidátov.

Upravené odmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2020/2021
 
V zmysle § 56 a § 57 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 6 písm. i štatútu PF UJS zverejníme podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2020/2021. Detailné informácie sú dostupné v  priloženom dokumente.

Obhajoby dizertačných prác na Katedre maďarského jazyka a literatúry

Mgr. Ilona Istók (Szerdi), 27. 08. 2019, o 10:00 hod.

Podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2019/2020 - Študijný program Maďarský jazyk a literatúra, študijný odbor 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry (tu)
 
Podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2019/2020 - Študijný program Didaktika dejepisu, študijný odbor 1.1.10 Odborová didaktika (tu)

VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA PF UJS
 
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje voľby kandidáta na dekana PF UJS, ktoré sa uskutočnia 16.10.2019. (tu)

Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2019/2020

V zmysle § 56 a § 57 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 6 písm. i štatútu PF UJS zverejníme podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na PF UJS pre akademický

rok 2019/2020. Detailné informácie sú dostupné v  priloženom dokumente.


 

Výsledky volieb - AS PF UJS

Oznámenie o volebných výsldedkoch do AS PF UJS zo dňa 17.09.2018. Podrobnosti sú v priloženom dokumente tu. 


Voľby do Akademického senátu PF UJS (17.09.2018)

17.09.2018 Návrh kandidátov - Voľby do AS PF UJS. Oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu PF UJS. Podrobnosti  v priloženom dokumente tu.


Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2019/2020

V zmysle § 56 a § 57 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 6 písm. i štatútu PF UJS zverejníme podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2019/2020.
 

 


OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VOLIEB

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje

Voľby kandidátov na členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu

Pedagogickej Fakulty UJS

(1 miesto)

a

Voľby kandidátov na členstvo v ŠTUDENTSKEJ časti Akademického senátu

Pedagogickej Fakulty UJS

(5 miest)

Vyhlásenie volieb: 25.06.2018

Termín a miesto konania volieb: 17.09.2018

09.00-12.00 hod., v miestnosti T309 v budove Pedagogickej fakulty UJS

12.30-14.30 hod., v miestnosti Študentskej samosprávy v budove Ekonomickej fakulty UJS (1. poschodie)

Neanonymné návrhy kandidátov do zamestnaneckej časti AS PF UJS (t.j. návrhy, ktoré sú podpísané tak navrhovateľom ako aj navrhovaným) predkladá Katedra nemeckého jazyka a literatúry na PF UJS predsedovi volebnej komisie písomne cez podateľňu najneskôr do 06.09.2018, 12:00 hod.

Neanonymné návrhy kandidátov do študentskej časti AS PF UJS (t.j. návrhy, ktoré sú podpísané tak navrhovateľom ako aj navrhovaným) predkladajú členovia študentskej časti akademickej obce predsedovi volebnej komisie písomne cez podateľňu najneskôr do 06.09.2018, 12:00 hod.

Súčasťou návrhu sú aj osobné údaje o kandidátovi (meno, priezvisko, študijný program, ročník, e-mailová adresa) a písomný súhlas s kandidatúrou.

Zverejnenie zoznamu kandidátov: 10.09.2018

Výsledky volieb vyhlási predseda Volebnej komisie. Výsledky zverejní dňa 18.09.2018 na oficiálnych výveskách UJS a webovej stránke univerzity.

Členovia volebnej komisie:

PaedDr. Andrea Puskás, PhD. (predseda VK) – Katedra anglického jazyka a literatúry PF UJS, T208, , +421 919020305
Mgr. Andrea Vargová, PhD. –
Mihály Mezei – ,
Csaba Jakab –


 

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2017


 

OZNAM

 
VÝSLEDKY DOPLŇUJÚCICH VOLIEB do Študentskej časti Akademického senátu pf UJS
 
Na základe výsledkov volieb do AS PF UJS zo dňa 21.02.2018 oznamujem akademickej obci univerzity, že do študentskej časti AS PF UJS bol zvolený:
 
Attila Edmár - 2. ročník, MjLFdb15
 

21.02.2018
PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
predseda volebnej komisie


OZNAM – Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UJS (21.02.2018)

ZOZNAM KANDIDÁTOV DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKEJ FAKULTY UJS

   Na základe zverejneného vyhlásenia o doplňujúcich voľbách do AS PF UJS oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov do študentskej časti AS PF UJS:

1. Attila Edmár (MjLFdb15, 2. ročník)
2. Beatrix Nagy (B-AJdb15, 2. ročník)

15.02.2018

PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
predseda volebnej komisie


Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje:

DOPLŇUJÚCE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKEJ FAKULTY UJS  (1 miesto).

Termín a miesto konania volieb:

21.02.2018.  09.00-12.00 hod., v miestnosti T309 v budove Pedagogickej fakulty UJS.

12.30-14.30 hod., v miestnosti Študentskej samosprávy v budove Ekonomickej fakulty UJS (1. poschodie).

PDF


 

Do Akademického senátu PF UJS dňa 30.05.2017 bol zvolení.

Za zamestnaneckú časť akademickej obce PF UJS: Ing. Pavol Balázs PhD. – Katedra biológie

Za študentskú časť akademickej obce PF UJS: Mihály Mezei


AS PF UJS vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS PF UJS. Doplňujúce voľby: na jedno (1) miesto do zamestnaneckej časti AS PF UJS (pre Katedru biológie) a najedno (1) miesto do študentskej časti AS PF UJS. Podrobnosti sú v priložených dokumentoch:

Oznámenie o vyhlásení volieb

Návrh na kandidáta

Vážená akademická obec,

10. mája 2017 o 12:15 na zhromaždení akademickej obce PF UJS podávam správu akademickej obci o činnosti Akademického senátu PF UJS v miestnosti č. T404 (4. posch.) na PF UJS (Komárno, Bratislavská 3322), na ktorú Vás s úctou pozývam

PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
predsedníčka AS PF UJS 

 

Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem - J. Selye University

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.