Úradná tabuľa

Oznámenie o vyhlásení doplňujúcich volieb

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje

DOPLŇUJÚCE Voľby kandidátov na členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu
Pedagogickej Fakulty UJS
ZA KATEDRU PEDAGOGIKY

(1 miesto)

a

DOPLŇUJÚCE Voľby kandidátov na členstvo v ŠTUDENTSKEJ časti Akademického senátu
Pedagogickej Fakulty UJS

(1 miesto)

Vyhlásenie volieb: 25.08.2021

Termín a miesto konania volieb: 29.09.2021

09.00-12.00 hod., v miestnosti T309 v budove Pedagogickej fakulty UJS

12.30-14.30 hod., v miestnosti G208 v budove Ekonomickej fakulty UJS                                

Neanonymné návrhy kandidátov do zamestnaneckej časti AS PF UJS (t.j. návrhy, ktoré sú podpísané tak navrhovateľom ako aj navrhovaným) predkladá Katedra pedagogiky na PF UJS predsedovi volebnej komisie písomne cez podateľňu najneskôr do 20.09.2021, 12:00 hod.

Neanonymné návrhy kandidátov do študentskej časti AS PF UJS (t.j. návrhy, ktoré sú podpísané tak navrhovateľom ako aj navrhovaným) predkladajú členovia študentskej časti akademickej obce predsedovi volebnej komisie písomne cez podateľňu najneskôr do 20.09.2021, 12:00 hod.

Súčasťou návrhu sú aj osobné údaje o kandidátovi (meno, priezvisko, študijný program, ročník, e-mailová adresa) a písomný súhlas s kandidatúrou.

Zverejnenie zoznamu kandidátov: 22.09.2021

Výsledky volieb vyhlási predseda Volebnej komisie. Výsledky zverejní dňa 30.09.2021 na oficiálnych výveskách UJS a webovej stránke univerzity.

Členovia volebnej komisie:

PaedDr. Andrea Puskás, PhD. (predseda VK) – Katedra anglického jazyka a literatúry PF UJS, T208, , +421 919020305

PaedDr. Beáta Dobay, PhD. –

Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros –

Bc. Stela Járosiová –

Návrh kandidáta do študentskej časti Akademického senátu PF UJS:  tu

Návrh kandidáta do zamestnaneckej časti Akademického senátu PF UJS: tu


Výberové konanie  - Katedra slovenského jazyka a literatúry

Dekanka Pedagogickej fakulty  Univerzity J. Selyeho

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
 
vypisuje

výberové konanie na obsadenie funkcie vedúcich katedier: "čítajte viac"


Výberové konanie
 
Dekanka Pedagogickej fakulty  Univerzity J. Selyeho
 
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest
 
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
 
vypisuje
 
výberové konanie na obsadenie funkcie vedúcich katedier: "čítajte viac"

Rozhodnutie dekana PF UJS o dodatočnom kole prijímacieho konania na štúdium bakalárskych študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2021/2022
 
Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho,  ako príslušný orgán akademickej samosprávy  vypisuje dodatočné kolo prijímacieho konania na štúdium bakalárskych študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2021/2022. Ďalšie informácie tu.
 

Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2021/2022

V zmysle § 56 a § 57 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 6 písm. i štatútu PF UJS zverejníme podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2021/2022. Detailné informácie sú dostupné v priloženom dokumente.

Podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2021/2022

V zmysle § 56 a § 57 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 6 písm. i štatútu PF UJS zverejníme podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na PF

UJS pre akademický rok 2021/2022.

Študijný program Didaktika dejepisu, študijný odbor 38 Učiteľstvo a pedagogické vedy (tu)


Výsledky doplňujúcich volieb - AS PF UJS

Oznámenie o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS PF UJS zo dňa 06. 10. 2020. Podrobnosti sú v priloženom dokumente tu.


Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UJS (29. 09. 2020)

29. 09. 2020 Návrh kandidátov - Doplňujúce voľby do AS PF UJS. Oznamujem akademickej obci fakulty zoznam kandidátov do zamestnaneckej časti Akademického senátu PF UJS. Podrobnosti  v priloženom dokumente tu


OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO AS PF UJS

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje

DOPLŇUJÚCE Voľby kandidátov na členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu

Pedagogickej Fakulty UJS

(10 miest)

Vyhlásenie volieb: 21.09.2020

Termín a miesto konania volieb: 06.10.2020

09.00-12.00 hod., v miestnosti T309 v budove Pedagogickej fakulty UJS

12.30-14.30 hod., v miestnosti Študentskej samosprávy v budove Ekonomickej fakulty UJS (1. poschodie)

Neanonymné návrhy kandidátov do zamestnaneckej časti AS PF UJS (t.j. návrhy, ktoré sú podpísané tak navrhovateľom ako aj navrhovaným) predkladá každá katedra na PF UJS predsedovi volebnej komisie písomne cez podateľňu najneskôr do 25.09.2020, 12:00 hod.

Súčasťou návrhu sú aj osobné údaje o kandidátovi (meno, priezvisko, e-mailová adresa a písomný súhlas s kandidatúrou).

Zverejnenie zoznamu kandidátov na oznamovacích tabuliach, na webovej stránke PF UJS, v AIS a cez hromadný email do 01.10.2020

Výsledky volieb vyhlási predseda Volebnej komisie. Výsledky zverejní dňa 07.10.2020 na oficiálnych výveskách UJS a webovej stránke univerzity.

Členovia volebnej komisie:

Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD. – predsedkyňa Volebnej komisie

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS, Bratislavská cesta 3322, 94501 Komárno

Tel: +421 35 32 60 775

PaedDr. Edita Szabóvá, PhD., – 

Mgr. Gábor Lőrincz, PhD.– 

Ing, Iveta Szencziova, PhD. – 

PaedDr. Andrea Puskás, PhD. predseda AS PF UJS

Návrh kandidáta: tu


VÝSLEDKY RIADNYCH VOLIEB DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU PF UJS

Týmto oznamujem akademickej obci, že volebná komisia schválila a prijala výsledky volieb, pre študentskú časť AS PF UJS.

Na základe výsledkov volieb do AS PF UJS zo dňa 18. 09. 2020 oznamujem akademickej obci univerzity, že do študentskej časti AS PF UJS boli zvolení:

  1. Iglódi Réka Anikó, PPdb15, 2.roč. Bc.
  2. Járosiová Stela, UPVdm15, 1.roč. Mgr.
  3. Makki Viktor, AJ-Idb15, 2.roč. Bc.
  4. Slezinger Ágnes, PPdb15, 3.roč. Bc.
  5. Szűcs Nikolett, PPdb15, 2.roč. Bc.

Voľby do zamestnaneckej časti AS PF UJS sú neplatné.

21. 09. 2020

Ing. Iveta Szenciová, PhD.
predseda Volebnej komisie


Voľby do Akademického senátu PF UJS (10. 09. 2020)

10. 09. 2020 Návrh kandidátov - Voľby do AS PF UJS. Oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu PF UJS. Podrobnosti  v priloženom dokumente tu


Obhajoby dizertačných prác na Katedre maďarského jazyka a literatúry

Mgr. Barbara Baka Vida, 25. augusta 2020 o 10:00 hod.

Mgr. Veronika Sátorová, 25. augusta 2020 o 12:00 hod.


Upravené podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2020/2021

V zmysle § 56 a § 57 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 6 písm. i štatútu PF UJS zverejníme podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2020/2021.
 
Študijný program Maďarský jazyk a literatúra, študijný odbor 11 Filológia (tu)
 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ RIADNYCH VOLIEB DO AS PF UJS

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje

RIADNE Voľby kandidátov na členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu

Pedagogickej Fakulty UJS

(10 miest)

a

RIADNE Voľby kandidátov na členstvo v ŠTUDENTSKEJ časti Akademického senátu

Pedagogickej Fakulty UJS

(5 miest)

Vyhlásenie volieb: 22.06.2020

Termín a miesto konania volieb: 18.09.2020

od 8:00-10:00 a 12:00-15:00 vo vestibule Konferenčného centra UJS (Hradná 2, Komárno).

Neanonymné návrhy kandidátov do zamestnaneckej časti AS PF UJS (t.j. návrhy, ktoré sú podpísané tak navrhovateľom ako aj navrhovaným) predkladá každá katedra na PF UJS predsedovi volebnej komisie písomne cez podateľňu najneskôr do 09.09.2020, 12:00 hod.

Neanonymné návrhy kandidátov do študentskej časti AS PF UJS (t.j. návrhy, ktoré sú podpísané tak navrhovateľom ako aj navrhovaným) predkladajú členovia študentskej časti akademickej obce predsedovi volebnej komisie písomne cez podateľňu najneskôr do 09.09.2020, 12:00 hod.

Súčasťou návrhu sú aj osobné údaje o kandidátovi (meno, priezvisko, e-mailová adresa, v prípade študentov aj študijný program, ročník,) a písomný súhlas s kandidatúrou.

Zverejnenie zoznamu kandidátov na oznamovacích tabuliach, na webovej stránke PF UJS, v AIS a cez hromadný email do 14.09.2020

Výsledky volieb vyhlási predseda Volebnej komisie. Výsledky zverejní dňa 19.09.2020 na oficiálnych výveskách UJS a webovej stránke univerzity.

Členovia volebnej komisie:

Ing. Iveta Szenciová, PhD., predseda volebnej komisie

Katedra biológie PF UJS, Hradná 21, 945 01 Komárno

Tel: +421 35 32 60 602

PaedDr. Edita Szabóová, PhD. – 

Virág Szalóki – 

Evelin Salla – 

Formulár k návrhu kandidáta je TU

PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
predseda AS PF UJS


Vážená akademická obec!

29. júna 2020 o 09:00 na zhromaždení akademickej obce PF UJS podávam správu akademickej obci o činnosti Akademického senátu PF UJS v miestnosti č. T213 (2. posch.) na PF UJS (Komárno, Bratislavská 3322), na ktorú Vás srdečne pozývam.

Komárno, 22. 06. 2020

PaedDr. Andrea Puskás, PhD.

predsedníčka AS PF UJS


Dekanka Pedagogickej fakulty  Univerzity J. Selyeho

 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho
 
 v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie vedúcich katedier: "čítajte viac"


Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

Stiahnúť


Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2020/2021

V zmysle § 56 a § 57 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 6 písm. i štatútu PF UJS zverejníme podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2020/2021. Detailné informácie sú dostupné v priloženom dokumente.


Podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2020/2021

V zmysle § 56 a § 57 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 6 písm. i štatútu PF UJS zverejníme podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2020/2021.

Študijný program Maďarský jazyk a literatúra, študijný odbor 11 Filológia (tu)

Študijný program Didaktika dejepisu, študijný odbor 38 Učiteľstvo a pedagogické vedy (tu)


Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2021/2022

V zmysle § 56 a § 57 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 6 písm. i štatútu PF UJS zverejníme podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2021/2022. Detailné informácie sú dostupné v priloženom dokumente.


 

Tvorivé dielne pre angličtinárov na Katedre anglického jazyka a literatúry

11. novembra 2019 Katedra anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UJS organizuje tvorivé dielne pre angličtinárov základných a stredných škôl s názvom „EFL Teacher Training Workshop I. Improving Creativity in the English as a Foreign Language Classroom”. V rámci workshopu budú prezentované dramatické techniky a iné kreatívne a inovatívne formy vyučovania angličtiny ako cudzí jazyk. Program


OZNAM

VÝSLEDKY VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA pf UJS

Na základe výsledkov volieb kandidáta na dekana PF UJS zo dňa 16.10.2019 oznamujem akademickej obci, že za kandidáta na dekana PF UJS bola zvolená:

Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.

17.10.2019

PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
predseda Volebnej komisie


Dekanské voľno
Dekanka Pedagogickej fakulty UJS udeľuje dekanské voľno študentom a vyučujúcim PF UJS na stredu 16. októbra od 10:00 hod. do 12:00 hod. Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., dekanka PF UJS

Zoznam kandidátov na dekana Pedagogickej fakulty UJS
Na základe zverejneného vyhlásenia o voľbách kandidáta na dekana PF UJS oznamujem akademickej obci fakulty zoznam kandidátov.

Upravené odmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2020/2021
 
V zmysle § 56 a § 57 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 6 písm. i štatútu PF UJS zverejníme podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2020/2021. Detailné informácie sú dostupné v  priloženom dokumente.

Obhajoby dizertačných prác na Katedre maďarského jazyka a literatúry

Mgr. Ilona Istók (Szerdi), 27. 08. 2019, o 10:00 hod.

Podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2019/2020 - Študijný program Maďarský jazyk a literatúra, študijný odbor 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry (tu)
 
Podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2019/2020 - Študijný program Didaktika dejepisu, študijný odbor 1.1.10 Odborová didaktika (tu)

VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA PF UJS
 
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje voľby kandidáta na dekana PF UJS, ktoré sa uskutočnia 16.10.2019. (tu)

Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2019/2020

V zmysle § 56 a § 57 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 6 písm. i štatútu PF UJS zverejníme podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na PF UJS pre akademický

rok 2019/2020. Detailné informácie sú dostupné v  priloženom dokumente.


 

Výsledky volieb - AS PF UJS

Oznámenie o volebných výsldedkoch do AS PF UJS zo dňa 17.09.2018. Podrobnosti sú v priloženom dokumente tu. 


Voľby do Akademického senátu PF UJS (17.09.2018)

17.09.2018 Návrh kandidátov - Voľby do AS PF UJS. Oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu PF UJS. Podrobnosti  v priloženom dokumente tu.


Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2019/2020

V zmysle § 56 a § 57 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 6 písm. i štatútu PF UJS zverejníme podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2019/2020.
 

 


OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VOLIEB

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje

Voľby kandidátov na členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu

Pedagogickej Fakulty UJS

(1 miesto)

a

Voľby kandidátov na členstvo v ŠTUDENTSKEJ časti Akademického senátu

Pedagogickej Fakulty UJS

(5 miest)

Vyhlásenie volieb: 25.06.2018

Termín a miesto konania volieb: 17.09.2018

09.00-12.00 hod., v miestnosti T309 v budove Pedagogickej fakulty UJS

12.30-14.30 hod., v miestnosti Študentskej samosprávy v budove Ekonomickej fakulty UJS (1. poschodie)

Neanonymné návrhy kandidátov do zamestnaneckej časti AS PF UJS (t.j. návrhy, ktoré sú podpísané tak navrhovateľom ako aj navrhovaným) predkladá Katedra nemeckého jazyka a literatúry na PF UJS predsedovi volebnej komisie písomne cez podateľňu najneskôr do 06.09.2018, 12:00 hod.

Neanonymné návrhy kandidátov do študentskej časti AS PF UJS (t.j. návrhy, ktoré sú podpísané tak navrhovateľom ako aj navrhovaným) predkladajú členovia študentskej časti akademickej obce predsedovi volebnej komisie písomne cez podateľňu najneskôr do 06.09.2018, 12:00 hod.

Súčasťou návrhu sú aj osobné údaje o kandidátovi (meno, priezvisko, študijný program, ročník, e-mailová adresa) a písomný súhlas s kandidatúrou.

Zverejnenie zoznamu kandidátov: 10.09.2018

Výsledky volieb vyhlási predseda Volebnej komisie. Výsledky zverejní dňa 18.09.2018 na oficiálnych výveskách UJS a webovej stránke univerzity.

Členovia volebnej komisie:

PaedDr. Andrea Puskás, PhD. (predseda VK) – Katedra anglického jazyka a literatúry PF UJS, T208, , +421 919020305
Mgr. Andrea Vargová, PhD. –
Mihály Mezei – ,
Csaba Jakab –


 

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2017


 

OZNAM

 
VÝSLEDKY DOPLŇUJÚCICH VOLIEB do Študentskej časti Akademického senátu pf UJS
 
Na základe výsledkov volieb do AS PF UJS zo dňa 21.02.2018 oznamujem akademickej obci univerzity, že do študentskej časti AS PF UJS bol zvolený:
 
Attila Edmár - 2. ročník, MjLFdb15
 

21.02.2018
PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
predseda volebnej komisie


OZNAM – Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UJS (21.02.2018)

ZOZNAM KANDIDÁTOV DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKEJ FAKULTY UJS

   Na základe zverejneného vyhlásenia o doplňujúcich voľbách do AS PF UJS oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov do študentskej časti AS PF UJS:

1. Attila Edmár (MjLFdb15, 2. ročník)
2. Beatrix Nagy (B-AJdb15, 2. ročník)

15.02.2018

PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
predseda volebnej komisie


Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje:

DOPLŇUJÚCE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKEJ FAKULTY UJS  (1 miesto).

Termín a miesto konania volieb:

21.02.2018.  09.00-12.00 hod., v miestnosti T309 v budove Pedagogickej fakulty UJS.

12.30-14.30 hod., v miestnosti Študentskej samosprávy v budove Ekonomickej fakulty UJS (1. poschodie).

PDF


 

Do Akademického senátu PF UJS dňa 30.05.2017 bol zvolení.

Za zamestnaneckú časť akademickej obce PF UJS: Ing. Pavol Balázs PhD. – Katedra biológie

Za študentskú časť akademickej obce PF UJS: Mihály Mezei


AS PF UJS vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS PF UJS. Doplňujúce voľby: na jedno (1) miesto do zamestnaneckej časti AS PF UJS (pre Katedru biológie) a najedno (1) miesto do študentskej časti AS PF UJS. Podrobnosti sú v priložených dokumentoch:

Oznámenie o vyhlásení volieb


Vážená akademická obec,

10. mája 2017 o 12:15 na zhromaždení akademickej obce PF UJS podávam správu akademickej obci o činnosti Akademického senátu PF UJS v miestnosti č. T404 (4. posch.) na PF UJS (Komárno, Bratislavská 3322), na ktorú Vás s úctou pozývam

PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
predsedníčka AS PF UJS

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.