Katedra chémie

O katedre

Katedra chémie je v súčasnej dobe najmladšou katedrou Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. Akademický senát PF svojim rozhodnutím zriadil Katedru chémie, ako samostatnú katedru ku dňu 1. septembru 2013. Katedra chémie garantuje v rámci študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov študijný program Učiteľstvo chémie. Okrem toho zastrešuje Katedra chémie aj predmety v rámci študijného programu Predškolskej a elementárnej pedagogiky, kde zabezpečuje výučbu predmetu Prírodoveda a didaktika prírodovedy. Je garantom aj pre výučbu chemických predmetov v rámci študijného programu Učiteľstvo biológie.
Chémia je experimentálna veda a predmet chémie si nemožno predstaviť bez experimentovania. K realizácii chemických pokusov je ale potrebná infraštruktúra. Katedra chémie disponuje dobre vybavenými laboratóriami, ktoré boli modernizované a zrekonštruované z projektov financovaných z grantov EÚ a boli následne vybavené potrebnými laboratórnymi prístrojmi. Študenti prvého ročníka sa už chopili práce v týchto laboratóriách a majú už základné zručnosti z chemického experimentovania.
Výučba prírodovedných predmetov dostáva v poslednej dobe stále viac pozornosti. V rámci škôl s vyučovacím jazykom maďarským sa už javí nedostatok kvalifikovanej náhrady učiteľov prírodovedných predmetov, ako chémia, biológia a iné, čo je napr. v Maďarsku už vážnym problémom. Preto vidíme uplatnenie našich budúcich absolventov v pozitívnom svetle.

Kontakt: Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská 3322, 94501 Komárno (katedra a laboratóriá sa nachádzajú v budove Ekonomickej fakulty UJS  - 94501 Komárno, Hradná 21)

Sekretariát

Ing. Bucseková Ildikó
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 734
iroda: G212 (Hradná 21, 94501 Komárno)

Výskum

Výskum a vývoj na Katedre chémie PF UJS podporí aj novovzniknuté laboratórium: Nanochemické a supramolekulové laboratórium PF UJS (Nanochemical and Supramolecular Laboratory of J. Selye University), ktorého cieľom je

  1. zrealizovanie presného a najmodernejšieho merania jemnej štruktúry, náboja, distribúcie veľkosti a rôznorodosti rôznych nanosystémov,
  2. sledovanie a pochopenie evolúcie supramolekulárnej architektúry; náboja, veľkosti a chemického zloženia pripravených nanozostáv
  3. preskúmanie reologického správania a prúdenia nových nanozostáv, čo má zásadný význam v rade priemyselných aplikácií.

Miestom pre realizáciu aktivít Nanochemického a supramolekulového laboratória UJS (Nanochemical and Supramolecular Laboratory of J. Selye University) v oblasti nanotechnológie, je budova na Hradnej ulici č. 21 v Komárne.

V rámci laboratória je nainštalovaný vysoko sofistikovaný homogenizátor založený na báze mikrofluidných procesorov, ktorý je možný použiť na prípravu unikátnych nanoemulzií a ultra disperzných polyelektrolytových zostáv,, biomakromolekúl a rôznych hybridných nanočastíc. Okrem toho sú nainštalované ultracentrifugy s najvyššiou úrovňou výkonu na separáciu a syntézu nanosystémov. Syntézu nových nanosystémov vo veľkej miere podporuje aj plánovan inštalácia mikrofluidizérového procesora.

Laboratórium sa bude venovať aj podrobnej charakteristike nových nanokomplexov s najnovšími prístrojmi, keďže nedostatkom väčšiny predchádzajúcich nanovedných štúdií je zvyčajne ich obmedzenie na posúdenie náboja, zloženia, štruktúry a veľkosti nanočastíc len v zriedených systémoch.

Kombinácia rôznych najmodernejších výskumných metód a prístrojov (ako napríklad prémiový analyzátor elektroforetickej pohyblivosti a veľkosti so spätným rozpytlom a mikroreologickými jednotkami, 3D krížová korelačná spektroskopia, analýza sledovania nanočastíc, UV-VIS-NIR spektroskopia) umožní stanovenie požadovaných vlastností nanomateriálov v zriedenom aj v koncentrovanom režime.

Aktuality

Programy Katedry chémie počas Týždňa vedy a techniky

V súlade s programom Týždňa vedy a techniky na Katedre chémie sa uskutočnili nasledovné podujatia: 

Dňa 5. 11. 2018 odznela prednáška doc. RNDr. Juraja BUJDÁKA, DrSc. na tému Hybridné materiály vrstvených nanočastíc a fotoaktívnych organických farbív. Prednášajúci  pracuje na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a je zároveň vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied.

Vedecké zameranie doc Bujdáka súvisí s najmä chémiou hybridných materiálov vrstvenatých anorganických zlúčenín a ich interakcií s organickými farbivami. Spolupracuje aj s pracoviskami na Univerzite v Bilbau v Španielsku a Akadémie vied v Českej republike. Mal niekoľko bilaterálnych projektov s Rakúskom a Japonskom. Z jeho významnej publikačnej činnosti spomeňme iba toľko, že podľa databázy Web of science má doc. Bujdák celkove vyše 2 000 citácií (bez autocitácií) s každoročným prírastkom okolo 150 a h-index 31.

 
Doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. vo svojej zaujímavej prednáške nám predstavil najvýznamnejšie fyzikálne javy, ktoré sa vyskytujú v hybridných systémoch zložených z vrstvenatých nanočastíc a organických farbív.
 
Dňa 7.-ého novembra. 2018 odznela prednáška PharmDr. Kataríny  HAJTMANOVEJ na tému Lekárnictvo v súčasnosti. Prednášajúca pracuje v Lekárni pri nemocnici Nemocnice Komárno s.r.o. a jej zaujímavú prednášku vypočuli okrem pedagógov a študentov Katedry chémie aj žiaci z regionálnych základných a stredných škôl, gymnázia spolu 92 účastníkov. Medzi návštevníkmi boli žiaci z Gymnázia P. Pázmánya Nové Zámky pod vedením pani učiteľky Mgr. Anity Szabó Révész, PhaedDr. Judity Zelenaiovej zo ZŠ Czuczora Gergelya v Nových Zámkoch, zo Spojenej cirkevnej školy MARIANUM s pani učiteľkou Mgr. Tornóczi Gabriellou, zo Strednej odbornej školy pre rozvoj vidieka z Dunajskej Stredy s vedením Ing. Valérie Lelkesovej, z Komárna zo ZŠ s VJM ul. Eötvösa  s p. učiteľkami Mgr. Zuzanou Horváthovou Ambrusovou a Mgr.Katalin Simonics, z Cirkevného gymnázia s VJM z Kolárova s vedením p. učiteľky Mgr. Szilvie Kacsinecz.
 

Webové aplikácie vo vzdelávaní

Dňa 11.-12.09.2018 na Univerzite J. Selyeho desiatykrát sa konala medzinárodná vedecká konferencia, ktorej cieľom bola  prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov z oblasti humanitných-, spoločenských-, pedagogických a ekonomických vied ako aj ich príbuzných odborov. Jednotlivé vedecko-výskumné príspevky boli prezentované v siedmych sekciách, z ktorých jedna sekcia názvom „Webové aplikácie vo vzdelávaní“ bola realizovaná s podporou projektu KEGA č. 002UJS-4/2016 „Web-based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov”. V rámci sekcie boli prezentované 11 príspevkov pedagogicko-výskumných bádaní a štúdií, ktoré umožnili bohatú diskusiu odborníkov a výmenu odborných skúseností. Účastníci sekcie na konci konštatovali opodstatnenosť a nevyhnutnosť odborného fóra v danej problematike, čo sme považovali za úspešné ukončenie práce v sekcii.


Metodický deň na Katedre chémie PF UJS

Dňa 4.7.2018 sa na Katedre chémie PF UJS druhýkrát stretli učitelia chémie základných a stredných škôl v rámci metodického dňa, na ktorom si vymenili skúsenosti a prediskutovali aktuálne otázky problematiky výučby chémie a vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov. Bohatý vedecký zážitok sme mali z odborných prednášok pozývaných hostí, ako aj z Workshopu o dosiahnutých výsledkoch domácich pedagógov v rámci Projektu KEGA 002UJS-4/2016.

Špecialista na nebezpečné chemické faktory p. Mikuláš Bartal zo SOŠCH v Bratislave prednášal o prítomnosti nebezpečných látok v našom okolí a o rizikových faktoroch v školskom chemickom sklade. Výsledky štúdia o naivných axiómiách stredoškolákov prezentoval p. Bárány Zsolt Béla z gymnázia Hajdúszoboszló. O chronológii výučby prírodovedných predmetov a chemického vzdelávania sme vypočuli prednes p. Mgr. Imricha Andruskó, riaditeľa Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne. Účastníci druhého chemického metodického dňa záverom konštatovali opodstatnenosť a nevyhnutnosť odborného fóra.

 

Zázračná chémia

27.04.2018  Žiaci ZŠ s VJM ulice Eötvösa v Komárne sa 27. apríla  zúčastnili série zaujímavých experimentov na Katedre chémie Pedagogickej fakulty UJS. Zo žiakov siedmej triedy sa stali vedci, chemici potom ako si v laboratóriu nasadili ochranné okuliare a plášte. Mladí vedci sa aktívne zapojili do realizácie demonštračných pokusov.


MIMORIADNA HODINA CHÉMIE

Dňa 19.-ého marca 2018 na Katedre chémie PF UJS sme organizovali mimoriadnu hodinu chémie pre žiakov Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s VJM. Účastníci sa stretli atraktívnymi javmi, videli zaujímavé chemické reakcie sprevádzané pestrofarebnými svetelnými efektmi. Pedagógovia katedry majú zámer v rámci informálnej výučby interaktívne rozvíjať chemické poznatky stredoškolákov, prípadne ich orientovať na pedagogické povolanie.

Interaktívne labaratórne cvičenie

07.02.2018 Žiaci Základnej školy M. Borsosa z Veľkých Úľan sa  zúčastnili 7. februára na informálnom vyučovaní chémie na Katedre chémie UJS. Zametnanci katedry pre nich prichystali zaujímavé a efektné pokusy, do ktorých sa žiaci mohli aktívne zapojiť.


Pozvaná prednáška Dr.habil. Róberta Mészárosa, DSc. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Prednáška sa konala 25. novembra 2016. Prednášku organizovala Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Názov prednášky bol: „Fine Tuning the Nonequilibrium Features of  Oppositely Charged  Polyelectrolyte/Surfactant Mixtures


Demonštrácia chemických pokusov na Katedre chémie

V priebehu júna zavítali na Katedru chémie Univerzity J.Selyeho žiaci stredných a základných škôl. 1. júna študenti zo Spojenej cirkevnej školy Marianum s vyučovacím jazykom maďarským, a 16. júna žiaci Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským mali možnosť sa zoznámiť s prácou v chemickou laboratóriu. Zamestnanci katedry pre nich prichystali zaujímavé a efektné pokusy, do ktorých sa žiaci mohli aktívne zapojiť.


Názov: Róka András: Cesta časom chemickým sprievodom (Týždeň vedy)
Organizátor:    Katedra chémie PF UJS
Spoluorganizátor:    -
Miesto konania:    Hradná 21
Budova Ekonomickej fakulty
Univerzita J. Selyeho
945 01 Komárno
Termín konania:    12. novembra 2015      10:00
Typ podujatia:    Chemická show
Popis:    Cestujme v čase s chémiou! ... na to však,  aby naša cesta bola bezpečná, potrebujeme skúseného sprievodcu, kto nás bude sprevádzať na ceste časom prostredníctvom chemických zákonitostí. Staňte sa aj Vy spolucestujúcim docenta Andrása Róka, Dr. z Chemického inštitútu ELTE v Budapešti.
Kontaktná osoba:    Meno: Mgr. Katarína Szarka, PhD.
e-mail:

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.