Katedra chémie

O katedre

Katedra chémie je v súčasnej dobe najmladšou katedrou Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. Akademický senát PF svojim rozhodnutím zriadil Katedru chémie, ako samostatnú katedru ku dňu 1. septembru 2013. Katedra chémie garantuje v rámci študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov študijný program Učiteľstvo chémie. Okrem toho zastrešuje Katedra chémie aj predmety v rámci študijného programu Predškolskej a elementárnej pedagogiky, kde zabezpečuje výučbu predmetu Prírodoveda a didaktika prírodovedy. Je garantom aj pre výučbu chemických predmetov v rámci študijného programu Učiteľstvo biológie.
Chémia je experimentálna veda a predmet chémie si nemožno predstaviť bez experimentovania. K realizácii chemických pokusov je ale potrebná infraštruktúra. Katedra chémie disponuje dobre vybavenými laboratóriami, ktoré boli modernizované a zrekonštruované z projektov financovaných z grantov EÚ a boli následne vybavené potrebnými laboratórnymi prístrojmi. Študenti prvého ročníka sa už chopili práce v týchto laboratóriách a majú už základné zručnosti z chemického experimentovania.
Výučba prírodovedných predmetov dostáva v poslednej dobe stále viac pozornosti. V rámci škôl s vyučovacím jazykom maďarským sa už javí nedostatok kvalifikovanej náhrady učiteľov prírodovedných predmetov, ako chémia, biológia a iné, čo je napr. v Maďarsku už vážnym problémom. Preto vidíme uplatnenie našich budúcich absolventov v pozitívnom svetle.

Kontakt: Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská 3322, 94501 Komárno (katedra a laboratóriá sa nachádzajú v budove Ekonomickej fakulty UJS  - 94501 Komárno, Hradná 21)

Sekretariát

Ing. Bucseková Ildikó
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 734
iroda: G212 (Hradná 21, 94501 Komárno)

Výskum

Výskum a vývoj na Katedre chémie PF UJS podporí aj novovzniknuté laboratórium: Nanochemické a supramolekulové laboratórium PF UJS (Nanochemical and Supramolecular Laboratory of J. Selye University), ktorého cieľom je

 1. zrealizovanie presného a najmodernejšieho merania jemnej štruktúry, náboja, distribúcie veľkosti a rôznorodosti rôznych nanosystémov,
 2. sledovanie a pochopenie evolúcie supramolekulárnej architektúry; náboja, veľkosti a chemického zloženia pripravených nanozostáv
 3. preskúmanie reologického správania a prúdenia nových nanozostáv, čo má zásadný význam v rade priemyselných aplikácií.

Miestom pre realizáciu aktivít Nanochemického a supramolekulového laboratória UJS (Nanochemical and Supramolecular Laboratory of J. Selye University) v oblasti nanotechnológie, je budova na Hradnej ulici č. 21 v Komárne.

V rámci laboratória je nainštalovaný vysoko sofistikovaný homogenizátor založený na báze mikrofluidných procesorov, ktorý je možný použiť na prípravu unikátnych nanoemulzií a ultra disperzných polyelektrolytových zostáv,, biomakromolekúl a rôznych hybridných nanočastíc. Okrem toho sú nainštalované ultracentrifugy s najvyššiou úrovňou výkonu na separáciu a syntézu nanosystémov. Syntézu nových nanosystémov vo veľkej miere podporuje aj plánovan inštalácia mikrofluidizérového procesora.

Laboratórium sa bude venovať aj podrobnej charakteristike nových nanokomplexov s najnovšími prístrojmi, keďže nedostatkom väčšiny predchádzajúcich nanovedných štúdií je zvyčajne ich obmedzenie na posúdenie náboja, zloženia, štruktúry a veľkosti nanočastíc len v zriedených systémoch.

Kombinácia rôznych najmodernejších výskumných metód a prístrojov (ako napríklad prémiový analyzátor elektroforetickej pohyblivosti a veľkosti so spätným rozpytlom a mikroreologickými jednotkami, 3D krížová korelačná spektroskopia, analýza sledovania nanočastíc, UV-VIS-NIR spektroskopia) umožní stanovenie požadovaných vlastností nanomateriálov v zriedenom aj v koncentrovanom režime.

Aktuality

Medzinárodná vedecká konferencia didaktiky prírodovedného vzdelávania na Pedagogickej fakulte UJS.

22.-23.11.2019 Katedra chémie Pedagogickej fakulty UJS organizovala v dňoch 22.-23. novembra 2019 medzinárodné vedecké podujatie s názvom "15. Medzinárodná konferencia študentov doktorandského štúdia v oblasti teórie prírodovedného vzdelávania". Na konferencii sa zúčastnilo 61 expertov odborovej didaktiky prírodovedného vzdelávania z vysokých škôl nielen zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska, ale aj z Kene, Brazílie, Mjanmarska a Laosu. Prednášky odzneli v anglickom, slovenskom a českom jazyku, prezentované v 6 sekciách. Na otváracom ceremoniáli konferencie sme mohli privítať docentku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pani doc.RNDr.Beátu Brestenskú, PhD. a pani Dr. Luca Szalay z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa, ktoré vo svojich plenárnych prednáškach prezentovali aktuálne témy prírodovedného vzdelávania. Cieľom konferencie bola prezentácia dizertačných prác a čiastkových výsledkov vedecko-výskumných prác doktorandov a odborné diskusie k ďalšiemu smerovaniu dizertačných projektov.


Katedra chémie : Zážitkovo-orientovaná výučba

Dňa 6. novembra 2019 sa na Katedre chémie Pedagogickej fakulty UJS za účasti 38 žiakov zo Základnej školy s VJM v Chotíne a ich pedagógov sa uskutočnila mimoriadna výučba chémie na základe výskumu. Zážitkovo-orientovanú výučbu viedli Mgr.Andrea Vargová, PhD. a Ing. Magdaléna Hugyivárová.


Katedra chémie : „Zázraky sú niekde vo vnútri”

Dňa 5. novembra 2019 v rámci Týždňa vedy a techniky na Katedre chémie Pedagogickej fakulty UJS sa uskutočnila neštandardná vyčovacia hodina chémie pre žiakov základných škôl. Podujatia pod názvom   „Zázraky sú niekde vo vnútri”sa zúčastnili žiaci z rôznych základných škôl nášho regiónu. Spolu šesťdesiatsedem mladých návštevníkov si boli na mieste svedkami zaujímavých, rôznofarebných, horiacich, dymiacich a miestami „chemicky voňavých” reakcií.   

Niektorí odvážni mladí výskumníci pod dohľadom pedagógov si mohli samostatne pripraviť rôzne zaujímavé produkty chemických reakcií, a to medzi inými chemickú kávu, sloniu pastu, farebné komplexy anorganických zlúčenín. Odsledovali nad plameňom nehoriacu vreckovku a dokázali si vyhotoviť čiste mechanickým trením nové produkty z rôznych tuhých a z kryštalických reaktantov.

Medzi návštevníkmi boli žiaci zo Spojenej cirkevnej školy MARIANUM, z Mužle zo ZŠ Jánosa Endrődyho, z Komárna zo ZŠ s VJM ul. Robotnícka, z Dvorov nad Žitavou zo ZŠ Majtényiho Adolfa, zo ZŠ Zlatná na Ostrove.

Podujatie samostatne naplánovala, pripravila a realizovala Ing. Magdaléna Hugyivárová z Katedry chémie. Hlavným cieľom tohto úspešného podujatia bola propagácia didaktiky chémie na základe výskumu a zároveň dôkaz o tom, že svet materiálov je zázračný a rôznofarebný, preto školský predmet chémia z prírodovedných odborov si zaslúži výnimočnú pozornosť.


ŠVOČ – OTDK : Úspech študenta Katedry chémie na celoštátnom kole študentskej vedeckej a odbornej činnosti v zahraničí

16-18. apríla 2019 na Debrecínskej Univerzite v Maďarsku sa konalo súťažné celoštátne kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti (OTDK) v sekcii poľnohospodárskych vedných disciplín. V rámci súťažného podujatia boli prezentované skoro 300 vedecko-odborných prác študentov domácich a zahraničných vysokoškolských inštitúcií.
 
Študent Katedry chémie PF UJS Bc. Reménység Dániel so svojou odborno-vedeckou prácou „Vyhodnotenie antioxidačnej kapacity vybraných druhov zelenín“ umiestnil sa na 1. mieste v odbornej skupine potravinárskej vedy. Vedúcim víťaznej vedecko-odbornej práce bol doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD., ktorému aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať za jeho odborné rady a usmernenia. Nášmu úspešnému študentovi a jeho vedúcemu prajeme v budúcnosti veľa ďalších odborných úspechov.
 

Hornozemské kolo chemickej súťaže “XXX. Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny”

Na Katedre chémie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho 16. apríla 2019 sa konalo hornozemské kolo chemickej súťaže “XXX. Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny” pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií s VJM. Do súťaže sa zapojilo 16 základných škôl od Bratislavy až po Veľké Kapušany, ktoré nominovali 36 žiakov. V rámci súťaže žiaci mali priestor na vyskúšanie sa a súťaženie v dvoch kategóriách podľa ročníkov (7. resp. 8.roč.). V každej kategórii čakali žiakov súťažné úlohy teoretického aj praktického charakteru. Na základe spätnej väzby súťažiacich a ich sprievodných učiteľov chémie, súťaž prebehla v dobrej a v konštruktívnej atmosfére. Po oprave súťažných úloh poradie súťažiacich bolo jednoznačné. Odborná porota sa rozhodla v obidvoch kategóriách oceniť umiestnených v bodovom rebríčku na prvých štyroch miestach. Výsledky súťaže:

Kategória 7. ročník:

 1. miesto: Abaházi Mátyás (ZŠ Jánosa Erdélyiho s VJM, Veľké Kapušany), pod odborným vedením: Abaházi Csilla
 2. miesto: Bondor Gáspár (Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Dunajská Streda),pod odborným vedením: Karácsony Magdolna
 3. miesto: Veres Zoltán Benedek (ZŠ Gergelya Czuczora s VJM, Nové Zámky), pod odborným vedením: Zelenai Judit
 4. miesto: Kiss Zsófia (ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM, Dunajská Streda), pod odborným vedením: Tamási Andrea

Kategória 8. ročník:

 1. miesto: Lábodi Philip (ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Dunajská Streda), pod odborným vedením: Bartal Mónika
 2. miesto: Feke Benedek (Gymnázium Kráľovský Chlmec), pod odborným vedením: Szabó Mária
 3. miesto: Tóbiás Gábor (Gymnázium Kráľovský Chlmec), pod odborným vedením: Szabó Mária
 4. miesto: Schnirz Victoria (ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Dunajská Streda), pod odborným vedením: Bartal Mónika

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať:

 • účasť všetkým žiakom a ich učiteľom chémie,
 • prácu nezávislej odbornej poroty menovite: prof. RNDr. Hegedűsovej Alžbety, PhD., Mgr. Czibor Angelike, Mgr. Podlupszki Tímei a Dibó Gáborovi, PhD.
 • za značnú finančnú podporu Univerzity J. Selye a Nadácie Pro Selye,
 • za finančnú a vecnú podporu, ako aj organizačné usmernenie zo strany  Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Tanács.

Organizačný tím:

Mgr. Szarka Katarína, PhD.
Mgr. Vargová Andrea, PhD.
Ing. Hugyivároví Magdaléna
Dibó Gábor, PhD.
Ing. Bucseková Ildikó


ŠVOČ : Katedra chémie

Dňa 10. apríla 2019 v rámci 11. Komárňanských univerzitných dní sa konalo univerzitné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ-TDK). Z Katedry chémie, ako najmenšej a najmladšej z katedier sa prihlásili traja študenti s dvomi vedeckými odbornými prácami na tému:

Donát Gelle: „Ferrocenes Against Cancer“ 
Zoltán Csobó a Ladislav Kiss: „Vyučovanie chémie podporované webovými aplikáciami”

Obe práce boli zaradené do Prírodovedeckej sekcie. Odborná komisia danej sekcie vysoko hodnotila prácu Donáta Gelleho „Ferrocenes Against Cancer“ a získala 1. miesto a odporúčala prácu na postup do hornozemského kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti (FTDK). Prácu Zoltána Csobó a Ladislava Kiss odborná komisia rovnako odporúčala na postup do hornozemského kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti (FTDK). Všetkým našim študentom blahoželáme a prajeme ďalších odborných úspechov!


Aktuálnost vedeckých poznatkov z chémie

19. marec 2019 : Príspevok našich kolegov z Katedry chémie o aktuálnosti vedeckých poznatkov z prírodných vied a chémie bol pôvodne publikovaný na webovej stránke https://parameter.sk/kemia-szakkal-biztosan-nem-egeted-meg-magad


Programy Katedry chémie počas Týždňa vedy a techniky

V súlade s programom Týždňa vedy a techniky na Katedre chémie sa uskutočnili nasledovné podujatia: 

Dňa 5. 11. 2018 odznela prednáška doc. RNDr. Juraja BUJDÁKA, DrSc. na tému Hybridné materiály vrstvených nanočastíc a fotoaktívnych organických farbív. Prednášajúci  pracuje na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a je zároveň vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied.

Vedecké zameranie doc Bujdáka súvisí s najmä chémiou hybridných materiálov vrstvenatých anorganických zlúčenín a ich interakcií s organickými farbivami. Spolupracuje aj s pracoviskami na Univerzite v Bilbau v Španielsku a Akadémie vied v Českej republike. Mal niekoľko bilaterálnych projektov s Rakúskom a Japonskom. Z jeho významnej publikačnej činnosti spomeňme iba toľko, že podľa databázy Web of science má doc. Bujdák celkove vyše 2 000 citácií (bez autocitácií) s každoročným prírastkom okolo 150 a h-index 31.

 
Doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. vo svojej zaujímavej prednáške nám predstavil najvýznamnejšie fyzikálne javy, ktoré sa vyskytujú v hybridných systémoch zložených z vrstvenatých nanočastíc a organických farbív.
 
Dňa 7.-ého novembra. 2018 odznela prednáška PharmDr. Kataríny  HAJTMANOVEJ na tému Lekárnictvo v súčasnosti. Prednášajúca pracuje v Lekárni pri nemocnici Nemocnice Komárno s.r.o. a jej zaujímavú prednášku vypočuli okrem pedagógov a študentov Katedry chémie aj žiaci z regionálnych základných a stredných škôl, gymnázia spolu 92 účastníkov. Medzi návštevníkmi boli žiaci z Gymnázia P. Pázmánya Nové Zámky pod vedením pani učiteľky Mgr. Anity Szabó Révész, PhaedDr. Judity Zelenaiovej zo ZŠ Czuczora Gergelya v Nových Zámkoch, zo Spojenej cirkevnej školy MARIANUM s pani učiteľkou Mgr. Tornóczi Gabriellou, zo Strednej odbornej školy pre rozvoj vidieka z Dunajskej Stredy s vedením Ing. Valérie Lelkesovej, z Komárna zo ZŠ s VJM ul. Eötvösa  s p. učiteľkami Mgr. Zuzanou Horváthovou Ambrusovou a Mgr.Katalin Simonics, z Cirkevného gymnázia s VJM z Kolárova s vedením p. učiteľky Mgr. Szilvie Kacsinecz.
 

Webové aplikácie vo vzdelávaní

Dňa 11.-12.09.2018 na Univerzite J. Selyeho desiatykrát sa konala medzinárodná vedecká konferencia, ktorej cieľom bola  prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov z oblasti humanitných-, spoločenských-, pedagogických a ekonomických vied ako aj ich príbuzných odborov. Jednotlivé vedecko-výskumné príspevky boli prezentované v siedmych sekciách, z ktorých jedna sekcia názvom „Webové aplikácie vo vzdelávaní“ bola realizovaná s podporou projektu KEGA č. 002UJS-4/2016 „Web-based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov”. V rámci sekcie boli prezentované 11 príspevkov pedagogicko-výskumných bádaní a štúdií, ktoré umožnili bohatú diskusiu odborníkov a výmenu odborných skúseností. Účastníci sekcie na konci konštatovali opodstatnenosť a nevyhnutnosť odborného fóra v danej problematike, čo sme považovali za úspešné ukončenie práce v sekcii.


Metodický deň na Katedre chémie PF UJS

Dňa 4.7.2018 sa na Katedre chémie PF UJS druhýkrát stretli učitelia chémie základných a stredných škôl v rámci metodického dňa, na ktorom si vymenili skúsenosti a prediskutovali aktuálne otázky problematiky výučby chémie a vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov. Bohatý vedecký zážitok sme mali z odborných prednášok pozývaných hostí, ako aj z Workshopu o dosiahnutých výsledkoch domácich pedagógov v rámci Projektu KEGA 002UJS-4/2016.

Špecialista na nebezpečné chemické faktory p. Mikuláš Bartal zo SOŠCH v Bratislave prednášal o prítomnosti nebezpečných látok v našom okolí a o rizikových faktoroch v školskom chemickom sklade. Výsledky štúdia o naivných axiómiách stredoškolákov prezentoval p. Bárány Zsolt Béla z gymnázia Hajdúszoboszló. O chronológii výučby prírodovedných predmetov a chemického vzdelávania sme vypočuli prednes p. Mgr. Imricha Andruskó, riaditeľa Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne. Účastníci druhého chemického metodického dňa záverom konštatovali opodstatnenosť a nevyhnutnosť odborného fóra.

 

Zázračná chémia

27.04.2018  Žiaci ZŠ s VJM ulice Eötvösa v Komárne sa 27. apríla  zúčastnili série zaujímavých experimentov na Katedre chémie Pedagogickej fakulty UJS. Zo žiakov siedmej triedy sa stali vedci, chemici potom ako si v laboratóriu nasadili ochranné okuliare a plášte. Mladí vedci sa aktívne zapojili do realizácie demonštračných pokusov.


MIMORIADNA HODINA CHÉMIE

Dňa 19.-ého marca 2018 na Katedre chémie PF UJS sme organizovali mimoriadnu hodinu chémie pre žiakov Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s VJM. Účastníci sa stretli atraktívnymi javmi, videli zaujímavé chemické reakcie sprevádzané pestrofarebnými svetelnými efektmi. Pedagógovia katedry majú zámer v rámci informálnej výučby interaktívne rozvíjať chemické poznatky stredoškolákov, prípadne ich orientovať na pedagogické povolanie.

Interaktívne labaratórne cvičenie

07.02.2018 Žiaci Základnej školy M. Borsosa z Veľkých Úľan sa  zúčastnili 7. februára na informálnom vyučovaní chémie na Katedre chémie UJS. Zametnanci katedry pre nich prichystali zaujímavé a efektné pokusy, do ktorých sa žiaci mohli aktívne zapojiť.


Pozvaná prednáška Dr.habil. Róberta Mészárosa, DSc. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Prednáška sa konala 25. novembra 2016. Prednášku organizovala Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Názov prednášky bol: „Fine Tuning the Nonequilibrium Features of  Oppositely Charged  Polyelectrolyte/Surfactant Mixtures


Demonštrácia chemických pokusov na Katedre chémie

V priebehu júna zavítali na Katedru chémie Univerzity J.Selyeho žiaci stredných a základných škôl. 1. júna študenti zo Spojenej cirkevnej školy Marianum s vyučovacím jazykom maďarským, a 16. júna žiaci Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským mali možnosť sa zoznámiť s prácou v chemickou laboratóriu. Zamestnanci katedry pre nich prichystali zaujímavé a efektné pokusy, do ktorých sa žiaci mohli aktívne zapojiť.


Názov: Róka András: Cesta časom chemickým sprievodom (Týždeň vedy)
Organizátor:    Katedra chémie PF UJS
Spoluorganizátor:    -
Miesto konania:    Hradná 21
Budova Ekonomickej fakulty
Univerzita J. Selyeho
945 01 Komárno
Termín konania:    12. novembra 2015      10:00
Typ podujatia:    Chemická show
Popis:    Cestujme v čase s chémiou! ... na to však,  aby naša cesta bola bezpečná, potrebujeme skúseného sprievodcu, kto nás bude sprevádzať na ceste časom prostredníctvom chemických zákonitostí. Staňte sa aj Vy spolucestujúcim docenta Andrása Róka, Dr. z Chemického inštitútu ELTE v Budapešti.
Kontaktná osoba:    Meno: Mgr. Katarína Szarka, PhD.
e-mail:

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.