Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

Leírás

A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék elsődleges feladata általános és középiskolai tanárok, valamint a nyelv- és az irodalomtudomány területein érdekelt kutatók képzése. Ezzel nemcsak a felvidéki magyar nyelvű oktatásban és tudományos kutatásban vállal döntő szerepet, hanem egyúttal olyan szintű tudást biztosít hallgatói számára, amely Szlovákia határain túl is kamatoztatható. A kötelező általános ismeretek mellett egyetemi színvonalú elméleti és gyakorlati képzést nyújt a nyelv- és irodalomtudomány egyes szakterületein (pl. fonetika, morfológia, mondattan, jelentéstan, szókészlettan, retorika, stilisztika, a nyelvtan és az irodalom tanításának módszertana, illetve irodalomelmélet, irodalomtörténet, világirodalom, műértelmezés stb.), valamint az ezekkel rokon területeken (filmesztétika, kultúraelméletek).

Egyaránt nagy hangsúlyt fektet a magyar nyelv és irodalom oktatására, valamint annak tudományos igényű kutatására. Hallgatóink rendszeres pedagógiai gyakorlaton vesznek részt, mindemellett lehetőségük nyílik a tudományos diákköri konferenciákon való részvételre is. A tanszéken egy variológiai kutatócsoport működik. A fiatal kutatók képzését doktori iskola biztosítja.

Elérhetőség: SJE Tanárképző Kar, Bratislavská 3322, 94501 Komárno

Doktoranduszok


Mgr. Plonický Tomáš
e-mail: 
tel.: 00421 (35) 3260 603
Iroda: T210

Mgr. Szerdiová Ilona
e-mail: 
tel.: 00421 (35) 3260 603
Iroda: T210

Kurucz Anikó
e-mail: 
tel.: 00421 (35) 3260 603
Iroda: T210

Mgr. Sátorová Veronika
e-mail: 
tel.: 00421 (35) 3260 603
Iroda: T210

Mgr. Vidová Barbara
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 603
Iroda: T210

Mgr. Némethová Csilla
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 603
Iroda: T210

Titkárság

Bc. Vas Csilla
e-mail:
tel: 00421 (35) 3260 736
iroda: T217

Kutatás

Variológiai kutatócsoport

A SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 2010 óta működik a Variológiai kutatócsoport, amelynek fő profilja a tankönyvek, tanulmányi segédletek, tantervek szakmaisága, módszertani kérdéseinek vizsgálata. A csoport vezetője: doc. Dr. Lőrincz Julianna. Tagjai a tanszék jelenlegi és volt oktatói – Dr. Simon Szabolcs, Dr. Török Tamás, Dr. Vörös Ottó – mellett Dr. Takács Edit, a magyarországi Oktatásfejlesztő és Kutató Intézet főmunkatársa, Dr. Tóth Etelka, az ELTE docense, Dr. Eőry Vilma, Dr. Zimányi Árpád főiskolai tanárok és Dr. Lőrincz Gábor adjunktus (a doktori iskolánkban 2014-ben végzett doktoranduszunk) az egri Eszterházy Károly Főiskola tanárai, valamint doc. Dr. Misad Katalin, a pozsonyi Comenius Egyetem tanára.
A csoport általában félévente tart tanácskozást, évente rendez nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumot. A csoport munkájában 2012-től részt vesznek a Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola hallgatói szervezőként, valamint előadóként is. Eddig 5 alkalommal tartottunk tudományos tanácskozást meghívott hazai és magyarországi előadókkal, 4 alkalommal Komáromban, egy alkalommal Egerben. A szimpóziumok előadásai megjelentek tanulmánykötetben nyomtatott vagy elektronikus formában: a pozsonyi Terra Kiadónál, a Selye János Egyetemen, valamint az Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadónál. A szeptemberi SJE nemzetközi konferencián önálló szekcióban (A modern (anya-, másod-, és idegen) nyelvi nevelés tantervei és tankönyvei egynyelvű és többnyelvű környezetben) tartottak a csoport tagjai előadásokat, amelyek anyaga megjelent elektronikus formában. A következő nemzetközi szimpóziumot 2016. április végére tervezzük.

MA Populáris Kultúra Kutatócsoport

Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport figyelme a kortárs populáris kultúrának elsősorban arra a szegmensére irányul, amely termékeny párbeszédbe lép a tudomány (és itt nemcsak az irodalomtudományt kell érteni, hanem a természettudományokat is) kurrens kérdésirányaival. A kutatócsoport szerteágazó tevékenységének részét képezik a szakmai és kritikai szemináriumok, író-olvasó találkozók, szimpóziumok, valamint egy blog üzemeltetése is. A kutatócsoport eredményei eddig olyan szakfolyóiratokban láttak napvilágot, mint a World Literature Studies, az Opus vagy a Partitúra.

Fölösleges előadások II.

A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Fölösleges előadások II. címmel nyelvészeti előadás-sorozatot tart fönn a hallgatók számára. Az előadásokat neves hazai és külföldi szakemberek tartják. Az érdeklődő hallgatók eddig előadóként meghallgathatták Jakab Istvánt, Horváth Zsuzsannát, Lanstyák Istvánt, Misad Katalint, Pusztay Jánost, Vörös Ottót. Legutóbb Madaras László tartott előadást, A Kárpát-medence népessége és nyelvisége az avar korban címmel (2015. március 26.). Az előadások évi két-három alkalommal valósulnak meg a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. A következő alkalommal Simoncsics Péter nyelvtörténész: Paradigmaváltás légüres térben c. előadása van eltervezve.

Aktuális

SJE Nemzetközi Tudományos Konferencia – szekció: A hungarisztika és a szlovakisztika időszerű kérdései

A szekció előadásai a tervezett program szerint egy napon: 2018. szeptember 11-én 13:00 – 18:00 között hangzottak el. Az előadások tematikus blokkokba rendeződtek. Az egyes blokkokban összesen 8 alkalmazott nyelvészeti és 5 irodalomtudományi előadás hangzott el. A nyelvészeti előadások főleg a fordításelméleti és interkulturális kérdések, nyelv és identitás, az új kommunikációs létmódok kérdéseivel foglalkoztak. Az irodalomtudományi jellegű előadások egy-egy alkotó kiválasztott művének, ill. újabb irodalmi irányzat sajátosságainak elemzésére irányultak. A szekció munkáját szervezési-technikai szempontból segítették a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék doktorandusz hallgatói. Előadásaik a tanulmánykötetben is szerepelnek.


IKT-eszközök a nyelvtanórán

2018. június 7-én került megrendezésre az Internet és nyelvtanóra c. workshop-sorozat negyedik (záró) találkozója, melyen Szerdi Ilona és Istók Béla az IKT-eszközök magyarórán való felhasználási lehetőségeit ismertette. Míg Szerdi Ilona a Kahoot.com, a Quizlet.com és a Smart Notebook, addig Istók Béla a QR-kod.hu, a QR Code Reader, a PowerPoint, a WordArt.com és a Zanza.tv honlapok, programok, illetve applikációk működését mutatta be. A résztvevők asztali számítógépet és mobiltelefont használva tesztelhették le az előadók által elkészített feladatokat, de maguk is bekapcsolódhattak a kvízjátékok elkészítésének folyamatába.


Prof. Dr. Szabó András, DrSc. kitüntetést kapott

Szabó András professzor, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék oktatója kiemelkedő oktatói, valamint pedagógiai gyakorlatot segítő tudományos tevékenysége elismeréseként magas rangú állami kitüntetésben részesült. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Apáczai Csere János-díjban részesítette 2018. június 1-jén.


Dr. habil. Lőrincz Julianna részvétele nemzetközi konferencián

Dr. habil. Lőrincz Julianna PhD., a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék docense, a Variológiai Kutatócsoport vezetője  részt vett a 2018. május 25–26-án Budapesten, az Orosz Kulturális Központ és az ELTE Ruszisztikai Központ által megrendezett Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания (Mai orosz nyelv: az oktatás működése és problémái) témájú nemzetközi konferencián.
 
Lőrincz Julianna előadásának címe: Трудности перевода архаизмов и культурно−специфических слов в исторических балладах Яноша Араня (Az archaizmusok és a kulturális reáliák fordítási nehézségei Arany János történelmi balladáiban)
 
Az orosz nyelven folyó kétnapos konferencián 6 ország 65 kutatója tartott előadást a nyelvészet, az irodalom, a kulturológia és az orosz nyelv mint anyanyelv, idegen nyelv oktatásának aktuális kérdéseiről. 
 
Az 5 plenáris előadást szekcióelőadások és kerekasztal-beszélgetések követték, valamint május 25-én este a  «Русский европеец, Иван Тургенев» (Az orosz európai, Iván Turgenyev,) c. kiállítás megnyitója. A konferencia lehetőséget teremtett a hazai és külföldi ruszisztika kutatóinak és az orosz nyelv és kultúra oktatóinak kötetlen szakmai beszélgetésére, valamint új szakmai kapcsolatok kötésére, a régiek felélesztésére is.
 

Internet és nyelvtanóra III. (Helyesírás-tanítás digitális szövegekkel)

2018. május 21-én került sor az Internet és nyelvtanóra c. workshop-sorozat harmadik találkozójára: Helyesírás-tanítás digitális szövegekkel. Istók Béla egy friss, a digitális kommunikáció és a helyesírás kapcsolatát vizsgáló kutatás eredményeiről számolt be, Szerdi Ilona előadásából pedig olyan gyakorlatokat ismerhettünk meg, amelyekkel a diákok nemcsak helyesírási ismereteit tesztelhetjük és bővíthetjük, hanem az ítélőképességüket, a kritikai gondolkodásukat és a kommunikációs készségeiket is fejleszthetjük. A workshop-sorozat negyedik, egyben idei utolsó foglalkozására júniusban kerül sor. A gyakorlati jellegű foglalkozás témája az infokommunikációs eszközök nyelvtanórai használata lesz.


Internet és nyelvtanóra II. („Mémrobbanás”)

2018. április 25-én került sor Az internet és nyelvtanóra c. előadás-sorozat második felvonására („Mémrobbanás”). Istók Béla az internetes mémek definiálhatóságáról, kutathatóságáról, nyelvészeti-szemiotikai szempontú megközelíthetőségéről, Szerdi Ilona pedig az anyanyelvórán való felhasználhatóságáról számolt be. Istók Béla a hagyományosnak tekinthető mentalista megközelítés (a mém mint hordozót kereső idea) helyett a behaviorista nézőpont mellett foglalt állást (a mém mint fizikai test), ez utóbbi ugyanis lehetővé teszi a képek, szövegek, kép-szöveg egységek empirikus elemzését. Szerdi Ilona számos olyan feladatjavaslatot mutatott be, amely az internetes mémek különböző tematikai egységeken – a jelentéstanon és a frazeológián – belüli felhasználhatóságára reflektál. A következő előadásra (Helyesírás-tanítás digitális szövegekkel) előreláthatóan májusban kerül sor.


Hallgatói sikerek a Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Verseny országos elődöntőjén

2018. március 28-án, Komáromban került megrendezésre a Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Verseny országos elődöntője. A Tanárképző Kart több hallgatónk és doktoranduszunk is képviselte. Szerdi Ilona és Plonicky Tamás ezüstsávos besorolással végeztek, Lichtmanegger Lívia, Jung István, Sátor Veronika és Kurucz Anikó aranysávos minősítéssel továbbjutottak a rimaszombati országos döntőbe.


A Prae folyóirat lapszámainak bemutatója

Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport meghív minden kedves érdeklődőt a Prae folyóirat Trónok harca, Líratechnikák és Poptechnikák című számainak bemutatójára. Vendég: L. Varga Péter, a folyóirat főszerkesztője. Beszélgetőtársak: Baka L. Patrik és Keserű József. A beszélgetést vezeti: H. Nagy Péter. Helyszín és időpont: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, kari olvasó (506-os terem), 2018. április 17., 16:00 óra.


A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései c. kötet könyvbemutatója

2018. március 27-én az egri Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtárában az intézmény Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete könyvbemutatót tartott. A rendezvény célja az volt, hogy a szélesebbközönséggel is megismertesse a 2017. április 28-án a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén működő Variológiai Kutatócsoport által szervezett nemzetközi tankönyvkutató szimpózium anyagát tartalmazó kötetet. Dr. Zimányi Árpád, az EKE BTK egykori dékánja és a Magyar Nyelvészeti Tanszék főiskolai tanára, először a Variológiai Kutatócsoport munkásságáról, illetve az EKE és az SJE szoros együttműködésének eredményességéről beszélt, majd a jelen lévő szerzők tanulmányaiból kiemelt legfontosabb gondolatok segítségével rámutatott a kötet elméleti és gyakorlati hasznára. A bemutatót kerekasztal-beszélgetés követte, amelyet Dr. Kalcsó Gyula, az EKE Magyar Nyelvészeti Tanszék docense vezetett. A rendezvényen meghívott vendégként részt vett Dr. Simon Szabolcs, az SJE Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék tanszékvezető adjunktusa, valamint Dr. habil. Lőrincz Julianna egyetemi docens és Dr. Lőrincz Gábor adjunktus.

Workshop-sorozat a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken

2018. március 27-én a négyrészesre tervezett Internet és nyelvtanóra c. interaktív foglalkozás első találkozása valósult meg Istók Béla és Szerdi Ilona doktoranduszok szervezésében. Témája a mai magyar nyelv szókészlete volt. A foglalkozások célja, hogy az internet nyelvhasználatára reflektálva és az IKT nyújtotta lehetőségeket kiaknázva ötleteket adjon az egyetem leendő pedagógusainak a magyar nyelvtanórák izgalmassá, érdekessé tételéhez. A gyakorlati problémafelvetést és az elméleti bevezetőt követően feladatjavaslatok hangoztak el a neologizmusok és a szóalkotás témakörének általános ésközépiskolai szintű tanításához.

A második találkozás témája az internetes mém lesz, amelyre előreláthatólag áprilisban kerül sor.


Vörös Ottó nyelvész 75. születésnapja

2018. február 21-én a SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének egykori oktatóját, a néhány évvel ezelőtt nyugállományba vonult Vörös Ottó nyelvészt 75. születésnapja alkalmából bensőséges ünnepségen köszöntötték egykori kollégái, barátai és tisztelői, Szombathelyen, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjában. Az esemény magyar–ének szakos hallgatók kultúrműsorával kezdődött, majd az ünnepelt munkásságát méltató köszöntő beszédek következtek, ezután pedig a komáromi magyar tanszék vezetője, Simon Szabolcs beszélgetett az ünnepelttel szlovákiai szerepvállalásairól; a tudományról, a kisebbségi nyelvhasználatról, ill. arról, hogyan segítette és segíti ma is a felvidéki nyelvjáráskutatásokat. Vörös Ottó magyarországi vendégtanárként hosszú évekig szolgálta a magyar szakos tanárképzés ügyét Nyitrán, Pozsonyban, majd Komáromban, az ottani magyar tanszékeken támogatta a tudományos tevékenység kibontakozását. A képeket Mihajliv Renáta fotós készítette.


Az ELTE anyanyelvi tantárgy-pedagógia szakcsoportjának látogatása

2018. február 23-án a SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke baráti látogatáson fogadta az ELTE anyanyelvi tantárgy-pedagógia szakcsoportját. Az egyetemi hallgatókból álló 17 főnyi csoportot Antalné Szabó Ágnes az ELTE oktatója vezette. A vendégek megtekintették karunkat, érdeklődtek a helyi körülményekről, a kar és a magyar tanszékfelépítéséről, tevékenységéről. A kötetlen beszélgetéssel, tapasztalatcserével lezajlott találkozó azzal végződött, hogy a felek megegyeztek a folyamatos kapcsolattartásban.


Arany Opus Díj

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SzMÍT) 2017. október 27-én Galántán a XII. Őszi Írófesztivál keretében hirdette ki az idei Arany Opus Díj szépirodalmi pályázat győzteseit. A neves irodalmárokból álló zsűri: Grendel Lajos Kossuth-díjas író, Mizser Attila Madách-nívódíjas költő és Szászi Zoltán Talamon-díjas író, a vers kategóriában Baka L. Patriknak, az SJE Tanárképző Kar Magyar nyelv és Irodalom Tanszék doktoranduszának  ítélte oda a díjat  Hotel Učka című költeményéért. Gratulálunk!


Könyvbemutató : H. Nagy Péter új könyve

2017.10.16. Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport idei első könyvbemutatójára 2017. október 16-án került sor a Selye János Egyetem Tanárképző Karának kari olvasójában. H. Nagy Péter Médiaterek Lady Gaga korában című könyvét Keserű József mutatta be, majd ezt követően Baka L. Patrikkal közösen beszélgettek a szerzővel, mely beszélgetésről Rácz Vince készített rádiófelvételt. Keserű kiemelte, hogy a könyv egyedülálló teljesítménynek számít a kortárs magyar nyelvű irodalom- és médiaelméleti diskurzusban. A kötet borítója a kép és szöveg együttes játékán alapszik: ahogy a könyvtől távolodva a pixeles kép egyre élesebbé válik, akként kapunk egyre élesebb képet Lady Gaga művészetéről is, aki a kötet folyamán többször is átrendeződik. A Médiaterek módszertani szempontból szorosan kapcsolódik a szerző Alternatívák című könyvéhez azáltal, hogy egyes szövegrészek átemelődnek és új kontextusba helyeződnek, ezáltal pedig rekontextualizációról beszélhetünk. H. Nagy Péter korszerű eszközökkel közelít a populáris kultúra jelenségeihez, miközben nem csupán az irodalomra fókuszál, hanem egyedülálló módon kapcsolja össze a bölcsész gondolkodást és a természettudományokat, emellett pedig folyamatos kritikai gondolkodásra ösztönöz. Miután Keserű József részletesen bemutatta a könyvet, Baka L. Patrikkal közösen folytattak inspiráló és mélyenszántó, interdiszciplináris eszmecserét a szerzővel, melyben Lady Gaga művészetének megközelítésein túl szó esett a kétpólusú popkultúráról, a populáris irodalom mediális és intézményes szempontjairól, Barthes-ról, Kittlerről, Bacigalupi-ról, Darwinról és még Petőfi Sándor ubikvitásra épülő médiastratégiájáról is. Az emelkedett hangú kötetbemutatót egyetemünk rektora, Juhász György is megtisztelte jelenlétével.


2017. 04. 28-án a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán immáron negyedik alkalommal került megrendezésre az Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban című konferencia. A tanácskozást Németh T. Enikő, a SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékének munkatársa és a Jelentés és nyelvhasználat című folyóirat társszerkesztője, valamint Dr. Vajda Zoltán, a SZTE BTK tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese nyitotta meg. A 22 előadó a Magyar Tudományos Akadémia, illetve annak Nyelvtudományi Intézete, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Selye János Egyetem képviseletében érkezett. Az elhangzott előadások többek között a grammatikalizációs jelentésváltozás, a meggyőzés, a manipuláció, az irónia, a hát diskurzusjelölő, az ugye partikula, a névelőhasználat, az igei jelentés metaforizációja, valamint a kicsinyítés és a nevetés pragmatikai kérdéskörét vitatták meg. Egyetemünket Szerdi Ilona, a Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola hallgatója képviselte A lexikális jelentésviszonyok tanítása multimediális szövegekkel című előadásával.


 

Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport idei második könyvbemutatójára 2017. április 12-én került sor a Selye János Egyetem Tanárképző Karának kari olvasójában. Baka L. Patrik Függőhidak. Fejezetek a kortárs spekulatív fikció irodalmából című könyvét Keserű József mutatta be, majd ezt követően H. Nagy Péterrel együtt – aki az esemény moderátora volt – beszélgettek a szerzővel.

A Függőhidak a szerző első szak- és egyben monográfiakötete. Patriknak ezenkívül már két könyve jelent meg: az Égiek legendája című regény 2007-ben, melyet mindössze tizenhárom évesen írt, valamint a Vérbókok című novelláskötet, mely 2015-ben látott napvilágot.

A bemutató elején Keserű József felvázolta a Függőhidak kompozícióját, mely populáris művek elemzésével foglalkozik. Keserű felhívta a figyelmet, hogy aktuális, illetve populáris művekről írni a szakirodalom hiánya okán nehezebb, mint a klasszikusokról. A kötet kiemelkedő írása a spekulatív fikció és a steampunk oktatásáról szóló, A szlovákiai magyar irodalomtanítás legújabb perspektívái, avagy a steampunk irodalom és lehetséges szerepe az oktatásban című tanulmány, mely egy nóvumokkal telített irodalomtanítási tervezetet is körvonalaz.

A beszélgetés során szóba került Baka L. Patrik írói stratégiája is. Megtudtuk, hogy nála fontos szempont, hogy az írásai olvasmányosak, valamint a laikus olvasók számára is érthetőek legyenek. Patrik specifikus stratégiája és egyben írói sajátossága az irodalmi nyelv és a szaknyelv keverése, ami szövegeinek egyedi jelleget kölcsönöz.

A beszélgetés végén kérdések merültek fel az irodalomoktatás megújítása terén, amit szabad eszmecsere követett.


Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport idei első könyvbemutatójára 2017. március 21-én került sor a Selye János Egyetem Tanárképző Karának kari olvasójában. H. Nagy Péter Alternatívák: A popkultúra kapcsolatrendszerei című könyvét Keserű József mutatta be, majd ezt követően beszélgetett a szerzővel. Keserű kiemelte, hogy a könyv egyedülálló teljesítménynek számít a kortárs magyar nyelvű irodalom- és médiaelméleti diskurzusban. H. Nagy Péter korszerű eszközökkel közelít a populáris kultúra jelenségeihez, miközben nem csupán az irodalomra fókuszál, hanem olyan területekre is, mint a film (a Star Warstól az Alienig), vagy éppen a popzene (Madonnától Lady Gagáig), emellett pedig folyamatos kritikai gondolkodásra ösztönöz.

Egyedülálló módon kapcsolja össze a bölcsész gondolkodást és a természettudományokat; az Avatar példáján mutatja be, hogy egy tömegfilm is alkalmas lehet tudományos ismeretek közvetítésére. Miután Keserű József részletesen bemutatta a könyvet, az azt követő beszélgetés során fény derült arra is, hogy H. Nagy Péter következő kötete –Médiaterek Lady Gaga korában címmel – még idén megjelenik. A beszélgetés során olyankérdések is szóba kerültek, mint az esztétikai ideológiák felfüggesztése, valamint a nyelvi vagy azon kívül eső gondolkodás lehetősége. A beszélgetés legfőbb tanulsága mégsem csupán a popkultúra-kutatás tényként kezelt elméleti hozadéka volt, hanem a kritikai gondolkodás gyakorlásának elengedhetetlen szükségessége. Enélkül ugyanis – mint arra H. Nagy Péter rámutatott – nincs tudomány.

 


2017. március negyedik hetében az Erasmus program keretében az SJE Tanárképző Kara vendége volt Csernicskó István és Karmacsi Zoltán, a beregszászi II. Rákóczi FerencKárpátaljai Magyar Főiskola oktatója. A vendégek a programjuk mellett hivatalos kapcsolatfelvétel céljából érkeztek, ezenkívül előadásokat tartottak a magyar szakos hallgatóknak. Az előadóktól a következők előadások hangzottak el: Karmacsi Zoltán: A családi nyelvi szocializációt gyengítő és erősítő tényezők Kárpátalján; Csernicskó István: Az I. Csehszlovák Köztársaság nyelvpolitikája a Podkarpatszka Ruszban. Nyelvpolitika a háborús Ukrajnában.


 

2017. március 9-én tartotta hatodik szimpóziumát az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport. A teltházas rendezvény előadói (H. Nagy Péter, Németh Csilla, Keserű József és Hegedűs Norbert) a popkultúra-kutatás újabb eredményeiről beszéltek. H. Nagy Péter előadása arra akérdésre kereste a választ, hogy a 20. századi médiaelméletek után hogyan lehet megalapozni egy popkultúra-kutatási praxeológiát. Németh Csilla Lady Gaga Joanne című albumát értelmezte az életmű kontextusában. Keserű József a transzmediális történetmondás és világépítés lehetőségeiről beszélt. Hegedűs Norbert pedig a Witcher című videojáték és az Andrzej Sapkowski vaják-regényei közötti viszonyt tematizálta.


2016. november 22-én a Szlovákiai Magyar Írók Társasága Turczel-díjjal tüntette ki a Selye János Egyetem oktatóját, H. Nagy Péter. A tudományos tevékenységért járó H. Nagy Péter a populáris kultúra területén folytatott kutatásaiért és tudománynépszerűsítő műveiért érdemelte ki. A méltatásban elhangzott, hogy írásaiban a díjazott egyedülálló módon alkalmazza a humán tudomány és a természettudományok összekapcsolását, valamint eredeti módon műveli a popkultúra-kutatást.


2016. november 16-án, Budapesten, az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központja rendezésében került sor a VI. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferenciára, melyen előadást tartott a Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola nyelvész szakmai vezetője, Dr. habil. Lőrincz Julianna, valamint három nyelvész és két irodalmár doktorandusz hallgatója. A konferencia magyarországi, felvidéki, erdélyi és vajdasági előadók szereplésével 7 szekcióban zajlott. A Selye János Egyetem Tanárképző Karának előadói 3 szekcióban szerepeltek.

Az Anyanyelv-pedagógia, tankönyvelemzés című szekcióban Dr. habil. Lőrincz Julianna irányította a munkát szekcióvezetőként. Az előadások a következők voltak:

Dr. habil. Lőrincz Julianna: A beszédkészség-fejlesztést segítő tananyagok és feladatok a 9–12. osztályos tankönyvekben és munkafüzetekben

Szerdi Ilona: A neologizmusok tanításának problémái és lehetőségei a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban

Némety Alexandra: Petőfi Sándor költészete a magyarországi és a szlovákiai magyar általános iskolás irodalom tankönyvekben

Plonicky Tamás: Elköteleződve – a házi olvasmányok problematikája

Istók Béla A minimalektus tanításának lehetőségei a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban című előadását a Kompetenciafejlesztés és –mérés című szekcióban tartotta meg.

Baka L. Patrik Poszthumán metamorfózisok (Doboztankönyv-fejezet) című előadása a Kutatás közben 2. című szekcióban hangzott el.


Értesítünk minden érdeklődőt, hogy az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport ötödik szimpóziumára 2016. október 21-én kerül sor a Selye János Egyetem Tanárképző Karának kari olvasójában. A szimpózium témája: a popkultúra-kutatás újabb eredményei.


A rendezvény neve: MA Populáris Kultúra Kutatócsoport 3. szimpóziuma
Szervező: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Helyszín: Selye János Egyetem Tanárképző Kar épülete
Időpont: 2015. 10.22.
Jelenzkezés határideje:    -
Kapcsolat: PaedDr. Keserű József, PhD., H. Nagy Péter, PhD.
E-mail:    ,

Tel.: 035/3260 725
Web:    


A rendezvény neve: Író-olvasó találkozó Markovics Botonddal és Muskát Anitával (Tudomány Hete)
Szervező: SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Társszervező:    
Helyszín: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Időpont: 2015. november 9.
Rendezvény típusa: Író-olvasó találkozó
Leírás:    
Kapcsolattartó:    PaedDr. Keserű József, PhD., H. Nagy Péter, PhD.
e-mail: ,

Web:    

    
A rendezvény neve: A tudományos tudás természete c. kerekasztal-beszélgetés (Tudomány Hete)
Szervező: SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Társszervező:    
Helyszín: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Időpont: 2015. november 10.
Rendezvény típusa: Kerekasztal-beszélgetés
Leírás:    
Kapcsolattartó:    PaedDr. Keserű József, PhD., H. Nagy Péter, PhD.
e-mail: ,

Web:   

A világépítés alternatívái - szimpózium a Selye János Egyetemen
http://www.bumm.sk/regio/2015/10/26/avilagepites-alternativai-szimpozium-a-selye-janos-egyetemen

 

 

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.