Logo

Katedra pedagogiky

O katedre

Katedra pedagogiky zabezpečuje pedagogicko-psychologický a sociálny základ učiteľstva akademických predmetov a učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných predmetov. Členovia katedry sa zapájajú aj do študijných programov odboru 1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika.

Kontakt: Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská 3322, 94501 Komárno

Vyučujúci

Vedúci katedry:
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.

Vyučujúci:
prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc.
Prof. Dr. Péter Tóth, PhD.
Doc. dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.
Dr. habil. PhDr. József Liszka, PhD.
PaedDr. Terézia Strédl, PhD.
Tamás Süll, PhD.

Výskum

Pedagogická Výskumná Skupina – Ratio

20. decembra 2017  na PF UJS bola založená Pedagogická Výskumná Skupina - Ratio. Ďalšie informácie: tu


Martina Marosi
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 608
kancelária: T516

Aktuálne

XI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho

V dňoch 10. a 11. septembra 2019 sa uskutočnil XI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho v Komárne.

Predčasné zanechanie štúdia na vysokých školách

Sekciu s názvom Predčasné zanechanie štúdia na vysokých školách viedli prof. Dr. Péter Tóth, PhD. a Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. V sekcii odznelo sedem prednášok, ktoré účastníkom odhalili faktory predčasného ukončenia štúdia, respektíve že čo môžeme podniknúť na jeho minimalizáciu. Prednášky sekcie sa týkali hlavne prípravy budúcich učiteľov, údaje však bolo možné porovnať napr. aj so štúdiom medicíny.

Alternatívne a reformné pedagogické smery vo verejnom školstve

Sekcia s názvom Alternatívne a reformné pedagogické smery vo verejnom školstve uskutočnila pod vedením vysokoškolských pedagógov, menovite prof. Dr. Béla István Pukánszkyho, DSc., doc. Dr. univ. Agáty Csehiovej, PhD. a Mgr. Anity Tóth-Bakos, PhD. a za účasti ôsmych prihlásených účastníkov zo Slovenska a Maďarska. V rámci konferencie odznelo šesť prednášok a do recenzovaného zborníka bolo prihlásených osem príspevkov v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku. Na odbornom posúdení príspevkov pracovalo 12 recenzentov. Príspevky a prednášky prezentovali širokú paletu tém a problematík z oblasti pedagogiky, vrátane minulosti, súčasnosti i budúcnosti. V celku sa prezentovali témy historické, psychologické, metodické, didaktické, alternatívne, inovatívne. Príspevky poskytli výbornú možnosť na bohatú diskusiu, ktorá sa javila ako inšpiratívna a prínosná tak pre pedagogickú prax ako aj pre širšiu odbornú komunit

Pedagogická diagnostik a meranie

Prednášky v sekcii pedagogickej diagnostiky a merania boli rôznorodé a odkrývali viacero tematických oblastí. Predstavené výskumy sa zaoberali meraniami kompetencií, motiváciou učenia sa, otázkami morálneho vývoja, reč bola aj o pedagogickej dôležitosti gamifikácie. Ku každej prednáške odzneli zaujímavé otázky a rozvinula sa dôležitá odborná komunikácia. Sekciu viedli: prof. Dr. Krisztián  Józsa, PhD. és Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD. voltak.


Úspešná účasť PF na medzinárodnej súťaži ŠUČ v Ružomberku

V dňoch 9-10. apríla 2019 sa uskutočnil 16. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tohto roku sa prezentovalo 17 vysokoškolských inštitúcií z Poľska (7), Česka (3) a Slovenska (7) a 70 súťažiacich v troch kategóriách a piatich sekciách. Univerzita J. Selyeho sa na tomto renomovanom podujatí prezentovala po prvý krát. Študentka magisterského štúdia Júlia Gál (katechetika – anglický jazyk) súťažila v sekcii Sólového spevu. Interpretovala skladby W. A. Mozarta, M. Schneider-Trnavského a Petra Wolfa s klavírnou spoluprácou docentky Agáty Csehiovej. Za vynikajúci výkon jej medzinárodná porota (Nemecko, Česko, Slovensko) udelila 2. miesto. Menovanej študentke srdečne gratulujeme a vďaka patrí pani Ružene Baloghovej, pedagogičke ZUŠ v Komárne za odbornú spoluprácu a taktiež vedeniu PF UJS za podporu.


Vedenie PF na medzinárodnej konferencii na Zakarpatskej Maďarskej Vysokej Škole Františka Rákóczi II.

V dňoch 28-29. marca 2019 sa na Zakarpatskej Maďarskej Vysokej Škole Františka Rákóczi II. konala medzinárodná konferencia na tému Výzvy regionálneho a vysokého školstva v 21. storočí vo Východnej a Strednej Európe vo svetle školských reforiem. Pedagogickú fakultu UJS reprezentovali štyria pedagógovia. Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD., dekanka fakulty a  prof. Dr. Tóth Péter, PhD. mali plenárne prednášky.  Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD., prodekanka fakulty a prof. Dr. Tóth Péter, PhD. boli vedúcimi sekcie Empirické výskumy v pedagogike.  PaedDr. Török Tamás, PhD. prodekan fakulty mal prednášku v sekcii Metodické inovácie v pedagogickej praxi. Prednesené prednášky našich vyučujúcich sú publikované v konferenčnom zborníku.


Slávnostný koncert „Bartók 95”

Dňa 21. februára 2019 o 18.00 hod. v Podunajskom múzeu v Komárne sa uskutočnil za účinkovania významných interpretov slávnostný koncert pod názvom „Bartók 95”. Podujatie bolo organizované pri príležitosti 95.-ho výročia vystúpenia významnéhomaďarského klaviristu, skladateľa, hudobného pedagóga a etnomuzikológa, Bélu Bartóka v Komárne, ktorý ako 43 ročný navštívil naše mesto na pozvanie Spolku Jókaiho. Spomienkový koncert bol zahájený spevom speváckych zborov a vkladaním vencov k pamätnej tabuli Bélu Bartóka na stene Podunajského múzea v Komárne. Na koncerte účinkovali významní interpreti: ženský spevácky zbor Vox Femina, miešaný spevácky zbor Concordia, Eva Sýkorová flauta, Szilárd Nagy klavír. Súčasťou podujatia bola zaujímavá a hodnotná prednáška s prezentáciou o koncerte Bélu Bartóka v Komárne v podaní Agáty Csehiovej, docentky Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. Univerzitu J. Selyeho reprezentoval aj ženský spevácky zbor Cantus Iuventus pod vedením Yvette Orsovicsovej, v interpretácii ktorého zazneli skladby predovšetkým Zoltána Kodálya a Bélu Bartóka s klavírnou korepetíciou Agáty Csehiovej. Ako finále koncertu zazneli spracované ľudové melódie dvoch maďarských hudobných velikánov, Bélu Bartóka a Zoltána Kodálya, formou spoločného spevu účinkujúcich a obecenstva.

Pozvánka


Učiaca sa organizácia

V dňoch 8. a 16. januára 2019, na základe dobrej praxe z roka 2018, sa konalo vzdelávanie pre zamestnancov Pedagogickej fakulty UJS. Vzdelávanie viedol profesor Katedry pedagogiky UJS, prof. Dr. Péter Tóth, PhD. na tému Metodológia pedagogického výskumu. Účastníci vzdelávania si prehĺbili vedomosti v oblasti faktorovej analýzy. Hosťom a lektorom vzdelávania bola Monika Pogatsnik, PhD., ktorá účastníkom predstavila program AMOS.


Virt László: Magyar nevelés, népi gondolat (Maďarská výchova, ľudové myšlienky) - prezentácia knihy

23. apríla 2018 o 13.00 hod. v Konferenčnom centre UJS usporiada prezentáciu knihy pod vedením prof. Bélu Pukánszkeho.
Knihu vydal Kultúrny spolok  kruhu priateľov Muravidék
Záujemcov srdečne pozývame a očakávame!
Orgnizátori / Katedra pedagogiky PF UJS

Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem - J. Selye University

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.