Ostatné mobilitné programy


Upozornenie pre študentov: /click/

v prípade, že sa zúčastníte akejkoľvek mobility resp. na študijnom výmennom programe, v záujme predchádzania budúcich nedorozumení je potrebné o plánovanej mobilite informovať študijné oddelenie materskej fakulty ešte pred nastúpením na mobilitu! Tento krok očakávame od študentov aj z dôvodu administrácie kreditov získaných počas zahraničnej mobility.

Študenti našej univerzity sa môžu okrem programu Erasmus+ zúčastňovať aj nasledovných výmenných a mobilitných programov:

CEEPUS

Slovo CEEPUS vzniklo vytvorením ako akronym “Central European Exchange Program for University Studies”, čo sa prekladá do slovenčiny ako „Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné  štúdia”

CEEPUS vytvára uzavretý rámec spolupráce medzi univerzitami, v rámci ktorého môžu jednotlivé zúčastnené inštitúcie z členských krajín vytvoriť svoje siete (network). Naša univerzita participuje v ak. roku 2014/15 na troch takýchto sietiach:

V rámci programu CEEPUS je možnosť aj na mobility mimo týchto sietí (tzv. „freemover” mobility).

Podrobné informácie sú k dispozícii na webovej stránke CEEPUS: http://www.ceepus.info/

Štipendijný program VELUX

Študenti Ekonomickej fakulty UJS študujúci v prvom stupni štúdia (v bakalárskych študijných programoch) majú možnosť zúčastniť sa aj mobilít v Dánsku, ktoré sú financované nadáciami Velux. Mobility sú organizované na International Business Academy (IBA, www.iba.dk) alebo na Copenhagen School of Design and Technology (KEA, www.kea.dk) v Dánsku.

Univerzita J. Selyeho pravidelne zverejňuje výzvy štipendijného programu a uskutočňuje predbežné výbery študentov, ale konečný výber uchádzačov uskutočňuje až dánska nadácia. UJS v maximálnej možnej miere uznáva kredity získané počas zahraničných mobilít a študijných programov.

Podrobné informácie sú k dispozícii v konkrétnych výzvach, od koordinátorky projektu VELUX  Ing. Renáty Machovej, PhD , resp. na webových stránkach:

http://veluxscholarship.dk

www.facebook.com/VeluxScholarshipProgramme

Mobilitné granty Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska

Ministerstvo ľudských zdrojov Maďarska pravidelne zverejňuje mobilitné grantové výzvy, na ktorých sa môže zúčastniť väčšina študentov UJS.

Naša univerzita prispieva k úspechu svojich študentov aj tým, že v maximálnej možnej miere uznáva kredity získané počas zahraničných štúdií.

Ďalšie informácie sú dostupné v konkrétnych výzvach, na webovej stránke Balassiho inštitútu:

http://www.balassiintezet.hu/hu/palyazatok/

Ak Vám nie je jasné, na koho sa môžete obrátiť v určitej veci súvisiacej s mobilitami, s dôverou vyhľadajte univerzitnú Erasmus+ koordinátorku, Mgr. Adrianu Kinczerovú.

Upozornenie pre študentov: v prípade, že sa zúčastníte akejkoľvek mobility resp. na študijnom výmennom programe, v záujme predchádzania budúcich nedorozumení je potrebné o plánovanej mobilite informovať študijné oddelenie materskej fakulty ešte pred nastúpením na mobilitu! Tento krok očakávame od študentov aj z dôvodu administrácie kreditov získaných počas zahraničnej mobility.Upozornenie pre študentov: /click/

v prípade, že sa zúčastníte akejkoľvek mobility resp. na študijnom výmennom programe, v záujme predchádzania budúcich nedorozumení je potrebné o plánovanej mobilite informovať študijné oddelenie materskej fakulty ešte pred nastúpením na mobilitu! Tento krok očakávame od študentov aj z dôvodu administrácie kreditov získaných počas zahraničnej mobility.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.